2
Jesucristo mosaanujiniji pohuatasano
Cuarta Jesuucua tiuuniaa pueyanaa, janiya jaara niaacua tiuquiquiaarini, niaacuajaari niishiya taa cua pohuataquiaari Pueyasojiniji Jesucristo rupaa niajaniyani. Majaari jiyajeneta cua pohuatanu quiquiaari niishijiaca niishishano rupaacata. Cua pohuatasanoori niishishaatia quiquiaarijia, maja juhua cutara pueyano pohuatasano. Janiyari jacaria pohuataquiaari Pueyaso rupaa niajaniyani. Janiyari tari tama sequequiaarijiaanijia: “Janiyari saaja Jesucristojiniji pohuatanu paniya Corinto pueya niquiarani, naajuhuaj, taa na cusoquiaari pocuara niyacutesanojiniani”. Cua pohuatasacari Jesucristo rupaa nia niquiara, janiyari sasaca quiriquiaa cua puerenutani. Janiyari tetecariquiaani. Majaari cua paniniu quiquiaari cua tiuutiniuria niajaniya Jesucristoocua tama cua niishitiajatajaaja. Naaratej, majaari cua pohuatasano quiniu quiquiaari juhua shanohua pohuataja sequesano. Naacuajitij, cua pohuatasacari Jesucristo rupaa nia niquiara, Pueyaso Sohuanu cutaraari nioojiacajinia poonijioquiaari Pueyaso cumaacata cutara. Naacuajitij, niaari Jesucristoocua tiuuquiaari Pueyaso cumaaca miishacari maninia nioojiajinia. Maja cutaraari nia tiuuniu quiquiaari saaja pueya niishishanoocua.
Pueyaso Sohuanucuajaari pa niishitiya Pueyaso
Naajaa, canapuete Pueyasoocua tiuujia seetanujuanaa cutarani, nojoriiri niishiya canaa pohuatasano Jesucristojinijiiri seetanu niishishanojuanaa cutara. Nio niishishanoori maja saa pueya niishishanojua. Maja mijiria jiyaniijianucua niishishano. Mijiria niishijiacaari shaajeconutaniya. Nojori niishishanoori najuhuana quiniutianiya. Canaa pohuatasano cutaraari Pueyaso niishishano tarijia, jiya shipinishaacarijiyojua. Pueyasoori jiyacari niishiriojoquiaari jiyanohua maninia na miiniuria pajaniya, shuquiriaatia pa quiniuria pueyaracaanu pa Jiyaniijia Jesucristo shuriucua. Nio rupaari maja pueya niishishano tari. Pueyasoori maja nio na niishitionu quiquiaari pueya tari. Mijiria jiyaniijianucuaari nio niishiyaquiquiaari. Nojori jaara na niishiquiaari tarijia, nojori maara pa Jiyaniijia moyaquiquiaari niyacutesanojinia. ¡Na Shipininia motuquiaarijiaari, pueyaracaanu shacantuuca quijia! Naa naajiotasano quiyacuajaari tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia:
“Pueyasoori jiyasohuaja casaa jeenucuasano jiitiaa na panijiaca pueyara. Cunoori maja pueya niquishano quenaaja. Majaari cunojiniji nojori tojishano quenaajajuhuaj. Majaari quenaaja pueya niishiriojonu quiquiaari jiyano casaate na naata quiniu nojoriria”.
Quiarijiani, canaari saniniuujia pueya niquiara na pohuataani. 10 Pueyasocuajaari quiarijia canaa niishitiquiaari canaa jiuujiajinia na miiniu panishano pajaniyara. Canaa niishitiquiaariiri na Sohuanuta. Na Sohuanuuri puetunu Pueyaso niishiriojosanojuanaa noojiajinia niishiya. 11 ¿Cante pueyano niishiriojosano noojiajinia niishiyani? ¿Majate saa na camaru sohuanujua niishiniu? Taaquiriirinij. Naajuhuaj, saaja Pueyaso Sohuanuuri Pueyaso niishiriojosano noojiajinia niishiya. 12 Naaratej, Pueyasoori na Sohuanu niquitioquiaari pajaniya, pa niishiniuria Pueyaso niishishano. Naacuajitij, majaari pa jiitianu saaja tama pa sohuanujuaaja Pueyaso niishishano pa niishiniuria. Paa cutaraari Pueyaso Sohuanuracajaniuhuaj. Naacuajitij, Pueyaso Sohuanu cumaquishacari pajaniya, pa naata puetunu Pueyaso niquitiosano pajaniyarajanaa niishiniu. ¡Jiyanohua capora Pueyaso! 13 Naacuajitij, canaa pohuatasanoori maja saaja mijiria pueya niishishano. Pueyaso Sohuanujuanaari canaa niishitiojoquiaari Pueyaso rupaa canaa niishiniuria canaa jiuujiajinia. Naacuajitij, canaa naata Pueyaso Sohuanu jiitianaa niishitiojonu seetanu Pueyaso rupaajanaa, mariyata taa Pueyaso Sohuanu niishitiojoquiaa canaacuaani.
14 Mijiria quiniaa pueyari Pueyaso Sohuanu niishitiojosano niishiniu paniyaquiquiaa. Nojoriiri saaja juhua tama mijiria niishiriojosanojuaaja na jiyatequiaa. Seetanujuanaa, nojoriiri maja na naata na niishiniu. Saa Pueyaso Sohuanutaja pa naata Pueyaso Sohuanu niishitiojosano niishiniu. 15 Cante Pueyaso Sohuanu jiitiaani, nojuajaari na naata puetunu niishishanojuanaa saniniujiuniu. Saniniuujia, tamasaca pueyari maja na naata Pueyaso Sohuanu jiitiana miishano niishiniu nocuara na rimiaaquenura. 16 Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasaaquiaarijiuhuaj:
“¿Cante pa Jiyaniijia jiuujiajinia na niishiriojosano niishiyani, socua na niishitiojonura nojuajani? Shaaqui”.
Paa cutaraari Jesucristo niishishano niishiyani Pueyaso Sohuanuraca pa quishacari. Naacuajitij, majaari pa niishiniu saa mijiria pueya niishishanojua.