COTEENU PABLO NAAJIONEE CORINTO TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Corinto pueya
1-2 Corinto tiacajinia quiniaa Pueyaso muerasunaa, ¿niaate quiyajaa? Janiya, pa tarajanu Sóstenesjuhuaj, canaari nia saruhuataani. Janiya Pabloni, Jesucristo jiyarosano na rupaa cua pohuatanura taa Pueyaso paniquiaaricuajani. Canaa niaacuara naajiyani, socua canaa niishitiojonura niajaniya, Pueyaso saquiriojosano pueya nia quiniuucua. Niaari maninia quiya Pueyaso niquiara, Jesucristo nia rupuesacari. Niaari seetanujuanaa Pueyaso muerasu, puetunu jiyacajinia pueyatajanaa, canapuete Jesucristoocua tiuujiacacuajani. Jesucristocuajaari nojori Jiyaniijia, pa Jiyaniijiajuhuaj. Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara cumaquiiria niajaniya, juhuajaniya nia quiniuria.
Paari maninia miishaaquiaani Cristo pa rupuesacari
Maninia nia quiniuucua, janiyari pueyaracaanu Pueyaso sequequiaani “Paacarasho”. Pueyasocuajaari jiyanohua maninia miiquiaari niajaniya, nia rupuesacari Jesucristo. Nia rupuesacari Jesucristo, Pueyasoori puetunu cumaquiquiaarijianaa niajaniya na cumaacata, nia poojotanura puetunu na rupaajanaa, puetunu na rupaajanaa nia niishiniuriajuhuaj. Maninia nia tojitiasacari Cristojiniji pohuatasano, niaari maninia miishaaquiaari taa canaa sequequiaari niajaniyacuajani. Naacuajitij, niaari tari masequiaari puetunu Pueyaso niquitionu panishanojuanaa, maninia na muerasu nia quiniuria, nocua nia jiaatianuta nia sashishacari pa Jiyaniijia Jesucristo tiuquishacariuhua. Pueyasoori nia cumaquiniutianiya pueyaracaanu, maja quenaaja niaacua casaa tiuutiasoo quiniuria, sesa nia miishanojiniji. Naacuajitij, pa Jiyaniijia Jesucristo jaara tiuquiriohua na ruuretajaca na saniitionura, niaa cutaraari juhuajaniya quiniutianiya. Pueyasocuajaari maninia tohuateequiaa na sequesano. Nojuacuajaari pa sequequiaari pa cojiniuria Neyanu, maninia pa miishaanura Neyanutajuhuaj. Cuno Neyanuni, nojuacuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo.
Pueyaso muerasu juhua tamasaca niquitiooquiaari
10 Cuarta Jesuucua tiuuniaanaa, cua tojitiare. Pa Jiyaniijia Jesucristoori cua sequeteya nio. Maninia nia niishiriojore. Maja juhua tamasaca nia niquitioonu. Maja tamasaca niajaniya. Maninia nia niishiriojore, maja tamaatia. Nia jiuujiaatioorejuhuaj. 11 Naa nia sequeyanijia cuarta Jesuucua tiuuniaanaa, Cloe niquiohua pohuatanuucua janiya niajaniyajiniji. Nojoriiri cua sequerucuaa niaana juayonuujutaquiaa. 12 Naa pohuatasaarucuaa niajaniyajinijinijia: puetunu pueyajanaana tama sequequiaajaaja: “Canaari Pablo pueyani”. Tamasacanaari saniniuujia sequequiaacujua: “Canaari Apolo pueyani”. Tamasacanaari sequequiaajaacuhuaj: “Canaari Pedro pueyani”. Tamasacanaari sequequiaajuhuaj: “Canaari Cristo pueyani”. ¿Naatee pueyanaa? ¿Casaara tamajaaja naa nia raquitiijiquianuni? 13 ¿Majateeri nia niishiniu? Paari Jesucristo cuaqueyani. ¿Pa Jiyaniijia cuaqueyateeri neequeresetanocuaa? ¿Janiyateeri niaacuara cusoquiaari niyacutesanojiniani, cua pueya nia quiniuria? ¿Niaateeri cua sesajinia tiuquinijiosaaquiaari moojiniajuhuaj? ¡Maja, cuarta Pueyaso pueyanaa! 14 Janiyaquiiri namitia nia tiuquinijiyaquiquiaari moojiniani. Naacuajitij, majaari nia naata sequenu niaa cua sesajinia tiuquinijiosaaquiaari. Janiyari niishiya cutarani, janiyari saaja Crispo tiuquiniquiaarini, Gayonio. 15 Naacuajitij, majaari quenaaja tamonu na naata sequenu janiyari na tiuquiniquiaarini. 16 Quera niyajetaanijia. Janiyari Estéfanas tiuquinijioquiaarijiuhua necohuatajani. Majaruhua socua pueya cua tiuquinijionu quiquiaari.
17 Jesucristoori maja na jiyaronu quiquiaari janiya pueya cua tiuquinijionura. Cristo cutaraari cua jiyaroquiaari na rupaa cua pohuatanura. Majaari cua maniniushitiniu na rupaa cua pohuatasacari, pueya mariqui shanohua cua pohuatasanoocua tiuuri najuhuanaari. Cuaara tiuutiuuria cutara Jesucristoocua, na miiniuucua maninia pocuara. Pueyasoori pa jiyanooquiaa saaja Jesucristo cusonuucua niyacutesanojinia pocuara.
Cristoori Pueyaso cumaaca jiitiaa, Pueyaso niishitiajajuhuaj
18 Canaa pohuatasano Cristo cusonujiniji niyacutesanojinia pocuarani, cunoori juhua mosanucua pohuatasano shaajecoriquiano pueyara. Naajaa, Jesucristo rupaari Pueyaso cumaacaracacuaja na tojitianaara, Pueyaso muerasura na jataniniuria pajaniya. 19 Pueyaso sequesanocuajaari naa naajiotasaaquiaaritij:
“Janiyari niishijiaca niishishano cushitionutaniyani. Mijiria pueya niishishano jiyatenutaniya najuhuanaranijia”.
Naacuajitij, cante mijiria pueya niishishanoocua tiuyani, nojuajaari maja na jiyanooshaanu quiniutianiya.
20 ¿Pueyanoteeri jiyanohua niishitiajaraca Pueyaso muerasura na jataniniuria pajaniya? ¡Maja! Niishijiajanaa jaara jiyanohua niishiriojore, ¿pa naatate na sequesanoocua tiuuniu, Pueyaso na jiyanootiniuria pajaniya? Maja. ¿Niishitiojona rootasanote na naata Pueyaso pueyara jiyatenu pajaniya nocua pa tiuushacari? Maja. Naacuajitij, puetunu mijiria niishishanojuanaari najuhuana quiya Pueyasora. 21 Pueyari maja na naata Pueyaso niishiniu quiquiaari tama nojori niishitiajatajaaja. Pueyasoori tama sequequiaarijiaaja na niishitiajata cutara:
“Jaaja. Maninia naatej. Pueya jiyanooriiria saaja nojori tiuushacari cua Niyanuucua”.
Pueyari saniniuujia jiyaniya Jesucristo rupaari nareja sequesanojuhuanajaj, tojishoo. 22-23 Naaratej, cuarta Judiocuacaari maja Jesucristoocua tiuuniaara na quiniu ritia. Nojoriiri Pueyaso cumaacata miishano niquiniu paniquiaa coteenu saaja. Cunora, nojoriiri canaa tojitiaaquiquiaa canaa pohuatasacari Jesucristo mosaanujiniji niyacutesanojinia teetesano. Nojoriiri saaja sequequiaa: “¿Pa Jiyaniijiaranotucua casaara naa cararaatia mosaareni?” Griego pueyari naajuhuaj. Majaari ritia nojori quiniu paniniu Jesucristoocua tiuuniaara. Nojoriiri saaja niishiniuucua jiaatiajaca. Nojoriiri jiyaniya Jesucristoori najuhuana cusoquiaari juhua moseeca. Naacuajitij, canaa pohuatasacari Jesucristo niyacutesanojinia mosaaquiaari, Judiocuacaari jiyaniya Jesucristoori cumaacaaju quiquiaari. Nojoriiri jiyaniyajuhuaj Pueyaso Jiyarosocoriquianoori ritia Judiocuaca jiyaniijiara quiniutianiya cutara. Majaari na niishitiuniu quijia Cristo cuaara coteenu miishaaria naquiya, jiyanooshano nojori quiniuria sesa nojori miijiosanojiniji. Griego pueyari canaa pohuatasano tojiyaquiquiaajuhuaj. Nojoriiri jiyaniya Pueyasoori niishiyashijia quiquiaari Neyanu na motenura. 24 Paa cutaraari niishiyani Cristoori pocuara cusoquiaari. Naacuajitij, Pueyasoori cumaacaraca cutara na saquiriojosano pueya na jaariutianura Sesaaca, na muerasura na jataniniuria pajaniya, Judiocuaca, Griegohuanio. ¡Pueyasoori jiyanohua niishijia cutara! 25 Pueyari jiyaniya Pueyasoori niishiyashijia quiquiaari. Cunora Neyanu cusojuaquiaari niyacutesanojiniaari. Naajaa, naacuajiti Pueyasoori pa jiyanooquiaari. Pueyasoori jiyanohua socua niishijia cutara mijiria niishijiacajiniji. Pueyari jiyaniyajuhuaj, Pueyasoori cumueecaaju quiquiaari Cristo cusosacari niyacutesanojinia. Naajaa, naacuajitij, ¡Cristoori Sesaaca shocotaquiaaricuaja! Pueyasoori jiyanohua socua cumueeca pajaniyajiniji.
26 Cuarta Jesuucua tiuuniaanaa, niaacuajaari niishiya taamueca pueya nia quiquiaari pueya niquiarani, Pueyaso sequesacari niajaniya na muerasu nia quiniuria. Saaja secaja niajaniyajinijinioori niishijiaca quiriquiaa. Saaja secaja niajaniyajinijinioori tojishano pueya quiriquiaajuhuaj. Saaja secaja niajaniyajinijinioori jiyaniijianucua niquiohuacuajinio supueno quiriquiaa. 27 Mijiria quiniaa pueyara, Pueyasoori socua niishiyashijiaca pueya saquiriojoquiaari, na muerasu nojori quiniuria. Naacuajitij, mijiria niishijiacaari tamajaaja caririquiniutianiya nojori jaara saquiriojiyaquishaare. Pueyasoori tojishoo pueya saquiriojoquiaarijiuhuaj, na muerasu nojori quiniuria, mijiria tojishano pueya caririquiniuria nojori jaara saquiriojiyaquishaare. 28 Pueyasoori soosano pueya saquiriojoquiaarijiuhuaj, tojishoo pueyanio. Pueyasoori naa saquiriojoquiaari najuhuana quijiaca. Canapuete tama na cuaqueyajaaja jiyaniya cutara pueyanoni, cuno pojoriiri saniniuujia quejoosaanutaniya. 29 Naacuajitij, majaari quenaaja jiyanohua pocuaja cureenu quiniutianiya Pueyaso niquiara. Tojetaarucuajanaa shaaquiiri pocuajaca quiniutianiya. 30 Pueyasojuanaacuajaari nia rupuetequiaari Jesucristo. Naacuajitij, niaari Pueyaso niishitiaja jiitiaa. Nia rupuesacari Jesucristo, niaari maninia miijia quiya Pueyasora. Pueyasoori nia jataniya saa na tojijiacaraja nia quiniuria, juhua Neyanu nia quiniuriajuhuaj. Niajaniyari puetunu jeecasaanutaniyajanaa. Paari naa miishiyani Jesucristo pa rupuesacari. 31 Seetanujuanaari nio sequesano tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniji:
“Cante shuquiriaatia quiniu paniyani, nojuaja cuaara shuquiritiaara pa Jiyaniijia”.