16
Nata quiniaata Pablo saruhuatasacari nojori niishishano pueya
Cuarta Pueyaso pueyanaa, nio maaji niaacua tiuquiniutianiyani, nojuajaari maninia maaji, Pueyaso tojijia. Na sesaari Febe. Nojuajaari Cencrea tiacajinia Pueyaso pueya maanu naacujua maninia. Pa Jiyaniijia panijiaca nia quishacari, nia paniniutia nia masuure nia tiacora nio parta Pueyaso muerasu naacuna maaji. Niocua nia tiaco jiitiarenoj, taa nia jiitiaquiaacuaa parta Pueyaso muerasuni, maninia na quiniuria na camueenujusacari nia tiacajinia. Nojuaja nia naacure maninia, puetunu na panishanotajanaa. Nojuajaari queraatia parta Pueyaso pueya naacujuacuaa. Cua naacujuajaariuhuaj.
Quiria nia saruhuatare Priscila, neyaca Aquilanio. Nojoriiri cua cojiniaa pa Jiyaniijia Jesucristora poonijionura. Nojoriiri tama nojori cuaqueyajaaja panitiaquiaari cucuara, nojori tacunura cucuaji cua moyaquishaanura. Janiyari cunora jiyanohua nojori timitiaani, naa nojori jiyanootiuniuucua cucuatej. Majaari saa janiyaja nojori cua timitianu. Seetanujuanaa puetunu parta Pueyaso muerasu taucuacajinijiniojuanaari nojori timitiaajuhuaj, naa nojori miiniuucua. Quiria nia saruhuatarejuhua parta Pueyaso pueya, noo pojori Priscila, Aquila tiajinia rerejoquiaa Pueyaso secojonuunuratej. Quiria nia saruhuatarejuhua cua rupuena Epéneto. Nojuajaari coteenujuanaa Jesucristoocua tiuuquiaari Asia jiyajinia. María nia saruhuatare quiriajuhuaj. Nojuajaari jiyanohua poonijioquiaari niaara. Quiria nia saruhuatarejuhua Andrónico, Juniasnio. Nojoriiri cuarta Judiocuaca. Nojoriiri cuata nujuatejosaaquiaari nujuatejojuajinia, canaa pohuatanuucua Jesucristojiniji. Puetunu cuarta Jesucristo jiyaramiquishano pueyajanaari nojori panijiacajuhuaj. Andrónico, Junias, nojoriiri socua coteenu janiyajiniji tiuuquiaari Jesucristoocua.
Nia saruhuatarejuhua Ampliato. Nojuajaari cua panishano pueyano, Jesucristoocua na tiuuniuucua. Naajuhuaj, quiria nia saruhuatare Urbano. Nojuajaari pa Jiyaniijia Cristora poonijionajuhuaj. Cua rupuena Estaquis nia saruhuatarejuhuaj. 10 Apeles nia saruhuatare quiriajuhuaj. Nojuajaari puetunu casaajanaa rejeretaja cutara, Jesucristoocua tiuujia na quiniuucua. Aristóbulo tiajinia quiniaa pueya nia saruhuatare quiriajuhuaj. 11 Naajuhuaj, quiria nia saruhuatare Herodión, parta Judio pueyano. Naajuhuaj, Narciso tiajinia quiniaa pueya nia saruhuatare quiria, noo pojori pa Jiyaniijiaacua tiuujiaca pueyatej. 12 Trifena nia saruhuatare quiria, Trifosajuhuaj. Cuno maajipohuari pa Jiyaniijiara poonijionuujuaca. Naajuhuaj, pa panishano maaji Pérsida nia saruhuatare quiria. Nojuajaari jiyanohua poonijiojua pa Jiyaniijiara. 13 Rufo nia saruhuatarejuhuaj. Nojuajaari maninia tojijia pa Jiyaniijia. Na nucua nia saruhuatarejuhuaj. Nojuajaari juhua cua nucua quiquiaari quiria. 14 Nio pojori quiria nia saruhuatarejuhuaj, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermasnio, mariyata nojoritia quiniaa parta Pueyaso pueyanio. 15 Naajuhuaj, nio pojori nia saruhuatare quiria, Filólogo, necocua Julianio, Nereo, na rimiatunio, Olimpasjuhuaj, mariyata nojoritia quiniaa parta Pueyaso muerasunio.
16 Niarta Pueyaso pueya nia saruhuatare seetanujuanaa nia paniniutia nojori. Puetunu niiquijinio parta Pueyaso pueya maapuejanaari cua sequecanuni cua saruhuatanura niajaniya.
17 Cuarta Pueyaso pueyanaa, nia numooteyanijia, jiyanohua nia cojuare tama nia cuaqueyajaaja najuhuana tamaatia niishitiojonuujuaca pueyacuaji. Nojoriiri Pueyaso pueya maapue cushitiojoquiaa, sesa nojori niishitiojosanota. Naacuajitij, Pueyaso pueyari juaatiooquiaa. Majaari nojori niishitiojonu pueya taa coteenujuanaa nia niishitiojosaaquiaari seetanu rupaajanaa cutarani. Naa sesa niishitiojonuujuacaacuaji nia rupatere. 18 Nojoriiri maja seetanujuanaa na poonijionu pa Jiyaniijia Jesucristora. Nojoriiri poonijioquiaa tama nojori panishanojuaaja nojori masenura. Najuhuana shanohua nojori pohuatasanota, nojoriiri niishiyashijiaca pueya sapojoquiaa. 19 Puetunu tamonu jiyacajinijinio parta Pueyaso pueyajanaari niishiya, niaari seetanujuanaa Jesucristo rupaa tojitiajaca cutara. Naaratej, janiyari jiyanohua nia timitiaani. Naajuhuaj, janiyari paniyani niishijiaca nia quiniuria, saaja seetanu rupaajanaa tojijiaca nia quiniuria, maninia miijiaca nia quiniuriajuhuaj. Saniniuujia, sesa niishitiojosano niishiyashijiaca nia quitiriquiani, maja sesa miijiaca nia quiniuria. 20 Naacuajitij, poojia cajitijia Pueyasoori nia cumaquiniutianiya, Satanás nia shocotanura na sapojosacari niajaniya juucua. Niaari juhua na tanacunutaniya jiyocuara, Pueyaso tojijiaca nia quiniuucua. Pa Jiyaniijia Jesu cuaara nia cumaquiiria, shuquiriaatia nia quiniuria.
21 Timoteo, cuata poonijiona Jesucristorani, nojuajaari cua sequeya nera cua saruhuatanura niajaniya. Cuarta Judiocuaca Lucio, Jasón, Sosípater, nojoriiri nia saruhuataajuhuaj.
22 Cuarta Pueyaso pueyanaa, janiyari Tercioni. Janiyari Pablora nio naajiyani, niaacua jiyarosocoriquiano. Janiyari nia saruhuataajaaniuhuaj Cristoocua tiujia cua quishacarijiuhuaj. Niojuanaa, pueyanaa.
23 Parta Pueyaso pueyano Gayoori nia saruhuataajuhuaj. Nojuajaari na tiajinia cua quiniuria cua masuucanu. Nojuajaari puetunu parta Pueyaso pueyajanaa masuujua, na tiajinia nojori maquenura, nojori tiuquiijiosacari nio tiacajinia. Parta Pueyaso pueyano Erastoori nia saruhuataajuhuaj. Nojuajaari jiyatesaacanu nio tiacajinia jiyaniijia cumaneeca cojuana na quiniuria. Parta Pueyaso pueyano Cuartoori nia saruhuataajuhuaj.
24 Pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara cumaquiiria puetunu niajaniyajanaa.
Pablo maniniuhuaqueetasacari Pueyaso, quera na tucuatasacari na naajio
25 ¡Pueyanaa, jiyanohua pa maniniuhuaqueetare pa Pueyaso! Nojuajaari na naata cumaquiniu niajaniya, seetanujuanaa na muerasu nia quiniuria na rupaacua nia tiuushacari. Janiyari naa rootaquiaa niajaniyacuajani, cua pohuatasacari Jesucristojiniji. Pueyasojuanaacuajaari tarijia cua niishitiquiaari Neyanu Jesucristojiniji cua pohuatanura. Jiya shipiniyaquishaacarijiyojua, Pueyasoori jiyasohua tamajaaja na niishishano jiitiaja Neyanu Jesucristojiniji. 26 Saniniuujia, quiari naataja, paari niishiquiaarini, Jesucristocuajaari mijiria niquiaari puetunu pueyajanaa na jaariuutianura Sesaaca. Tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa naajionuutasanojiniji paari quiarijia seetanujuanaa na niishiya cutarani. Pueyaracaanu Quijia Pueyasocuajaari naa paniquiaari quiarijia pa niishiniuria Neyanujiniji. Quiarijiani, Pueyasoori Neyanujiniji pohuataniquiaa puetunu jiyacajinijinio pueya niquiarajanaa, Neyanuucua nojori tiuuniuria. Naa na pohuataniquiaariiri Neyanu Jesu tojijiaca nojori quiniuria, Judiocuaca, taucuacanio.
27 Pa Pueyasoori jiyanohua niishijia cutara. ¡Pueyaracaanu pa maniniuhuaqueetare nojuaja, maninia na miiniuucua pajaniya, Neyanu Jesucristoocua pa tiuushacari! Cuaara naa shuquiritiasaaria pueyaracaanutej.