15
Parta Pueyaso pueya pa shuquiritiri, maja tama pa cuaqueyajaaja
Noojiaqueya parta Pueyaso muerasuuri juhuanojuaja seetanujuanaa Pueyaso Rupaacua tiuyashijiaca. Naacuajitij cuarta Pueyaso pueyanaa, pajaniya, cante tari seetanujuanaa Pueyaso Rupaa tojijiacacuaani, pajaniya cuaara nojori rejeretaara juhuajaniya. Paa jaara socua Pueyaso Rupaa niishijiacacuaani, nojori pa cumaquiri. Majaari pa niishiriojonu tama pa cuaqueyajaaja pa shuquiritiniuria tamajaaja. Puetunu pajaniyajanaa cuaara niishiriojoora taate pa naata parta Pueyaso pueyano cumaquiniuni, shuquiriaatia na quiniuria, maninia Pueyaso tojijia na quiniuriajuhuaj. Paacuajaari niishiyani, majaari quenaaja pa Jiyaniijia Jesucristo niishiriojonu quijia tama na cuaqueyajaaja na shuquiritiniuria. Saniniuujia, nojuaja cutaraari taraatia miiniu rejeretaquiaari na rupuenura mijiria quiniaa pueya, nojori na jaariuutianura Sesaaca. Naacuajitij, nojuajaari nio tariucuacaanu tama nojuajinijijiaaja naajiotasano tohuateequiaari:
“Cua Quenaa, cuno pojori, canapuete quia sesacajacani, nojoriiri cua sesacaajuhuaj, cua miiniuucua quia panishano”.
Seetanujuanaari pueyanaa, puetunu tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasanojuanaani, cunoori pajaniyara naajiotasaaquiaari. Cunoori pa niishitiojiya maninia pa rejeretanura puetunu sesa casaajanaa. Pa cumanijiaajaariuhuaj. Naacuajitij, paari juhuajaniya sashiya pa Jiyaniijiani. Pueyasocuajaari pa cumaquinia, maninia rejeretajaca pa quiniuria, cumanijiasano pa quiniuriajuhuaj. Nojuaja cuaara nia jiyateera jiyanoojiaca nia quiniuria taa Cristo quiquiaari jiyanoojiacuaani, rupuetoojuaca nia quiniuria niarta Pueyaso pueyata. Naacuajitij nia naata pa Que Pueyaso, mariyata pa Jiyaniijia Jesucristo maniniuhuaqueetanu, juhua niquiriyatu pueyano, maninia rupuetoojuaca nia quishacari.
Pueyaso rupaari maja saaja Judiocuacara
Pueyanaa, jiyanootioojuaca nia quiriquia, taa Jesucristo jiyanooquiaa pajaniyacuaani, maninia rupuetoosano nia quiniuria. Naacuajitij, pueyari Pueyaso timitianutaniya nojori niquishacari Judiocuaca taucuacata Pueyaso maniniuhuaqueetaano jatiqui. Janiyari seetanujuanaa nia sequeyani, Cristoori mijiria niquiaari Judiocuacaacua, na tohuateenura Pueyaso sequesano nojori supuetanaa. Tariucuacaanu Pueyaso sequesanoori seetanujuanaa. Nojuajaari maja na sequesano na jatanu. Judiocuacara Cristo miishanoori taucuacara quiquiaarijiuhuaj, nojori maniniuhuaqueetanura Pueyaso, na jiyanooniuucua nojorijiuhuaj. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia supuetana David naajiotasanoori naa quiyajuhuaj:
“Maninia quia miiniuucua janiya Pueyasonaa, janiyari quiajaniyajiniji poojotanutaniya maniniani taucuaca jiyacajinia. Maninia quia miiniuucua janiya, janiyari quia timitianutaniya cua jaaquequejosanotani”.
10 Tamaqui Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasanoori quiyajuhuaj:
“Pueyaso niishiyashijiaca taucuacanaa, Pueyaso saquiriojosano pueya nia cojiri, mariyata jatiqui nia shuquiritianura pa Pueyaso”.
11 Pueyaso Rupaajinia, supuetana David naajiotasanoori naa sequeyajuhuaj:
“Pa Jiyaniijia Pueyaso nia maniniuhuaqueetare, puetunu niajaniyajanaa, tamaatia rupaaca pocuajaca taucuacanaa. Pueyasora nia jaaquequenuure puetunu jiyacajinia quiniaa pueyajanaanaa, maninia na miiniuucua pajaniya”.
12 Supuetana Isaías naajiotasanojinijijiuhuaj, paari niishiyani Pueyasoori taucuaca jiitianu panijia pueyaracaanu, maja saaja Judiocuaca. Naaratej, Isaíasri naa naajiotaquiaari:
“Supuetana Isaí niyanujiniji supuenutaniyari pueya Jiitiana. Nojuajaari puetunu mijiria quiniaajanaa jiyaniijia quiriquiano. Puetunu jiyacajinijinio taucuacajanaari nocua tiuujiaca quiniutianiya”.
13 Pueyasocuajaari poojiajinia poonijiojua, juhuajaniya pa sashiniuria pueyaracaanu, nojuaja cuaara miirijiaatijia puetunu na sequesanojuanaa pajaniyara. Pueyanaa, Pueyaso cuaara nia timitiiria jiyanohua. Naajuhuaj, nojuaja cuaara nia jiitiaara juhuajaniya, canapuete nocua tiuujiacacuajani. Naacuajitij, mijiria nia sashishacari, niaari shuquiriaatia rejeretajaca quiniutianiya Pueyaso Sohuanu cumaquishacari niajaniya, seetanujuanaa nia niishishacari pa Jiyaniijiaari pa rijionuucua tacatenutaniuhua.
14 Cua panishano Pueyaso niquiohuanaa, naa cua naajiojinia cua nacasusacari jiyanohua niajaniyatej, majaari nia jiyaniniu janiyari niaacuaji taacanuyajaani. Maja. Janiyacuajaari niaacua tiuyani niaacuajaari seetanujuanaa maninia quijiaca. Niaacuajaari Pueyaso rupaa niishijiacajuhuaj. Naacuajitij, nia naata tama nacasutoojonujuaaja maninia, maninia rupuetoojuaca nia quiniuria Pueyaso niquiara. 15 Naajaa, quiarijia janiyari niaacuara naajiyani cua niishitiniuhuara niajaniya tarijia nia niishishano. Cua jiyanootiuri, nio cua naajiojinia jiyanohua cua nacasunuucua niajaniya. Naa nia rootaanijia Pueyaso jiyatenuucua janiya Neyanu Jesucristo jiyaramiquishano, taucuaca cua pohuatanura na rupaa. 16 Pueyaso jiyatenuucua janiya nera poonijionara, janiyari cunora Jesucristo rupaa pohuataquiaa taucuacani. Naacuajitij, Pueyaso Sohuanu poonijionuucua nojori jiuujiajinia, nojoriiri Pueyaso shuquiritiasano muerasu quiniutianiyajuhuaj.
17 Pueyasora cua poonijiosacari, janiyari jiyanohua timitiaa Jesucristoni, cua niquishacari taa taucuaca tiuuquiaa na rupaacuani. 18 Majaari cua timitianu tama cua miishanojuaaja. Janiya cutaraari Jesucristo miishano timitiaani. Nojuacuajaari taucuaca tiuutiquiaa na rupaacua. Nojoriiri nocua tiuuquiaa nojori niquiara cua pohuatasacari na rupaa, naajuhuaj, Pueyaso Sohuanu cumaacata cua miiniuucua nojori niquiara. 19 Nojori niquishacari Pueyaso Sohuanu cumaacata cua miijiosano, nojoriiri niishiquiaa cua pohuatasanoori seetanu rupaajanaa. Janiyari pocuaji Tacuna Jesucristojiniji tari pohuataquiaari puetunu tiquiyocuajanaani, Jerusalén tiacajiniji, puetunu Iliria jiyajiniarajanaanio. 20 Naa cua pohuatasacari pa Jiyano Jesucristojiniji puetunu cuno jiyacajiniajanaatej, janiyari pueyaracaanu pohuataquiaari cuniquini, tee Jesucristojiniji tojiyaquishaaquiaari juhuanojuajacuajani. Majaari cua pohuatanu paniniu quiquiaari tee tamasaca pohuataquiaari tari Jesucristojinijini. 21 Naa cua pohuatasacari Jesucristojiniji cuno pueya niquiaratej, janiyari nio tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tohuateeriquiaani. Naa sequeya Jesucristojinijiiri:
“Nojuajiniji pohuatasoojua pueyari nojuajiniji pohuatasaanutaniya. Nojoriiri jiyacari niishiniutianiya cante nojuajani”.
Pablo naquerejosacari Roma tiacajiniara
22 Pueyaracaanu nio jiyacajinia cua pohuatasacari Jesucristojiniji, majaari jeya cua quiniu quiriquiaa nia niquiniuucua cua quianura. 23 Quiarijia cutara, janiyari Jesucristojiniji pohuatanu tucuatarucuaa tarini, tee Jesucristo rupaa tojiyaquishaaquiaari juhuanojuajacuajani. Janiyari Espania jiyajinia pohuatanu paniya Jesucristojinijijiuhuaj. Queraatia marijiaari tari cua shocojocanu pueyaracaanu cua naquerejosacari niaacua cua quianura. 24 Naacuajitij, Espania jiyajiniara cua quiasacari, janiyacua nia tiacajinia jateemani. Janiya jaara pasaja camueenujusee niaata shuquiriaatiani, na nuhuaji, janiyari paniniutianiyani nia naacunura janiya, cua quianura Espania jiyajiniara. 25 Janiyari coteenu Jerusalén tiacajinia tacatenutaniuhua tii quiniaa parta Pueyaso muerasu cua niquitionuhuara cumaneecani, niya quiniaa parta Pueyaso pueya niquitiojosano nojoriria. 26 Puetunu parta Pueyaso pueya maapuejanaa Macedonia jiyajinia, mariyata niya Acaya jiyajiniani, nojoriiri jiyanohua maninia miya. Nojoriiri tama niishiriojonuucanujuaaja nareja na cumaneeca niquitiojonura Jerusalén tiacajinia quiniaa casamiijiuniucua Pueyaso pueyara. Cunora, nojoriiri quiarijia na rerateya cuata na jiyarosocoriquiano. 27 Nojoriiri naa miya nojori niishiriojosacari, maniniacuajaari nojori naacunura narta Pueyaso pueya. Seetanujuanaa maniniacuajaari nojori miishano. Judiocuacaari maja na jamuenu quiquiaari Pueyaso rupaa pohuatasaanura taucuaca niquiara. Naaratej, taucuaca cuaara saniniuujia quiarijia naacuura casamiijiuniucua Judiocuaca, nojori jiitiasano cumaneecata. 28 Naacuajitij pueyanaa, janiyari nojori jiyarosocoriquiano cumaneeca niquitionutaniya Jerusalén tiacajinia parta Pueyaso pueya jiitianaani. Na nuhuaji, janiyari Espania jiyajiniara quianutaniya cutarani. Cua quiasacari, janiyari nia tiacajinia tacanutaniyani cua niquiniuria niajaniya. 29 Janiyari seetanujuanaa niishiyani, Cristoori cua naacunutaniya maninia pa shuquiriniuria jatiqui, niaacua cua tiuquishacari.
30 Cuarta Pueyaso pueyanaa, cua Jiyaniijia Jesucristo nia jiitianuucuajuhuaj, mariyata Pueyaso Sohuanu panitiootesacari pajaniya, janiyari jiyanohua paniyani nia cojiniuria janiya, Pueyaso nia secojonuta cucuara. 31 Cucuara nia secojore Pueyaso, na cojuanura janiya Jesucristo rupaa paraa Judiocuacaacuaji, Jerusalén tiacajinia cua quiasacari. Naajuhuaj, nia secojore Pueyaso, Jerusalén tiacajinia quiniaa Pueyaso pueyacuara. Nojoriicuara nia secojore, nojori masenura shuquiriaatia narta Pueyaso pueya taucuaca jiyarosocoriquiano cumaneeca nojoriria. 32 Naajuhuaj, quiria nia secojore, niaacua Pueyaso tiuquitiniuria shuquiriaatia janiya, nojuaja jaara naa paniri. Tii cua quishacari niaata, janiyacua tii samaatesee nia shuriucuani. 33 Pa jiyanoojia Pueyaso cuaara maninia jiitiaara puetunu niajaniyajanaa. Cuaara naa quiiriatej.