16
Casamiijiuniucua Pueyaso pueyara cumaneeca reratesacari
Quiarijiani, nia riucuareera taa nia miiniutianiyani, cumaneeca nia reratenura casamiijiuniucuara. Cuno cumaneecani, paari na jiyaronutaniya parta Pueyaso muerasura Jerusalén tiacajiniani. Niaa cuaara maninia miiria, mariyata taa cua rootacanucuaja Pueyaso pueya maapue Galacia jiyajiniani. Naa nia miiritij. Puetunu domingo juucajanaa, puetunu pueyajanaa cuaara racataara tama na niquitiosocoriquiano cumaneeca, teyano nia niquitionutaniya niarta Pueyaso muerasuracuajani. Naa nia racatare juhuataja nia niquitiosocoriquiano cumaneeca puetunu semaanajanaa, maja na reratesaanura shusha cua tiuquishacari niaacua. Niocua maninia pueya saquiriojore, nia niquitiojosano cumaneeca nojori patanura Jerusalén tiacajinia. Naacuajitij, cua tiuquishacari niaacua, janiyari cua naajioneeca jiyarotanutaniya nojorini. Naajioreera parta Jesuucua tiuuniaa pueyacuara Jerusalén tiacajinia, nojori cuaara shuquiriaatia maseera cumaneecata nia jiyarotasano pueya. Janiya jaara Jerusalén tiacajinia quianu panirini, cumaneeca jiyatanaari na naata cuata quianujuhuaj.
Pablo naquerejosacari
Cua quiasacari niaacua, janiyari Macedonia jiya tajiniu paniyani. Na nuhuaji, janiyari niaacua tiuquiniutianiyani. 6-7 Janiyari maja ritia cua tajiniu paniniu niajaniya. Niaata camueenujunu paniya pueyaracaanunijia, pa Jiyaniijia jaara naa paniyajuhuaj. Janiyari shuniya shocotenu paniya niaatani. Na nuhuaji, nia naata cua naacunu cua jiitianura cua panishano, cua pasocoriquiano tee Pueyaso jiyaronu paniya janiyacuajani. 8-9 Janiyari niya Éfeso tiacajinia camueenujiyajaarani, Pentecostés juuca cua sashishacari. Queraatia pueyari Jesucristo rupaa tojitianu paniya niya. Naajuhuaj, queraatia pueyari Jesucristo rupaa ruuretaa saniniuujia. Naaratej, janiyari jiyanohua socua Jesucristo rupaa pohuatanu paniyajaa Éfeso pueya niquiarani. Naajaa, janiyari niaacua quianutaniyani Pentecostés juucara queranacunuunu nuhuaji.
10 Timoteo jaara niaacua tiuquishii, niocua na cumaquiri Pueyaso rupaa na pohuatanura na puereyaquiniutia. Timoteocuajaari pa Jiyaniijiara poonijioquiaa mariyata taa cua poonijioquiaacuaani. 11 Naaratej, maja Timoteo nia rerequetenu. Niocua na naacure saniniuujia, cucua na tiuquiniuhuara shuquiriaatia, maninia nia miiniuucua nera. Janiyari niya na sashiya parta Pueyaso muerasutani. 12 Janiyari Apolota pocoojoriquiaani. Janiyacuajaari na nenecojoriquiaa juucuani, niaacua na quianura parta Pueyaso muerasuta quiarijiani. Nojuajaari saaja cua sequeree majana na quianu paniniu quiarijiani. Tamacari niaacua quianutaniyaquiniaari, jaara na naata quiri.
Pablo sequesano, naajionu na puecasacari
13 Cuarta Jesuucua tiuuniaanaa, niishiriojojuaca nia quiri. Jesucristo rupaa nia niishiri maninia, seetanujuanaa na tojitianaara nia quiniuria. Juhua cumueeca mashaja nia quiri Pueyaso Sohuanu cumaacata, pa Jiyaniijia panishano nia miiniuria. 14 Puetunu nia miishanojuanaa cuaara quiiria seetanujuanaa nia paniniutia.
15 Pueyanaa, niaari niishiya Estéfanasri necohuata coteenu Jesucristo tojitianaara quiquiaari cuniqui Acaya jiyajiniani. Nojoriiri Pueyaso muerasu naacuquiaa pueyaracaanu nojori paniniutia. 16 Naarate nia sequenu paniyanijia, niajaniya cuaara quiiria juhua nojori seya, nia cumaquiniuria nojori, maninia nojori miishacari. Naa nia cumaquiriti puetunu jiyano pueyajanaa, noo pojori canapuete naa maninia miiquiaa Pueyaso muerasucuajani.
17 Jiyanohua shuquiririucuaanijia Estéfanas tiuquishacari niajaniyajiniji Fortunatota, Acaicotajuhuaj. Nojoriiri cua shuquiritiriucuaa nia niti, cua jiaatiasacari cua niquiniuria niajaniya juucua. 18 Nojoriiri coojia cajitiriucuaa puera cua niishiriojiyaquiniuucuaji niaacua. Nojori naasucuaari nioojia cajitiquianujuhuaj, nojori pohuatasacari niajaniya janiyajiniji. Niajaniya cuaara shuquiritiaara nojori, naa nojori miishacari maniniatej.
19 Pueyaso muerasu maapue niya Asia jiyajiniaari cua sequerucuaa, cua saruhuatanura niajaniya. Aquila, Priscilanio, nojoriiri jiyanohua nia saruhuataajuhuaj, narta Jiyaniijia muerasu nia quiniuucuajuhuaj. Pueyaso pueya maanuuri nia saruhuataajuhuaj, nooj, teyanote Aquila tiajinia rerejoquiaacuajani. 20 Puetunu parta Pueyaso muerasujuanaari niya nia saruhuataajuhuaj. Nia saruhuatatoosacari, nia saruhuatatoore seetanujuanaa Pueyaso paniniutia.
21 Quiarijiani, tama cua juaashiquiatajaaja saaja nioniyojua naajioreeraj, cua saruhuatanura niajaniya. Naacuajitij, niocua niishiri nio naajioneeri seetanujuanaa janiyajiniji.
22 Cante maja pa Jiyaniijia panijia quiyani, Pueyaso cuaara jataara cuno, saniitiosocoriquiano.
¡Jiyaniijianaa, quia nimiohua!
23 Pa Jiyaniijia Jesu cuaara cumaquiiria niajaniya na Sohuanuta. 24 Janiyari puetunu niajaniyajanaa paniyani Jesucristo paniniutia. Tariucuaja, cua panishano pueyanaa.