TANEE PABLO NAAJIONEE CORINTO TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Pueyaso pueya maanu Corinto tiacajinia
Janiyari Pabloni. Pueyaso panishacari, janiyari Jesucristo jiyaramiquishanora jiyatesaaquiaari na rupaa cua poojotanurani. Janiyari Timoteota naajiya nio niaacuarani. Nojuajaari parta Pueyaso pueyano. Canaari Corinto tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajiyani, puetunu Acaya jiyajinia Pueyaso tojitiajaca pueyacuarajanaanio. Pa Que Pueyaso, mariyata pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara cumaquiiria niajaniya. Nojori cuaara jiyateera niajaniya juhuajaniya quijiaca nia quiniuria.
Pablo miishacari naquiya
Pa Jiyaniijia Jesucristo Que pa shuquiritiare. Nojuajaari pa Quejuhuaj, pocua taraajeja cutara. Nojuajaari pa Pueyaso, pueyaracaanu pa cumanijiana. Nojuajaari pueyaracaanu pa cumanijiaquiaa naquiya pa miishacari. Naacuajiti pa naata cumanijianu tamasacajuhuaj, naquiya nojori miishacari, taa Pueyaso cumanijiaquiaa pajaniyacuaani. Seetanujuanaa, Cristo rupuejaca pa quishacari, paari naquiya miishaaquiaajuhuaj, taa naquiya na miishaaquiaaricuaani. Naajaa, nojuajaari pa cumanijiaquiaa shuquiriaatia pa quiniuria. Naacuajitij, canaa jaara naquiya miishaaquiaa Cristojiniji canaa pohuatanuucuani, Pueyasoori canaa cumaquiquiaa saaja canaa rejeretanura. Naacuajitij, majaari canaa tarinitianu Pueyaso Rupaa pohuatanu nia niquiara, seetanujuanaa Pueyaso pueya nia quiniuria, nia cumanijiasaanurajuhuaj. Naajuhuaj, Pueyaso jaara canaa cumanijiarecuaa, naacuajitij, canaa naata nia cumanijianujuhuaj. Canaari nia cumanijiaani, maninia rejeretajaca nia quiniuria naquiya nia miishacari, taa canaa rejeretaquiaacuaani naquiya canaa miishacari. Canaari seetanujuanaa niaacua tiuyani, niaari cumanijiasaanutaniya, maninia rejeretajaca nia quiniuria. Niaari naquiya miiquiaa Pueyaso muerasu nia quiniuucuajuhuaj, taa canaa miiquiaa naquiyacuaani. Naacuajitij, Pueyasoori nia cumanijianutaniyajuhuaj, taa na cumanijiaquiaa canaacuaani.
Canaa panishano Pueyaso pueyanaa, canaari paniyani nia niishiniuria taa canaa tacaaquianuni, jiyanohua naquiya canaa miishacari Asia jiyajinia. Canaari puera jiyanohua taraatia miiquianuni. Jiyacari, majaari tari canaa jiitianu quiriquiaa cumaaca canaa rejeretanura socua. Canaari jiyaniriquiaani maja naasucua tari canaa rishiniu quiniutianiya. Seetanujuanaa, canaari jiyanijiani Pueyaso naasucuaari nareja canaa shanacunutaniya canaa cusonuunura. Naajaa, naacuajitij, Pueyasoori jiyacari canaa niishitiriquiaa maja canaa tiuuniuria tama canaacuajaaja, saaja nocua canaa tiuuniuria cutara. Nojuacuajaari macunucua samiitianijiojua. 10 Nojuajaari canaacua taraajecanu. Cocuaatia canaa miishacari, canaa cojuacanuuri maja canaa cusonuunura. Nojuacuajaari socua canaa cojuanutaniya nocua canaa tiuuniuucua, niaa jaara canaacuara secojorejuhuaj. 11 Naacuajitij, Pueyaso miishacari maninia canaa, queraatia pueya secojonuucua canaacuarajuhuaj, queraatia pueyari Pueyaso sequenutaniya, “paacarasho”.
Pablo pohuatasano casaara na quiaaquiquiaari Corinto pueyacuani
12 Canaari shuquiriaatia quiyani canaa niishishacari canaari maninia quijiaca quiquiaari canaa quishacari niaatani, Pueyaso niishiyashijiaca niquiaranio. Majaari canaa sapojonu quijia niajaniya. Canaari seetanujuanaa niaacua taraajejani Pueyaso jiyatenuucua canaa nia panijiaca canaa quiniuria. Canaari naa maninia quiquiaari niaatani, saaja Pueyaso cumaquishacari canaa, maja tama canaa niishitiajatajaaja. 13 Cunora, janiyari nia nequesotaani, ¿casaara nia cushitiiquianu canaa naajionee nia serojosacarini? Puetunu canaa naajioneecajiniajanaa majaari canaa naajionu quiquiaa jiyajeneta casaa, nia cushitiiniuria. Puetunujuanaacuajaari maatia niishishaatia quiquiaa nia serojosocoriquiano. 14 Niaacuajaari tari secaja niishiya taa canaa paniya jiyanohua niajaniyani. Pa Jiyaniijia Jesucristo tiuquishacariuhua, niaari jiyacari seetanujuanaa canaa timitianutaniya, maatia nia niishishacari canaari seetanujuanaa nia panijiaca quiquiaarini. Naajuhuaj, niajaniyari canaa timitiasano quiniutianiyajuhuaj.
15-16 Cua jiyanishacari niaa naasucuaari seetanujuanaa cua panijiaca, taa cua paniquiaa niajaniyacuaani, janiyari cunora naquerejocanu niaacua juucuani. Niiquiji cua quiasacari Macedonia jiyajiniara, janiyari nia niquiniu paniriquiaa juucua nia tiacajiniani. Janiyari Pueyaso rupaata nia cumaquiniu paniriquiaa juucua cunoco cua tajishacarini. Naacuajitij, janiyari niishiriojoriquiaani cua naata naasucua nia shuquiritiniu Pueyaso rupaata, cua quiasacari Macedonia jiyajiniara, naajuhuaj, cua tacatesacariuhua cunocojiuhua. Janiyari niishiriojoriquiaani nia naata naasucua cua naacunu cua panishanotajuhuaj, Judea jiyajinia cua quianuhuara. 17 ¿Niaateeri jiyaniquianu janiyari nareya nia sequecanuni, naa cua sequesacari coteenujuanaa cua naajiojiniatej? ¿Niaateeri jiyaniya, naa cua naquerejosacaritij, janiyari tama cua panishanojuaaja miiniu paniquianuni, maja Pueyaso panishano? Seetanujuanaa, majaari coojia cua niquijiotenu quiquianu naa cua sequesacari niajaniyatej. 18 ¿Janiyateeri coojia niquijiotejani? Maja. Canaa pohuatasacari Pueyaso rupaa nia niquiara, ¿canaateeri na jataniquiaani? Pueyasocuajaari niishiya, na rupaa canaa pohuatasacari, majaari canaa jataniniu quiquiaa. Pueyaso rupaacuajaari seetanujuanaa. 19 Naajuhuaj, Neyanu Jesucristoori jataashijia. Silvano, Timoteo, janiyajuhuaj, canaari nojuajiniji nia niquiara pohuatanaani. Paari nojuajiniji niishiyani puetunu Pueyaso sequesanojuanaari seetanu rupaajanaa cutara. 20 Jesucristocuajaari tari tohuateequiaari puetunu tariucuacaanu Pueyaso sequesanojuanaa pajaniyara. Naacuajitij, pa tiuushacari Jesucristoocua, paari niishiyani, Pueyaso sequesanoori seetanujuanaa. Naaratej, pa shuquiritiasacari Pueyaso, paari na sequequiaani: “Seetanujuanaari canaa quia sequesano, Pueyasonaa”. 21 Jesucristo rupuejaca pa quishacari, Pueyasocuajaari pa cumaquiquiaa, socua maninia na tojijiaca canaa quiniuria, niajaniyajuhuaj. Pueyasoori pa niquitioquiaari na Sohuanu, seetanujuanaa na muerasu pa quiniuria. 22 Pueyaso Sohuanu pa jiitiasacari poojiajinia, naacuajitij, paari tari Pueyaso sesa jiitiaa juhua naajiotasano poojiajiniani, saa neraja pa quiniuria. Na Sohuanu pa jiitiasacari poojiajinia, paari niishiyani, paari puetunu na sequesanojuanaa maseriquianoni.
23 Niaari cua jiyaniquianu janiyari najuhuana coojia niquijiotejani, niaacua cua quiaaquiniuucua taa cua sequecanu coteenu niajaniyacuajani. Pueyasocuajaari niishiya, majaari cua quianu quiquianu niaacua Corinto tiacajinia, maja cua tacaatiniuria niajaniya, janiya jaara nia nacasusee jiyanohuani. 24 Canaari maja nia jiyaniijiani canaa shiniujiuniuria puera niajaniya, Jesuucua nia tiuuniuria. Niaacuajaari tari maninia Jesuucua tiuujiaca. Canaari saaja niarta Pueyaso pueyani, canaa cumaquiniuria niajaniya, socua pa Jiyaniijia tojijiaca nia quiniuria, seetanujuanaa shuquiriaatia quijiaca nia quiniuria.