2
Janiyari tama sequecanujuaanijia, maja juhuari niaacua cua quianu quiniutianiya, maja cua taraajetenura niajaniya. Janiya jaara nia taraajetere cua nacasusacari niajaniyani, ¿cantucua cua timitiri quenaajani? ¿Cua taraajetesano pueyateeri cua shuquiritiniutianiya? Maja. Naaratej, janiyari niaacuara naajiocanuni, cua nacasunura juhuacarijia niajaniya, cua taraajeyaquiniuria niaacua cua tiuquishacari. Janiya jaara sashiri cua nacasunura niajaniya cua tiuquishacari niaacuani, janiya maara jiyanohua nia taraajetereni, jeecatoojua nia quishacari. Saniniuujia, niaa jaara juhuacarijia jeecare puetunu sesa nia miishanojuanaa, naacuajitij, cua tiuquishacari niaacua, niaari cua cojiniutianiya maninia, shuquiriaatia pa quiniuria jatiqui. Janiya jaara niaacuara naajiocanu coteenu cua naajioneeni, janiyari jiyacari jiyanohua tacaariquiaa niaacuani. Coojiaari jiyanohua taraajeriquiaa. Janiyari jiyacari nujuqueriquiaajaaniuhuaj. Majaari cua naajionu quiquianu cuno naajionee cua taraajonura niajaniya. Cunoori seetanujuanaa quiquianu cutara cua niishitiniuria niajaniya, taa cua paniya jiyanohua niajaniyani.
Cuno sesa miijia cuaara jiyanooshaaria jaara tari pishirii sesa na miiniujiniji
Cuno sesa miijiaari maja na taraajetenu quiquianu saa janiyaja. Quera puetunu niajaniyajanaa naasucuaari taraajecanu cuno pueyano miiniuucua sesa. Seetanujuanaa, majaari puetunu niajaniyajanaa taraajenu quiquianu. Janiya jaara sequereni: “Puetunu niajaniyajanaari taraajecanu”, janiya maara puera na maateyani. Puetunu niajaniyajanaa jiyatenuucua nojuaja saniitiosano na quiniuria, nojuajaari tari noojia tacatorohua sesa na miiniujiniji. Tariucuaja. Majaari socua na saniitionu. Quiarijiani nojuaja nia jiyanooriohua. Nia cumanijiarohua, nojuaja mariqui puera tacaariiri jiyanohua na taraajesacari. Nocuaji janiyari jiyanohua nia rootaani, maninia nia miiriohua cuno pueyano, na niishiniuria niaaqui na paniyajaa. Janiyacuajaari cunora niaacuara naajiocanu tarini, taa nia miiniutianiya cuno pueyanoni, cua niishiniuria niaate seetanujuanaa pa Jiyaniijiajiniji cua rootasano tojitiajaca. 10 Cua tojitiare, cana nia jiyanooriicuaani, janiyari na jiyanoyajuhuaj. Naacuajitij, pueyano jaara sesa miiriquia, janiyari Cristo niquiara na jiyanooquiaajuhuaj, jatiqui nia quiniuhuara. 11 Naaratej, niarta Pueyaso pueya nia jiyanooriquia, Sesaaca mariqui pocua riutiocoreeri, juaajiara na jiyatenura pajaniya, pa jiyanootioyaquiniuucua. Paacuajaari maninia niishiyani taa Sesaaca niishiriojoquiaa sesa miijiacara na jiyatenura pajaniyani, paa jaara jiyanoyashijia quiriquiani.
Pablo tacaashacari Troas tiacajinia na quishacari
12 Janiya jaara Troas tiacajinia tiuquiquianu Jesujiniji cua pohuatanurani, cuno pueyari jiyanohua tojitianu paniriquiaa Jesujiniji cua pohuatanura juucua. Jiyacaritij, seetanujuanaa nojori niquiara pohuatasaatia quiriquiaari. Pa Jiyaniijia Jesuuri juhua tiootiu riatacanu cucuaji juucua, cua pohuatanura nojuajiniji tii. 13 Janiyari saaja nojori tiujiacanuhuani puera cua tacaashacari, cua riuriataaquiniuucua pa tarajanu Tito. Janiyari juucua paniriquiaani cua pohuatasaanura niajaniyajiniji. Janiyari cunora tacaariquiaa jiyanohuani. Naaratej, janiyari Macedonia jiyajinia quiaarohuani, Tito cua pajenuhuara tii.
Pa Jiyaniijia Cristoori pa paraa pa shocotanijia
14 Janiyari jiyanohua shuquiritiaa Pueyasoni. Nojuajaari pueyaracaanu pa shocotaniquiaa pa paraca seque, pueyaracaanu pa sacuanuucua pa Jiyaniijia Cristoocua. Pueyasoori na rupaa pohuataniquiaa canaa. Naacuajitij, canaa niishishano Jesucristojinijiiri juhua shanohua jaanutaja jaanujuquiaa pueya tajinia puetunu tiquiyocuajanaa. 15 Pueyasora, canaari juhua shanohua jaanutajani, Cristo quishacari canaa jiuujiajinia. Nojuajiniji canaa pohuatanuusacari, canaari puetunu pueyarajanaa jaanuquiaani: Pueyaso muerasurano, saniitiosaariquiano pueyaranio. 16 Saniitiosaariquiano pueyara, Jesucristo rupaari mocuaatia jaanujua saniniuujia. Naa nojori soonuucua Jesucristo rupaatej, nojoriiri shaajasaariquiano cutara. Pueyaso jiyanooshocoriquiano pueyara saniniuujia, Jesucristo rupaari shanohua jaanuquiaa. Naa nojori paniniuucua Jesucristo rupaatej, nojori cutaraari pueyaracaanu quijiacara jiyatesaanutaniya. ¿Canapueteeri seetanujuanaa Pueyaso jiyaramiquishanoni, na rupaa nojori pohuatanura, pueya na tiuutiniuria Jesucristoocuani? 17 ¿Noo pojoritii, najuhuana Pueyaso rupaa pohuatanuuquiaa, pueyajiniji na masejonura cumaneeca na sapojonuunutatej? Maja. Majaari canaa pohuatanu quiquiaa Pueyaso rupaani, pueyajiniji canaa masejonura cumaneeca. Canaa cutaraari seetanujuanaa Pueyaso jiyaramiquishano pueyani, na rupaa canaa pohuatanura. Canaari seetanujuanaa pa Jiyaniijia rupaa pohuataquiaa Pueyaso niquiarani, Cristo rupuesano canaa quishacari.