Quiarinio pueyaso rupaa pa jiyaniijia Jesucristojiniji pueyano rupaajinia

1 JUAN