5
Taa pa shocotanutaniya mijiria niishishanoni
Niaa jaara Jesuucua tiuuri nojuaja seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano quiquiaari, niaari Pueyaso muerasu. Mijiria, cante muerasu que panijiani, necohua paniyajaariuhuaj. Naacuajitij, pa panishacari Pueyaso, pa tojishacari na rootasanojuhuaj, jiyacariti paari niishiyani paari parta Pueyaso muerasu paniyajaacuhuaj. Paa jaara Pueyaso panijia quiri seetanujuanaani, paari na sequesano tojijiaca quiyajaaniuhuaj. Na rootasano pajaniyani, majaari jiyajeneta na quiniu pajaniyara. Cante seetanujuanaa Pueyaso muerasuni, nojuajaari mijiria sesa niishishano shocotaa. Paari na shocotajani Pueyasoocua pa tiuushacari. Cante Jesu jiyateya seetanujuanaa Pueyaso Niyanurani, saaja jiyano pueyano na naata mijiria niishishano shocotanu cutara.
Pueyaso Niyanujiniji pohuatasano
Pueyasoori canaa niishitiquiaari Jesuuri seetanujuanaa Neyanujuhuanajaj, Jesu jaara moojinia tiuquinishaaquiaari. Canaa niishitiquiaarijiaariuhuaj Neyanu jaara niyacutesanojinia naatequiaari. Jesuuri maja saaja moojinia na tiuquinishaanu quiquiaari canaa niishiniuria nojuaja. Maja. Naajuhuaj, janiyajanaari na niquiquiaari na nanaca shooteyano na shuucuajini. Naajuhuaj, poojiajinia quijia Pueyaso Sohuanuuri pa niishitiquiaa cunoori seetanujuanaa Pueyaso Niyanu quijiajuhuanajaj. Pueyaso Sohuanu cutaraari maja na niishiniu sapojonu. Jiuujianaraca jiyocuacaanu quijiacaari pa niishitiya Jesucristoori mijiria niquiaari pueyano na quiniuria seetanujuanaa. Cuno pojoriiri nio: Pueyasojuanaa, na Rupaa, na Sohuanunio. Nio jiuujianaraca quijiacani, nojoriiri Pueyasojuhuanajaj. Paari mijiria jiitiaa Jesujiniji pa niishitijiacajuhuaj. Cunoori jiuujianaraca quiyajuhuaj. Cuno pojoriiri nio: poojiajinia quijia Pueyaso Sohuanu, jiyocuacaanuji tojishano rupaa Jesu tiuquinishacari moojinia, naajuhuaj, na nanaca, pueya niquishano na shuucuaji shoyano. Puetunu cunojuanaari mariyata pa niishitiya Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Niyanu. Paa jaara tojiriquia pueya pohuatanuusanoni, ¿casaara saniya Pueyaso sequesano pa tojiyaquiyarini? Pueyaso sequesano Neyanujinijiiri socua seetanu rupaajanaa cutara pueya pohuatanuusanojiniji. 10 Cante Pueyaso Niyanuucua tiuujiani, Pueyaso Sohuanuuri noojiajinia na niishitiya Jesuuri seetanujuanaa Pueyaso Niyanu. Saniniuujia, cante Pueyaso sequesano Neyanujiniji ruuretaja saniniunijia, nojuajaari Pueyaso jiyateya sapojojuara, na tiuyaquishacari tama Pueyaso sequesanoocuajaaja Neyanujiniji. 11 Pueyasocuajaari sequequiaari, Neyanuucua tiuujiacaari pueyaracaanu rishijiaca quiniutianiya. 12 Cante Pueyaso Niyanu jiitiaa noojiajiniani, nojuajaari tari samiitianishaarohua pueyaracaanu rishijia na quiniuria. Pueyaso Niyanu jiitiaashijiaari saniniuujia maja na rishiniu quiniutianiya.
Nio naajio puequenu panishacari rootasano
13 Nio naajiya niaaranijia nia niishiniuria, Pueyaso Niyanuucua nia tiuushacari niaari tari samiitianijiosaarohua pueyaracaanu nia rishiniuria.
14 Paari Pueyasoocua tiuuquiaani, pa niishishacari nojuajaari pa tojiquiaa pa secojosacari nojuaja, pa masesano jaara quiri taa na paniyacuajani. 15 Naatej, taa pa niishiyacuaani Pueyasoori pa secojosano tojiquiaa, paari naa niishiyajuhuaj paari nojuaja pa masesano maseree tarini.
16 Cante narta Pueyaso pueyano niquiya sesa miyanoni, cuaara Pueyaso secojoora nocuara, sesa na miishano jaara na cusojuaashijia quiri. Naacuajitij, Pueyasoori cuno sesa miijia naataniniutianiuhua, sesa na miishano jaara cusojuaashijia quiri. Quiyajaariuhua tamonu sesa casaa miiniu. Paa jaara cuno sesa casaa miirini, paari cusoqueeni. Naa cua sequesacari niajaniyatej, majaari cua sequenu niajaniya nia secojonura jiyano sesa miishanoocuaratej. 17 Seetanujuanaa, puetunu sesa miishanojuanaari sesa Pueyasora. Naajaa, majaari puetunu sesa miishanojuanaa cusojuanu quiniutianiya pajaniya.
18 Paacuajaari niishiyani pueyanaa, cante Pueyaso jiitiaa juhua na Que cutarani, nojuajaari sesa miyaquiquiaa, Pueyaso Niyanu cojuasacari nojuaja. Naacuajitij, Sesaacaari maja na naata sesa na miitiniu. Majaari na naata sesa na miiniujiuhuaj.
19 Paari niishiyani paa cutaraari Pueyaso muerasuni. Sesaacaari saniniuujia puetunu mijiria quiniaa Pueyaso niishiyashijiacajanaa jiitiaacujua. Nojuajaari nio jiya camarnu.
20 Paari niishiyajuhuaj Pueyaso Niyanuuri mijiria pocua niquiaari. Nojuajaari na niishitiaja niquitioquiaari pajaniya, maninia pa niishiniuria na Que, na Que quiniuria pa Quejuhuaj. Nojuajaari Pueyasojuanaa cutara. Paari nata quiya jatiquini, Neyanu Jesucristota pa rupuetoosacari. Nojuajaari Pueyasojuhuanajaj, pa Samiitianijiajaariuhuaj, pueyaracaanu rishijiaca pa quiniuria. 21 Quiquiohuaniyojuanaa, saaja Pueyaso pa paniri. Tama pa cuaqueyajaaja pa cojuare, maja tamonu casaacua pa jiaatianura socua Pueyasojiniji. Paa jaara tamonu casaacua jiaatiareni, paari Pueyaso shocoteya nocuarani. Niojuanaa pueyanaa. Tariucuaja.