COTEENU PABLO NAAJIONEE TIMOTEOCUARA
1
Pablo saruhuatasacari Timoteo
Janiyari Pabloni, Jesucristo jiyaramiquishano. Pa Jiyanoojia Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristonio, nojoriiri nera poonijionara cua jiyatequiaari. Paari Jesucristoocua tiuujiacani, nojuaja jataniniuria pajaniya juhua nojuaja pa quiniuriajuhuaj. Timoteonaa, janiyari nio naajiya quiarani. Quiaari juhua quiyanura quiquiaari, Pueyaso pueyanora quia jatanuucua, quia niquiara cua pohuatasacari Pueyaso rupaa. Pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristojuhuaj, nojori cuaara cumaquiiria quiajaniya. Nojori cuaara quiocua taraajeerajuhuaj. Nojori cuaara pueyaracaanu quioojia cajitiiriajuhuaj.
Pablo sequesacari sesa niishitiojonuujuaca cuaara sanaajasaaria
Janiya jaara Macedonia jiyajiniara quiaquiaarini, janiyacuajaari quia sequequiaarini Éfeso tiacajiniaja quia jiyojenura. Janiyari naa quia sequequiaarini, quia tenujunura cuno pojori, najuhuana tamaatia niishitiojonuya pueyani. Janiyari quia sequequiaarijiuhuaj, nojori quia sequenura, maja nojori niishiriojonura najuhuana nojori supuetanaa pohuatanuusanojinia. Janiyari quia sequequiaarijiuhuaj, maja nojori niishiriojonura nojori supuetanaa sesacajinia, cuno, najuhuana tucuayocuara naajionuutasanoni. Pueya niishiriojonuusacari pueyaracaanu cuno najuhuana casaajinia, nojoriiri cunoocua juayonuujutaquiaa saaja. Saniniuujia, nojori cuaara Pueyaso rupaacua niishiriojoora cutara. Nocua pa tiuushacari, paari cumaquishaanutaniyani Pueyasora pa poonijionura maninia.
Naa cua sequesacari Éfeso tiacajiniaja quia jiyojenuratej, janiyari quia sequenu paniriquiaani, pueya quia niishitiojonura panitioojuaca nojori quiniuria. Nojori cuaara shitimia panitioojuaca quiiria, juhua jeequesano nojori jiuujia quishacari. Seetanujuanaa Pueyasoocua nojori tiuushacari, nojori cuaara panitioora maja noojia macuhuajenuta sesa nojori miishanojiniji. Noojiaqueya cuno pojorijinijinioori tari tarinitiacanu tojiniu nio maninia niishitiojosano. Nojoriiri cushitiiquianu na pocoojonuucua, na nacoojonuucua najuhuana tama nojori niishishanojinijijiaaja. Nojoriiri Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaara quiniu paniya juucua. Majaari quenaaja nojori niishiniu tama nojori sequesanojuaaja, nojori shiniujiushacari pueya, pueya tojiniuria najuhuana capa nojori niishitiojosano.
Paacuajaari niishiyani, Pueyaso rootasano Moisésni, cunoori maniniacuaja, paa jaara niishirini casaara naa Pueyaso rootaquiaari pa supuetanaani. Paacuajaari niishiyani, Moisés Rootasanoori maja na pueretenu maninia miijiaca pueya cutara. Pueyasoori maja na rootasano na niishitiniu quiquiaari maninia miijiacara. Na niishitiquiaari cutaraari na tojitiaashijiacara, tama na panishanojuaaja miijiacara, Pueyaso soojeacarajuhuaj, sesa miijiacaranio. Moisés Rootasanoori Pueyaso rerequetejacara, Pueyaso casaa rerequetejacarajuhuaj, noo pojoririajuhuaj, tama na que tacartaja monutej, na nucuanio, pueya puecoojuacarajuhuaj. 10 Moisés Rootasanoori na camishoo maajipohua numuetucunuujuacara, maajishuriuhuara, na numuetucunuujuacaranio. Moisés Rootasanoori pueya nohuasenuujuacara juhua casami na niquitiojosocoriquiano tamasaca seyara; sapojonuujuacarajuhuaj; na sapojonuta na sequesano maatejacaranio, nocua na tiuushaanura; puetunu noo pojoririajanaanio, maninia niishitiojosano tojiyashijiacatej. 11 Cuno maninia niishitiojosanoni, cunocuajaari cua pohuatasano Jesucristo rupaajiniji, pueya jatanura Pueyaso pueyara. Pueyasoori jiyanohua maninia, cuno rupaa pohuatanara na jiyatenuucua janiya.
Pablo shuquiritiasacari Pueyaso, na rupaa pohuatanara na jiyatenuucua nojuaja
12 Pa Jiyaniijia Jesucristoori cucua tiuuquiaari nera cua poonijionura maninia. Cunora, na rupaa pohuatanara cua jiyatequiaariiri. Nojuajaari cua cumaquiquiaa. Cunora, janiyari na sequequiaani, “paacarasho”. 13 Tariucuacaanu, janiyari nocuara rimiaaqueja quiquiaari sacuaraatiani. Janiyari naquiya na miiquiaarijiuhuaj, nocua tiuujiaca cua miitiasacari. Janiyari jiyanohua na paracaajia quiquiaarijiuhuaj. Naajaa, Jesucristoori saaja cucua taraajequiaarini cua niishiyaquiniuucua casaa cua miiriquiaani, nocua tiuyashijia cua quishacarijia. 14 Naa cucua na taraajenuucuatej, nojuajaari seetanujuanaa cua jiyanooquiaari. Na jiyanooshacari janiya, nojuajaari cua jataniquiaari nocua tiuujia cua quiniuria, panijia cua quiniuriajuhuaj.
15 Timoteonaa, nioori seetanujuanaa. Puetunu pueyajanaa cuaara niishiiria nio. Cua tojiri. Jesucristoori mijiria niquiaari na Que Pueyaso na jiyanootiniuria sesa miijiaca. Janiyacuajaari tojetaarucuajanaa cuno sesa miijiaca pueyajinijinio na jiyanooshanoni. 16 Janiyari naa jiyanooshaaquiaarini puetunu pueyajanaa niishiniuria taa jiyanohua jiyanootiote Jesucristoni, pueyaracaanu na rejeretanuucua cua juaaniu. Naa Jesucristo jiyanooniuucuacuaa janiya, sesa miijia cua quishacarijiatej, Jesucristoocua tiuujiacarano cuaara niishiiria, nojoriiri na naata jiyanooshaanujuhuaj Jesucristoocua nojori tiuushacari. Naacuajitij, nojoricua pueyaracaanu quijiacara jiyatesaarejuhuaj. 17 Naa jiyanootio pa Jiyaniijia quiniuucuatej, nojuaja pa timitiare pueyaracaanu. Nojuajaari Jiyaniijiajuhuanajaj. Nojuajaari Pueyasocuaja, shaajeyashijia, namijiata niquiyaquishoo. ¡Jiyanohua maniniaari pa Jiyaniijia! ¡Naa seetanujuanaari!
18 Timoteonaa, quiaacuajaari niishiya taa Pueyaso cumaquiquiaari quiajaniyacuajani, nera quia poonijionura. Cunoori quiquiaari Pueyaso pueya jiitianaa jaara caminiujiuquiaari Pueyaso sequenu panishano quiara, nera poonijiona quia quiniuria. Naacuajitij quiyanunaa, cua tojiri. Pueyaso cumaaca quia jiitiasacari, quioojia quia cumaquiri maninia quia poonijionura Pueyasora. Seetanujuanaa juhua quiaquejojua pueyano quia quiri, senota samareyashijia. 19 Naa quia quiri Pueyaso rupaa quia pohuatasacari, seetanujuanaa na rupaacua tiuujia quia quishacari, seetanujuanaa na rupaa tojijia quia quishacarijiuhuaj. Naa quijia quia quiritij, quioojia mariqui quia macuhuajareeri quiaa jaara sesa miiriquia. Noojiaqueya pueyari tari Pueyasoocua tiuuniu tarinitiacanu nojori ruuretanuucua Pueyaso Sohuanu numootesacari nojori jiuujiajinia, sesa nojori miishacari. 20 Naa miitiuquianuuri Himeneo, Alejandronio. Janiyari cunora Pueyaso secojorucuaani, Pueyaso cuaara nojori tarinitiaara Satanásra, Satanás miiniuria naquiya nojori. Naacuajitij, nojori cuaara niishiiria maja socua sacuaraatia nojori rimiaaquenura Pueyasoocuara.