2
Secojonuunura niishitiojosano
Cua tojiri Timoteonaa, niaa jaara Pueyaso secojonuuriquia, nia secojonuure puetunu pueyacuarajanaa. Nia panishano casaacuara nia secojoriquiajuhuaj. Naajuhuaj, Pueyaso nia sequeriquia “paacarasho”, pueyaracaanu maninia na miiniuucua. Jiya jiyaniijianucuaacuara nia secojonuuriquiajuhuaj, puetunu pueya camarucuaacuarajuhuaj. Nojoriicuara nia secojonuuriquia, juhuajaniya pa quiniuria panaatia, juhuajaniya pa tojiniuria Pueyaso, maninia pa quiniuria parta pueyatajuhuaj. Pa Jiyanoojia Pueyasoori naa paniquiaa pa secojonuratej. Naa pa secojosano maniniucuaquiaari. Nojuajaari paniya puetunu pueyajanaa tiuuniuria Neyanuucua, na pueyara nojori jatanishaanura, puetunu seetanu rupaajanaa niishijiaca nojori quiniuriajuhuaj. Pa Que Pueyasoori niquiriyatujua. Majaari tamonu Pueyaso quiniu socua. Naajuhuaj, niquiriyatujua pueyanoori quiya Pueyaso Jiyanootijia pueya. Nojuajaari Jesucristocuaja. Puetunu pueyajanaa quishacari saniitiosocoriquiano, Jesucristoori tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari na mosaanura narta pueya niti. Naacuajitij, na Que Pueyasoori na naata jiyanooniu pajaniya saniniuujia. Quiarijiacuajaari Pueyaso panishacari Neyanujiniji pohuatasaanura pueya niquiara, nojori jiyanooshaanura. Nio rupaa cua pohuatanurajuhuaj, Pueyasojuanaari cua jiyatequiaari Jesucristojiniji pohuatana cua quiniuria. Cua jiyaramiquiquiaariiri taucuaca cua niishitiniuria Jesuucua nojori tiuuniuria, seetanu rupaajanaa nojori niishiniuriajuhuaj. Nio cua sequesanoori seetanujuanaa. Majaari cua sapojonu.
Cunora, cua tojiri. Janiyari paniyani puetunu tiquiyocuajanaa pueya secojunuunura Pueyaso. Jiyocuacaanu nojori shiitiosacari nojori juaashiquia nojori secojonura, nojori jiuujia cuaara quiiria jeequesano sesa nojori miishanojiniji. Naajuhuaj, cuaara quiyaquiiria najiquitishano, maja sesa niishiriojonutajuhuaj. Naajuhuaj, janiyari paniyani maajipohua cuaara cushiyaquiiria puera maniniuquiya toqueya, narta maajipohua na shocotanura. Cuaara cushiyaquiiria cararaatia niquishano toqueyajuhuaj. Maniniacuajaari nojori maniniushiniuria. Sesa cutaraari nojori maniniushiniuria puera, pueya shootianura nojori. Nojori cuaara jiyaniyaquiiria nojoriiri seetanujuanaa shanohua niquishano, nojori muecaca jeecasano quishacari puera, nojori cushishacari orojiniji shipinishano casaanio. ¿Maajitiiri seetanujuanaa shanohua niquishano maaji, na cushitianuucua queraatia cumaneecata masesano noturu shipinijiosano sai tiujiau, queraatia cumaneecata masesano maniniuquiya toqueyanio? Maja. 10 Nojori cuaara maniniucuasaariquia cutara, maninia miijiaca maajipohua nojori quiniuucua. Nojori cuaara quiiria juhua noo maajipohuaja, canapuetucuaja tama nojori cuaqueyajaaja jiyatecanu Pueyasora na quiniuria seetanujuanaani. 11 Pueyaso rupaa niishitiojosacari, maajipohua cuaara tojitiariquia sanaa, maja Pueyaso rupaa pohuatanaa na rejetenuta. 12 Maja cutaraari cua shanacunu maajipohua niishitiojonura Pueyaso rupaa pueya niquiara. Naajuhuaj, majaari cua shanacunu maajipohua jiyatesaanura narta Pueyaso pueya jiitiana na quiniuria. Nojori cuaara sanaa tojitiariquia cutara, narta Pueyaso pueya rerejosacari. 13 Quia niishiri Timoteonaa, casaara naa cua sequeyani. Pueyasocuajaari coteenu Adán shipiniquiaari. Na nuhuaji Adán niquiorano Eva shipiniquiaariiri. 14 Quia niishirijiuhuaj, Soconurano jaara sapojoquiaari Evatej, majaari na sapojonu quiquiaari neyaca Adán. Eva cutaraari sapojosaaquiaari. Naacuajitij, na sapojosaanuucua, Evaari Pueyaso tojiyashijiara quiquiaari. 15 Naaratej, maajipohua cuaara maninia canashitijioora necohua. Cuaara panijiaca quiiriajuhuaj. Cuaara maninia miijiaca quiiriajuhuaj, maninia niishiriojojuaca nojori quishacari. Naa maajipohua miishacaritij, Pueyasoori nojori jiitianutaniya maninia, Jesucristoocua tiuujiaca nojori quishacari.