3
Pueyaso pueya jiitianatucua taamueca pueyano quiriquiani
Nio sequesanoori seetanujuanaa: cante Pueyaso pueya jiitianara quiniu paniyani, nojuajaari maninia poonijiosano miiniuucua jiaatiaa. Naaratej, cante Pueyaso pueya jiitianani, nojuaja cuaara quiiria sesacasoo pueyano. Nojuaja cuaara quiiria saaja niquiriyatu maaji niyaca. Cuaara quiiria noojia niquijioteyashijia, maninia niishiriojojuajuhuaj, pueya rerequeteyaquishoonio. Cuaara quiiria maninia pueyano, rucoojuaca pueya tiuquinitiaja na tiajinia. Cuaara quiiria Pueyaso rupaa niishitiojojua maninia. Naajuhuaj, nojuaja cuaara quiyaquiiria mashaasequejoru. Cuaara quiyaquiiria ritia juaajia, pueya na piniuria. Cuaara quiiria pueya riuhuaneyashijia, pueya juaashacari nojuaja. Cuaara quiiria shiniquiajuhuaj. Cuaara cumaneecaacua jiaatiaashijia quiiriajuhuaj. Naajuhuaj, nojuaja cuaara na tiajinia quiniaa jiitiaja quiiria maninia. Cuaara necohua niishitiojojua quiiria maniniajuhuaj, tojitiajaca nojori quiniuria, pueya rerequeteyashijiacanio. Naacuajitij, pueyano jaara maninia casaa necohua niishitiojiyashijia quiriquia, ¿maatucua taa maninia jiitiariquia Pueyaso pueya maanuni? Naajuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitiariquiano cuaara quiiria seetanujuanaa Pueyaso tojijia pueyano cutara. Cuaara quiyaquiiria shusha Pueyasoocua tiuunio pueyano, nojuaja mariqui jiyaniriiri nojuaja tojishano pueyano cutara. Nojuaja jaara jiyaniri nojuaja socua maninia pueyano narta Pueyaso pueyajiniji, nojuajaari cocuaatia miya taa Satanás miiquiaaricuaani. Pueyaso panishano seru Satanás quishacarijia, nojuacuajaari taanuusaaquiaari Pueyaso shuriucuaji, na jiyanishacari nojuaja na naata na Jiyaniijia Pueyaso shocotanu. Naajuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitiariquiano cuaara quiiria maninia miijia pueyano, Jesuucua tiuyashijiaca pueya mariqui na sesacareeri maninia miyashijia na quishacari. Nojuaja jaara naa rerequetesano quiritij, nojuajaari juhua Sesaaca norijiosano quiniutianiya. Naacuajitij, pueya tojiyaquishano quiniutianiyari.
Narta Pueyaso pueya naacunaatucua taamueca pueya quiriquiani
Naajuhuaj, parta Pueyaso pueya naacunaa cuaara quiiria tojishano pueya, rerequetesoo. Cuaara quiiria na sequesano miijiaca. Cuaara quiyaquiiria puera mashaca jereeca ratunuucua jiitinio. Cuaara quiiria cumaneecaacua jiaatiaashijia, jiyasohuaja na nohuasejonura, na sapojonuta na masenuranio. Naajuhuaj, nojori cuaara seetanujuanaa Pueyaso rupaa tojijiaca quiiria, teyanoocua tiuujiaca pa quiyacuajani. Naacuajitij, nojori jaara naa miijiaca quiritij, ¿nojoritiucua casaacua cararosaariquiani? 10 Cunora, pueya cuaara senota jiyateyaquishaaria Pueyaso pueya naacunaa nojori quiniuria. Cuaara coteenu maninia niishishiiria nojoriiri seetanujuanaa Pueyaso tojitiajaca. Nojori jaara maninia miijiaca pueya quiri, na nuhuaji cutara, nojori cuaara jiyatesaaria narta Pueyaso pueya naacunaa nojori quiniuria. 11 Naajuhuaj, Pueyaso pueya naacunaa niquiocohua cuaara quiiria tojishano maajipohua, maja rimiaacatujuri. Cuaara quiiria niishiriojojuaca, na sequesano miijiaca pueyaracaanunio. 12 Cante Pueyaso pueya naacunaani, nojori cuaara jiitiaara saa niquiriyatu niquiocuaja. Cuaara quiiria necohua niishitiojojua maninia casaa, na tojitiajaca necohua quiniuria. Naajuhuaj, cuaara quiiria maninia jiitiaja na tiajinia quiniaa pueya. 13 Naacuajitij, Pueyaso pueya naacunaa jaara maninia poonijioquiaa na naacusacari narta Pueyaso pueya, nojoriiri seetanujuanaa pueya tojishano pueya quiniutianiya. Naajuhuaj, nojoriiri socua jiyanohua Jesucristoocua tiuujiacara jatanutaniya, na puereyaquiniutia nojori poonijionura pa Jiyaniijiara.
Jesucristojiniji Pueyaso niishitishano pueyani, paari nocua tiuujiacani
14-15 Timoteonaa, janiyari quiocua naquerejiyani. Naajaa, janiyari quiara naajiya nioni. Naacuajitij, janiya jaara tarishirini, janiyari paniyani juhuacarijia quia niishiniuria taa quijia quia quiniutianiyani, Pueyaso pueya maanujinia quia quishacari. Pueyaso pueya maanucuajaari pueyaracaanu rishijia Pueyaso quiquio. Na saquiriojosano pueya nojori quiniuucua, nojoriiri na rupaa jiitianaacuaja, nocuaji tacunaajaariuhuaj. 16 Seetanujuanaa nocuaji jiuujiatesanoori Pueyaso niishitishano Jesucristojiniji pajaniya. Paari nio sequesanoocua tiuujiacani:
Pueyaso Niyanuuri pueyanora jataquiaari, na rupuenura pajaniya. Pueyaso Sohuanuuri pa niishitiquiaari, nojuajaari tojetaarucuajanaa sesa miyashijia. Naajuhuaj, Pueyaso seyacuajaari Jesu niquiquiaari na samiitiasacariuhua. Nojuajinijiiri pohuatasaaquiaari Judiocuaca niquiara, taucuaca niquiarajuhuaj. Pueyapueeri nocua tiuuquiaari. Na Queeri na tacaniquiaariuhua Jiyaniijiajanaa na quiniuria.