Quiarinio pueyaso rupaa pa jiyaniijia Jesucristojiniji pueyano rupaajinia

3 Carta de San Juan