SOCUA TANEE JUAN NAAJIONEE
1
Juan maninia pohuatasaaquiaari Gayojiniji
¿Quiaate quiyajaa cua panishano Gayonaa? Janiyari saaquiano Juanni, Pueyaso muerasu jiitiana. Seetanujuanaa quia paniyanijia, Pueyaso rupaa quiniuucua coojiajinia. Quiocuara secojoquiaanijia, puetunu quia miishanojuanaa cuaara quiiria maninia. Janiyari quiocuara secojoquiaajaaniuhuaj, maninia quia cuaqueya quiniuria, maja cusosu, taa quioojia quiya maniniacuaani, Pueyaso tojijia quia quishacari maninia.
Parta Pueyaso muerasujinijinio pueyari cucua tiuquiquianu quia quijia tiacajiniji. Janiyari jiyanohua shuquiriaatia quiquianuni nojori pohuatasacari quiajaniyajiniji. Quiaanaari seetanujuanaa maninia miijia quiquiaa taa pa rootasaaquiaari Jesucristo rupaacuajani. Quiaacuajaari maninia tojiquiaa seetanu rupaajanaa, sanajanaa. Jiyanohua timiquiaanijia cua tojishacari cua muerasuuri maninia miya, taa cua rootaquiaari Jesucristo rupaa nojoricuajani. Naa cua tojishacaritij, cunoori jiyanohua cua timitiquiaa socua tamonu casaajiniji.
Sanajanaa, quiaacuajaari maninia miijia, maninia quia miishacari parta Pueyaso muerasu. Quiaa cutaraari maninia miiquiaa, quia tiuquitishacari quia tiajinia quia niishishoo tamaquiicuajinio Pueyaso muerasu. Pueyaso muerasu rerejosacari niya, Pueyaso rupaa pohuatanura rucoojuacaari canaa niquiara pohuatacanu maninia quia miishanojiniji nojoriria, quia paniniutia nojori. Quiarijiani, nojori quia niquitiore nareja nojori panishano na jiyatajara, socua nojori quianu panishacari cuniquiji. Naa quia miiri quenaaja, Pueyaso quia shuquiritiniuria. Nojoriiri Jesucristojiniji pohuatanura rucoojiya. Majaari nojori panishano na masetunu paniniu quiquianu Pueyaso niishiyashijiacajiniji. Naaratej, pajaniya cuaara naacuura jiyano pueya, noo pojori canapuete pa Jiyaniijia rupaa pohuatanura rucoojiyacuajani. Naa pa miiriti Pueyaso rupaa pohuatanu naacunaa pa quiniuriajuhuaj.
Sesa Diótrefes miishanojiniji pohuatasano
Janiyari quia quijia tiacajinia Pueyaso pueya maanuucuara naa naajioquiaarijiuhuaj. Janiyari nojori sequequiaarini nojori cuaara Pueyaso Rupaa pohuatanura rucoojuaca naacuura, cuno pojori jiitianura na panishano. Diótrefesri saaja tama na cuaqueyajaaja shuquiritiaja, Pueyaso pueya maanu jiitiana na quishacari. Nocuaji cua sequesano ruuretacanuuri. Cua rerequetequiaajaariuhuaj. 10 Naajaa, janiya jaara niaacua quiaareni, janiyari naa sacuaraatia na miiniuucua na nacasunutaniyani. Nojuajaari tamasaca niquiara canaa sesacaquiaa na sapojonuta. Naa socua sesa miiquiaajaariuhuaj: majaari na tiuquinitianu quiquiaa Pueyaso Rupaa pohuatanaa na tiajinia. Canapuete saniniuujia nojori tiuquitiniu paniquiaa nojori tiajiniani, Diótrefesri nojori tenujuquiaa saaja. Canapuete Pueyaso rupaa pohuatanura rucoojuaca tiuquinitianu paniquiaajaa na tiajiniani, Diótrefesri puetunu nojori tenujuquiaajanaa, maja socua nojori rerejonura narta Pueyaso muerasuta.
11 Sanajanaa, majaari quia jiaatianu cuno sesa miijiaacua, quiaa mariqui juhua nojuaja quirijiaariuhuaj. Saaja quia jiaatiare cutara maninia miijiaacua, juhua nojuaja quia quiniuria. Cante maninia miiquiaani, cunocuajaari Pueyaso pueyano. Sesa miijia saniniuujia, nojuajaari Pueyaso niishiyashijia.
Maninia Demetrio miishanojiniji pohuatasano
12 Puetunu pueyajanaari saniniuujia maninia pohuatanuuquiaa Demetriojiniji. Tama Demetrio miijiosanojinijijiaaja, pueyari niishiya Demetrioori maninia pueyano. Seetanujuanaa, nojuajaari maninia pueyano, taa tamasaca sequequiaacuajani. Niaacuajaari niishiya canaari seetanujuanaa sequequiaani, naa canaa sequesacari Demetriojiniji.
Naajio puequesacari
13 Janiyari queraatia sequenu paniyajaa quiajaniyani. Naajaa, majaari cua sequenu paniniu saaja cua naajiojinia. 14 Janiyacuaja quiocua naquerejiyani. Jiyacaritij, pocua maninia pocoojore cutarani.
15 Pueyaso cuaara quioojia jiitiaara maninia, juhuajaniya quia quiniuria. Niya pa rupuenaari cua sequeturee cua saruhuatanura quiajaniya. Puetunu cuniqui pa rupuenaajanaa quia saruhuatare canaarajuhuaj. Tariucuaja.