JUDAS NAAJIONEE
1
Judas naajiosano Pueyaso saquiriojosano pueyacuara
Janiyari Judasni, Jesucristo seru, Jacobo tarajanu. Niaacuara naajiyanijia canapuete pa Que Pueyaso panishano muerasucuajani. Nojuajanaari nia saquiriojoquiaari nera nia quiniuria. Niajaniyari Neyanu Jesucristo cojuasano, nia rupuesacari nojuaja. Pueyaso cuaara nia jiuujiaaria. Cuaara nioojia cajitiiriajuhuaj. Cuaara paniiria niajaniyajuhuaj. Pueyaso cuaara naa miiria jiyanohua niajaniyatej.
Sapojonuujuacajiniji pohuatasano
Cua panishano pueyanaa, janiyari niaacuara naajionu paniriquiaa jiyanohuani, cua pohuatanura niajaniya taa maninia pa miishaanutaniyani, Pueyaso saquiriojosano pueya pa quiniuucua: niajaniya, canaajuhuaj. Saniniuujia, quiarijiani, socua maninia cutaraari cua naajionura niaacuara, cua nacasunura niajaniya seetanujuanaa Pueyaso tojijiaca nia quiniuria. Jiyanohua nia tiuuri pueyaracaanu Pueyaso rupaacua, cumueeca Pueyaso pueya nia quiniuria. Pueyasocuajaari na rupaa pohuataniquiaari maninia pa niquiara. Maja cumaati na jatanishaanu. Cuaara pueyaracaanu maninia pohuatasaaria, taa pa pohuatasaaquiaaricuaani. Naa nia sequeyanijia Pueyaso rerequetejaca supuesacari jiyasohua nia tajinia. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajaari cuno sesoriquia pueyajiniji naajiotasaaquiaaricuaja. Nojoriniaari quejoosaanutaniya pueyaracaanu saniitiosocoriquiano. Nojoriiri sequequiaa: “Shuquiriaatia juhuajaniya pa miiri tama pa cuaqueya miiniu panishanojuaaja, pa jiyanoojia Pueyaso quishacari. Paa jaara sesa miirini, naajaa, majaari Pueyaso saniitionu quiniutianiya pajaniya”. Nojoriiri naa sequetuquiaa sesatej. Nojoriiri pa Jiitianajanaa jiyatequiaa juhua saniitioyashijia, pa Jiyaniijiajanaa Jesucristoni.
Niaari niishiyacuaja, Pueyasoori Israel pueya supuetanaa mashiquiquiaari Egipto jiyajiniji, Egipto pueya seya nojori quishacari. Socua nia niishitiorohuaraj. Na nuhuaji, Pueyasoori na pueyajinijinio nocua tiuyashijiaca puecooquiaari. Naajuhuaj, Pueyasoori tama na seyajaaja nujuatejoquiaari na nujuatejojuajinia, noo pojori canapuete na shuriucua quijiaca quiquiaari jiyocuacaanucuajani. Nojoriiri Pueyasora na poonijiosano tiujiaquiaari. Nojori poonijiosaqui tiujiatuquiaarijiaariuhuaj. Cunora, cumayocuata morojosaaquiaariiri, pueyaracaanu ninishiqui nojori quiniuria, cuaara quirijiaatijia Pueyaso saniitiojonu juuca cutara. Cuno juuca, Pueyasoori puetunu na tojiyashijiacajanaa saniitiojonutaniya. Nia niishirijiuhua Sodoma tiacajinia quijia pueya, Gomorra tiacajinia quijia pueyanio, nojori tiaca shocua quiniaa pueyajuhuaj. Puetunu nojorijianaari maninia miiniu ruuretaquiaari tama nojori cuaqueya panishanojuaaja nojori miiniuria, jiyanohua sacuaraatia. Nojoriiri maajishuriu numuetucujuaca quiquiaari. Cayashuriuuri narta maaji numuetucujuaca quiquiaarijiuhuaj. Pueyasoori maja na shipininiu quiquiaari naa pueya quiniuriatej. Naa Pueyaso tojiyashijiaca nojori quishacaritij, mariyata taa tama Pueyaso seyajaaja na tojiyashijiaca quiquiaaricuaani, Pueyasoori nojori quejooquiaari mani quiquiojinia, tii naquiya nojori miishaanura pueyaracaanu. Naa nojori saniitiosaanuucuacuaatej, cunoori quiquiaari puetunu pueyajanaa niishiniuria maja Pueyaso tojiyashijiaca pa quiniuria taa nojori quiquiaaricuaani.
Cuno pojori, sacuaraatia niishitiojonaa nia tajinia quiyani, nojoricuajaari Pueyaso saniitionujiniji niishiya. Naajaa, nojoriiri juhuajaniya miiquiaa puetunu sesajanaa taa noojiajinia nojori niishiyacuajani. Nojoriiri tama nojori jiuujiacajaaja curuushojoquiaa nojori miishacari tama nojori niquishanojuaaja na maquenujinia. Pa Jiyaniijia sootiuyajaariuhuaj. Nojoriiri jiyanohua cumaacaraca quijiaca sesacaquiaajuhuaj, jiyocuacaanu quijiacani. Supuetana Moisés shaajesacari, Pueyasoori na seya jiyaniijia Miguel jiyaroquiaari Moisés quete na jamonura. Sesaacaari Moisés quete paniquiaari juucua. Nocua Miguelta juayonuutaquiaariiri. Miguel cutaraari seetanujuanaa cumaacaraca quijia. Naajaa, majaari na saarijionu quiquiaari Sesaaca. Na sequeree saajaari: “Pueyasojuanaa cuaara juaaria cutara quiajaniya”. 10 Saniniuujia cuno sesa niishitiojonaa nia tajinia quiyani, nojoriiri na niishishoo cumaacaraca casaa sesacaquiaa. Naajuhuaj, nojoriiri tama nojori cuaqueyajaaja sesoquiaa sesa na miishanota, taa nacujiniaacoji casaa miiquiaa sesa juhuajaniyacuaani, maja na niishiniutia. Naaratej, nojoriiri saniitiosocoriquiano puetunurajanaa.
11 Nojoriiri jiyanohua cocuaatia miiquioquiaa. Nojoriiri narta pueya niquiniu paniyaquiquiaa, taa supuetana Caín niquiniu paniyaquiquiaari tarajanucuaani. Nojoriiri sesa pueya timitiquiaa casamiriaca nojori quiniuriajuhuaj, naatej, taa supuetana Balaam miiniu paniquiaari juucuacuaani. Nojoriiri mariyata puetunu quejoosaanutaniyajanaa nojori ruuretanuucua Pueyaso, taa supuetana Coré cusoquiaaricuaani na ruuretasacari Moisés. 12 Nia queranacusacari Pueyaso niquiara nia panitioonuta, cuno sacuaraatia niishitiojonuujuacaari jiyanohua cararaatia nojori miaquesacari niaata. Majaari nojori paniniu tamasaca. Nojoriiri saaja tama na cuaqueyajaaja shuquiritiniu niishijiaca. Puera miaquenuujuaca nojori quishacari, cunoori cararaatia. Jiyano pueyari maja na cumaquiniu niajaniya. Nojoriiri najuhuana quijiaca, juhua niquitioocuaari tajimiaquiaa paratu piyarojosacari. Majaari maru niniu. Nojoriiri najuhuana quiya, juhua muetuhuo naana. Nojoriiri tariucua macu Pueyasora, naatej taa naana sorenocuaani, juhua puetunu na nujuacatajanaa majaratasano. 13 Nojori nuhuaji, pueyari saaja taraatia quiquiaa, cararaatia nojori miishanojiniji. Sesa nojori miishanoori juhua jiyanohua shoniniacu caminia queyocuasacari cushau, curuutuuca. Nojoriiri shanohua niquishiya rupaquijia, juhua rijia tiyano. Na nuhuaji, nojoriiri ninishiqui quiniutianiya pueyaracaanu Pueyasooju. 14 Pa supuetana Adánri coteenujuanaa shipinishano pueyano quiquiaari mijiria. Enocri séptimo jiyaniijia quiquiaari Adán nuhuaji. Enocri Pueyaso niquitishano nojuaja pohuataquiaari taa nio sesa miijiaca pueya miishaanutaniyani. Nojuajaari naa sequequiaaritij: “Janiyari Jiyaniijia niquirii cunocoji niyano jiyanohua queraatia na pueyatani. 15 Nijioriquiaari sesa miijiaca na saniitionura. Rerequetejacaacua tiuutianutaniya puetunu sesa nojori miishanojuanaari. Puetunu na soojeacajanaari saniitiosaanutaniya puetunu nojori sesacanuucuajanaa pa Jiyaniijia”. 16 Cuno sesa niishitiojonuujuacaari naa miiquioquiaa nia tajinia. Nojoriiri saa juayonuutaquiaajaa. Majaari shuquiriaatia nojori quiniu quiquiaa na jiitiasanota. Nojoriiri tama na cuaqueya panishanojuaaja miiquiaa. Puera pocuajaca quiyajaariuhuaj. Nojoriiri na sapojonuta maniniuhuaqueetaquiaa narta pueya, maninia nojori miishaanura. Majaari naa nia quiniu pueyanaa.
Pueyaso pueyara rootasano
17 Cua panishano pueyanaa, nia niishiriohua pa Jiyaniijia Jesucristo jiyaramiquishano pueya sequesano niajaniya. 18 Nojoricuajaari nia pohuataquiaari taate quera jiya puequesacari quiniutianiyani. Nojoriiri naa sequetuquiaaritij: “Quera jiya puequesacari, Pueyaso sesacajaca pueyari Pueyaso casaa soojeaca quiniutianiya, na rupaa soojeacajuhuaj. Nojoriiri sesa miiniutianiya tama nojori cuaqueyajaaja nojori shuquiritiniuria”. 19 Naa cuno pueya miiniuucuatej, nojoriiri Pueyaso muerasu jiuujia niyaquejotequiaa maja rupuetoosano nojori quiniuria. Nojoriiri saaja tama sesa nojori niishishano miiquiaajaacujua, Pueyaso Sohuanuuju nojori quishacari.
20 Cua panishano Pueyaso muerasunaa, Jesucristo rupaacua nia tiuuri jiyanohua socua, seetanujuanaa na pueya nia quiniuria maninia. Pueyaso nia secojore Pueyaso Sohuanu cumaacata. 21 Naacuajitij, niocua Pueyaso panishano pueya quiri pueyaracaanu. Juhuajaniya nia sashiri pa Jiyaniijia Jesucristo, nojuaja cuaara pueyaracaanu quijiacara pa jiyaterejaatijia, shuquiriaatia pa quiniuria na shuriucua pueyaracaanu. Naa pa miiniutianiyari maninia jiyanoojia na quiniuucua.
22 Canapuete pa Jiyaniijiaacuaji taacanuyajaani, nojori nia niishitiojore jacaria, seetanujuanaa nojori tiuuniuria maninia pa Jiyaniijiaacua. 23 Tamasaca nia piriyojorejuhuaj Pueyaso pueya nojori quiniuria, nojori mariqui manijinia puetunu quejoosaarejanaari. Tamasacaari jiyanohua sesa miijiaca. Naajaa, nojori nia naacure, Jesucristo nojori niishiniuriajuhuaj. Saniniuujia, tama nia cuaqueyajaaja jiyanohua nia cojuare niaa mariqui sesa miitishaarejaariuhuaj nia cojishacari nojori. Jiyano pueyacua nia taraajere. Saniniuujia, puetunu sesa nojori miishanojuanaa nia soore cutara.
Naajio puequesacari Pueyaso maniniuhuaqueetasaanu
24 Pa Que Pueyasoori pa cojuaquiaa maja pa catenura nocuaji. Nojuacuajaari cumaacaraca na tiuquinitianura pajaniya nocua, puetunu tari maniniushitishanojuanaa pa quishacari, shanohua na cumaaca pa shootianura pueyaracaanu. Pa niquishacari nojuaja, paari jiyanohua na timitianutaniyani.
25 ¡Jiyanohua maniniaari pa Que Pueyaso! Nojuajaari niishijiajanaa. Pa jiyatequiaari na muerasuraari pa Jiyaniijia Jesucristo cusonuucua pocuara. ¡Jiyanohua shanohua na cumaaca! ¡Nojuajaari Jiyaniijiajanaa! ¡Jiyanohua maninia pa Jiitiana! ¡Nojuajaari puetunu cumaacaracajanaa cutara! ¡Nojuacuajaari pa Que Pueyaso! Jiya shipinishaacarijiyojua, nojuajaari quijiajuhuanajaj. Naa quiyajaari. Naa quiniutianiya pueyaracaanuuri. Taaquiriirinij, naacuaaquiniatejaj.