2
Panijia Pueyaso quiniuucua, nojuajaari pa jiyanooquiaari
Sesa miijiaca nia quiniuucua tarijia, Pueyaso tojiyashijiacajuhuaj, niaari macunucua quijia Pueyasora. Niaa jaara naa sesa miijiaca quiquiaaritij, niaari juhua puetunu mijiria quiniaa Pueyaso tojiyashijiacajanaa quiquiaari. Niaari samaruhua jiyaniijia tojijiaca quiquiaari, cuno, paratu piyarojosaqui quijiani. Nojuajaari Pueyaso tojiyashijiaca shiniujiujia, nojori miiniuria sesa, taa Sesaaca seque paniyacuajani. Tarijia, puetunu pajaniyajanaari Pueyaso tojiyashijiaca quiquiaarini. Paari tama pa miiniu panishanojuaaja miijiaca quiquiaarini. Naacuajitij, paari puetunu pa cuaqueya miiniu panishanojuanaa miijiaca quiquiaarini, puetunu sacuaraatia pa niishiriojosanojuhuaj. Naa sesa miijiaca pa quiniuucuatej, paari tojetaarucuajanaa jiyanohua Pueyaso saniitiosocoriquiano quiquiaari juucuani, juhua tamasacajuhuaj. Saniniuujia, Pueyasoori pocua taraajeja cutara. Jiyanohua pa paniquiaariiri. Cunora, macunucua pa quishacarijia nera, sesa miijiaca pa quiniuucua, nojuajaari Jesucristota pa cojiritiaquiaari samiitianijionu. Jiyanootio Pueyaso quiniuucua, nojuajaari nia jiyanooquiaari. Naa na samiitianijionuucua pajaniya Cristoocua pa tiuuniuucuatej, Pueyasoori tari pa tacanijioquiaari Cristota jiyocuacaanu, tii Cristo cajitianura pajaniya. ¡Naa Cristota na cojiritianuucua maninia miiniu pajaniyatej, cunoori jiyanohua maninia! Nojuajaari naa pa miiquiaaritij, puetunu quijiacajanaa nio pa quishacari nuhuaji niishiniuria maatia, Pueyasoori jiyanohua pa panijia. Maatia niishishaanutaniyari Pueyasoori tojetaarucuajanaa jiyanootio cutara, na jiyanooniuucua pajaniya, Neyanuucua pa tiuuniuucua. Naa Pueyaso quiniuucua jiyanootiotej, nojuajaari nia jiyanooquiaari saaja Jesuucua nia tiuushacari. Majaari tama nia miishanotajaaja Pueyaso nia jiyanootiniu quiquiaari tama niajaniyajaaja. Pueyasojuanaacuajaari nia jiyanooquiaari niaacua na taraajenuucua. Naajuhuaj, nojuacuajaari nia tiuutiquiaari Neyanuucua. Majaari Pueyaso jiyanooniu quiquiaari pajaniya, maninia miijiaca pa quiniuucua. Paa jaara maninia pa miiniuucua Pueyaso jiyanootiquiaari tama pa cuaqueyajaajani, paa maara tama pa cuaqueyajaaja timitiareni juhua najuhuana pocuaja. 10 Shushajanaa Jesucristoocua pa tiuushacari, Pueyasoori jiyacari pa jataniquiaari quiarinio pueyano pa quiniuria, maninia miijiaca pa quiniuria. Nojuacuajaari tari naa niishiriojoquiaari, maninia miijiacara na jataniniuria pajaniya.
Jesucristoori pa jiyateja jiyanootioojuacara
11 Éfeso tiacajinia quiniaa pueyanaa, quiarijia nia niishiriohua taa nia quiquiaari tariucuacaanuni, Pueyaso muerasu nia quiyaquishacarijia. Niaari cuarta Judiocuaca soosano taucuaca quiquiaari, nia cararaatiuuquia co miatesoo quiyaquiniuucua. Canaa cutaraari canaa cararaatiuuquia co miatesanoni. 12 Nia niishirijiuhuaj, naa nia quishacaritij, niaari Cristooju quiquiaari. Majaari nia naata rupuenu quijia Pueyaso saquiriojosano Israel pueya. Puetunu Pueyaso sequesanojuanaa Israel pueyaranoni, cunoori maja niaarano quiquiaari. Majaari nia niishiniu quiquiaari Pueyasoori pueyacuaji Tacuriquiano jiyaronutaniya mijiria. Majaari quenaaja tamonu quiniu quiquiaari nocua nia tiuuniuria, Pueyaso na jiyanootiniuria niajaniya. Niaari saaja taraatia shaajeriquiano quiquiaari. ¿Cantucua niaacua taraajereni? Niaari seetanujuanaa tojetaarucuajanaa Pueyasooju quiquiaari mijiria. 13 Tarijia, niaari seetanujuanaa tucuacaanu quijiaca quiquiaari Pueyasojiniji. Quiarijia saniniuujia, Jesucristo shootenuucua na nanaca niyacutesanojinia, niaari nata rupuetootesaaquiaari, nocua nia tiuushacari. Naacuajitij, niaari canaa rupuejacajuhuaj. 14 Cristocuajaari pa jiyanootiootequiaari. Moisés Rootasanoni, cunoori juhua jiyaconaja sohuaca quiquiaari pa tajinia, maja nia cojiniuria canaa, maja nia rupuenura canaajuhuaj, taucuaca nia quiniuucua. Jesucristocuajaari cunora tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari na mosaanura pa niti, cuno jiyaconaja sohuaca niyartasaanura, pa juaaquiaca tajiyatenura. Naacuajitij, nojuajaari pa jiyatequiaari juhua niquiriyatu queecuajinio supueno pueya, Judiocuaca, niajaniya taucuacanio. 15 Naa pa niti Jesucristo cusonuucuatej, nojuajaari puetunu Moisés Rootasanojuanaa sanaajaquiaari, maja socua na sesacanura pajaniya. Tarijia, paari juhua caapiqui tiaca quiquiaarini. Paari pueyaracaanu paracaatioojua quijiani. Quiarijia saniniuujia, Jesucristo cusonuucua, nojuajaari pa jiyanootiootequiaari jatiqui pa quiniuria juhua niquiriyatu tiaca, mariyata na rupuejaca pa quishacari. 16 Naaratej, janiyari socua camiya nia sequenuni. Cristo cusonuucua niyacutesanojinia, nojuajaari Pueyaso jiyanootiquiaari pajaniya, na panishano muerasu pa quiniuria puetunujuanaa, niajaniya taucuaca, canaajuhuaj. Naacuajitij, Jesucristoocua pa tiuushacari, paari juhua niquiriyatu tiaca nerani.
17 Niajaniya taucuacanaa, niaari juhua tucuacaanu quijiaca quiquiaari Pueyasojiniji. Canaa cutaraari juhua cateca quijia nojuajinijini. Jesucristoori mijiria niquiaari, na niishitiniuria puetunu pajaniyajanaa taa Pueyaso jiyanooniu paniya pajaniyani. 18 Cristo jiyanootiniuucua na Que Pueyaso pajaniya, naacuajitij, pa naata pa Que Pueyaso rupuenu pa secojosacari nojuaja, mariyata na Sohuanuraca pa quishacari, niajaniya, canaajuhuaj. 19 Jesuucua tiuujiaca nia quishacari quiarijia cua panishano pueyanaa, majaari tari nia quiniu tahue canaara. Majaari nia quiniu juhua tamonu tiacajinijinio rucoonaa. Quiarijiani, niaari seetanujuanaa Pueyaso pueya cutara. Pueyasoori maninia nia jiitiaajuhuaj, taa na jiitiaquiaa puetunu na saquiriojosano pueyacuaani. 20 Pueyaso pueya nia quiniuucua, niaari rupuetesano puetunu Pueyaso muerasutajanaa, juhua shanohua tia pa quiniuria Pueyaso quiquiora. Jesucristo jiyaramiquishano pueya na rupaa pohuatariquianoni, mariyata na sequenu panishano caminiujiuniaa pueyani, nojoriiri juhua cuno tia pacaarianaa. Saniniuujia, Jesucristoori juhua cuno tia morijiujianaa cutara, cuno tia nujuatana. 21 Pueyasoori naa saquiriojoquiaa Neyanuucua tiuuriquiano pueya, na quiquiorano na tucuatanura. Cuno tia tucuateesacari, tojetaarucuajanaa maninia jeenucuasano quiniutianiya pa Jiyaniijiaraari. 22 Niaari naajuhuaj, Cristo nia rupuesacari, niarta Pueyaso pueya nia rupuesacarijiuhuaj, Pueyasora, niaari juhua rianaa, tucurunio. Nojuajaari nia morojotaquiaa na tia na tucuatanura, na Sohuanu quiquiorano.