PABLO NAAJIONEE ÉFESO TIACAJINIA QUINIAA PUEYASO PUEYACUARA
1
Pablo saruhuatasacari Jesucristo tojitiajaca
¿Niaate quiyajaa cuarta Pueyaso pueyanaa? Janiyari Pabloni, Jesucristo jiyaramiquishano na rupaa cua pohuatanura, taa na Que Pueyaso paniquiaaricuajani. Niaacuara naajiyanijia, canapue Pueyaso saquiriojoquiaari tama neracuajani, canapuete Jesucristo tojitianaacuajani. Pa Que Pueyaso, mariyata pa Jiyaniijia Jesucristo cuaara taraajeera niaacua, maninia na miiniuria niajaniya. Nojori cuaara cajitiiria nioojia pueyaracaanujuhuaj.
Taa Pueyaso miiquiaa pajaniyani Cristo rupuesano pa quishacari
Pa Jiyaniijia Jesucristo Queeri Pueyaso. Nojuaja pa shuquiritiare. Neyanu Jesucristo pa rupuenuucua, Pueyasoori capora pajaniyara. Nojuajaari jiyanohua maninia miiquiaa pajaniya, puetunu jiyocuacaanu na jiitiasano cumaacatajanaa. Pueyaso niishishacari taa Neyanu miiniutianiya pocuarani, jiya shipiniyaquishacarijia, nojuajaari tari pa saquiriojoquiaari na shuriucua quijiaca pa quiniuria. Pa saquiriojoquiaarijiaariuhua na tojijiaca pa quiniuria, tojetaarucuajanaa sesa miyashijia pa quiniuriajuhuaj. Panijia na quiniuucua, nojuajaari pa saquiriojoquiaari na muerasura na jiyatenura pajaniya, Jesucristo jaara maninia miiri pajaniyara. Pueyasoori naa miiquiaa pajaniyatej, taa tariucuacaanu na niishiriojoquiaari na miiniuria pajaniyacuajani. Jiyanohua maninia na panishano Niyanuniyojua miiniuucua pocuara, nojuajaari pueyaracaanu jiyanooquiaa pajaniya. Nojuajaari jiyanohua capora. Naa maninia na miiniuucua pajaniyatej, paari cunora pueyaracaanu na maniniuhuaqueetaquiaani. Niyacutesanojinia Neyanu shootenuucua na nanaca pocuara, Pueyasoori pa jiyanooquiaari na muerasu pa quiniuria. Naaratej, majaari Pueyaso saniitionu quiniutianiya pajaniya. Puetunu sesa pa miishanojinijijianaa pa jiyanooquiaariiri. Pueyasoori na paniniu niishitiquiaari pajaniya, na niquitiosacari na niishitiaja pajaniya, puetunu casaa niishijiajanaa pa quiniuria. Nojuajaari jiyanohua tariucuacaanu niishiriojoquiaari taa na miiniutianiya puetunu na shipinishanoocuarajanaani. Quiari naataja saniniuujia, nojuajaari jiyasohua na miiniu panishano niishitiquiaari pajaniya. 10 Pueyanaa, nia niishiri casaa Pueyaso miiniutianiyani. Nojuajaari Cristo jiyatenutaniya Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Naacuajitij, puetunu jiyocuacaanu quijiacajanaa, mariyata puetunu mijiria quijiacajanaari na tojijiacara quiniutianiya. Nojuajaari naa tohuateenutaniya tamacari, taa tamajaaja na niishiriojoquiaaricuajani.
11 Pueyasoori tariucuacaanu pa saquiriojoquiaari Neyanutaja na cojiritianura pajaniya, maninia na miiniuria pajaniya. Pueyasojuanaari tariucuacaanu naa niishiriojoquiaari maninia na miiniuria pajaniya. Nojuajaari pueyaracaanu tohuateequiaa taa na miiniu paniquiaaricuajani, niishijia na quiniuucua. 12 Nojuajaari pa saquiriojoquiaari maninia quijiacara na jataniniuria pajaniya. Cuarta Judiocuacajinijinio pueyani, canaari coteenujuanaa Jesucristoocua tiuuquiaarini. Naa jiyanohua maninia Pueyaso miiniuucua canaa, nojuaja cuaara maniniuhuaqueetasaaria jiyanohua. 13 Quiari naataja nia tojishacari Jesucristo rupaa, niaari cuno seetanu rupaacuajanaa tiuuquiaarijiuhuaj, Pueyaso muerasura jatanishano nia quiniuria. Naa nocua nia tiuuniuucuatej, Pueyasoori Neyanu nia rupuetequiaari. Na Sohuanu niquitioquiaari niajaniyajaariuhuaj taa na sequequiaaricuajani. Naacuaji niishishaaquiaari, niaari seetanujuanaa Pueyaso muerasu. 14 Pueyaso Sohuanuraca pa quishacari, paacuajaari niishiyani, paari puetunu Pueyaso sequesano Neyanuranojuanaa masenutaniya Neyanutajuhuaj. Pueyaso Sohuanu pa jiitiasacari, paari niishiyani, Pueyasoori pa rijionutaniya puetunu na saquiriojosano pueyatajanaa, na muerasu pa quiniuria na shuriucua. Jiyacaritij, paari tojetaarucuajanaa jatanishaanutaniya juhua Neyanu pa niquishaanurajuhuaj. Cunora, Pueyasoori jiyanohua maniniuhuaqueetasano quiniutianiya, jiyanohua maninia na miiniuucua pajaniya.
Taa Pablo secojoquiaari Pueyaso pueyacuarani
15 Janiyari niajaniyajiniji tojiriucuaani, taa pa Jiyaniijia Jesuucua tiuujiaca nia quiyani, taa parta Pueyaso pueya panijiaca nia quiyajaaniuhuaj. 16 Cunora, pueyaracaanu cua secojosacari niaacuara, majaari cua tarinitianu quiquiaa Pueyaso cua sequenura “paacarasho”, maninia na muerasu nia quiniuucua. 17 Pa Jiyaniijia Jesucristo Queeri shacantushiqui quijia na cumaacajinia. Janiyari niaacuara na secojoquiaani, nojuaja niquitionura niajaniya jiyocuacaanuji niishitiaja. Naacuaji nia naata niishiniu na niishitiniu panishano niajaniya, maninia nia niishiniuria nojuajuhuaj. 18 Janiyari niaacuara secojoquiaajaaniuhuaj, Pueyaso cuaara cuhuataara nioojia, maninia nia niishiniuria casaara Pueyaso saquiriojoquiaari niajaniyani, casaa na miiniutianiya niaarajaniuhuaj. Janiyari niaacuara secojoquiaajuhuaj, maninia nia niishiniuria taa Pueyaso muerasu jiyatesaanutaniya shacantuuca quijiaca nojori quiniuriani. 19 Janiyari secojoquiaajuhuaj, Pueyaso cuaara niishitiiria na cumaaca niajaniya, cuno, nioojiajinia poonijiyani. Na cumaacaari jiyanohua, puequeyashijia. 20 Pueyasocuajaari cuno na cumaaca poonitijioquiaari Cristo quetejinia, nojuaja jaara na samiitianiquiaariuhua macujiniji. Jaara na samiitianiquiaari, cuno na cumaacata na cajitiquiaariiri Jiyaniijiajanaa cajitiujinia na miaquetajara jiyocuacaanu. 21 Tii na cajitiquiaariiri puetunu tamasaca cumaacaraca quijiaca Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Majaari tamonu socua cumaacaraca quijia quiniu pa Jiyaniijiajiniji. Nojuajaari puetunu tamasaca jiyaniijianucuajanaa Jiyaniijia. Puetunu mijiria quijiaca jiitiasanojuanaari na casaa. Nojuajaari puetunu casaajanaa camaru. Pueyaso jaara quiarinio jiya shipiniriohua, Jesucristoori jiyacari Jiyaniijiajanaa quiniutianiyajuhuaj, taa quiarijia na quiyacuajani. 22 Naacuajitij, Pueyasoori puetunu na shipinishanojuanaa jiyatequiaari Jesucristo jiitiasocoriquiano. Naajuhuaj, Pueyasoori Jesucristo jiyatequiaari na saquiriojosano pueya jiitiariquiano, canapuete nocua tiuujiacacuajani. 23 Pueyaso saquiriojosano pueyari juhua Jesucristo cuaqueya. Nojuajaari juhua poojia saniniuujia, pa jiitiana na quishacari. Puetunu Pueyaso saquiriojosano pueyajanaa jaara Cristo cuaqueyajinia rupuetesaare, Cristo cuaqueyari tucuateenutaniya seetanujuanaa maninia jeecanamitishano na quiniuria. Na cuaqueya pa quishacari, nojuajaari puetunu poojiajiniajanaa quiya. Naajuhuaj, nojuajaari puetunu tiquiyocuajanaa quijiajuhuanajaj.