6
Niarta Pueyaso pueyata nia cumaquitioojoriquia
Cuarta Pueyaso pueyanaa, niaa jaara parta Pueyaso pueyano niquiriquia sesa miyano, jacaria nia nacasure. Cuno niajaniyajinijinio canapuete Pueyaso Sohuanu niishitiajaraca cutarani, nojori cuaara jacaria na nacasuuranoj, sesa miiniu na tarinitianuhuara. Cante cuno sesa miijia nacasuyani, nojuaja cuaara na nacasuura seetanujuanaa na paniniutia narta pueyano. Naajuhuaj, jiyanohua nia cojuare tama nia cuaqueyajaaja Sesaaca mariqui nia saniniujiurijiaariuhuaj, sesa nia miiniuriajuhuaj. Maninia cutaraari nia cumaquitioojonura niarta Pueyaso pueyata, niaa jaara taraatia miishaare. Naa pa cumaquishacari parta Pueyaso pueyatej, paari naa pa Jiyaniijia Cristo rootasano pajaniyarano tohuateenutaniyani.
Najuhuana quijia jaara jiyaniya nojuaja cutara niishijia pueyano, pueya tojishano pueyanotuhuaj, naa niishiriojojuaari tama na cuaqueya sapojiyajaacujua. Puetunu niajaniyajanaa cumaati tama niishiriojoquiaajaacujua, taamueca pueyanote niajaniyani, maninia miijia, sesa miijia soj. Niaa jaara seetanujuanaa maninia miijiaca quiriquia, tama maninia nia miishanojuaaja nia timitiare. Niarta Pueyaso pueyano jaara socua maninia miijia quiri niajaniyajiniji, socua sesa miijia soj, niaara, naajaa. Maja cunora taraajenu, maja cunora shuquiriaatia quiniujiuhuaj. Saaja shuquiriaatia nia quiri, niaa jaara maninia miiquiaa taate nia naata miiniucuajani. Puetunu pajaniyajanaari tamaatia poonijiosano jiitiaani. Tama niajaniyajaaja cumaati na miiquiaa maninia, Pueyaso shuquiritianura niajaniya, seetanujuanaa shuquiriaatia nia quiniuria.
Canapuete Pueyaso rupaa niishitiojosaaquiaani, cuno pojori cuaara na niishitiojonaa niquitiojoora nojori casamijiniji saniniuujia, nojori niishitiojonaa jiitianura nojori panishanojuhuaj.
Pueyanaa, maja tama nia cuaqueyajaaja nia sapojonu nia jiyanishacari niaari saniitioyaquishaanutaniya sesa nia miiniuucua. Majaari quenaaja tamonu pueyano na naata Pueyaso rerequetenu. Pueyasoori saniitiojua cutara. Naaratej, nio miriqui sequesano nia niishiri: “Casaa jajau pa natareeni, paari juhua cuno jajau senoonutaniyajaaniuhuaj”. Nio miriqui sequesanoori nio niishitiojiya: cante maninia miijiani, nojuajaari maninia miishaanutaniyajaacuhuaj. Naajuhuaj, cante sesa miijiani, nojuajaari sesa miishaanutaniyajaacuhuaj sesa na miiniuucua. Cunoori maja rimiajata. Naacuajitij, canapuete tama na cuaqueyajaaja shuquiritijiaca sacuaraatia casaa na miishacari mijiriani, Pueyasoori cuno pojori quejoonutaniya cutara, pueyaracaanu na saniitiosocoriquiano. Saniniuujia, cante Pueyaso Sohuanu tojijiani, Pueyaso panishano na miiniuria puetunujuanaa, nojuajaari pueyaracaanu rishijiara jiyatesaanutaniya cutara. Nojuajaari shuquiriaatia quiniutianiya pueyaracaanu. Cunora pueyanaa, niaa jaara maninia miijiaca quiri, majaari maninia miiniuria nia taajenu. Pueyaracaanu maninia miijiaca nia quiri. Niaacuajaari niishiya, pueyano jaara na cuhuariquia natare, nojuajaari na sashijia. Majaari ritia na senoonu. Nio miriqui sequesanoori pa niishitiya, paa jaara Pueyaso Sohuanu tojiniu tarinitiaaquirini, paa cuaara sashiiriajuhuaj. Na nuhuaji cutara paari jiyanohua shuquiriaatia quijiacara jiyatesaanutaniyani, maninia pa miiniuucua. 10 Naacuajitij, jaara pa naata quiriquia, maninia pa miiriquia puetunu pueyajanaa. Saniya maninia cutaraari puetunu parta Pueyaso pueyajanaa pa miiniuria maninia.
Pablo nacasusacari pueya, quera na tucuatasacari na naajio
11 Nia niquiri cua naajio pueyanaa. Naa quera namijiaaca cua naajiosacari niaacuaratej, nia niishiri janiyajanaari nio naajiya tama cua juaashiquiatajaajani. 12 Socua cua tojiri pueyanaa. Cuno pojori, nia shiniujiuquiaa nia cararaatiuuquia co nia miatejonurani, nojoriiri naa nia miitiniu paniya saaja narta Judiocuaca timitianura nojori. Nojoriiri narta Judiocuaca puerequiaa. Nojoriiri niishiya narta Judiocuacaari nojori miiniutianiya naquiya, miatesoo nia cararaatiuuquia co quiniuucua. Majaari nojori tiuuniu quiquiaa saaja Jesucristoocua, Pueyaso pueya nojori quiniuria. Cunora, nojoriiri jiyanohua paniya nia cararaatiuuquia co miatesano pueya nia quiniuriajuhuaj, taa puetunu Judiocuacajanaacuaani. 13 Cuno pojori, canapuete na cararaatiuuquia co miatesanocuaani, nojorijianaari maja nojori tojiniu quiquiaa puetunu Moisés Rootasanojuanaa. Naajaa, nojoriiri nia panitiaa nia cararaatiuuquia co miatesano nia quiniuriajuhuaj. Niaa jaara miatejosaare, nojoriiri tama timiquionutaniyajaaja, nojori tojitiajaca nia quiniuucua. 14 Janiya saniniuujia, Pueyaso cuaara cojuaara janiya maja cua shuquiritianura tama cua miishanojuaaja. Janiyari saaja pa Jiyaniijia Jesucristo shuquiritianu paniquiaani, pocuara na cusonuucua niyacutesanojinia. Naacuajitij, janiyari mijiria niishishanoocua jiaatiaashijiara jatanishaaquiaarini. Mijiria casaari maja na naata shiniujiuniu janiya, nocua cua jiaatianura socua. 15 Pueyanaa, pa cararaatiuuquia co jaara miatesano quiri, naajaa. Naajuhuaj, pa cararaatiuuquia co jaara miatesoo quiri, naajaa. Majaari rimiajata pa quiniu Pueyaso niquiara cunora. Saaja panishano cutaraari, quiarinio pueyanora pa jatanishaanura Pueyaso Sohuanu cumaacata. 16 Puetunu nio sequesanoocua tiuujiacajanaani, Pueyasoori nojori jiuujia cajitiquiaa, na jiyanooshacari nojori. Cuno pojoriiri seetanujuanaa Pueyaso saquiriojosano pueya.
17 Tariucuajaari cua rootasano nio naajioneejinia. Quiarijiani, tamonu cuaara socua cua taajeteyaquiiria sesa na niishitiojosanota niajaniya. Janiya cutaraari pa Jiyaniijia Jesucristojiniji niishitiojonani. Cua cuaqueyajinia nio majacuyashiquiajinijini, cunojiniji maatia niishishiyari, janiya seetanujuanaa Jesu seruni.
18 Cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, nioojia cuaara jiitiaara pa Jiyaniijia Jesucristo cumaaca, na niishitiajanio. Cuaara naa quiiriatej.