^
HEBREO
Pueyasoori pajaniyara na rupaa pohuataniquiaari Neyanujiniji
Pueyaso Niyanuuri Jiyaniijiajanaa cutara Pueyaso seyajiniji
Maja cumaati Jesucristo tojiyashijiacara pa quiniu
Jesucristo mijiria rasaaquiaari pa puerana na quiniuria
Jesucristo cutaraari Jiyaniijiajanaa Moisésjiniji
Pueyasoori na pueya samaraataja
Jesujuanaari Pueyaso jiyanootijia pueya
Jiyanohua puereetaari Jesu tojiniu tarinitianu
Pa niishishacari Pueyasoori maninia pa miiniutianiya, paari cunora na tojiniu tarinitiaaquiquiaani
Jesuuri pueyacuara secojona, taa Melquisedec quiquiaaricuaani
Quiarinio Pueyaso Rupaacua pa tiuushacari, Jesuuri pa jiyanootiquiaa na Que
Tariucuacaanu Moisés suhuorotesano Pueyaso quiquioranoni, cunoori juhua jiyocuacaanu Pueyaso quiquiojuhuaj
Sesa pa miiniuuri jiyanooshaaquiaa Cristo cusonuucua pocuara
Pueyaso pa rupuere jeequesano poojiata
Pueyasoocua tiuuniujiniji pohuatasano
Jesu miishano pa niishiriojoriquia, naquiya rejeretajaca pa quiniuriajuhuaj
Jiyanohua cocuaatiaari Pueyaso pa tojiyaquishacari
Taa pa miyani Pueyaso pa timitiniuria
Nio naajiona panishacari maninia Pueyaso miiniuria pueya, na saruhuatasacari pueyajuhuaj