MATEO NAAJIOTASANO JESUCRISTOJINIJI
1
Jesucristo supuetanaajiniji pohuatasano
(Lc 3.23-38)
Jesucristoori supuetana Abraham jiuhuacuajinio supueno quiquiaari, supuetana David niquiohuacuajinionio. Nioori Jesucristo supuetanaa sesaca. Naa quiquiaaritij:
Abrahamri Isaac que quiquiaari. Isaacri Jacobo que quiquiaari. Jacoboori Judá que quiquiaari, tapueyocuaca quejuhuaj. Judaari Fares que quiquiaari, Zara quejuhuaj. Cuno pojori nucuaari quiquiaari Tamar, Judá niquiocua. Faresri Esrom que quiquiaari. Esromri Aram que quiquiaari. Aramri Aminadab que quiquiaari. Aminadabri Naasón que quiquiaari. Naasónri Salmón que quiquiaari. Salmónri Booz que quiquiaari. Booz nucuaari quiquiaari Rahab. Boozri Obed que quiquiaari. Obed nucuaari quiquiaari Rut. Obedri Isaí que quiquiaari. Isaiiri David que quiquiaari. Davidri Israel pueya jiyaniijia quiquiaari. Davidri Salomón que quiquiaari. Salomón nucuaari coteenu quiquiaari Urías niquiocua.
Salomónri Roboam que quiquiaari. Roboamri Abías que quiquiaari. Abíasri Asa que quiquiaari. Asaari Josafat que quiquiaari. Josafatri Joram que quiquiaari. Joramri Uzías que quiquiaari. Uzíasri Jotam que quiquiaari. Jotamri Acaz que quiquiaari. Acazri Ezequías que quiquiaari. 10 Ezequíasri Manasés que quiquiaari. Manasésri Amón que quiquiaari. Amónri Josías que quiquiaari. 11 Josíasri Jeconías que quiquiaari, tapueyocuaca quejuhuaj. Jiyacaritij, Israel pueyapueeri quioosaaquiaari Babilonia jiyajiniara. 12 Babilonia jiyajinia, Jeconíasri tii mueratequiaari Salatiel. Salatielri Zorobabel que quiquiaari. 13 Zorobabelri Abiud que quiquiaari. Abiudri Eliaquim que quiquiaari. Eliaquimri Azor que quiquiaari. 14 Azorri Sadoc que quiquiaari. Sadocri Aquim que quiquiaari. Aquimri Eliud que quiquiaari. 15 Eliudri Eleazar que quiquiaari. Eleazarri Matán que quiquiaari. Matánri Jacobo que quiquiaari. 16 Jacoboori José que quiquiaari. Joseeri María niyaca quiquiaari. Cuno Maríari Jesu nucua quiquiaari. Jesu sesa tarajanuuri quiquiaari Cristo. Nioori pueyano rupaajinia sequeya “Pueyaso jiyarosano Jiyaniijiarano”.
17 Naacuajitij, Abrahamjiniji, catorce supuetanaari quiquiaari Davidta. David nuhuaji, socua catorce supuetanaari quiquiaari. Jiyacaritij, Israel pueyapueeri quioosaaquiaari Babilonia jiyajiniara. Babilonia jiyajiniara nojori quioosaanu nuhuaji, socua catorce supuetanaari quiquiaari Cristo jaara rasaaquiaari.
Jesucristo rasacari pohuatasano
(Lc 2.1-7)
18 Naa quiquiaariti Jesucristo rasacari: na nucuarano Maríari tari Joseeta camiriquiano quiquiaari. José numuetuqueyaquishacarijia María, Maríari tariucua manajaraca quiriquiaa. Pueyaso Sohuanucuajaari na manajetequiaari. 19 Neyacarano José jaara niishiquiaari necorano tariucua manajaraca quiya, nojuajaari jiyanohua niishiriojoriquiaa na cartenura jiyasohuaja. Nojuajaari jiyaniquiaari tamonu jiyoteeri na manajoree. Joseeri maninia pueyano quiquiaari. Majaari María na cararonu paniniu quiquiaari pueya niquiara. 20 Naa José niishiriojosacari na cartenura juucuatej, Pueyaso seruuri nocua muetaquiaari na maquenujinia. José sequereeri:
—Supuetana jiyaniijia David niquiohuacuajinio supueno Joseenaa, María quia camiri naajaa. Maja quia puerenu. Pueyaso Sohuanucuajaari na manajorucuaa. 21 Maríari neyanu ranutaniya. Quiocua na sesojore “Jesu”. Sesa na pueya miijiosano tuujunutaniya nojori jiuujiajinijiiri. Naaratej, na sesaari quiniutianiya “Jesu”.
22 Jesu rasaanuuri naa quiquiaaritij, tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia pohuatasano tohuateenura. Pueyasoori naa na pohuataniquiaari jiyanohua tarijiatej:
23 “Nia tojiri. Niyacoori manajenutaniya. Neyanu ranutaniyari. Na sesojonutaniyari ‘Emanuel’ ”.
Nioori pueyano rupaajinia sequeya “Pueyaso pata quiyani”.
24 José niucuasacari, nojuajaari naa miiquiaaritij taa Pueyaso seru sequequiaari nojuacuajani. María riquiaariiri na tiajiniara necocuara. 25 Nojoriiri maja na quiniu quiquiaari juhua seetanujuanaa camitioono, María jaara raquiaari neyanujuaatijia. Jaara na raquiaari, na sesojoreeri “Jesu”.