Quiarinio pueyaso rupaa pa jiyaniijia Jesucristojiniji pueyano rupaajinia

San Mateo