2
Niishijiaca tiuquiijiosacari conaajaacua
Jesuuri rasaaquiaari Belén tiacajinia, Judea jiyajinia. Cuno quishacari, Herodesri jiyaniijia quiquiaari Judea jiyajinia. Jesu rasaanu nuhuaji, niishijiacaari tiuquiijioquiaari Jerusalén tiacajinia. Nojoriiri Jesu niquiniuria tiuquiijioquiaari jiya pajamaji. Nojori tiuquiijiosacari, nojoriiri pueya nequesoreetaquiaari:
—¿Tee Judiocuaca jiyaniijiarano rasaarucuaani? Canaari niishiyani nojuajaari tari rasaarucuaa. Canaari na rijia niquiquianu jiya pajamajini, canaa jiyajinia canaa quishacarijia. Canaari nocua niyareeni canaa shuquiritianura nojuaja, jiyaniijiarano na quiniuucua.
Jiyaniijia Herodes tojishacari naa niishijiaca sequesanotej, jiyanohua tacaaquiaariiri. Puetunu Jerusalén tiacajinia quiniaajanaari tacaaquiaarijiuhuaj. Nocuaji, Herodesri Judiocuacaacuara secojonaa sequequiaari nocua nojori nijionura, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio. Nojori tiuquiijiosacari nocua, Herodesri naa nequesoreetaquiaari nojori:
—¿Tee Cristo rasaanutaniyani, Judiocuaca jiyaniijiaranotej?
Nojoriiri na riucuaquiaari:
—Belén tiacajinia rasaanutaniyano, niya Judea jiyajiniani. Naa naajiotasano quiyacuajaari Pueyaso sequesano caminiujiunia sequesano. Cuno tariucuacaanu naajiotasanocuajaari naa sequeyatej:
“Belén tiacajinia quiniaanaa, nia tiacaari maja najuhuana shiitianiyojua tiaca Judea jiyajinia. Cuno nia tiacajiniani, Jiyaniijiajanaa cutaraari supuenutaniya. Nojuajaari socua cutara Jiyaniijiajanaa quiniutianiya tamasaca jiyaniijiacajiniji Judea jiyajinijinio. Cunoori maninia jiitianutaniya cua pueya, Israel pueya”.
Naa pueya sequesano na tojiniu nuhuajitij, Herodesri cuno jiya pajamaji nijiono niishijiaca nequesoreetaquiaari jiyasohuaja:
—¿Taacari rijia niquishaacanu seetanujuanaani?
Nojori riucuanu nuhuaji, Herodesri na sapojonuta nojori sequequiaari:
—Nia quiaare Belén tiacajinia. Niocua jacaria nequesoreetasee cuno mueyajiniji. Niaa jaara na riuriatare, niocua cua numootecuhuaja. Janiyacua nocua quiaarejaaniuhuaj cua shuquiritianura nojuaja.
Niishijiaca tojiniu nuhuaji naa jiyaniijia Herodes sequesanotej, nojoriiri quiojiyareecuhuaj. Jiya pajamaji na niquitiushano rijia niquitiuriiri nojori puetaano. Rijiaari pootia tiuushii tia caco, tee mueya quiriquiaacuajani. 10 Nojori niquishacari rijia, niishijiacaari jiyanohua timitiuquiaari. 11 Tiaco tiuquitiaseeri. Conaaja niquitiushii na nucua Maríataari. Conaajaacuara mojoquetacoquiaariiri. Na shuquiritiatureeri. Na nuhuaji, niishijiacaari na patootasano casaa riataquequiaari, nareya na niquitiosocoriquiano conaaja. Nojoriiri na niquitioquiaari oro, shanohua jaanutaja catijiasocoriquianojuhuaj, tamaatiuucua shanohua jaanutajanio. Na sesaari tahue rupaajinia “mirra”. 12 Na nuhuaji, Pueyasoori cuno niishijiaca sequequiaari na maquenujinia, maja Herodescua nojori tacatenuhuara Herodes nojori pohuatanuhuara conaajajiniji. Naacuajitij, niishijiacaari tamonu nucuacohua tacatequiaariuhua na jiyajiniohuara.
Egipto jiyajiniara Jesu mashitiasaanujiniji pohuatasano
13 Niishijiaca jaara quiaquiaariuhua, Pueyaso seruuri Joseecua muetaquiaari na maquenujinia. José sequereeri:
—¡Quia sanere! ¡Conaaja quia mashitiare na nucuata Egipto jiyajiniara! Quiniqui nia quishii, janiya cuaara sequerohua quiajaniyajaatijia. Herodesri Belén tiacajinia na pueya pajetenutaniya conaaja, na motesocoriquiano.
14 Joseeri sanequiaari. Cuno niucuaja, conaaja mashitiaree na nucuatajaari Egipto jiyajiniara. 15 Nojori tiuquishacari Egipto jiyajinia, tii quishiiquiaariiri, Herodes cuaara cusoorajaatijia. Nojoriiri naa Egipto jiyajinia quiquiaaritij, tariucuacaanu Pueyaso sequesano tohuateenura maninia, Herodes cusonu nuhuaji. Pueyasoori naa pohuatequiaari na sequenu panishano caminiujiuniacuaja:
“Cua niyanu piiriinijia, Egipto jiyajiniji na tacatenuhuara”.
Herodes puecootesacari muerasu
16 Jiyaniijia Herodes jaara niishiquiaari cuno niishijiacaari na ruuretaquiaari saaja, Herodesri jiyanohua juaaquiaari. Na pueya jiyaroquiaari puetunu naatujoori canuuniyojuajanaa nojori puecoonura Belén tiacajinia, na shocuaqueya tiacajinia quiniaa muerasunio. Naa miiquiaariiri Jesu na monura juucua. Herodesri na pueya sequequiaari cuaara puecoosaaria puetunu shusha roosanojuanaa, mariyata canapuete caapiqui marijia shocoteo quiquiaarijiani. Herodesri naa sequequiaari niishijiaca pohuatanuucua nojuaja, Jesu rijiaari tarijia niquishaaquiaari. Juhuanojuajaari maja caapiqui marijia shocojonu quiquiaari rijia niquishaanujiniji. 17 Naacuajitij, tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiunia Jeremías sequesanoori tohuateequiaari. Jeremías sequesanoori naa naajiotasaaquiaaritij:
18 “Sapuenuuri tojishiya Ramá tiacajinia. Jiyanohua taraatia. Raquelri necohuacua sariyacojiya. Majaari na paniniu na cumanijiasaanura. Necohuari tari puecoosaarucuaa”.
19 Na nuhuaji, Herodes jaara cusoquiaari, Pueyaso seruuri Joseecua muetaquiaariuhua na maquenujinia, Egipto jiyajinia nojori quishacarijia. 20 Na sequereeri:
—Quia sanere. Mueya quia tacaretaarohua Israel jiyajiniohua na nucuataja. Mueya monu panijiacaari tari cusonuurucuaa.
21 Joseeri sanequiaari. Mueya tacaretaquiaariuhua Israel jiyajiniohuara na nucuatajaari. 22 Israel jiyajinia na tiuquishacari, Joseeri numootesaaquiaari Herodes niyanu Arquelaori jiyaniijia quiriquiaa jiyacari, na que niti Judea jiyajinia. Nocuaji, Joseeri puerequiaari quiniqui na quiniuria. Jiyacarijiuhuaj, Pueyasoori na niishitioquiaari na maquenujinia, tamocora na quianura. Naaratej, Joseeri mueya nucua pacuquiaari Galilea jiyajiniara. 23 Galilea jiyajinia nojori tiuquiijiosacari, Nazaret tiacajinia quishiiri. Naacuajitij, tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa sequesanoori tohuateequiaari nojori jaara naa naajiotaquiaaritij:
“Jiyaniquishaanutaniyari Nazaret tiacajinijinio pueyano”.