28
Jesu samiitiasacariuhua
(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Samaatenu juuca jaara shocoquiaari, coteenu juuca semaanajinijinio juhuaquesacari, shusha cuhuatesacari, María Magdalenaari raa niquiniuucua quiariquiaa na sesaanucuata. ¡Canashiyaquiji, rijiaari jiyanohua jiuuquiutiaree! Cunoori quiquiaari Pueyaso seru rosenuucua jiyocuacaanuji raacua. Raa tiootiu saajia saquitinishiiri. Na nuhuaji, saajiaacua cajiriohuari. ¡Pueyaso seruuri niquishaaquiaari shacantuuca juhua miacana! Na toqueeri jiyanohua cohuajaque quiquiaari, juhua sohuanatuu. Raa cojuatunaari jiyanohua shiriiquitiuquiaari nojori niquishacari Pueyaso seru. Jiyanohua tetecatureeri. Na puerenuta socua cusojonuureeri. Maajipohua jaara tiuquiquiaari raajinia, Pueyaso seruuri nojori sequeree:
—Maja nia shiriiquiniu. Janiyacuajaari niishiyani niaari Jesu pajeya, niyacutesanojinia mosanotej. Maja niya na quiniu. Tari samiitiarohuano, taa nojuaja sequequiaari niajaniyacuajani. Miji. Nia niquishushiiria na masaqui. Shaaqui. Ritia nia quiaarohua. Na saquiriojosano pueya nia sequesuhua: “Jesu tari samiitiarohua. Nojuajaari nia puetanutaniya Galilea jiyajinia. Niaari jati na niquiniutianiya”. Janiyacuajaari tari nia sequereeni. Naa nia pohuatasuhua na pueya.
Maajipohuari masaacujutanuuriquiohua raajiniji na puerenuta, na shuquiriniutiajuhuaj. Nojoriiri socua netecuatiuyarohuaquij, canaa na pohuatanuhuara Pueyaso seru sequesano nojori. ¡Jiyacaritij, Jesujuanaari canashiyaquiji nojoriicua muetaquee nuujinia! Nojori saruhuatareeri. Maajipohuari nocua catecanoree. Na cariquimiaji mojoquetacoreeri. Jesu niohuaca quiatureeri. Jesu shootiatureeri na jiuujiatenuta. 10 Jesuuri nojori sequeree:
—Maja nia puerenu. Nia quiaarohua. Cua pueya nia sequesuhua nojori cuaara quiojoora Galilea jiyajinia. Nojoriiri seetanujuanaa cua tapueyocuaca. Nojoriiri jati cua niquitiuniutianiya.
Raa cojuanaa pohuatasano
11 Maajipohua quiojosacariuhua, noojiaqueya raa cojuanaajinijinioori tiacajinia quiojoquiaariuhua pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua nojori pohuatanura nojori niquishano. 12 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari canaa Judiocuaca camarucuata rerejoree na roojotoonura taa na miitiuniutianiyani. Na nuhuaji, nojoriiri queraatia cumaneeca niquitioquiaari raa cojuanaa, pueya niquiara nojori pohuatanura tamaatia nojori niquishanojiniji. 13 Soldadohuari naa rootasaaquiaaritij:
—Niocua naa sequere pueyatej: “Canaa maquesacari, Jesu pueyaquiiri niucua nohuasequee Jesu quete raajiniji”. Niocua naa sequeretej. 14 Jiyaniijia Pilato jaara niishiri naa nia pohuatasacaritij, majaari nia puerenu. Canaacuajaari na shiniajanutaniyani jaara juaari. Naacuajitij, majaari na juaaniu quiniutianiya niajaniya.
15 Jiyacaritij, soldadohuari cumaneeca maseree. Nojoriiri naa pohuatanu coteequiaari taa nojori rootasaareecuajani. Nojori cuaracashishanoori ritia caminiujiushaaquiaari canaa Judiocuacara. Naacuajitij, canaa Judiocuacaari naa sequeyajaa quiarijia.
Jesu rootasacari na pueya na jiyaramiquiyaquishacarijia nojori
(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
16 Canaa, Jesu once saquiriojosano pueyani, canaari Galilea jiyajinia quiojoquiaari tamonu tuhuananuucuani. Jesuuri canaa sequequiaari canaa quiojonura tiriara, tii canaa coquetoonura nata. 17 Canaa niquishacari Jesu quiyano tii, canaari nocuara mojoquetacoquiaari canaa shuquiritianura nojuajani. Tamasaca canaajinijinioori jiyaniriquiaa maja naasucuaari Jesu. 18 Jesuuri canaacua catecanoree. Canaa sequereeri:
—Janiyari puetunu cumaacajanaa niquitiosaareeni, Jiyaniijiajanaa cua quiniuria jiyocuacaanu, mijirianio. 19 ¡Naaratej, nia quiojore! ¡Puetunu pueyapuejanaa nia pohuatare cua rupaa, cua tojitiajacara nojori quiniuria! Moojinia nia tiuquinijiore cua tojitiajaca Pueyaso sesajinia, nojori rupuesacari pa Que Pueyaso, janiya, na Sohuanunio. 20 Nojori nia niishitiojore puetunu cua rootasanojuanaa niajaniya, nojori tojishocoriquiano. Nia niishiri nio: ¡janiyacuajaari niaata quiniutianiya pueyaracaanuni, jiya cuaara puequerejaatijia!