MARCO NAAJIOTASANO JESUCRISTOJINIJI
1
Cariiquia jiyajinia Tiuquinijiona Juan poojotasacari Pueyaso rupaa
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)
Pueyaso Niyanu Jesucristojinijiiri naa coteetasaaquiaari pohuatanutej. Tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia Isaíasri Pueyaso Niyanu niyacari naajiotaquiaari. Naajiotaquiaariiri taa Tiuquinijiona Juan poojotanutaniya pueya jeenucuanura nojori jiuujiani, niriquiano Jesu tojijia nojori quiniuria. Isaíasri naa naajiotaquiaari Pueyaso sequesano miriqui Neyanutej:
“Janiyari quiocuaji jiyaronutaniya tamonuni, quiocuaji quia nuu jeenucuariquiano. Na nacanuuri tojishaanutaniya cariiquia jiyajinia. Naa pueya sequeyari: ‘¡Nia jeenucuare Jiyaniijia nuu! ¡Nia nuunore maninia, maja shuutiuniu!’ ”
Quiari naataja, Tiuquinijiona Juanri seetanujuanaa naa miiquiaari cariiquia jiyajiniatej. Nocua nijionaa pueya tiuquinijioriquiaa moojiniaari. Tiuquinijiona Juanri cuno pueya sequequiaari:
—¡Nioojia nia tacatore sesa nia miiniujiniji, moojinia cua tiuquinijionura niajaniya! ¡Pueyasocua sesa nia miishanojiniji nia jiyanoori puetunujuanaa!
Puetunu Judea jiyajinijinio pueyajanaari nocua nijioquiaari nojori tojitianura nojuaja, Jerusalén tiacajinijinio pueyanio. Cuno pueya jaara sesa na miishano pohuataquiaari Juan niquiara, Pueyaso niquiarajuhuaj, Juanri nojori tiuquinijioquiaari Jordán moojinia.
Tiuquinijiona Juan toqueeri camello cajacajiniji shitiasano quiquiaari. Na cajiniocua na camarucutesanoori quiquiaari shoque sacuanijiasano. Na miaquesanoori quiquiaari sequeru, samiyatunio, cariiquia jiyajinia na riuriatasano. Juanri pueya niquiara pohuataquiaari naatej:
—Tamonuuri cua nuhuaji niniutianiya. Nojuajaari socua cumaacaraca janiyajiniji. Janiya maara shuquiriaatia quirini, nojuaja jaara quenaaja cua sequere cua naacutanura nojuaja, juhua na seru, na sapatu neyocua cua samaacatanura. Nojuajaari Jiyaniijiajanaa cutara janiyajiniji. Janiyari nia tiuquinijiya moojiniani, juhua jeequejosano nia quiniuria sesa nia miishanojiniji. Cua nuhuaji ninia cutaraari Pueyaso Sohuanu tiuquinijionutaniya nioojiajinia, na cumaaca nia jiitianura, seetanujuanaa maninia miijiaca nia quiniuria.
Jesu tiuquinishacari moojinia
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
Jesuuri jiyacari Nazaret tiacajiniji quiaquiaari Tiuquinijiona Juancua. Nazaret tiacaari Galilea jiyajinia quijia. Tiuquinijiona Juanri Jesu tiuquiniquiaari Jordán moojinia. 10 Jesu tacasacari moojiniji na tiuquinishaanu nuhuaji, jiyacaritij, nojuajaari jiya cajiniocua niquiquiaari riateyano. Pueyaso Sohuanu niquiriiri nocua roseyano juhua mococoonu. Nocua tiuushiiri. 11 Jiyacaritij, jiyocuacaanuji tojishaaquiaariiri Pueyaso pocuaano. Naa Jesu sequequiaariiri:
—¡Quiaari Quiyanuniyojua, cua panishano! ¡Jiyanohua quia timitiaanijia!
Samaruhua jiyaniijia saniniujiushacari Jesu
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12 Na nuhuaji, Pueyaso Sohuanuuri Jesu jiyatequiaari ritia cariiquia jiyajiniara. 13 Jesuuri cuarenta juuca shocojotequiaari tii tamajaaja, puereeta jiya camaruhua casami quishaqui. Tii na quishacari, Satanásri Jesu saniniujiuriquiaa na tojijiara Jesu quiniuria juucua. Na nuhuaji, Pueyaso seyari nocua nijioquiaari na naacunura, na mianuutenurajuhuaj.
Jesu coteesacari poonijionu Galilea jiyajinia
(Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)
14 Jiyaniijia Herodes jaara Tiuquinijiona Juan nujuatequiaari nujuatejojuajinia, na nuhuaji, Jesuuri Galilea jiyajinia quiaquiaariuhua. Nojuajaari pueya niquiara poojotaquiaari tii, maninia pohuatasano Pueyasojiniji, taa Pueyaso jiitianutaniya na muerasuni. 15 Jesuuri naa sequequiaari pueyatej:
—Nia sequeyanijia, nio pa quishacarini, quiarijiaari Pueyaso jiyanooshacari pueya, na muerasura nia quiniuria. Cunora, Pueyasojiniji cua pohuatasanoocua nia tiuuri. Nioojia nia tacatore sesa nia miiniujiniji, Pueyaso tojitiajaca nia quiniuria.
Jesu saquiriojosacari pueya, na tarajariquiano
(Mt 4.18-22; Lc 5.1-11)
16 Galilea caminia shuriuquioco Jesu rucuanejosacari, nojuajaari Pedro niquiquiaari, tarajanu Andrésnio. Nojoriiri shiyaru jaquerootanaa quiquiaari. Jiyacaritij, nojoriiri shiyaru jaquerootariquiaa caminiajinia. 17 Jesuuri nojori sequesee:
—¡Miji, cua nuhuajitiuyare! Janiyari nia jiyatenutaniya pueya quioojuara saniniunijia, juhua sapitiaaja.
18 Nojoriiri ritia na shiyaru tiujiaquiaari. Jesuta quiojiyareeri.
19 Socua shiitianiyojua na tacoji Jesu canujusacari, Santiago niquishiiri, tarajanu Juannio. Nojoriiri na shiyaru cushipirijionuuriquiaa botejinia. Nojoriiri Zebedeo niquiohua quiquiaari. 20 Jesuuri jiyacari nojori sequequiaari nata nojori quianurajuhuaj. Nojoriiri na que Zebedeo tiujiaquiaari botejinia na naacunaata. Nojoriiri Jesuta quiojoquee.
Samaruraca pueyanojiniji pohuatasano
(Lc 4.31-37)
21 Nojoriiri Capernaum tiacajinia tiuquishii. Samaatenu juuca, Jesuuri tiuquiquiaari Pueyaso secojojua tiajinia. Tii pueya niishitiojonu coteequiaariiri. 22 Pueyari jiyanohua jiuujiatequiaari na rootasano nojori tojishacari. Jesuuri juhua jiyaniijiajanaa niishitiojoriquiaa. Majaari na niishitiojonu quiquiaari taa Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa niishitiojoquiaaricuaani. Nojoriiri saaja Moisés pohuatasanojiniji caminiujiuquiaari, pueya niquiara nojori pohuatasacari Pueyaso Rupaa. 23 Samaruraca pueyanoori Pueyaso secojojua tiajinia quiriquiaa tiijiuhuaj. Nojuajaari nacaquiaari:
24 —¡Nazaret tiacajinijinio Jesunaa!, ¿quiaateeri tari canaacua nimiaa, canaa quia shaajanura? Janiyari quia niishiyani. ¡Quiaacuajaari Pueyaso Niyanu!
25 Jesuuri cuno samaru juaarii. Na sequereeri:
—¡Quia sanaajere! ¡Quia tohuatare nio pueyanojiniji!
26 Jiyacaritij, samaruuri jiyanohua taraatia miirii cuno pueyano. Jiyanohua na sariyotequiaariiri na tohuatasacari nojuajiniji. Juhua macu tiujiaquee pueyanoori. 27 Puetunu pueyajanaari shiriiquitiuquiaari. Tama nojorijiaarijia nequesoreetooquiaari:
—¿Casaatucuaa nioni? ¡Nioruhua quiarinio niishitiojosano! ¡Nio pueyanoqui cumaacaraca! ¡Taa samaruhua tojitiaa nojori na jiyarosacariiri!
28 Pueyari ritia caminiujiuquiaari Jesujiniji puetunu Galilea jiyajiniajanaa.
Jesu naatanishacari Simón Pedro reyarucua
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29 Jaara tohuareetaquiaariuhua Pueyaso secojojua tiajiniji, Jesuuri Simón, Andrés tiajiniara quiaquiaari Santiagota, Juantanio. 30 Simón reyarucuaari naseeca matariquiaa maquetujinia. Cusosutuhuaj. Tiajinia quiniaari Jesu sequeturee nojuaja cusosu mataa. 31 Jesuuri nocua canujiyaree. Na juaashiquiajiniji cusosu sanaseeri. Na cusonuuri seetanujuanaa ritia tajiquiaari nocuaji. Naacuajitij, nojuajaari pueya mianuutenu coteequiaari ritia.
Jesu naatanijiosacari queraatia cusosuhua
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32 Shusha ninishacari, Jesuucua patootasaaquiaariiri puetunu cusosuhuajanaa, samaruhuaraca cusosu pueyanio. 33 Puetunu cuno tiacajiniji pueyajanaari tia tohuateyaji rerequeequiaari tee Jesu quiriquiaacuajani. 34 Jesuuri queraatia puetunu tamaatia cusonujuanaa naatanijioquiaari na rupaa cumaacata. Queraatia samaruhua tohuatanijioquiaari tamasaca pueyajinijijiaariuhuaj. Samaruhuari niishiquiaari cante Jesuni. Nocuaji, majaari Jesu shanacunu quiquiaari samaruhua pocuanura quenaaja.
Jesu pohuatasacari Pueyaso rupaa Galilea jiyajinia
(Lc 4.42-44)
35 Jesuuri jiyanohua tariquiicuaji sanequiaari, ninishiqui quishacarijia. Tiacajiniji quiaquiaari tamaquiriaari, tii Pueyaso na secojonura tamajaaja. 36 Na nuhuaji, Simónri Jesu pajenuucua quiojoquiaari, nata quiniaata. 37 Jaara na riuriatatuquiaari, na sequetuseeri:
—¡Puetunu pueyajanaa quia juuretaa!
38 Jesuuri saaja nojori sequeree:
—Pa quiaare juhuari catecanaataja tiacajinia. Tii pa pohuatarejuhua Pueyaso rupaa pueya niquiara. Janiyacuajaari cunora jiyasohuaja tohuataareeni.
39 Naacuajitij, Jesuuri puetunu Galilea jiyajiniajanaa rucuanejoquiaari. Pueyaso rupaa pohuataquiaariiri Pueyaso secojojua tiacajiniaqueya puetunu Galilea jiya tiacajiniajanaa. Nojuajaari samaruhua tohuatanijioquiaarijiuhuaj.
Jesu naatanishacari lepraraca pueyano
(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16)
40 Lepraraca cusosu pueyanoori Jesuucua catecanoquiaari. Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Na sequereeri:
—Quiaa jaara paniri, quia naata cua naataniniu cua cusonujiniji.
41 Jesuuri nocua taraajequiaari. Na juaashiquia niaree nocuaari. Na sequereeri:
—Taaquiriirinij. Quia naataniniu paniyanijia. Quia cuaqueya cuaara jeequehuara.
42 Jesu jaara naa na sequequiaaritij, na lepraari ritia cushiriiquii. Na cuaqueyajiniji shaajequiaariiri na cusonu. Na cuaqueyari maniniara quiquiaariuhua. 43 Na jiyaroyaquishacarijia na naatanishano pueyano, Jesuuri jiyanohua na rootaquiaari. Na sequereeri:
44 —¡Cua tojiri, majaari pueya quia pohuatanu cua miishano! Saaja pueyacuara secojonaa jiyaniijia quia cuaqueya quia niquitishii, na cartenuhuara quiajaniya, pueya tajinia quia rucuanejonuhuara juhuajaniya. Mariyata ritia quia niquitiore quia seru Pueyasoocuara catijiasocoriquiano. Naa quia miiri taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani, puetunu pueyajanaa niishiniuria quiaa tari naatarohua quia cusonujiniji.
45 Cuno pueyano jaara quiaquiaari, juhuacatecara pohuataquiaari puetunu pueyajanaari taa na naatanishaarohuani. Naaratej, puetunu pueyajanaari Jesu niquiniu panijia. Cunora, Jesuuri maja tari na naata tiuquiniu quiquiaari juhuajaniya tamonu tiacajinia. Nocuaji Jesuuri pueya quiyaquishaqui rucuanejojua. Naajaa, puetunu cuno jiyajiniji pueyajanaari saaja nocua nijioquiaari na niquiniuria.