2
Jesu naatanishacari cumatacuruhuana cusosu
(Mt 9.1-8; Lc 5.17-26)
Na rucuanejonu nuhuaji, Jesuuri Capernaum tiacajinia tiuquiquiaariuhua na saquiriojosano pueyata. Pueya jaara niishiquiaari Jesu tari na quijia tiajinia tiuquiriohua, queraatia pueyari nocua nijioquiaari cuno tiajiniara. Nojoriiri tiaco mishiquiaari, tohuateyajijiuhuaj. Jesuuri cuno pueya niquiara pohuataquiaari Pueyaso rupaa. Jesu quishacari tii, nocua patasaaquiaariiri pueyano cusosu na matujinia. Cuatro pueyari na patamaa. Cuno cusosuuri pootia mataja quiquiaari pueyaracaanu, cumatacuruhuana na quiniuucua. Cusosu patanaari maja na naata tiaco tiuquitianu quiquiaari Jesuucua, puera pueya rerequeesacari tohuateyaji. Nocuaji nojoriiri tia cacojiria cusosu tacataquiaari tacatuhuoco. Nojoriiri tia nijinia cuhuataquiaari. Namitia Jesu nujuasaquijianaa cuhuataturee tiaari. Na nuhuaji, tia cuhuocojiniji, Jesuucua roshinitiasaareeri cusosu na matujinia. Jesuuri cusosu patanaa pueya niquirii seetanujuanaa nocua tiuyano. Naaratej, Jesuuri cusosu sequeree:
—Quiyanunaa, sesa quia miishanojiniji quia jiyanoorii taricuajanijia.
Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari tii cajitiuriquiaa. Nojori tojishacari Jesu jiyanoyano cuno pueyano, nojoriiri niishiriojonuuree: “¿Casaara nio pueyano pocuaa naani? Majaari quenaaja pueyano naata pa jiyanooniu sesa pa miishanojiniji. ¡Nojuajaari tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua Pueyaso na quiniuria! ¡Cunoori jiyanohua sacuaraatia! ¡Saaja Pueyaso cutaraari na naata pa jiyanooniu!” Jesuuri tamajaaja ritia niishiquiaari noojiajinia naa cuno pueya niishiriojonuusano. Jesuuri cunora nojori sequeree:
—¿Casaara naa nia niishiriojiyani? ¿Casaate jiyajenetashiya sequenurani: “Sesa quia miishano tari jiyanooshaaree”? ¿Mariyata jiyajenetateeri sequenurajuhuaj: “Quia sanere. Quia matu quia pataarohua”? 10 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, janiyari quiarijia nia niishitiniutianiyani, pueyano cua quishacari mijiria, naajaa, janiyari Pueyaso cumaaca jiitiaa sesa miijiaca cua jiyanooniuriani.
Jiyacaritij, Jesuuri cumatacuruhuana cusosu sequeree:
11 —Cua tojiri. ¡Quia sanere! Quia matu quia patare. Quia tiajinia quia quiaarohua.
12 Cusosuuri ritia sanequee. Pueya niquiara na matu pataarohuari. Naaratej, pueyari jiuujiatequiaari. Pueyaso maniniuhuaqueetatureeri. Cuno pueyari naa sequetuquiaaritij, na shuquiritiasacari Pueyaso:
—¡Majaari quenaaja pa niquiniu quiquiaari naa miishanotej!
Jesu sequesacari Leví na nuhuajiniuria
(Mt 9.9-13; Lc 5.27-32)
13 Na nuhuaji, Jesuuri na saquiriojosano pueyata tacatequiaariuhua caminia casaqueyajiria. Queraatia pueyari nocua nijioquiaari. Jesuuri cuniqui nojori niishitiojoquiaari Pueyaso rupaa. 14 Na nuhuaji, Jesu quiojosacari na saquiriojosano pueyata cuniquiji, Jesuuri Leví niquimiaa cajiyano Roma tiacajinia quijia jiyaniijiara cumaneeca masejojuajinia. Nojuajaari Alfeo niyanu quiquiaari. Jesuuri na sequeree:
—Miji. Cua nuhuajiyare.
Jiyacaritij, Leviiri sanequiaari. Jesu pueyanora quiaquiaariiri.
15 Cuno niucuaja, Jesuuri Leví tiajinia miaqueriquiaa. Leví tiajinia miaquenuuriquiaajaariuhua queraatia narta cumaneeca masejonaa. Queraatia tamasaca pueyari nojoritia miaquenuuriquiaajuhuaj, canapue Judiocuaca camarucua sequequiaari sesa pueyatacuajani. Nojoriiri Jesuta miaquenuuriquiaa, Jesu saquiriojosano pueyatanio. Jiyanohua queraatia pueyari Jesu rupuenaa quiriquiaa. 16 Moisés Naajioneejiniji niishitiojonaa, mariyata Fariseocuaca jaara Jesu niquirii cuno pueyata miaqueyano, nojoriiri Jesu saquiriojosano pueya nequesotaquiaari:
—¿Casaara nia niishitiojona miaqueya cuno cumaneeca masejonaatani, mariyata cuno sesa miijiacatani? ¿Casaara cuno pojoritia na ratuyajaaniuhuaj?
17 Jesuuri cuno pueya sequesano tojirii. Nojori sequeree miriquiiri:
—Jiyotuucaari maja na paniniu naarajona. Cante cusosuni, cuno cutaraari naarajona paniya. Majaari cua niniu quiquiaari maninia miijiacaacua. Niquiaari cutaranijia nia sequesano sesa miijiaca cua jiyanooniuria sesa nojori miijiosanojiniji.
Pueya nequesotasacari Jesu, casaara na pueya miaquenu carteyaquiyani, nojori shuquiritiniuria Pueyaso
(Mt 9.14-17; Lc 5.33-39)
18 Tamacari, Tiuquinijiona Juan tojitiajaca, mariyata Fariseocuaca miaqueyaquishacari, tamasaca pueyari Jesuucua nijioquiaari. Na sequetuseeri:
—¿Casaara quia saquiriojosano pueya carteyaquiya miaquenu quenaajani? Tiuquinijiona Juan pueya cutaraari miaajecoquiaa Pueyaso nojori shuquiritiniuria. Fariseocuacaari naa miiquiaajuhuaj. ¿Casaara naa quia pueya miyaquiyajaaniuhuaj?
19 Jesuuri nojori riucuaree miriqui:
—¿Masuusano pueyateeri miaajenutaniya nojori jaara queranacusaqui quiya, pueyano camishacari maaji? Camiriquiano pueyano jaara nojoritia quiyajaa, maja na naata nojori miaajenu, shuquiriaatia nojori quishacari. 20 Tamacari cutara, cuno camiriquiano pueyanoori nojori tajiniji rishaanutaniya. Cua pueyari jiyacari miaqueyaquiniutianiya cutara.
21 ’Seetanujuanaa nia sequeya cutaranijia, toque mocua cuhuocoori maja na naata cushipirijiosaanu quiariqui toquerauta. Jaara jeequesaare, quiarinio toquerauri posequeja. Naacuajitij, toque mocua cuhuocoori socua queraaquetaaree. 22 Naajuhuaj, quiariniacu uva caacaari maja na naata racatasaanu shoque tariucuacojinia. Quiariniacu uva caaca jaara jerema, shoque tariucuaco pojuaretaari. Naacuajitij, paari najuhuana niitiaa uva caacani, shoquenio. Cunora, maninia cutaraari quiariniacu uva caaca shuujionu shoque quiariquiojinia, maja vino niitiasaanura najuhuanaj, shoquenio.
Jesuuri naa pohuataquiaaritij, pueya na niishitiojonura quiarinio na niishitiojosanoori maja na naata cojitishaanu tariucuacaanu niishitiojosanota.
Jesu pueya carojotasacari trigo samaatenu juuca
(Mt 12.1-8; Lc 6.1-5)
23 Jesuuri samaatenu juuca quiojoquiaari cuhuariquiajiniaaco na saquiriojosano pueyata. Na pueyari jiyacari trigo carojotanu coteequiaari na miaajenuta. 24 Fariseocuaca jaara na niquiquiaari, Jesu sequetureeri:
—¡Quia niquiri! ¿Casaara quia saquiriojosano pueya poonijiya samaatenu juucani? ¡Pueyaso Rupaajinia, paari piriyojoshiyacuajani maja samaatenu juuca pa poonijionura!
25 Jesuuri nojori sequeree:
—¿Majateeri nia serojonu quiquiaari Pueyaso Rupaajinia pa supuetanaa jiyaniijia David miishanojiniji, nojuaja jaara miaajequiaari na cojiniaata, nojori jiitiaaquishacari na coseyaca? 26 Cuno quishacari, supuetana Abiatar pueyacuara secojonaa jiyaniijia quiquiaari. Davidri tiuquiquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia. Nojuajaari Pueyasora niquitiosano panjiniji saquiaari. Cuno panri saaja Pueyaso Secojojua tia cojuanaa sasocoriquiano quiquiaari. Naajaa, Davidri na saquiaari. Na neecasequiaarijiaariuhua nata quiniaa pueyara.
27 Jesuuri nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Pueyasoori samaatenu juuca shipiniquiaari pueyara. Maja cutaraari Pueyaso shipininiu quiquiaari pueya, samaatenu juucara. 28 Naaratej, pueyano cua quishacari mijiria, janiyari cumaacaraca cua Quejinijini cua sequenura casaa pa miiniutianiya samaatenu juucani. Janiyacuajaari samaatenu juuca camarnuni.