3
Jesu jeecasacari pueyano juaashiquia cuseetucojuara joojequetano
(Mt 12.9-14; Lc 6.6-11)
Jesuuri Pueyaso secojojua tiajinia tiuquiquiaariuhua na saquiriojosano pueyata. Tii quiriquiaari pueyano, cuseetucojuara joojequetano juaashiquiaraca. Cuniqui quiniaa Fariseocuacaari shanacutariquiaa na niquiniuria taa Jesu miiniutianiyanoj. Nojoriiri tama sequetooreejaaja:
—¿Jesuteeri sesarucojua pueyano juaashiquia jeecanutaniya samaatenu juucani?
Nojoriiri Jesuucuara saquiriojotanu paniriquiaa, nojuaja jaara samaatenu juuca poonijiore. Jesuuri jiyacari sesarucojua pueyano sequeree:
—Quia sanere. Niya quia nujuasee canaa tajinia pueya niquiara.
Na nuhuaji, Jesuuri pueya nequesotaree:
—¿Casaate samaatenu juuca miishiyani? ¿Paate maninia miyani, paate sesa miya soj? ¿Pueyanote naatanishiya, moshiyajanaa soj?
Nojoriiri sanaa niquitiariquiaa saaja, Jesu sequesacari naatej. Jesuuri na shocuaqueya nujuatiuyano pueya niquinijioree na juaaniutia. Nojoriicua taraajeriquiaajaariuhuaj, cumajiuujiaaca nojori quiniuucua. Majaari nojori niishiniu paniniu quiquiaari taa Pueyaso paniya pueyacua taraajeja pa quiniuriani. Jesuuri sesarucojua pueyano sequeree:
—¡Quia juaashiquia quia shiitiore!
Na juaashiquia shiitioreeri. ¡Jiyacaritij, na juaashiquiaari ritia jeequequee! Fariseocuaca niquishacari naa Jesu miishanotej, nojoriiri tohuareetaquee na juaaniutia. Nojoriiri Herodes panijiaca pueyata pocoojoquiaari ritia, taa nojori monutaniya Jesuni.
Queraatia pueya rerequeejosacari caminia casaqueyaji
Na nuhuaji, Jesuuri quiojoquiaari caminiajinia na saquiriojosano pueyata. Queraatia pueyari na nuhuajiquiaarijiuhua Galilea jiyajiniji. Pueya niishishacari puetunu Jesu maninia miishanojinijijianaa na cumaacata, queraatia pueyari nocua nijioquiaari na niquiniuria. Nojoriiri nocua nijioquiaari puetunu jiyacajinijiniojuanaa: Judea jiyajinijinio pueya, Jerusalén tiacajinijinio pueyajuhuaj, Idumea jiyajinijinio pueyanio. Nijioquiaarijiaariuhua Jordán moo taquijiriajiniji pananu muetasamaji pueya, Tiro tiacajinijinio pueyanio. Sidón tiacajinijinio pueyari nijioquiaarijiuhuaj na niquiniuria Jesu. Nocuaji Jesuuri na saquiriojosano pueya sequequiaari:
—Niocua juhuacarijia bote cojuare quiria, cua tacajara pueyacuaji, maja pueya tanuujunura janiya.
10 Jesuuri jiyacari jiyanohua queraatia pueya naatanijioriquiaa. Nocuaji cusosuhuari Jesuucua riutioconeetariquiaa na quianura Jesu, nojori cusonujiniji nojori naataconuhuara.
11 Samaruhuaraca pueya jaara Jesu niquitiuquiaari, nojoriiri nocuara mojoquetacoquiaari. Naa nacatuquiaariiri:
—¡Quiaacuajaari Pueyaso Niyanu!
12 Nocuaji Jesuuri nojori sequequiaari na juaaniutia, maja nojori sequenura pueya niquiara cante nojuajani.
Jesu saquiriojosacari doce pueya na pueyajinijinio, na rupaa pohuatariquiano
(Mt 10.1-4; Lc 6.12-16)
13 Na nuhuaji, Jesuuri tacaquiaari tuhuananuucua. Nojuajaari tiji sequequiaari cana na paniquiaaricuajani. Nocua nijioquiaariiri na jiyaniquishano pueya. 14 Jesuuri doce pueya saquiriojoquiaari nata nojori quiniuria. Nojori jiyatereeri na jiyaramiquishocoriquiano, Pueyaso rupaa nojori pohuatanura. 15 Nojori niquitioree na cumaacaari, cusosuhua nojori naatanijionura, samaruhua nojori tohuatejonurajuhuaj. 16 Nioori na saquiriojosano doce pueya sesaca: Simón, Jesuuri na sesojoquiaari Pedro; Santiago, tarajanu Juannio. 17 Jesuuri nojori sesojoquiaari “Boanerges”. Naa sequenu paniyari nio, “Ritia juaajia, juhua miacana”. Nojoriiri Zebedeo niquiohua quiquiaari. 18 Socua quiquiaariiri Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiagonio. Nojuajaari Alfeo niyanu quiquiaari. Socua quiquiaari Tadeo, Simónnio. Nojuajaari Romano pueya jatanu panijiaca pueya maanujinijinio quiquiaari. 19 Quiquiaarijiaariuhua Judas Iscariote, Jesu quiatequiaari mosocoriquianoni.
Judiocuaca camarucua sapojosacari, Jesu samaruhua cumaaca jiitiaa
(Mt 12.22-32; Lc 11.14-23; 12.10)
20 Na nuhuaji, Jesuuri na saquiriojosano pueyata tamonu tiajinia tiuquitiaquiaari tamonu tiacajinia. Queraatia pueyari tiuquitiaquiaarijiuhua cuno tiajinia Jesuucua. Naacuajitij, majaari nojori naata miaquenu quiquiaari. 21 Jesu tapueyocuaca jaara niishiquiaari naa nocuajitij, nojoriiri nocua nijioquiaari na riniuucua juucua. Tama sequetooriquiaajaarijia:
—¡Jesuqui tari paatecara quiriijuhuanajaj!
22 Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa Jerusalén tiacajiniji nijiono pueyari saniniuujia naa sequetuquiaari Jesujiniji:
—Samaruhua jiyaniijia Satanáscuajaari cumaaca niquitiorucuaa cuno pueyano. Cunora, samaruhua tohuatanijiya pueyajinijiiri.
23 Naaratej, Jesuuri cuno pojori sequequiaari nojori na niishiriojotenura:
—Miji, niya cua tojitiasee. ¿Pueyanoteeri na naata Satanás tohuatenu pueyanojiniji tama Satanás cumaacatajaaja? Maja na naata. 24 Naajuhuaj, mijiria jiya jiyaniijia jaara juayonuutaa tama na pueyatajaaja, nojuajaari maja na naata nujuatanu na paraa, jaara nocua nijioma. Nojuajaari shocotasaanutaniya. 25 Naajaariuhuaj, pueyano jaara tapueyocuacata juayonuutare, majaari nojori naata jatiqui quiniu nojori tiajinia. 26 Niaari saniniuujia cua sequeree, janiyana Satanás cumaacata tohuatanijioquiaa samaruhuani. Satanás jaara naa miiritij, cuno maara tari quiri na shaajasaanurajanaa.
27 ’Naajuhuaj, pueyano maja na naata tiuquiniu cumueeca pueyano casamiriaca tiajinia, na casami na jaariuutianura, jaara coteenu na camaru morojiyaquiri. Pueyano jaara coteenu na camaru morojorejaatijia, naa cutara na naata na casami jaariuutianu.
28 ’Seetanujuanaa nia sequeya cutaranijia, pueyano sesa miishanoori na naata jiyanooshaanu. Janiyajiniji sesa na pocuasanoori jiyanooshiyajuhuaj. 29 Saniniuujia, cante sesa rimiaaqueja Pueyaso Sohuanuucuarani, cuno cutaraari maja na jiyanooshaanu quiniutianiya quenaaja. Jiyano pueyanotej, nojuajaari pueyaracaanu saniitiosaanutaniya.
30 Jesuuri naa nojori sequequiaaritij, pueya sequesacari, nojuajana samaruraca quijia, Pueyaso Sohuanu cumaacata na tohuatejosacari samaruhua.
Jesu nucuajiniji pohuatasano, Jesu tapueyocuacajinijinio
(Mt 12.46-50; Lc 8.19-21)
31 Jiyacaritij, Jesu nucuaari tiuquiijioquiaari, Jesu tapueyocuacanio. Majaari tiajiniaaco na tiuquitianu quiquiaari Jesuucua. Saaja carijiniacumaji tamonu pueyano sequetureeri na numootenura Jesu nojoriicuara. 32 Jesu shocuaqueya cajitiuniaari Jesu sequeturee:
—Quia nucuana quia tapueyocuacata jati carijiniacuma nujuatiuya. Quia pajenuyaquinia.
33 Jesuuri saaja nojori sequeree:
—¿Cante cua nucuani, cua tapueyocuacajuhuaj?
34 Na nuhuaji, na shocuaqueya cajitiuniaa niquinijioreeri. Sequereeri:
—Nio pueyari cua nucua, cua tapueyocuacanio. 35 Cante cua Que panishano miijiani, nojuaja cutaraari cua tarajanu, cua rimiatu, cua nucuanio.