4
Miriqui pohuatasano natoojojua pueyanojiniji
(Mt 13.1-9; Lc 8.4-8)
Jesuuri socua Pueyaso rupaa niishitiojonu coteequiaariuhua caminia casaqueyaji. Jiyanohua queraatia pueyari rerequeejoquiaari nojori tojitianura nojuaja. Boteeri tii cuatariquiaa caminiajinia. Naacuajitij, Jesuuri botejinia tacaquiaari. Tii cajishiiri, caminia casaqueyaji rerequeejono pueya na niishitiojonura tiji. Cuno pueya niishitiojoreeri queraatia miriqui pohuatasanota. Na niishitiojosacari pueya, Jesuuri naa sequequiaaritij:
—Nia tojitiare nio sequesano. Tamonu juuca, pueyano na cuhuariquiajinia natoojonuucua quiaquiaari. Na jacutasacari, nucuaco totequiaariiri tajaaca. Shuhuari na miojoree. Majaari na moritianu quiquiaari. Tajaacaari totequiaari sai tajiniaqueyajuhuaj. Majaari cuniqui puera jiya quiniu quiquiaari na maashiniuria. Naacuajitij, najuhuana ritia moritiaquiaariiri. Pananu jaara jaquiaari, na catijiareeri. Maja puera nujuacaraca na quishacari, ritia sorequeeri. Tajaacaari totequiaarijiuhua riyocuaca tajinia. Jiohuacacaari socua ritia maashiquiaari. Natauri tarinitiucuara quiquiaari saniniuujia. Naaratej, majaari na muetunu quirii. Tajaacaari saniniuujia totequiaari maninia jiyajinia cutara. Cuno cutaraari maninia maashiquiaari cuno jiyajinia. Senoosaareeri queraatia. Niquiriyatu jiyonajiniji carojosaaquiaariiri treinta jajau. Tanajajiniji socua sesenta jajau, naajuhuaj socua cien jajau tanajajiniji.
Jesuuri nojori sequeree:
—Cante numaaracani, cuaara cua sequesano tojitiaara.
Casaarate miriqui pohuatasanoni
(Mt 13.10-17; Lc 8.9-10)
10 Na nuhuaji, Jesu quishacari tamajaaja, na saquiriojosano doce pueyari na nequesotaquiaari, tamasaca pueyanio. Cuno pojoricuajaari Jesu shuriucua quiriquiaa. Nojoriiri Jesu sequeree:
—¿Casaa miriqui quia pohuatasano sequenu paniyani?
11 Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyasoori nia niishitiojiya jiyasohua na miiniu panishano, taa na muerasu na jiitianutaniya pueyaracaanu cutarani. Tamasacara saniniuujia, canapuete Pueyaso ruuretajacani, nojoririaari miriqui pohuatashiyacujua. 12 Naacuajitij, nojoriiri cua cumaacata cua miishano niquitiuquiaa pueyaracaanu najuhuanaj. Majaari nojori niishiniu na niquishano. Naajuhuaj, nojori jaara Pueyaso Rupaa tojitiare, majaari na niishiniu na tojishano. Nojori jaara niishiri, nojori mariqui noojia tacatorohuari sesa nojori miishanojiniji nojori jiyanooshaanura.
Jesu niishitiojosacari miriqui na pohuatasano natoojonajiniji
(Mt 13.18-23; Lc 8.11-15)
13 Jesuuri nojori sequequiaarijiuhuaj:
—¿Majateeri nia niishiniu miriqui cua pohuatasano? ¿Niaatucua taa niishiriquia socua tamonu cua pohuatasanoni? 14 Cua pohuatasano cuhuariquiajinia natoojonajinijini, nojuajaari juhua Pueyaso Rupaa pohuatana. 15 Noojiaqueya pueyari juhua nucuaco toteno jajau. Najuhuana Pueyaso Rupaa tojiyari. Na tojiniu nuhuaji, Satanásri nimiaa. Nojuajaari puetunu Pueyaso Rupaajanaa noojiajinia natasano jaariutiaquiaa. 16 Tamasaca pueyari juhua noo jajau saniniuujia, sai tajiniaqueya jacutasanotej. Nojori jaara Pueyaso Rupaa tojiri, jiyanohua na timitiaari. 17 Cunoori juhua secaja nujuacaraca moritiano jajau, sai tajinia na moritianuucua. Majaari na rishiniu. Naajuhuaj, cuno pueya jaara saniniujiushaare taraatia, jaara naquiya miishaarejuhuaj Pueyaso Rupaa tojijiaca nojori quiniuucua, nojoriiri ritia Pueyasoocua tiuuniu tarinitiaja. 18 Noojiaqueya pueyari juhua noo jajau, jiohuacaca tajiniaqueya jacutasanotej. Pueyaso Rupaa tojiyari. 19 Na nuhuaji, nojoriiri puera niishiriojiya taa nojori quiniutianiya maninia mijiriani. Nojoriiri sapojosaaquiaa puera na shuquiritiasacari mijiria casami. Nio jiya casamiicua jiaatiaquiaajaariuhuaj. Puetunu cunorajanaa, nojoriiri Pueyaso rupaa tojitiaquiaa na numaa shama. Naacuajitij, nojoriiri juhua muetuhuo quiya. 20 Noojiaqueya pueya saniniuujia, nojori cutaraari maninia tojitiaja Pueyaso Rupaa. Cuno pueyari juhua cuhuariquiajinia natau, queraatia muetujua, maninia jiyajinia natasano. Cuno maninia nataujinijinioni, noojiaqueyari maja puera na muetunu. Tarajanuuri maninia muetuna. Naajuhuaj, tarajanuuri jiyanohua queraatia muetujua. Naajuhuaj, cante Pueyaso Rupaa tojijia cutarani, nojuajaari juhua maninia muetujua natau.
Pueyaso muerasuuri juhua samari
(Lc 8.16-18)
21 Jesuuri nojori sequereejuhuaj:
—¿Samaritiutiiri noshitishano, conatu cariquiaco jamotasocoriquiano, maquetu cariquiacojuhuaj? Maja. Samaritiu jaara noshitishaare, morijiuucua morotashiyari, tiajiniaaco na cuhuatanura maninia. 22 Naajuhuaj, jiyasohua nia miishanoori puetunujuanaa niishishaanutaniya. Cua pohuatasanoori juhua samaritiu, puetunu pueya jiuujiaajanaa na cuhuatanura. Naajuhuaj, Pueyaso Rupaa jaara nioojiajinia jamosaare, juhua muetunutaniyari puetunu pueya niquishocoriquianojuanaa. 23 Niajaniya, canapuete numaa jiitiaani, nia tojitiare cua pohuatasano.
24 Jesuuri naa nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Nia niishiri nia tojishano. Nia shanacutajataja, teyanota nia shanacujuquiaa nia niquitiosocoriquianocuajani, Pueyasoori cunotaja niaara shanacunutaniyajuhuaj. Naacuajitij, niaa jaara capora quiriquia tamasacata, Pueyasoori socua capora quiniutianiya niaarajuhuaj. 25 Cante na rupaa tojijiani, socua na niishitiojonutaniyari. Saniniuujia, canapuete na rupaa tojitiaaquiyani, secaja na niishishanoori puetunu jaariutiasaanutaniyajanaa.
Miriqui pohuatasano natau moritianojiniji
26 Jesuuri nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Nia niishitiojonu saniriiria taa Pueyaso muerasu supuequiaani, Pueyaso jiitiasano nojori quiniuria. Tamonu pueyanoori na cuhuariquiajinia nataquiaari jajau. Na nuhuaji, majaari na tacatenu quiquiaariuhua pueyaracaanu na natasano na niquiniuria. 27 Cuno pueyanoori na natanu nuhuaji camueenujuquiaari. Cuno jajauri moritiaquiaari juuca, niucuanio. Maashiquiaariiri na camaru maquesacari, na niquishacarijiuhuaj. Tamonu juuca, na camaru tacatesacariuhua na natasano na niquiniuria, tariucua puereetuucaari quiquiaari. Majaari na camaru niishiniu quiquiaari taa na moritiareeni. 28 Jiyari tamajaaja moritianijia natau. Coteenu moritiaari na jiyona. Na nuhuaji, na jajau coori supueya. Na nuhuaji, na jajauri querasapijiaacara quimiaa na noshiniuria. 29 Na natau jaara noshimia, na senoonaari na senoojua na racatasocoriquiano. Pueyaso muerasuuri naa miishaanutaniyajuhuaj.
Miriqui pohuatasano mostaza jajaujiniji
(Mt 13.31-32; Lc 13.18-19)
30 Jesuuri socua sequequiaari:
—¿Juhua casaa niquishanote Pueyaso cumaacani? ¿Casaatate pa naata na saniniujiuniuni, taa Pueyaso Rupaa poonijiya pueya jiuujiajiniani? Quiarijia nia pohuatareeraj. 31 Pueyaso Rupaari pueya jiuujiajinia quiya juhua mostaza jajau. Mostaza jajauri jiyanohua socua shiitianiyojua puetunu tamasaca jajaujinijijianaa, majaari puera maatia na niquishaanu. Pueyaso Rupaari naajuhua pueya jiuujiajinia, nocua nojori tiuushacari. 32 Mostaza jajau jaara natasaare, maashiyari socua puereetuucara tamasaca nataujiniji. Na cashacucuaari maashiya puereetucucuara. Shuhuari na cashacucua cariquiaco nujuatujua shinishiqui.
Pueyaso Rupaari pueyano jiuujiajinia naa cumaacaracajuhuaj, na jataniniuria na tojijia, maninia miijia na quiniuria.
Jesu niishitiojosacari pueya saa na miriqui pohuatasanotaja
(Mt 13.34-35)
33 Jesuuri naa queraatia miriqui pohuatasanota niishitiojoquiaari Pueyaso rupaa saaja pueya niishishano casaata. Majaari socua jiyajeneta casaa na pohuatanu quiquiaari. 34 Naacuajitij, nojuaja jaara casaa niishitiojonu paniquiaari pueya niquiara, nojuajaari puetunujuanaa naa niishitiojoquiaari miriqui na pohuatasanota. Tamajaaja nojori quishacari saniniuujia, Jesuuri na saquiriojosano pueya niishitiojoquiaari maatia, casaa miriqui na pohuatasano sequenu paniriquiaani.
Jesu pueyajetesacari paratu, mohuaca cajiniuucuanunio
(Mt 8.23-27; Lc 8.22-25)
35 Cuno juuca jaara niniquiaari, Jesuuri na saquiriojosano pueya sequequiaari:
—Caminia taquijiria pa quiaare.
36 Cuniquijia pueya tiujiatiuyareeri, nojori quianura caminia taquijiria. Na pueyari Jesuta quiojiyaree cuno botejiniaja, tee nojuaja quiriquiaacuajani. Jesu quiasacari caminia taquijiria, tamasaca boteeri nata jaatequetariquiaajuhuaj. 37 Maja puera na quenaacoyaquishacarijia, maruuri paratuta canashiyaquiji jiyanohua niquiaari nojoriicua nojori niuutiasacari. Paratuuri jiyanohua cajiniuucuatequiaari mohuaca nojori botejiniacumara. Nocuaji na boteeri tari quera tiuquitiariquiaa mohuacata. 38 Jesuuri jiyacari bote pajamaji maqueriquiaa juhuajaniya. Na nacaacuaji mataja caco maqueriquiaari. Na pueya niucuajatusacari nojuaja, Jesu sequetureeri:
—¡Niishitiojonanaa!, ¿majateeri quia puerenuujua paa tari tiuquitiaareeni?
39 Jesuuri sanemaa. Paratu sequereeri, caminianio:
—¡Quia suraajere! ¡Tariucuaja!
Paratuuri tajimiohua. Caminiaari pootia maquee. 40 Jesuuri na saquiriojosano pueya sequeree:
—¿Casaara nia puereya puerani? ¿Niaateeri Pueyasoocua tiuyashijiaca quiyajaaruhuaj?
41 Nojoriiri jiyanohua shiriiquitiurii. Tama nojorijiaarijia sequetooquiaari:
—¿Cantejaaranojoni? ¡Paratu, caminiaari na tojirii!