5
Gerasa jiyajinijinio samaruhuaraca pueyanojiniji pohuatasano
(Mt 8.28-34; Lc 8.26-39)
Na nuhuaji, nojoriiri caminia taquijiria tiuquiijioquiaari, Gerasa jiyajinia. Jesu tacasacari botejiniji, nocua niquiaariiri tamonu pueyano raacajiniji, macunucua nucuhua paaquiosaquiji. Cuno pueyanoori samaruraca quiquiaari. Raacajinia quijia quiquiaariiri. Majaari na naata moronu quishaaquiaari quenaaja cumayocua shipinishano casaata. Pueyari juucua na morojojua, na cashacucua, na juaashiquiacanio. Saaja na turojotajaari. Majaari quenaaja na nujuataja pueyano quiniu quijia. Pueyaracaanu tuhuananuhuacua rucuanejoquiaariiri, raacajinianio. Na rucuanejosacari sariyacojojuaari, juuca, niucuanio. Tama na cuaqueyajaaja piquijia saitiaari. Nojuaja jaara Jesu niquiquiaari tucuacaanuji, nocua netequiaariiri. Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Jesuucuara nacareeri:
—¿Casaacua miji quia niyani, Jesunaa, jiyocuacaanu Quijia Pueyaso Niyanunaa? ¡Quia secojiyanijia maja naquiya quia miiniuria janiya!
Samaruhuaraca pueyanoori naa sequeree Jesutej, tari Jesu sequenuucua samaru nojuajiniji na tohuatanura.
Jesuuri na nequesotaree:
—¿Taa sesanaacatequia?
Na riucuareeri:
—Canaa jiyanohua queraatiani, cunora cua sesa “Queraatia”.
10 Cuno samaruuri jiyanohua Jesu secojoriquiaa maja nojori na taanuunura cuno jiyajiniji. 11 Cushiyari jiyacari cateca naataja miaquenuuriquiaa tuhuananucari. Jiyanohua queraatia cushiyari quiriquiaa. 12 Samaruhuari Jesu secojoree naatej:
—¡Canaa quia jiyarore canaa tiuquitianura cuno cushiyacua!
13 Jesuuri samaruhua jiyaroree. Samaruhuari pueyanojiniji tohuareetaquee. Cushiyacua tiuquitiaseeri. Dos mil cushiya naasucuaari quiriquiaa. Cuno cushiyari cocuatequiaari, samaruhuaraca nojori quiniuucua. Tacojiniji totesee caminiajiniaari. Puetunujuanaari tii shushiniuuquiaari.
14 Cushiya cojuanaari jiyacari netecuaturohua na shiriiquiniutia. Na tiacajinia pueya poojotanuusuhua nojori niquishanoori, cuhuariquiacajinia quiniaa pueyanio. Nocuaji pueyari nijioquiaari nojori niquiniuria casaate quiquiaarini. 15 Cuno pueya jaara tiuquiijioquiaari Jesu quishaqui, cuno tarijia samaruhuaraca quijia pueyano niquitiushiiri panaatia cajiyano, toqueraca. Naa nojori niquishacari nojuajatej, pueyari pueretuquiaari. 16 Jesu miishano niquitiuniaari cuno pueya pohuataquiaari taa samaruhuaraca pueyano miishaareeni, mariyata cushiyajinijinio. 17 Cunora, cuno pueyari Jesu secooteree na quianuhuara cuniquiji, nojori jiyajiniji.
18 Jesu jaara tacaquiaariuhua na botejinia, cuno tarijia samaruhuaraca quijia pueyanoori nata quianu paniquiaari juucua. 19 Majaari Jesu paniniu quiquiaari. Na sequeree saajaari:
—Quia quiaarohua quia tiajinia quia pueyacua. Quia pohuatasuhua nojori taa Pueyaso miirii quiajaniyani, quiocua na taraajenuucua.
20 Pueyanoori quiaarohua. Nojuajaari pohuatanu coteequiaari cuno na jiya diez tiacajinia taa Jesu miiquiaari maninia nojuajani. Puetunu pueyajanaari jiuujiatequiaari nojori tojishacari nojuaja. Cuno diez tiaca sesa quiquiaari “Decápolis”.
Jairo niyatujiniji pohuatasano, Jesu toque quiana maajijinijijiuhuaj
(Mt 9.18-26; Lc 8.40-56)
21 Jesu jaara niuutiaquiaariuhua botejinia caminia taquijiriohua, queraatia pueyari nocua tiuquiijioquiaari na quishaqui. 22 Jesu quishacarijia caminia casaqueyaji, nocua tiuquiquiaariiri tamonu pueyano, Pueyaso secojojua tia jiyaniijia. Na sesa quiquiaari Jairo. Jaara Jesu niquiquiaari, na cariquimiaji mojoquetaseeri. 23 Naa Jesu secojoree jiyanohuari:
—¡Quiyatu quera cusoya! ¡Miji, quia juaashiquia nocua quia niaquee na naatanuhuara!
24 Jesuuri jiyacari nata quiaaree, na saquiriojosano pueyanio. Puera jiyanohua queraatia pueyari na nuhuajiriquiaa. Jesu tanuujuturiquiaari. 25 Cuno pueya tajinia quiriquiaajaariuhua tamonu cusosu maaji. Doce marijiaari tari na shoconujuquiaari pueyaracaanu na naatesacari. 26 Queraatia naarajonaari nareja naquiya na miiquiaari. Socua na jiyacatojoquiaari saajaari. Najuhuana na cumaneeca puecaquiaariiri na naarojosaanura juucua. 27 Cuno maaji jaara Jesujiniji tojiquiaari, na nijiniji na nuhuajiquiaari jiyasohuari. Na tucuaque toque quiasee pueya tajiniaari. 28 Cuno maajiiri tama sequequiaarijiaaja: “Janiya jaara quenaaja na toque quiareni, janiyari naatanutaniuhuani”. 29 Naacuajitij, na quiasacari Jesu toque, na nanacaari ritia curetaquee. Jiyacari na niishiquiiri. Tama sequequiaarijiaarijia: “¡Cua cusonu tari tajiyatemaa!” 30 Jesuuri jiyacari niishiquii nojuaja na cumaacata cusosu naatanirii. Cunora, nojuajaari tacareecuaree na niquiniuria pueya. Pueya nequesotareeri:
—¿Cante cua toque quiareeni?
31 Na saquiriojosano pueyari na sequeree:
—Quiaacuajaari queraatia pueya niquiya quia tanuujiyano. Quiaari najuhuana nequesotaariquiohua saajuhuaj: “¿Cante cua quiareeni?”
32 Jesuuri saaja na shocuaqueya niquinijioriquiaa, na niquiniuria cante na toque quiareeni. 33 Maajiiri jiyacari tetecariquiaa na puerenuta. Jesu cariquimiaji mojoquetasee ritiaari. Nojuajaari niishiquiaari Jesu cumaaca na naataniriohua. Cunora, Jesu sequeree puetunu seetanujuanaari. 34 Na nuhuaji, Jesuuri na sequeree:
—Sanaunaa, cucua quia tiuuniuucua, quiaacuaja tari quia cusonujiniji naatarohua. Juhuajaniya quia quiaarohua. Quia cusonucuaja tari tajiyatemohua quiocuaji.
35 Jesuuri cuno maajiicua pocuariquiaajaa pueya tiuquiijiosacari Jairo tiajiniji. Cuno pojoriiri maaji samiriu que sequetusee:
—¡Quia niyatu tari cusoquee! Maja najuhuana Niishitiojona riniu quia tiajiniara.
36 Jesuuri nojori sequesano tojirii. Naaratej, maaji samiriu que sequereeri:
—¡Maja puerenu! ¡Cucua quia tiuuri saaja!
37 Majaari Jesu paniniu quiquiaari tamasaca quiojonura nata. Saaja nata quiojoquiaari cutaraari Pedro, Santiago, Santiago tarajanu Juannio. 38 Nojori jaara tiuquiijioquiaari Jairo tiajinia, pueya niquishii nujuquetiuyanoori, sariyocuatiuyanonio. 39 Jesu jaara tiajiniaaco tiuquiquiaari, cuno pojori sequereeri:
—¿Casaara puera nia cojuatuneyani? ¿Casaara naa nia nujuqueyani? Maaji samiriu maja macu. Nareja maqueyano.
40 Pueyari saaja Jesu saroojotaquiaari nojuaja na rerequetenuta, naa nojori na sequenuucuatej. Jesuuri cunora nojori tohuatanijioree tiajiniaacoji. Jesuuri macuucua sohuacamara tiuquinitiaquiaari Jairo necocuata, tama na pueyajaajanio, cuniqui tii nata quitiuriquiaani. 41 Macu juaashiquiajiniji quiaseeri. Na sequereeri:
—Talita, cumi.
Nioori pueyano rupaajinia sequeya: “¡Maaji samiriuniaa, quia sequeyanijia, quia sanere!”
42 Jiyacaritij, maaji samiriuuri ritia sanequee. Juhuacatecara rucuanereeri. Doce marijiaari tari cuno maaji samiriu shocojoquiaari na queyata na quishacari. Pueya niquishacari naa Jesu miishanotej, nojoriiri jiyanohua jiuujiatequiaari. 43 Jesuuri jiyanohua nojori rootaree maja nojori pohuatanura pueya niquiara na miishano. Saaja sequeree cutaraari maaji samiriu cuaara mianuutesaaria.