6
Jesu quishacari Nazaret tiacajinia
(Mt 13.53-58; Lc 4.16-30)
Jesuuri cuniquiji quiaquiaariuhua tama na jiyajiniohuajaaja. Na saquiriojosano pueyari nata quiojoquiaarijiuhuaj. Jaara quiquiaari samaatenu juuca, Jesuuri tii niishitiojonu coteequiaari Pueyaso secojojua tiajinia. Queraatia pueyari na tojitiariquiaa. Nojoriiri jiuujiatequiaari. Tamajaaja sequetooquiaariiri:
—¿Tee nio pueyano niishitiojosaaquiaari puetunu niojuanaani? ¿Teje na masecanu puetunu na niishishanojuanaani, cuno cumaacanio, jiyajeneta miishano na miiniuriani? Nojuacuajaari suruhuatujiniji casaa shipinijiona tiajiniaacora, niya pa tiacajiniani. Nojuajaari pa tiacajinia quinia María niyanu. Niya quiyajaariuhua na tapueyocuaca: Santiago, José, Judas, Simónnio. Na rimiatuhuari niya quiyajuhuaj pa tiacajiniani.
Cunora, majaari nojori tojitianu paniniu quiquiaari Jesu. Naaratej, Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyari tiquiyocua Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia tojiniu paniquiaa cutara. Saaja tama na tiacajinijinio pueya cutaraari maja na tojitiuniu paniniu, na jiyasojinijinio supueno pueyajuhuaj, tama na tiajinia quiniaajaajanio.
Naacuajitij, nocua nojori tiuyaquiniuucua, majaari na naata na cumaacata na miiniu quiquiaari. Saaja secaja cusosuhuacua niojoquiaari na juaashiquiaari, nojori na naatanijionura. Jesuuri jiuujiatequiaari nojori tiuyaquishacari nocua. Na nuhuaji, Jesuuri rucuanejoquiaari pueya na niishitiojonura, queraatia shiitianiyojua tiacajinia catecaja na tiaca shocua.
Jesu jiyaramiquishacari na saquiriojosano pueya Pueyaso rupaa pohuatanura
(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)
Na nuhuaji, Jesuuri na saquiriojosano doce pueya sequequiaari nocua nojori niniuria. Nojori jiyaramiquiniu coteereeri, nojori quiojonura caapiqui, caapiqui, Pueyaso rupaa nojori pohuatanura. Nojori niquitioree na cumaacaari samaruhua nojori tohuatanijionura pueyajiniji. Nojori sequereeri maja nojori panura nojori panishano, saaja nojori miojotu cutara. Nojori sequereejaariuhuaj, maja nojori panura caashoque, coseyaca, cumaneecanio. Nojori sequereeri saaja nojori cushiniuria na sapatu cutara, maja socua toque nojori panura na cushishocoriquiano. 10 Nojori sequereejaariuhuaj:
—Niaa jaara tiuquishiiquia tamonu tiajinia, cuniquijia nia jiyojetare, niaa jaara cuniquiji quiaarejaatijia. 11 Pueya jaara nia tiuquinitianu paniyaquiri na tiajinia, nia pohuatasano nojori tojiniu paniyaquishacarijiuhuaj, niocua cuniquiji quiaare. Niocua nia niohuacaacuaji jiya joocua piitiare nojori niquiara, nojori niishiniuria Pueyasoori nojori saniitionutaniya, na rupaa tojiyashijianucua nojori quiniuucua.
12 Na nuhuaji, Jesu jiyaramiquishano pueyari quiojoquiaari. Nojoriiri Pueyaso rupaa pohuatanuuquiaari pueya tacatonuhuara nojori jiuujia Pueyasoocua. 13 Nojoriiri queraatia samaruhua tohuatanijioquiaari. Naajuhuaj, nojoriiri cusosuhuacua tarooquiaari naana jajau shiyocua, nojori naatanijiosacari queraatia pueya.
Tiuquinijiona Juan mosacari
(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)
14 Jesu miishanojinijiiri caminiujiushaaquiaari puetunu cuno jiyajiniajanaa. Naacuajitij, Galilea jiya jiyaniijia Herodesri Jesujiniji pohuatasaaquiaarijiuhuaj. Herodesri cunora sequequiaari:
—¡Tiuquinijiona Juanqui samiitiarohuacuaa, cua mosano pueyanotej! Naaratej, cuno Jesuuri cuno cumaacaraca, jiyajeneta casaa na miiniuria na cumaacata. Nojuacuajaari cua mosano Juan samiitianohua.
Jiyaniijia Herodesri na jiyajenetaquiaari jiyanohua cumaacaraca Jesu quiniuucua. 15 Tamasaca pueyari Jesujiniji sequequiaari tamaatia saniniuujia, nojori jiyajenesacarijiuhuaj. Naa sequetuquiaariiri:
—¡Nojuacuajaari tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia Elías!
Tamasaca pueyari saniniuujia naa sequequiaari, nojori jiyajenesacarijiuhuaj:
—Nojuacuajaari quiarijia nio pa quishacari Pueyaso sequesano caminiujiunia pajaniyara, juhua tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaajuhuaj.
16 Herodes jaara pueya sequesano tojiquiaari, nojuajaari saa sequequiaarijia:
—Nojuacuaja Tiuquinijiona Juan, cana cua nacataniquianucuajani. Samiitiarohuacuaaquiiri.
17 Tiuquinijiona Juan moyaquishacarijia, nojuajaari Herodías rupaajinia nujuatesaaquiaari. Cuno maaji Herodíasni, nojuajaari Herodes tarajanu Felipe niquiocua quiquiaari coteenu. Herodesri tarajanu Felipe niquiocua jaariutiaquiaari necocuara. 18 Nocuaji, Tiuquinijiona Juanri Herodes nacasujujua. Naa na sequejaari:
—¡Pueyasora, majaari maninia quia jiitianura quia tarajanu niquiocua!
19 Cunora, cuno maaji Herodíasri maja na niquiniu paniniu quijia Tiuquinijiona Juan. Na monu panijiaari. Majaari na naata quiquiaari saaja. 20 Herodesri Tiuquinijiona Juan puereja. Nojuajaari niishiquiaari Tiuquinijiona Juanri maninia pueyano, Pueyaso tojijia pueyano, maja sesa miijia. Naaratej, Herodesri maninia na cojuateja nujuatejojuajinia. Majaari na shanacunu quiquiaari sesa na miishaanura. Herodesri Tiuquinijiona Juan pohuatasano tojiniu maniniucuaja. Nojuajaari saaja noojia niquijioteja quiquiaari. Majaari na niishiniu quijia taa na miiniutianiyani. 21 Saniniuujia, cuno maaji Herodíasri pueyaracaanu niishiriojoriquiaa, Tiuquinijiona Juan na motenura. Jiyacaritij, namitia nera, Herodes rasaanu juuca quiquiaari. Cuno juuca, jiyaniijia Herodesri queraatia pueyata queranacuree. Na queranacunura, nojuajaari Galilea jiyajinijinio jiyaniijianucua masuuquiaari, tama na soldadohua jiyaniijianucuajaajanio. 22 Jiyacaritij, Herodías niyatuuri tiuquiquiaari queranacusaqui, tii na nianujunura puetunu pueya niquiarajanaa. Herodesri niyacoo nianujunu shuquiritiaquiaari jiyanohua. Nata miaquenaa pueyari jiyanohua na shuquiritiaquiaarijiuhuaj. Naaratej, jiyaniijia Herodesri niyacoo sequeree:
—Cua masere quia panishano. Janiyacua quia niquitioreni.
23 Herodesri socua puetunu pueya niquiarajanaa na sequerohuacuhuaj:
—¡Seetanujuanaa quia sequeyanijia, maja cua sapojonu! Janiyari quia niquitionutaniya quia masesanoni. Quiaa jaara cua masere cua jiitiasano cajiniocua, naajaa, janiyari quia niquitionutaniyani.
24 Niyacoori tohuataquee na nucua Herodías na nequesotanura. Na sequeseeri:
—Cua nucuanaa, ¿casaa cua masenutaniya cua quenuni?
Na nucuaari na sequeree:
—¡Quia masere Tiuquinijiona Juan naca!
25 Cuno niyacoori ritia tiuquiquiuhua jiyaniijia Herodes quishaqui. Na sequereeri:
—¡Quiarijia cua niquitiore Tiuquinijiona Juan naca miacojuajinia!
26 Naa jiyaniijia Herodes tojishacaritij, jiyanohua taraajequeeri. Naajaa, seetanujuanaa na sequenuucua na masuusano pueya niquiara, majaari tari na naata ruuretanu quiquiaari cuno niyacoo masesano. 27 Naaratej, jiyaniijiaari ritia jiyaroree na soldado, Juan naca na niquitionura cuno niyacoo. 28 Soldadoori quiaaree nujuatejojuajinia. Juan nacataseeri. Na naca patamohua miacojuajiniaari. Soldadoori niyacoo na niquitiosuhua. Nojuajaari na nucua na niquitiosee saniniuujia.
29 Tiuquinijiona Juan pueya jaara na niishiquiaari, na maanu patuquiaariiri, na jamotusocoriquiano.
Jesu mianuutesacari cinco mil pueya
(Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)
30 Jesu jiyaramiquishano pueyari tiuquiijioquiaariuhua Jesuucua nojori rucuanejonu nuhuaji Pueyaso rupaa nojori pohuatanura. Nojoriiri Jesu pohuataquiaari puetunu nojori miitiushanojuanaa, nojori niishitiojosanojinijinio. 31 Na nuhuaji, Jesuuri nojori sequeree:
—Miji, pueya quiyaquishaqui pa quiaare tamaqui, tii pa samaatenura rupaquijia quenaaja.
Jiyanohua queraatia pueyari pueyaracaanu nojoriicua nijioriquiaa. Tamasacaari quiojoriquiohuacuaa. Tamasacaari saniniuujia shusha tiuquiijioriquiaacujua. Naaratej, majaari jeya nojori quiniu quiquiaari na miaquenura quenaaja. 32 Jiyacaritij, Jesuuri saaja na jiyaramiquishano pueyata quiaquiaari botejinia, pueya quiyaquishaqui. 33 Queraatia pueyari saaja nojori niquitiurii quiaano. Cuno pojoriiri Jesu niishitiuquiaari. Naaratej, puetunu caminia shuriuquioco tiacajinijijianaa pueyari netecuatuquiaari. Nojoriiri Jesuucuaji cutesee. 34 Jesu rosesacari botejiniji, saaja queraatia pueya niquiriiri. Nojori na niquishacari, cuno pojoriicua taraajequiaariiri. Nojoriiri juhua cojuanaaju borregohua quiriquiaa. Naaratej, Jesuuri nojori niishitiojonu coteeree queraatia casaa Pueyasojiniji. 35 Jaara quiquiaari tari tenacari, na saquiriojosano pueyari nocua nijioquiaari. Na sequetuseeri:
—Tari tenacari. Paa tiajiyaqui quiyani. 36 Pueya quia sequere, nojori cuaara quiojoora cateca naataja tiacajinia, na miaquesocoriquiano nojori masenura tii.
37 Jesuuri nojori riucuaree saaja:
—Niaa mariqui nojori miaquetereja saniya.
Nojoriiri na sequeree:
—¿Quiaateeri paniya queraatia pan masenuucua canaa quianura puetunu cuno pojoririajanaa? ¡Pa mianuutenura nojori, panishiyari dosciento cumaneeca! Majaari pa jiitianu.
38 Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Taa pan nia jiitiaani? Nia niquishiitioj.
Nojori jaara niishiquiaari taa pante quiyani, na sequetusuhuari:
—Cinco pan quiya, caapiqui sapitiaajanio.
39 Jesuuri jiyacari na pueya sequeree nojori cajitijionura pueya jiyasocuajinia, na mianuutesocoriquiano. 40 Pueyari cajitiurii cien, tamocora cincuenta, tamaqui socua cien, camiria cincuenta. Pueyari naa queraatia maapuera raquiriojotasaaree nojori mianuutesaanura. 41 Jesuuri cuno pan pataree, sapitiaajanio. Na nuhuaji, jiyocuacaanu maureeri Pueyaso na secojonura nocuara. Na nuhuaji pan neecasequiaari na saquiriojosano pueyaraari, nojori serotasocoriquiano pueya. Cuno caapiqui sapitiaaja shiquioreereejaariuhua puetunu pueyarajanaa. 42 Puetunu pueyajanaari maninia miaquenuuquiaari. Maninia tooquioreejaariuhuaj. 43 Na nuhuaji, doce canaasatuuri mishinijiosaaquiaari pan raacuata, sapitiaaja raquiquiatanio. 44 Cinco mil pueyari cuno panjiniji miaquenuunaa quiquiaari.
Mohuaca caco Jesu rucuanenujiniji pohuatasano
(Mt 14.22-27; Jn 6.16-21)
45 Nio nuhuaji, Jesuuri na saquiriojosano pueya tacanitiaquiaari botejinia, nojori puetanura nojuaja caminia taquijiria Betsaida tiacajiniara. Jiyacaritij, Jesuuri pueya sequeriquiaa nojori quiojonuhuara na tiacajiniohua. 46 Pueya jaara tari quiojoquiaariuhua, Jesuuri tuhuananuucua tacaquiaari tii na secojonura na Que Pueyaso. 47 Jaara niniquiaari, boteeri tari caminia jiuujiajinia jaaretariquiaa. Jesuuri juhuanojuaja na jateesaqui quiriquiaajaa. 48 Jesuuri nojori niquiquiaari najuhuana juaarioconuyano. Majaari nojori naata jaaretanu quiriquiaa, puera paratu piyarojosacari nojoriicuara. Quera juhuaquenu panishacari, Jesuuri nojori rupuesee. Mohuaca caco canujuriquiaari. Quera nojori tajiriquiaari. 49 Nojori jaara na niquitiuquiaari mohuaca caco canujiyano, nojoriiri na jiyanitiuquiaari samaru. Nocuaji sariyocuatureeri. 50 Puetunu nojorijianaari na niquitiurii. Shiriiquitiuriiri. Jesuuri ritia pocuaree. Nojori sequereeri:
—¿Casaara nia puereyani? ¡Nioojia nia cumaquiri! ¡Maja pueretunu! Janiyacuajanijia.
51 Botejinia tacasee nojoriicuaari. Paratuuri jiyacari pueyajequee. Nojoriiri na shootiariquiaa tacuriitia, jiyanohua na jiuujiatenuta. 52 Nojoriiri juhuanojuaja maja na niishiniu quiquiaari Jesu miishano, queraatiara na jiyatesacari pan, pueya miaquesocoriquiano. Nojori jiuujiacaari juhua ninishiqui quiquiaarijia.
Jesu naatanijiosacari cusosuhua Genesaret jiyajinia
(Mt 14.34-36)
53 Jesuuri na pueyata caminia niuutiaquiaari. Tiuquiijioseeri Genesaret jiyajinia. Nojoriiri tii morotasee na bote. 54 Nojori jaara tohuareetaquiaari botejiniji, cuniquijinio pueyari ritia Jesu niishiquiaari. 55 Pueyari jiyacari netecuatuquiaari, Jesujiniji nojori pohuatanura puetunu cuno jiyajiniajanaa. Cusosuhuari juhuacatecara patootasaaquiaari na matucuajinia tee Jesu quiriquiaa na rucuanejosacari nojori jiyajiniacuajani. 56 Tiquiyocua Jesu rucuanejosacari, cusosuhuari nocuaji niojotasaaquiaari nucuaco, tuhuaqui tiacajinia, queraatia shiitianiyojua tiacajiniajuhuaj, cuhuariquiacajinianio. Pueyari Jesu secojoree cusosuhua na quiatenura quenaaja na toque casaca. Canapuete na toque quiaquiaarini, puetunu nojorijianaari na cusonujiniji naatacoquiaariuhua.