7
Casaate sesoriquiara pa jiyateja Pueyasorani
(Mt 15.1-20)
Jesuucua catecanoquiaariiri Fariseocuaca, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio, canapuete Jerusalén tiacajiniji nijioquiaaricuajani. Cuno pojori quishacari tii, nojoriiri noojiaqueya Jesu pueyajinijinio niquiquiaari shuquitioojua miaqueyano. Nojoriiri jiyanijia, nojori rucuanejosacari sesa miijiaca pueya tajinia, sesa nojori quiniu na naata nojoriicua pacunu. Nojoriiri cunora shuquitianu jiitiquiaari, nojori jiyanishacari nojori jiuujia naasucua curuushiniutianiya, shuquitioojua nojori miaquesacari. Naaratej, cuno pueyari Jesu pueya pocuanu coteequiaari. Cuno Fariseocuaca, puetunu narta Judiocuacajanaanio, nojoriiri maja na cartenu quijia tariucuacaanu nojori supuetanaa niishitiojosano. Naaratej, majaari nojori miaquenu quijia shuquitioo. Naacuajitij, nojori jaara miaquesano niquitiojosaquiji tacatequiohua, majaari nojori miaquenu shuquitioojua. Socua queraatia quiyari cuno pojori niishishano. Naacuajitij, nojoriiri jiyaniquiaa, sesa nojori quiyaquiniuucuaji Pueyaso niquiara, nojori cuaara na ratujua jeequejoora, pataco, coshi, na maquetucuanio. Naaratej, Fariseocuaca, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio, nojoriiri Jesu nequesotaquiaari:
—¿Casaara quia pueya tojitiaaquiya pa supuetanaa niishitiojosanoni? Nojoriiri maja na shuquitianu quiquiaa na miaquenuunura.
Jesuuri cuno pojori riucuaree:
—¡Niaari sapuenu juhua maninia pueya niquishano! ¡Niaacuajaari seetanujuanaa sesa miijiaca! Pueyaso sequesano caminiujiunia Isaíasri maninia sequequiaari niajaniyajinijicuaja, naa na naajiotasacari Pueyaso sequesano:
“Nio pueyari saaja na rupaata shuquiritiaa janiya. Nojori jiuujiaari saniniuujia tucuacaanu quiya janiyajiniji. Nojori miishano quiriani, cunoori najuhuanaj. Naa nojori miishanoni, majaari na shuquiritiniu janiya. Nojori niishitiojosanoni, cunoori tama pueya niishitiojosanojuaaja, maja cua sequesano”.
Niaari cua pueya pocuariquiaa. ¿Niajaniyariuhuaj? ¿Casaara Pueyaso sequesano nia tojiyaquiquiaanijia? Niaacuajaari Pueyaso sequesano tojiyaquiya, tama nia supuetanaa niishishanojuaaja nia miiniuria najuhuanaj.
Jesuuri socua naa sequequiaari cuno pojoritij:
—Tama nia miiniu jiitishanoocua nia miiniuriajaaja, ¡niaari Pueyaso sequesano shocortaa saaja! 10 Moiséscuajaari naa rootaquiaari: “Maninia quia miiri quia que, quia nucuanio. Majaari nojori rerequetenu. Cante na que, na nucua sesacajani, cuno pueyano cuaara mosaaria”. 11 Niaari sequeya saniniuujia, maniniacuaja, pueyano jaara na que, na nucua sequere: “Maja cua naata naacutanu niajaniya cua casamitia. Janiya tari Pueyasora jiyateree puetunu cua jiitiasanojuanaani”. 12 Niaari sequequiaajuhuaj, pueyano jaara naa sequeretej, maniniacuaja maja na naacutanura na que, na nucuanio. 13 Naacuajitij, niaari Pueyaso sequesano shocortaa saaja, tama nia niishishanojuaaja nia miiniuria najuhuanaj. Cuno nia niishishanocuajaari saaja nia supuetanaajiniji caminiujiushano. Niaari socua queraatia casaa miiquiaa juhua cunojuhuaj.
14 Naa na nacasunu nuhuaji cuno pojoritij, Jesuuri pueya rerejoterohua na shocua. Nojori sequereeri:
—Cua tojitiare puetunu niajaniyajanaa, maninia nia niishiniuria. 15 Casaa pa miaqueyani, Pueyasora naajaa. Cunoori maja na naata pueyano jiyatenu sesa miijiara. Poojiajinia pa niishiriojosano cutaraari sesara pa jiyateya Pueyasora. 16 Cante numaaracani, nojuaja cuaara tojitiaara cua sequesano.
17 Jesu jaara tiujiaquiaari cuno pueya, tiajiniaaco tiuquiyarohuari. Na saquiriojosano pueyari tii na nequesotaree pueya na niishitiojosanojiniji. 18 Jesuuri nojori sequeree:
—¿Niaateeri cua sequesano niishiyaquiyajuhuaj? ¿Majateeri nia niishiniu? Puetunu pa jiniacuma tiuquijiajanaani, cunoori maja na jiyatenu sesa miijiara pajaniya. 19 Pa miasanoni, majaari na tiuquiniu poojiajinia, saaja pa seecojinia mishiya cutaraari. Na nuhuaji pocoma tajiyari pa marecuhuacuma.
Nio sequesanota, pueya niishitiojoriquiaari, puetunu miaquesanojuanaari maniniacuaja pa miaquesocoriquiano. Maja cutaraari na naata na jiyatenu pajaniya juhua curuutuucara Pueyasora. 20 Jesuuri sequereejuhuaj:
—Pueyano niishiriojosano sesa noojiajiniani, cuno cutaraari sesara na jiyatequiaa. 21 Pueyano jiuujiajiniji supueya cutaraari sesa niishiriojosano, sesa na miiniuria. Naacuajitij, pueyanoori na camishoo maajipohua numuetucujua, seya numuetucujuajuhuaj. Tamonu pueyano casami nohuasejoquiaari. Pueya moquiaajaariuhuaj. 22 Narta pueyano niquiocua numuetucuquiaari. Tamonu pueyano casamiicua jiaatiaquiaari. Jiyanohua sesa miiquiaari. Cuaracashijionu niishiyari. Tama na cuaqueyajaaja shuquiritiquiaari na miiniu jiitishanota. Narta pueyano miananajoquiaari. Tamonuucuara tonujuquiaari. Naajuhuaj, saaja tama na cuaqueyajaaja shuquiritiaja quiquiaari. Juhuajaniya sesa miiquiaajaariuhuaj, moseeca na quiniuucua. 23 Puetunu nio sesa miishanojuanaari pueya jiuujiajiniji supuequiaa. Cuno cutaraari sesa quijiara pueya jiyateja Pueyaso niquiara.
Taatu tiuushacari Jesuucua
(Mt 15.21-28)
24 Jesuuri cuniquiji quiaaree Tiro tiaca shocua jiyajiniara. Tii tiuquishii tamonu tiajiniaari. Majaari na paniniu quiquiaari pueya niishiniuria nojuajiniji, tee na quiyani. Naajaa, majaari na naata jamaaniu quiriquiaa. 25 Tamonu maajiiri ritia Jesujiniji niishiquiaari. Neyatuuri samaruraca quiriquiaa. Naaratej, maajiiri Jesuucua niquiaari. Na cariquimiaji mojoquetaseeri. 26 Cuno maajiiri Sirofenicia jiyajinijinio taatu quijia. Jesu secojoseeri samaru na tohuataniniuria neyatujiniji. 27 Jesuuri maaji sequeree miriqui:
—Quia tarinitiare, muerasu cuaara coteenu miaquenuura. Majaari maninia muerasu pa jaariutianura na miaquesano, sareyacari jatasocoriquiano.
28 Maajiiri Jesu riucuaree:
—Jaa, Jiyaniijianaa. Naajaa, sareyacuajaari miaqueja cariquiacoji tatucuaja, muerasu totinijiosano miaquesano shiriya.
29 Jesuuri na sequeree:
—¡Quiaacuaja maninia cua riucuaree! Quia tacateyarohua. Samarucuajaari tari tohuataree quia niyatujiniji.
30 Maaji tiuquishacariuhua na tiajiniohua, neyatu riuriatasuhuari na maquetujinia mataano. Samaruuri tari tohuatano quiriquiaa nocuaji.
Jesu jeecasacari numueeju, tiquia pueyano
31 Jesuuri tacatequiaariuhua Tiro tiaca shocua jiyajiniji. Na tacatesacariuhua, Sidón tiaca shocojoquiaariuhuari, Decápolis jiya tiacanio. Galilea caminiajinia tiuquishuhuari. 32 Tii na quishacari, nocua jaatucusaaquiaariiri numueeju, tiquia pueyano. Na jaatucunaari Jesu secojotuquiaari na juaashiquia na nianura nocua, na jeecanura cuno pueyano. 33 Jesuuri pueyano numueeju jaatucuree tamocora pueyacuaji. Na numaama shirii na juaashiquiaari. Na nuhuaji, tama na juaashiquiajiniajaaja riocoreeri. Na riacau cojuata pocuaashijia niti quiareeri. 34 Jiyacaritij, jiyocuacaanu maureeri. Noojia niareeri. Na nuhuaji, cusosu numaa sequereeri:
—¡Efata!
Nioori pueyano rupaajinia sequeya: “¡Quia riatere!”
35 Jiyacaritij, numueeju numaari riatequequee. Na nitiiri jeequequeejuhuaj. Ritia pocuaquee maniniaari. 36 Jesuuri cuno pojori rootaree maja nojori pohuatanura na jeecasano pueyanojiniji tamasaca niquiara. Nojoriiri saaja tiquiyocua pohuatanuuquiaari. Naa Jesu rootasacari na naatanijiosano pueyatej, maja nojori pohuatanura na miishanojiniji, nojoriiri saaja socua jiyacatequiaari pohuatanura. 37 Pueyari jiyanohua jiuujiatequiaari Jesu miishano na niquitiushacari. Tama nojorijiaarijia sequetooquiaari:
—¡Puetunujuanaa miya maniniaari! Numueejunucua jiyateya tojitiajacaraari. Tiquianucua pohuateyajaariuhuaj.