8
Jesu mianuutesacari cuatro mil pueya
(Mt 15.32-39)
Jiyacaritij, jiyanohua queraatia pueyari rerejoquiaari Jesu na tojitianura. Majaari nojori jiitianu quiquiaari casaa quenaaja na miaquetusocoriquiano. Jesuuri na saquiriojosano pueya piirii. Nojori sequereeri:
—Nio pueyacua taraajeyanijia. Nojori tari jiuujianaraca juuca quiya niya cuata. Majaari quenaaja nojori jiitiatunu miaquesano. Janiya jaara nojori jiyaramiquiriohua na tiajinia miaqueyojuani, nucuaco cusojoniuyarohuacua. Noojiaqueya nojorijinijinioori niyara nijiorucuaa tucuacaanuji.
Na saquiriojosano pueyari na riucuaree:
—¿Paatucua taa miaquetere nojori niyani, pueya quiyaquishaquini?
Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Taa pan nia jiitiaani?
Nojoriiri na sequeree:
—Nareja siete.
Jesuuri na pueya sequeree, nojori cuaara sequeera puetunu pueyajanaa nojori cajitiuniuria. Na nuhuaji, Jesuuri cuno siete pan pataree. Pueyaso secojoree nocuaraari. Na nuhuaji, na saquiriojosano pueyara na neecasereeri. Nojoriiri saniniuujia pueya na serotaree puetunujuanaa. Secaja sapitiaaja jiitiaturiquiaajaariuhuaj. Jesuuri socua nocuara secojorohuacuhuaj. Na nuhuaji, na pueya sequereeri nojori niquitiojonura pueya. Puetunu pueyajanaari maninia miaquenuuree. Tooquioreejaariuhuaj. Miaquesano cureenota mishinijiosaaquiaariiri siete canaasatu. Na miaquenaa pueyari quiquiaari cuatro mil pueya. Na nuhuaji, Jesuuri nojori sequeree nojori quiojonuhuara. 10 Na nuhuaji, Jesuuri botejinia tacataquiaari na saquiriojosano pueyata. Quiaareeri Dalmanuta jiyajiniara.
Fariseocuaca niquiniu panishacari Jesu miishano Pueyaso cumaacata
(Mt 16.1-4; Lc 12.54-56)
11 Fariseocuacaari Jesuucua tiuquiijiosee. Nata juayonuutaseeri. Nojori saniniujiuniuria Jesu, nojoriiri na sequeree juucua cuaara nojori niquishocoriquiano casaa miiria Pueyaso cumaacata. Nojoriiri naa na sequeturee, nojori niishiniuria Jesute seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano. 12 Jesuuri noojia niaree na taraajenuta. Sequereeri:
—¿Casaara nio pueya niquiniu paniya Pueyaso cumaacata miishanoni? Seetanujuanaa nia sequeyanijia, majaari cua niquitiniu quiniutianiya niajaniya cua cumaacata cua miishano.
13 Jiyacaritij, cuno pojori tiujiaqueeri. Na pueyata botejinia tacataarohuari. Caminia taquijiria niuutiaareeri.
Jesu numootesacari na pueya Fariseocuaca niishitiojosanoocuaji
(Mt 16.5-12)
14 Jesu pueyari na coseyaca niyajetatuquiaari. Nareja niquiriyatujua panniyojua jiitiaturiquiaa botejiniaari. 15 Jiyacaritij, Jesuuri nojori sequeriquiaa miriqui:
—Cua tojitiare. Niocua tama nia cuaqueyajaaja cojuariquia Fariseocuaca pan poreetajaacuaji, Herodes pan poreetajaacuajijiuhuaj.
16 Majaari na pueya niishiniu quiriquiaa naa Jesu sequesacaritij. Nojoriiri cunora tama sequetooriquiaajaaja:
—Pa jiyaniijia jiyoteeri naa pa sequeya, coseyaca pa paaquiniuucua pa sasocoriquiano.
17 Jesuuri na saquiriojosano pueya niishiriojosano niishiquii. Nojori sequereeri:
—¿Casaara naa nia niishiriojiya pan nia jiitiaaquishacarini? ¿Majateeri juhuanojuaja nia niishiniu tamonu juuca cua miishanojiniji? ¿Niaateeri cumajiuujiaacato, maja nia niishiniuria? 18 ¿Majateeri cua miishano nia niquiniu quiquiaacuaja nia namijiata? ¿Majateeri nia tojiniu quiquiaa nia numaatajuhuaj? ¿Niaateeri ritia niyajetarucuaa cua miishano? 19 Janiya jaara cinco pan neecasecanu cinco mil pueyaratej, ¿taa canaasatu nia mishinijiocanu miaquesano cureenotani?
Nojoriiri na riucuaree:
—Doce.
20 —Naajuhuaj, janiya jaara siete pan neecaserucuaa cuatro mil pueyaratej, ¿taa canaasatu nia mishinijiorucuaani?
Nojoriiri na riucuaree:
—Siete.
21 Naaratej, Jesuuri nojori sequeree:
—¿Majateeri juhuanojuaja nia niishiniu naa cua miishanojinijitij?
Jiyacariti nojoriiri Jesu sequesano niishiquii.
Jesu jeecasacari cariyojuaru pueyano, Betsaida tiacajinia
22 Na nuhuaji, Jesuuri Betsaida tiacajinia tiuquiijioquiaari na pueyata. Tii na quishacari, Jesuucua jaatucusaaquiaariiri cariyojuaru pueyano. Pueyari Jesu secojotuquiaari cuno cariyojuaru namijia na quianura quenaaja. 23 Jesuuri cariyojuaru quiaree na juaashiquiajiniji. Tiaca jiyaquiria na jaatucuyareeri. Cariyojuaru namijia piquiojoree na riacautaari. Na nuhuaji, na juaashiquia niaree nocuaari. Na nequesotareeri:
—¿Quia naatate niquiniu shiitianiyojua quenaaja?
24 Cariyojuaruuri niquiniu sanirii. Jesu sequereeri:
—¡Jaa! ¡Pueya niquiyanijia, juhua nacuhua rucoyano!
25 Jesuuri socua pacuterohua na juaashiquia nianu cariyojuaru namijiaacua. Cariyojuaruuri niquiniu saniriohuacuhuaj. Jiyacaritij, tojetaarucuajanaa maninia niquijiara quiquiiri. 26 Jesuuri na tiajinia na jiyarorohua. Cariyojuaru rootaree naari:
—Majaari tiacajinia quia quianuhua pueya quia pohuatanura cua miishanojiniji quiajaniya.
Pedro sequesacari, Jesu seetanujuanaa Pueyaso Jiyarosano
(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21)
27 Na nuhuaji, Jesuuri quiojoquiaari na saquiriojosano pueyata tucuaqui tiacajiniara Cesareya Filipo tiaca shocuaqueya. Na quiasacari nucuaco, na pueya nequesotareeri:
—¿Taa pueya sequequiaa janiyani, cantena janiyani?
28 Nojoriiri na riucuaree:
—Noojiaqueya pueyari quia sequequiaa, quiaanaari Tiuquinijiona Juan. Tamasacaari saniniuujia quia sequequiaacujua quiaanaari supuetana Elías. Naajuhuaj, tamasacaari quia sequequiaa, quiaa naasucuanaari tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia, samiitianohuatuhuaj.
29 Na nuhuaji, Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Niajaniyarijiataj, taa nia sequeyani, cante janiyani?
Pedroori na sequeree:
—Quiajaniyacuaja Cristo, Pueyaso Jiyarosano.
30 Jesuuri nojori rootaree maja nojori pohuatanura tamasaca niquiara nojuajiniji Pedro niishishano.
Jesu numootesacari na pueya, nojuaja mosaanutaniya
(Mt 16.21-28; Lc 9.22-27)
31 Jiyacaritij, Jesuuri na pueya niishitiojonu coteequiaari tama nojuajinijijiaaja, taa Pueyaso Niyanu miishaanutaniya jiyanohua naquiya taraatiani. Naa na pueya sequereeri:
—Parta Israel pueya jiyaniijianucuaari cua tojitiaaquiniutianiya, pueyacuara Pueyaso secojonaa jiyaniijianucuajuhuaj. Naajuhuaj, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari cua rerequetejaca quiniutianiya. Janiyari mosaanutaniyani. Na nuhuaji, janiyari jiuujianaraca juucajinia samiitianutaniuhuani.
32 Jesuuri naa seetanujuanaa nojori sequequiaari. Na pohuatasanoori maja miriqui na quiniu quiquiaari. Jesu jaara naa sequequiaari, Pedroori tamocora na jaatucuree. Cuniqui na nacasureeri maja naa na pocuanuratej. 33 Jesuuri na nijiniara tacatequee saaja. Na saquiriojosano pueya na niquiniutia, Pedro sequereeri:
—¡Cua shuriucuaji quia quiaare, Satanásnaa! Quia niishiriojosanoori maja Pueyasojiniji. Majaari quia niishiriojonu juhua Pueyaso panishano. Quiaari saaja juhua nio jiyajinijinio pueya niishiriojiya.
34 Naa na sequenu nuhuajitij, Jesuuri na saquiriojosano pueya piirii, puetunu cuniqui quiniaa pueyajanaanio. Nojori sequereeri:
—Pueyano jaara cua tojijiara quiniu paniri, nojuaja cuaara niiria cucua, seetanujuanaa noojiata na panishacari janiya. Nojuaja cuaara niyajetaara tama na cuaqueya na cojuanurajaaja. Cuaara cucuara panitiaara tama na cuaqueyajaaja. 35 Saniniuujia, cante tama na cuaqueyajaaja shuquiritiniu panijiani, na nuhuaji, nojuajaari jiyanohua taraatia quiniutianiya pueyaracaanu. Saniniuujia, cante tama na cuaqueya panitiaa cua panishano na miiniuriani, na pohuatanura janiyajinijijiuhuaj, cuno pueyano cutaraari pueyaracaanu quiniutianiya shuquiriaatia. 36 ¿Niaarate maninia, pueyano jaara puetunu nio jiya casamijianaa jiitiare, na nuhuaji na sohuanu jaara jatasaare mani quiquiojinia pueyaracaanura? 37 ¿Pueyanote na naata Pueyaso niquitionu queraatia na casamijinijinio, Pueyaso jiyatenuhuara nojuaja pueyaracaanu rishijia na quiniuria nata? Maja na naata. 38 Cante cua rupaa pohuatanu caririquiya sesa miijiaca pueya niquiara nio jiyajiniani, janiyari nojori caririquiniutianiyajaacuhuaj. Naajuhuaj, cante caririquiya mijiria quiniaa niquiara sequenurani, janiya nojori jiyaniijiani, janiyari cua tacatesacariuhua nojori caririquiniutianiyajuhuaj. Janiyari jiyacari cua Que cumaacata jiyocuacaanuji tacatenutaniuhuani, maninia miijiaca cua Que seyatajuhuaj.