9
Jesuuri nojori sequequiaarijiuhuaj:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia pueyanaa. Noojiaqueya niya quiniaajinijinio quiarijiani, majaari nojori cusonuunu quiniutianiya juhuanojuaja, nojori cuaara niquirijiaatijia Pueyaso cumaaca tiuquiyano cucua, na muerasu jiitiariquianoni.
Jesu jatasacari shacantuucara
(Mt 17.1-13; Lc 9.28-36)
Seis juuca nuhuaji, Jesuuri jiyaconaja tuhuananuucua tacaquiaari. Saaja nata quiojoquiaariiri Pedro, Santiago, Juannio. Jesu quishacari tuhuananujiniji, na cuaqueyari tamaatiuucuara jataquiaari nojori niquiara. Na toqueeri shacantuquera jataquiaari, socua jiyanohua cohuajara sohuanatuujiniji. Nio jiyajinia toqueya jeequejonaari maja na naata jiyanohua cohuajaquera toque na jiyatenu, taa Jesu toque jataquiaaricuaani. Jiyacaritij, nojoriiri supuetana Elías niquitiuquiaari, supuetana Moisésjuhuaj, Jesuta pocoojiyano tii. Jiyacaritij, Pedroori Jesu sequeree:
—Niishitiojonanaa, ¡canaa namitia niya quiyani! ¡Canaacua niaacuaji suhuorojoreni: quiara, Moisésra, Elíasranio!
Jesu pueyari shiriiquitiuriquiaa. Nocuaji Pedroori naa juhuajaniya pocuariquiaa. Majaari na niishiniu quiriquiaa casaa na pocuariquiaani. Jiyacaritij, jiyocuacaanuji cohuaja najacaari nojoriicua rosequiaari. Cohuajaari nojori mishiquiomaa. Cohuaja najacajiniji, Pueyasoori tojishaaree pocuaano. Naa sequequiaaritij:
—¡Niocuaja cua Niyanuniyojua, cua shuquiritiasano! ¡Saaja nojuaja nia tojiri!
Jiyacaritij, nojori jaara ritia niquinijionuuquiaari na shocuaqueya, majaari quenaaja tamonu na niquitiuniu quiquiaari socua. Saaja Jesuuri tamajaaja quiriquiaa.
Nojori rosetasacariuhua tuhuananuucocoji, Jesuuri nojori rootaquiaari maja nojori pohuatanuhuara tamasaca niquiara nojori niquishano. Jesuuri nojori sequequiaari cuaara noojiajinia racatatuura, nojuaja jaara samiitiarohuajaatijia. 10 Cunora, tama nojorijiaarijia maninia racataquiaari noojiajinia nojori niquitiushano. Maja cutaraari nojori niishitiuniu quiquiaari, casaara naa Jesu sequeree nojorini “cua samiitiasacariuhua”. 11 Cunora, nojoriiri Jesu nequesotaquiaari:
—¿Casaara Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa sequequiaacuaraarini, Elíasna coteenu tiuquiniutianiuhua Pueyaso Jiyarosocoriquianoocuaji?
12 Jesuuri nojori riucuaree:
—Seetanujuanaacuaaquiniatejaj, Elíasri coteenu tiuquiriquiano quiquiaari, puetunu cucuaji jeenucuariquianojuanaa. ¿Niaate niishiya casaara tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naa naajiotasaaquiaari janiyajinijini: “Pueyaso Jiyarosanoori naquiya miishaanutaniya? Pueyari na soonutaniyajuhuaj”. 13 Janiyari seetanujuanaa nia sequeyani, Elíascuajaari tari niquiaari. Pueyari naquiya na miiquiaari taa nojori paniquiaaricuajani. Pueyaso Rupaajiniacuajaari naajiotasaaquiaari nojuajaari naa miishaanutaniyaquij. Seetanujuanaa tari naa miishaaquiaariiri.
Jesu tohuatesacari samaru, caya samijiajiniji
(Mt 17.14-21; Lc 9.37-43)
14 Na nuhuaji, Jesu jaara tacatequiaariuhua na saquiriojosano pueya quishaqui, queraatia pueya niquishuhuari nojori shocua maano. Tii quitiuriquiaajaariuhua Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa. Nojoriiri Jesu pueyata juayonuutariquiaa. 15 Pueya jaara Jesu niquitiuquiaari, puetunu pueyajanaari nocuaji jiuujiatequiaari. Nojoriiri nocua netecuatuquiaari na saruhuatanura. 16 Jesuuri na saquiriojosano pueya nequesotaree:
—¿Casaajiniji nia juayonuutariquiaa cuno pojoritiani?
17 Tamonu cuno pueyajinijinioori Jesu riucuaree:
—¡Niishitiojonanaa, quiocua nitiaaree quiyanunijia! ¡Samaru jiitiaano! ¡Samaruuri na jiyatequiaari tiquiara! 18 Tiquiyocua na quishaqui, samaruuri na pojotequiaa. Naa na cusojosacaritij, cushau jataquiaa na rupaamajiiri. Na quiaca miaquequiaajaariuhuaj. Na nuhuaji, pootia maquiaari juhua macu. Quiyanuuri cunora sasacara quiyaree. ¡Socua piriuquiuniutianiyari! Janiyacuajaari tari sequeree quia pueyani, nojori tohuatenura cuno samaru nojuajiniji. Nojoriiri maja na naata na tohuatenu quiriquiaa.
19 Jiyacaritij, Jesuuri naa sequeree:
—¡Niaaqui Pueyasoocua tiuyashijiacaja! ¿Janiyatucua pueyaracaanu nia jiitiariquiani? ¿Janiyateeri pueyaracaanu nia rejeretanutaniyajaaniuhuaj? ¡Miji nia jaatucure cuno caya samijia!
20 Nocua jaatucusaareeri caya samijia. Samaru niquishacari Jesu, caya samijia miirii taraatiaari. Caya samijiaari pojoquee Jesu niquiara. Tii taquiriocuariquiaari. Na rupaamajiiri cushaariquiaa. 21 Jesuuri caya samijia que nequesotaree:
—¿Taacari na coteecanu naa na quiniuria juhuacatecarani?
Na queeri Jesu riucuaree:
—Na naatujuajiniji naa quijiajuhuanajaj. 22 Na cusojuanura juucua, cuno samaruuri sequeyarucua na pojotequiaa manijinia, moojiniajuhuaj. Naaratej, ¡jaara quia naata quiri, canaacua quia taraajere quenaaja! ¡Canaa quia naacure!
23 Jesuuri na sequeree:
—¿Casaara naa quia sequeree janiyani, “jaara quia naata quiri”? Cante Pueyasoocua tiuya noojiata seetanujuanaani, nera miishiyari puetunu na panishanojuanaa.
24 Jiyacaritij, caya samijia queeri nacaree:
—¡Jaa, quiocua tiuyanijia! ¡Cua naacure socua cua tiuuniuria quiocua!
25 Jesu niquishacari queraatia pueya nocua rerequeejiyano, ritia samaru sequereeri:
—¡Tojiyashijia, tiquia samarunaa, janiya quia sequeyani, quia tohuatare nio caya samijiajiniji! ¡Puetunu quia tohuatarejanaa! ¡Majaari socua quia tacatenuhua, nocua quia tiuquiniuhuara!
26 Samaruuri sariyocuaquee. Caya samijia taquiriocuaterohuariuhuaj. Na tohuatesacari caya samijiajiniji, juhua macu na tiujiaqueeri. Nocuaji, queraatia na niquitianaa pueyari sequequiaari:
—¡Juaj! ¡Tari cusoquee cutaratej!
27 Jesuuri na juaashiquiajiniji na quiaree. Na sanareeri. Caya samijiaari juhuajaniya nujuaquiaariuhua.
28 Na nuhuaji, Jesuuri tiaco tiuquitiaquiaari na pueyataja. Tamajaaja nojori quishacari tii, na saquiriojosano pueyari na nequesotaree:
—¿Casaara maja canaa naata cuno samaru tohuatenu quiriquiaani?
29 Jesuuri nojori riucuaree:
—Jiyano samaruuri na naata tohuatanishaanu cutara saaja jiyanohua Pueyaso nia secojonuta nia miaqueyaquiniutia.
Jesu pohuatanu pacutesacariuhua nojuaja mosaanutaniya
(Mt 17.22-23; Lc 9.43-45)
30 Nojori jaara quiojoquiaariuhua tiji, Galilea jiya tajimiaari. Majaari Jesu paniniu quiquiaari pueya niishiniuria tee na quiyani. 31 Jesuuri jiyacari saaja na saquiriojosano pueyata quiniu paniriquiaa. Jiyacari, nojori niishitiojoriquiaari. Naa nojori sequereeri:
—Janiyari pueya niquitiosaanutaniyani, nojori miiniuria janiya taa nojori paniyacuajani. Nojoriiri cua monutaniya. Jiuujianaraca juucajinia, janiyari samiitianutaniuhuani.
32 Majaari quenaaja na pueya niishiniu quiriquiaa Jesu sequesano. Nojoriiri saaja puereriquiaa maninia na nequesoreenura casaa naa na sequenu paniriquiaani.
¿Cante jiyaniijiajanaa cutarani?
(Mt 18.1-5; Lc 9.46-48)
33 Nojoriiri Capernaum tiacajinia tiuquiijiosee. Tari nojori quishacari tiajinia, Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Casaajiniji nia juayonuutariquiaa nucuamajini?
34 Nojoriiri saaja sanaajetaquee. Na juayonuutanujiniji niishitiuriquiaacuajaari. Nucuamaji, nojoriiri riutioconeetariquiaa teyano nojorijinijiniote socua tojishano pueyanoni. 35 Jesuuri jiyacari cajirii nojori na rootanura. Na doce pueya piiriiri. Nojori sequereeri:
—Cante socua tojishano pueyanora quiniu paniyani, nojuaja cuaara quiiria juhua serura, narta pueya na naacunura puetunujuanaa.
36 Na nuhuaji, Jesuuri mueya nujuatequiaari nojori tajinia. Cuno mueya paree nojori niquiaraari. Na pueya sequereeri:
37 —Cante jiyano mueya maseja na paniniutia janiyani, nojuajaari cua maseyajaacuhuaj. Cante cua maseyani, majaari saaja na masenu janiya. Jiyocuacaanu Quijia cua Jiyarona maseyajaariuhuaj.
Tamonu pueyano tohuatanijiosacari samaruhua Jesu cumaacata
(Mt 10.42; Lc 9.49-50)
38 Tamacari, Juanri Jesu sequeree:
—¡Niishitiojonanaa, canaari tamonu pueyano niquiriini quia sesa jiyaniquiyano samaruhua na tohuatanijionura pueyajiniji! Nojuajaari maja pajaniyajinijinio. Nocuaji, ¡canaari na tenujureeni maja socua naa na miiniuriatej!
39 Jesuuri nojori sequeree:
—¿Casaara nia tenujureeni? Pueyano jaara maninia miishano miiri cua sesa cumaacata, na nuhuaji, nojuaja maja na naata sesa pocuanu janiyajiniji. 40 Nia niishiri, cante maja pa paracani, nojuajaari pa jiyano. 41 Nia rucuanejosacari, cante nia raateya mohuacaniyojua na paniniutia janiyani, cua pueya nia quiniuucuajuhuaj, Pueyasoori saniniuujia maninia casaa na niquitionutaniya na jiitiasanojiniji.
Puereeta quiniutianiyari sesa miijiacara
(Mt 18.6-9; Lc 17.1-2)
42 ’Nio mueyari cucua tiuujia. Cante jiyano mueya miitirii sesani, nera maara socua maninia quiri, puereetujuajau saajia jaara morotasaare na riquiajiniji, caminia queronijinia jartasocoriquiano. 43-44 Nio miriqui cua niishitiojosano nia tojiri: tama nia juaashiquiajaaja jaara nia jiyatere sesa miijiara, nia juaashiquia nia rashiquiare juhuari niaa mariqui mani quiquiojinia jatasaareeri, sesa miijia nia quiniuucua. Cuno mani quiquiojiniani, majaari mani maquesanu. ¿Niaateeri paniya tii nia jatasaanura caapiquiquiojuata? Jiyanohua socua maninia cutaraari niaara, juaashiquiaaju nia tiuquinishaanura Pueyaso shuriucua, pueyaracaanu shuquiriaatia nia quiniuria nata. 45-46 Naajuhuaj, nia niohuaca jaara nia jiyatere sesa miijiara, nia rashiquiarenoj maja nia jatasaanura mani quiquiojinia. ¿Niaateeri paniya tii nia jatasaanura caapiquiniocuata, pueyaracaanu tii nia saniitiosaanura? Jiyanohua socua maniniaari niquiniocuata Pueyasoocua nia tiuquiniuria, pueyaracaanu nata nia quiniuria shuquiriaatia. 47-48 Naajuhuaj, nia namijia jaara sesa miitiriquia niajaniya, nia jiaterenoj. Naa nia tarinitiare sesa nia miiniu, maja nia jatasaanura caapiqui namijiata pueyaracaanu mani noshishaqui. Sesa miijiacaari cuno mani quiquiojinia quejoosaanutaniya, pueyaracaanu nojori saniitiosaanura. Cuno manijinia, majaari porohua cusonuunu. Maniiri tii pueyaracaanu noshiya. Majaari na maquesanu. Jiyanohua socua maniniaari nia tiuquiniuria Pueyasoocua niquiriyatujua namijiata pueyaracaanu shuquiriaatia nia shootianura nojuaja.
Naa Jesu niishitiojosacari miriquitij, nojuajaari pueya niishitiojoriquiaa nojori tarinitianura jiyanohua na miiniu panishano, cuno jaara sesa miijiara jiyateriquia nojori.
49 Jesuuri socua niishitiojorohua:
—Puetunu Pueyaso muerasujuanaari saniniujiushaanutaniya juhua manitia, taa shu caquishiyacuaani na moqueyaquiniuucuaji. 50 Naajuhuaj, shoniiri jiyanohua maninia, shu moqueyaquiniuucuaji. Saniniuujia, shoni jaara shaacara quiri, ¿maatucua taa tiquiriiquiara quiriohua saajaniuhuaj? Maja na naata. Naajuhuaj, Pueyaso cumaaca nia jiitiare nioojiajinia, niaa mariqui najuhuana quijia quiriiri juhua Pueyaso niishiyashijia pueya. Naajuhuaj, jiyanoojiaca nia quiri, jatiqui nia quiniuria shuquiriaatia.