10
Jesu niishitiojosano maja pueya cartenura necocua
(Mt 19.1-12; Lc 16.18)
Na nuhuaji, Jesuuri Capernaum tiacajiniji quiaquiaari na saquiriojosano pueyata. Judea jiyajinia quiojiyareeri, Jordán moo taquijiriajuhuaj, pananu muetasamaji jiyajinia. Pueyari jati nocua rerejoquiaariuhua Jesu quishaqui. Jesuuri nojori niishitiojonu coteeree socua, taa na niishitiojoquiaari tarijiacuajani. Jiyacaritij, noojiaqueya Fariseocuacaari Jesuucua nijioquiaari na saniniujiuniuria nojori nequesotanuta, nocuara nojori saquiriojotanura juucua. Cunora, cuno pojoriiri Jesu nequesotaree:
—¿Maniniate pueyano cartenura necocua?
Jesuuri nojori nequesotaree saniniuujia:
—Cua sequeretoj, ¿taa Moisés sequequiaari niajaniyani?
Cuno pueyari Jesu riucuaree:
—Moisésri pa sequequiaaricuaja, pueyanoori na naata necocua cartenu. Neyaca cuaara coteenu na niquitioora na cartetaja naajionee, necocua na cartenura. Moiséscuajaari naa pa sequequiaaritij.
Jesuuri cuno pojori sequeree:
—Moisésri naa sequequiaari niajaniyatej, pueyaracaanu cumajiuujiaaca nia quiniuucua, nia niquiocuaacua taraajeyashijiaca nia quiniuucuajuhuaj. Saniniuujia, Moisésri naa naajiotaquiaari pueyajiniji:
“Pueyaso jaara puetunu casaajanaa shipiniquiaari, nojuajaari niquiriyatu caya shipiniquiaari, niquiriyatu maajinio”.
Naaratej, pueyanoori na queya tiujianutaniya necocuara na caminiuria. Nojori jaara camitioore, nojoriiri juhua niquiriyatujua pueyanora quiquii. Naacuajitij, nojoriiri maja juhua caapiqui pueya na quiniu tari. Saaja juhua niquiriyatujua pueyano quiyari. Cunora, pueyano cuaara necocua carteyaquiiria, Pueyaso rupuetootesano nojori quiniuucua.
10 Majaari Jesu saquiriojosano pueya niishitiuniu quiquiaari naa Jesu sequesano. Na nuhuaji, tiajinia nojori quishacariuhua, na saquiriojosano pueyari Jesu nequesotaquiaari casaa na sequenu paniriquiaa naani. 11 Jesuuri nojori sequeree:
—Cante necocua carteya tamonu maajitia na caminiuriani, cuno pueyanoori jiyanohua sesa miya coteenu necocua. Pueyasora, naa na miishacaritij, nojuajaari juhua narta pueyano niquiocuata quijia. 12 Naajuhuaj, maaji jaara cartere neyaca tamonuta na caminiuria, cuno maajiiri sesa miya Pueyaso niquiarajuhuaj.
Jesu niasacari na juaashiquia naatujooriicua
(Mt 19.13-15; Lc 18.15-17)
13 Na nuhuaji, Jesuucua jaatucunuusaaquiaariiri naatujoori, Jesu nianura na juaashiquia nojori nacaacua. Na saquiriojosano pueyari naatujoori jaatucunaa tenujuriquiaa saaja. 14 Jesu jaara na niquiquiaari, juaaquiiri. Nojori sequereeri:
—¡Nia tarinitiare naatujoori cuaara niiria cucua! ¡Maja na tenujunu! Canapuete Pueyaso muerasura quiniu paniyani, nojori cuaara juhua nio naatujooriria jataara. 15 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, Pueyasoocua nia tiuuri seetanujuanaa, taa naatujoori tiuya cucuacuaani na taacanuyaquiniutia. Saaja naacuajiti niaari Pueyaso pueyara jiyatesaanutaniya cutara, pueyaracaanu Pueyaso jiitiasano nia quiniuria.
16 Jesuuri jiyacari cuno naatujooriniyojua pooree. Nojori nacaacua niojoree na juaashiquiaari Pueyaso na secojonuta, Pueyaso miiniuria maninia nojori.
Jiyanohua casamiriaca mashaja pocoojosacari Jesuta
(Mt 19.16-30; Lc 18.18-30)
17 Quera Jesu quianu panishacari quiniquiji, nocua netequiaariiri tamonu pueyano. Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Na nequesotareeri:
—Maninia niishitiojonanaa, ¿taa cua miiniutianiyani, seetanujuanaa Pueyaso pueyanora cua quiniuriani?
18 Jesuuri na sequeree:
—¿Casaara quia sequeya janiya maninia pueyanotani, quia niishiyaquishacari janiyani? Saaja Pueyaso cutaraari seetanujuanaa maninia. 19 Quiaacuajaari Pueyaso niishitiojosano niishiya. Moiséscuajaari naa na naajiotaquiaari:
“Maja quia camishoo maaji quia numuetucunu. Maja monu. Maja nohuasenu. Maja tamonuucuara tonujunu sapojonuta. Maja cuaracashijionu. Quia queya tojijia quia quiriquia”.
20 Pueyanoori Jesu riucuaree:
—Niishitiojonanaa, janiyacuajaari puetunu cuno rootasanojuanaa tojijia pueyaracaanu cua naatujuajinijini.
21 Jesuuri na paniniutia na niquirii. Na sequereeri:
—Juhuanojuaja niquiriyatu casaari quiyajaa quia miishoo. Quia quiaarohua. Puetunu quia casamijianaa quia niquitiojocoo. Na nuhuaji, casamiijiuniucua nareja quia niquitiore quia masesano cumaneeca quia casami sami. Naacuajitij, quiaari quia casami jiitianutaniya jiyocuacaanu Pueyaso shuriucua. Na nuhuaji cutara, quiocua nimiohua cua nuhuajiriquiano.
22 Cuno pueyano jaara tojiquiaari naa Jesu sequesanotej, jiyanohua taraajequeeri. Na taraajenuta quiacuhua na tiajiniaari. Nojuajaari jiyanohua casamiriaca pueyano quiquiaari. 23 Na nuhuaji, Jesuuri na shocuaqueya niquinijioree. Na saquiriojosano pueya sequereeri:
—¡Jiyanohua jiyajeneta cutaraari casamiriaca pueyano quiniuria Pueyaso pueyanora!
24 Na saquiriojosano pueyari shiriiquitiuquiaari naa na sequesacaritij. Na nuhuaji, Jesuuri nojori sequenu pacutequiaari:
—Sanajooriniaa, seetanujuanaa nia sequeyanijia. Jiyanohua jiyajenetaari casamiriaca pueyano quiniuria Pueyaso pueyanora. 25 Taa camello maja na naata cusupuetaja cuhuoco tamajiria tajiniucuaani, naajuhuaj, casamiriaca pueyanoori maja na naata tama na cuaqueyajaaja jiyatenu Pueyaso pueyano na quiniuria.
26 Na saquiriojosano pueya jaara na tojitiaquiaari, nojoriiri socua jiyanohua jiuujiateree. Naaratej, tama nojorijiaarijia nequesoreetooquiaari:
—¿Canteeri Pueyaso pueyanora jiyatesaanutaniya socuanitioj?
27 Jesuuri nojori niquirii. Naa sequereeri:
—Pueyano maja na naata tamajaaja Pueyaso pueyanora quiniu. Pueyaso cutaraari na naata na jiyatenu na muerasura. Pueyasora, maja jiyajeneta casaa quiniu.
28 Pedroori Jesu sequeree:
—Jiyaniijianaa, canaari puetunu canaa jiitiasanojuanaa tiujiaquiaarini quia pueya canaa quiniuria.
29-30 Jesuuri nojori riucuaree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, shuquiriaatia quijia quiniutianiya cutaraari noo pueyano cante na jiitiasano tiujiaja cua tojijia na quiniuucuani, janiyajiniji pohuatana na quiniuucuajuhuaj. Cante na tia tiujiajani, tapueyocuaca, na rimiatuhua, na queya, necohua, na cuhuariquianio, nojuajaari maninia miishaanutaniya quiarijia mijiria na quishacarijia. Nojuajaari socua jiyanohua queraatia niquitiosaanutaniuhua na tiujiasanojiniji. Niquitiosaanutaniyari tiaca, tapueyocuaca, na rimiatuhua, na nucua, necohua, cuhuariquianio. Naajuhuaj, naquiya miishano quiniutianiyari cua tojijia na quiniuucua. Naajaa, na nuhuaji, pueyaracaanu Pueyasota shuquiriaatia quiniutianiyari quiarinio jiyajinia. 31 Saniniuujia, queraatia tojishano pueyari najuhuana quijiaca quiniutianiya Pueyasora, nojori tojiyaquiniuucua nojuaja. Saniniuujia, Pueyaso ruuretajacara, queraatia Pueyaso pueyari quiarijia juhua najuhuana quijiaca niquishano quiquiaa. Naajaa, nojoriiri na nuhuaji seetanujuanaa juhua jiyaniijianucua quiniutianiya Pueyasora, na tojitiajaca nojori quiniuucua.
Jesu pacutesacariuhua pohuatanu nojuaja mosaanutaniya
(Mt 20.17-19; Lc 18.31-34)
32 Jerusalén tiacajiniara nucuamaji nojori quiasacari, Jesuuri na saquiriojosano pueya puetariquiaa. Nojoriiri na nuhuaji sacuariquiaa na puerenuta. Socua pueyari na nuhuajitiuriquiaa nojori puerenutajuhuaj. Nuu cajiniocua, Jesuuri na doce saquiriojosano pueya jaatiaree tamocora tamajaaja. Tii nojori sequeriquiaari taa nojuaja miishaanutaniyani, nojori tiuquishacari Jerusalén tiacajinia.
33 Nojori sequereeri:
—Niaacuajaari niishiya, paa tari Jerusalén tiacajinia quiaani, tee cuniqui Pueyaso Niyanu niquitiosaanutaniya pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuani, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio. Cuno pojoriiri cucuara tonujunutaniya jiyaniijianucua na sapojonuta, cua mosaanura. Janiyari taucuaca niquitiosaanutaniyani. Janiyari jiyanohua naquiya miishaanutaniyani. 34 Nojoriiri cua rerequetenutaniya. Cua riocojotunutaniyari. Cua piquitiuniutianiyajaariuhuaj. Naa cua miishaanu nuhuajitij, nojoriiri socua cua monutaniya. Naajaa, jiuujianaraca juucajinia, janiyari seetanujuanaa samiitianutaniuhuani.
Santiago, tarajanu Juanta, nojori sequesacari Jesu, maninia nojori na miiniuria
(Mt 20.20-28)
35 Na nuhuaji, Santiagoori, tarajanu Juanta Jesuucua catecanoquiaari. Nojoriiri Zebedeo niquiohua quiquiaari. Jesu sequetuseeri:
—Niishitiojonanaa, canaara quia miiri canaa masenu panishano quiajaniya.
36 Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Casaa nia paniya cua miiniuria niaarani?
37 Nojoriiri Jesu riucuaree:
—Pueyaso jaara quia jiyatere pueya jiyaniijiara, quiocua canaa cajitijiore quia shuriucua, tamonu quia miaquetajara, tamonu quia muenecara, quia naacunaa canaa quiniuria.
38 Jesuuri nojori sequeree:
—Majaari nia niishiniu nia masesano. ¿Nia naatateeri rejeretanu naquiya miiniu taa cua miishaanutaniyacuaani? Naquiya cua miiniuuri jiyanohua noonu quiniutianiya juhua pueyano jaara mani noshiyanojinia tiuquinishaare.
39 Nojoriiri na riucuaree:
—Taaquiriirinij, canaa naatacuaaquiniateja naquiya miiniu rejeretanu juhua quiajaniya.
Jesuuri nojori sequeree:
—Seetanujuanaa, niaari na nuhuaji cua ratusano raturiquianojuhuaj. Niaari juhua manijinia tiuquinishaariquianojuhuaj, taa cua tiuquinishaanutaniyacuaani.
Jesuuri naa nojori sequeriquiaa miriqui, taa jiyanohua naquiya na miishaanutaniyani, na cusosacari pueyacuara. Jesuuri naa nojori sequeree socuatej:
40 —Maja cutara cua naata niquitionu niajaniya nia masesano, cua cajitiniuria niajaniya cua miaquetajara, cua muenecaranio. Cunoori noo pojori niquitiosaanutaniya cutara, canra tari na jeenucuasaaquiaaricuajani.
41 Narta saquiriojosano pueya jaara tojiquiaari nojori masesano Jesu juucua, nojoriiri juaaquioquiaari. 42 Jesuuri nojori piirii. Nojori sequereeri:
—Niaacuajaari niishiya, mijiria jiya jiyaniijianucuaari na pueya jiitiaquiaa juhua na seya, tama nojori panishano na miiniuriajaaja nojoritia. Naajuhuaj, pueya jiyaniijianucuaari na jiitiasano pueyacua paaretaquiaa na cumaaca, tojishano pueya nojori quiniuria. 43 Niajaniya saniniuujia, majaari naa nia quiniu quiniutianiya. Cante tojishano pueyanora quiniu paniya niajaniyajinijinioni, cuno cuaara jiyateera tama na cuaqueyajaaja juhua narta Pueyaso pueya serura na quiniuria. 44 Cante nia jiyaniijia quiniu paniyani, nojuaja cuaara quiiria narta Pueyaso muerasu cumaquinia. 45 Janiyajuhuaj, majaari mijiria cua niniu quiquiaari pueya cua poonijiotenura quiria, tama cua cuaqueya cua shuquiritiniuriajaaja. Janiya cutaraari niquiaarini pueya cua naacutanura, tama janiyajaaja mosaanura pueya niti, queraatia pueyacuaji cua ritianura Sesaaca.
Jesu jeecasacari Bartimeo namijia
(Mt 20.29-34; Lc 18.35-43)
46 Nojoriiri jiyacari tiuquiijioquiaari Jericó tiacajinia. Jesuuri cuno tiacajiniji quiariquiaa na saquiriojosano pueyata. Queraatia pueyari nata quiariquiaajuhuaj. Jiyacaritij, tamonu cariyojuaru pueyanoori tii cajiriquiaa nuu shuucuara. Na sesa quiquiaari Bartimeo, Timeo niyanu. Nojuajaari cumaneeca mashiniquijiona quiquiaari, cariyojuaru na quiniuucua. Nojuajaari maja na naata poonijionu quijia tamajaaja. 47 Nojuaja jaara tojiquiaari cuno tajiyano pueyano quiquiaari Jesu, Nazaret tiacajinijinio, nojuajaari naa nacanu coteeree:
—¡Jesunaa, Pueyaso Jiyarosanonaa, cucua quenaaja quia taraajereja!
48 Queraatia pueyari na tenujuriquiaa na sanaajanura juucua. Saaja socua nacaree jiyanohuari:
—¡Pueyaso Jiyarosanonaa, cucua quia taraajere!
49 Jiyacaritij, Jesuuri socua nujuasee. Pueya sequereeri:
—Miji nia sequere cuno nacaani.
Cariyojuaruuri naa sequesaaree:
—¡Quia sanere! ¡Quia shuquiriri! ¡Quia sequeyacuaja! ¡Nocua quia canujiyare!
50 Naa na tojishacaritij, cariyojuaruuri na tucuaque toque jataquee. Ritia jaaqueeri Jesuucua na catecanonura. 51 Jesuuri na nequesotaree:
—¿Casaa quia paniya cua miiniuria quiajaniyani?
Cariyojuaruuri na riucuaree:
—¡Niishitiojonanaa, niquijiara quiniu paniuhuanijia! ¡Cua namijia quia jeecarohua quiria!
52 Jesuuri na sequeree:
—Quia quiaarohua. Quia namijiaacuaja tari jeequerohua cucua quia tiuuniuucua.
Jiyacaritij, cariyojuaruuri tari na naata niquiniu quiriquiaa. Nucuaco Jesu nuhuajiyareeri.