12
Miriqui pohuatasano sesa miijiaca poonijionaajiniji
(Mt 21.33-46; Lc 20.9-19)
Jiyacaritij, Jesuuri miriqui pohuatanu coteequiaari cuno pojori niquiara. Cuno camarucua sequereeri:
—Tamonu pueyanoori cuhuariquiajinia uva natooquiaari. Na nuhuaji, na shuriuquioco matacoreeri. Naajuhuaj, saajia quejaquiaariiri uva rapijiojuara, na caaca reratesaanura. Jiyaconajara tiareejaariuhuaj, tiji na cuhuariquia na cojuajara nohuasejojuaacuaji.
’Na nuhuaji, tamasaca poonijionaa pueya na niquitioreeri nojori cojuasocoriquiano nera. Naacuajitij, uva carojotasacari, nojoriiri nojuaja niquitionutaniya tijijiuhuaj, na camarujuanaa na quiniuucua. Na nuhuaji, nojuajaari tucuacaanu quiaquiaari, tii marijia na shocotejonura. Jaara tari quiquiaari uva carojotasacari, saniya cuhuariquia camarujuanaari na seru jiyaroquiaari cuhuariquia cojuanaa pueyacua. Na jiyaroquiaariiri cuhuariquia cojuanaa niquitionura nojori carojotasanojiniji, taa na camarujuanaa pocoojoquiaaricuaja nojoritia tarijiani. Cuhuariquia cojuanaa pueyari saaja jiyarosano seru quiaturee. Na piquitiuriiri. Na nuhuaji, juhuasu na jiyaroturohua na camarnuucuaari. Na camaruuri socua jiyaroquiaari tamonu na seru. Cuno seruuri jacusaaree saitia. Na nacaari surtasaaree saajiata jasano. Na sesacatureejaariuhuaj. Na camaruuri socua jiyaroquiaari tamonu na seru. Cuno na seru cutaraari mosaaquiaari. Na nuhuaji, socua jiyaramiquiquiaari queraatia na seyari. Puetunu nojorijinijiniojuanaani, tamasacaari piquishaaquiaari. Tamasacaari puecoosaaquiaari cutara.
’Cuhuariquia camaruuri saaja niquiriyatujua niyanuniyojua jiitiaquiaari, jiyanohua na panishano. Cunora, nojuajaari socua cuno neyanuniyojua jiyaroquiaari. Na queeri tama sequequiaarijiaaja: “Cuno pueya jaara niquiri cua niyanu, nojoriiri na tojiniutianiya cutara”. Cuno cuhuariquiajinia poonijionaa niquishacari nojori camarnu niyanu nojoriicua niyano, nojoriiri saaja tamajaaja niishitiojotooquiaari:
—¡Nioori pa camarnu niyanu! Nio cuhuariquiaari tama nerajaaja quiniutianiya, na que jaara cusoyare. ¡Pa morej! ¡Pocua nio cuhuariquia camaruhuara quiquii tamajaajani!
’Cunora, na quiatureeri. Na motureeri. Na motunu nuhuaji, nojoriiri macu jataree cuhuariquiajiniji tamama.
Jiyacaritij, Jesuuri cuno pojori nequesotaree:
—¿Taa cuhuariquia camaru miiniutianiya socuani? Nia sequereera pueyanaa. Nojuajaari cuhuariquia cojuanaa puecoonutaniya. Na nuhuaji, tamasaca pueya niquitionutaniya cuno cuhuariquiaari, nera nojori cojuanura.
10 ’¿Majateeri tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia nia serojonu quiquianucuaja nio? Naa sequeyari:
“Tiajonaa pueyari tamaatiujiajau saajia jataree nojori tiasacari saijiniji tia. Na nuhuaji, cuno jatasano saajiaari socua cutara saajiara jiyatesaarohua tamasaca saijiniji. 11 Cunoori pa Jiyaniijia miishano. Pajaniyara, na miishanoori jiyanohua maninia. Nocuaji jiuujiatesano”.
12 Jiyacaritij, cuno Judiocuaca camarucuaari niishiriicuaja miriqui Jesu pohuatasanoori tama nojorijinijijiaaja quiriquiaa. Naaratej, nojoriiri Jesu quiatunu panirii juucua, nojori nujuatesocoriquiano. Nojoriiri pueya puereriquiaa saaja, naa nojori miiniuria Jesutej. Naacuajitij, nojoriiri nareja quiojoquiaariuhua. Naa Jesu pohuatasacari miriqui cuno saajiajinijitij, nojuajaari tama na cuaqueyajinijijiaaja pohuatariquiaa.
Jiya jiyaniijia cuaara pueyaracaanu niquitiosaaria na sequesano cumaneeca
(Mt 22.15-22; Lc 20.20-26)
13 Na nuhuaji, Jesuucua jiyaramiquishaaquiaariiri noojiaqueya Fariseocuacajinijinio, Herodes panijiaca pueyajinijiniojuhuaj. Cuno pojoriiri Jesu pocuatenu paniquiaari sesa juucua, jiyaniijia nojori saquiriojotanura nocuara. 14 Naaratej, cuno pojoriiri Jesuucua nijioquiaari. Na sequetuseeri:
—Niishitiojonanaa, canaari niishiyani quiaa cutaraari sapojiyashijia. Quiaari seetanujuanaa sequeja. Majaari rimiajata quia niquiniu pueyajuhuaj. Majaari pueya naata sapojonu quiajaniya. Quiaari seetanujuanaa pueya jiuujia niquijia. Quiaa cutaraari seetanujuanaa Pueyasojiniji niishitiojojua, taate pa naata maninia quiniu Pueyaso niquiarani. Naaratej, canaa quia sequere, ¿maniniate pa niquitiojonura pa cumaneecajiniji jiyaniijia Césarra, taa cuno tahue sequequiaari pajaniyacuajani? ¿Taa quia sequeyani, niquitiojoshiyatee, maja soj?
15 Jesuuri ritia niishiquii, naa nojori nequesotasacari nojuajatej, cuno pojoriiri na saniniujiuriquiaa sesa na pohuatenura najuhuanaj. Naaratej, Jesuuri nojori sequeree:
—¿Casaara nia saniniujiya janiyani? Miji nia riri cumanee cua niquishocoriquiano.
16 Nera rishaareeri cumanee. Jaara na niquiquiaari, Jesuuri nojori nequesotaree:
—¿Cana naaquiti nocuani? ¿Cana sesateeri nocua naajiotasanojaniuhuaj?
Nojoriiri na riucuaree:
—Jiyaniijia César naaquicuaja, na sesajuhuaj.
17 Jesuuri jiyacari nojori sequeree:
—Jaara tama César casaajaaja quiri, tama na casaajaaja nia niquitiore na camaru. Saniniuujia, Pueyaso nia niquitiore nerano tama na casaajaaja.
Jesu jaara naa nojori riucuaquiaaritij, nojoriiri jiyanohua jiuujiatequiaari.
¿Macunucuate samiitiaconutaniuhua?
(Mt 22.23-33; Lc 20.27-40)
18 Fariseocuaca nuhuaji, noojiaqueya Saduceocuacajinijinioori Jesuucua nijioquiaari. Saduceocuacaari jiyaniya macunucua maja na samiitiaconu quiniutianiuhua. Naaratej, nojoriiri Jesu nequesotasee nojori niishiniuria taa na sequenutaniya macunucuajinijini. Na sequetuseeri:
19 —Niishitiojonanaa, supuetana Moiséscuajaari pa rootaa na naajioneejinia, pueyano jaara cusoyare mueyaju, tarajanu cuaara camiiria mashiquio, mueya na mueratenura tarajanu niti. 20 Tarijia, tamonu pueyanoori niya quiquiaari. Siete niquiohuaraca quiquiaariiri, saa canuujua. Jiyapueranuuri camiquiaari. Na nuhuaji, shaajequiaariiri muetuhuojua. 21 Naaratej, na nuhuajishanaari tarajanu mashiquio camiquiaari. Nojuajaari muetuhuojua cusoquiaarijiuhuaj. Naajuhuaj, jiyareta na nuhuajishanaari na camiquiaari. Nojuajaari juhua tapueyocuaca cusoquiaari mueyajujuhuaj. 22 Cuno siete canuuri naa camiyoquiaari cuno maaji. Puetunu nojorijianaari cusonuuquiaari. Majaari quenaaja niquiriyatujua mueya nojori mueratenu quiquiaari. Na nuhuaji, cuno maajiiri cusoquiaarijiuhuaj. 23 Naacuajitij, macunucua jaara samiitiacorohua, ¿teyano cuno siete neyacaajinijiniote seetanu neyacajanaa quiniutianiyani, puetunu cuno pojorijianaa jaara neyacaa quiquiaari?
24 Jesuuri nojori riucuaree:
—Niaari jiyanohua jiyajeneya Pueyaso Rupaajinia naajiotasano nia niishiyaquishacari, Pueyaso cumaacanio. 25 Macunucua samiitiacosacariuhua, majaari canuu camiyonu quiniutianiya maaji. Naajuhuaj, maajipohuari maja na camiyonu quiniutianiya neyacaara. Canuu, maajipohua, nojoriiri mariyata quiniutianiya juhua jiyocuacaanu quijiaca Pueyaso seya, maja camiyosano. 26 Niaa macunucua samiitianijionujiniji nequesoreetaate. ¿Majateeri nia serojonu quiquiaacuaja supuetana Moisés naajioneejinia, taa Pueyaso sequequiaari Moiséscuaja nequeru casaja noshiyanojinijini? Pueyasoori naa sequequiaari Moisés:
“Janiyari quia supuetana Abraham Jiyaniijiani, quia supuetana Isaac Jiyaniijiajuhuaj, quia supuetana Jacobo Jiyaniijianio”.
27 Naacuajitij, paari niishiyani Pueyaso pueya shaajeconoori saminiucua quiya Pueyasora cutara. Pueyasoori maja macunucua Jiyaniijia, saaja saminiucua pueya Jiyaniijia cutaraari. Janiyari cunora nia sequeyani, niaari jiyanohua jiyajeneya nia niishiyaquiniuucua Pueyaso Rupaa.
Puetunu Pueyaso Rootasanojinijijianaani, teyanote socua pa tojishocoriquianoni
(Mt 22.34-40)
28 Tamonu pueyanoori Jesu tojiriquiaa Saduceocuaca riuhuaneyano maninia saaja. Cuno pueyanoori Moisés Rootasanojiniji niishitiojona quiquiaari. Nojuajaari Jesuucua catecanoquiaari. Jesu nequesotareeri:
—¿Teyano tariucuacaanu Pueyaso Rootasanojinijiniote socua pa tojishocoriquianoni?
29 Jesuuri na riucuaree:
—Pueyaso sequesano socua na pueya tojishocoriquianoori nio: “Nia tojitiare Israel pueyanaa, pa Jiyaniijia Pueyasoni, nojuacuajaari pa Jiyaniijiajanaa. Majaari tamonu quiniu socua. 30 Nia Jiyaniijia Pueyaso nia paniri puetunu nioojiatajanaa, puetunu nia sohuanutajanaa, puetunujuanaa nia niishitiajata, puetunu nia cumaacatajanaanio”. Nio rootasanoori socua pa tojishocoriquiano puetunu Pueyaso rootasanojinijijianaa. 31 Socua tarajanu na rootasano pa tojishocoriquianoori quera juhua coteenu na rootasanojuhuaj. Naa sequeyari: “Quiarta pueyano quia paniri taa quia paniyacuaa tama quia cuaqueyajaajani”. Puetunu Pueyaso rootasanojinijijianaani, majaari socua tamonu rootasano quiniu socua tojishocoriquiano nio caapiqui na rootasanojiniji.
32 Jiyacaritij, cuno Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari na sequeree:
—Quiaacuaja maninia sequeree, niishitiojonanaa. Seetanujuanaari quia sequesano: quiyacuaaquiniateja niquiriyatujua Pueyaso. Majaari socua tamonu quiniu juhua nojuaja. 33 Seetanujuanaa jiyanohua maninia cutaraari Pueyaso pa paniniuria puetunu poojiatajanaa, puetunujuanaa pa niishitiajata, puetunu pa sohuanutajanaa, puetunujuanaa pa cumaacatanio. Naajuhuaj, jiyanohua maniniaari parta pueyano pa paniniu, juhua tama pa cuaqueyajaaja. Paa jaara nio sequesano tojijiaca quirini, cunoori jiyanohua socua maninia Pueyasora, puetunu seya catijiasanojinijijianaa nocuara, mariyata puetunu pueya niquitiojosano na casamijinijijianaa nera.
34 Jesu jaara tojiquiaari naa cuno pueyano riucuasano maniniatej, na sequereeri:
—Quiaaqui quera Pueyaso pueyanora quiya.
Na nuhuaji, majaari socua pueya nequesoreetanu paniniu quiriquiaa Jesu.
¿Canaacuajinio supuenote Cristoni?
(Mt 22.41-46; Lc 20.41-44)
35 Jesuuri Pueyaso Secojojua tiajinia niishitiojoriquiaa pueya. Jiyacaritij, nojuajaari na tojitianaa pueya nequesotaree:
—¿Casaara Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa sequequiaacuaraarini: “Cristonaari supuetana David niquiohuacuajinio supuenutaniya”? 36 Pueyaso Sohuanu pohuatesacari supuetana David, nojuacuajaari sequequiaari:
“Jiyaniijia Pueyasoori cua Jiyaniijia Cristo sequeree: ‘Quia cajirijiaara cua miaquetajara, janiya cuaara quia paraa shocojotare quiocuajijiaatijia, Jiyaniijiajanaa quia quiniuria pueyaracaanu cutara’ ”.
37 Supuetana David jiyaniijiacasacari Cristo, ¿Cristotucua taa supuetana David niquiohuacuajinio supueno quirini? Davidcuajaari na jiyaniquiya “cua Jiyaniijiata”.
Queraatia pueyari shanohua tojitiariquiaa Jesu pohuatasano.
Jesu sequesano Moisés Rootasano niishitiojonaajiniji
(Mt 23.1-36; Lc 11.37-54; 20.45-47)
38 Jesuuri nojori na niishitiojosacari sequeriquiaa:
—Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare Moisés Rootasano niishitiojonaacuaji. Cuno pojoriiri puera tucuaque toque cushiyonu maniniucuaja nojori rucuanejotajara, pueya shootianura nojori. Nojoriiri timiquiaa pueya saruhuatasacari nojori, nojori quishacari tiaca jiuujiajinia curotasano cajitiucuajinia. 39 Nojori jaara masuusaare tamonu tiajinia queranacunura, nojoriiri ritia secooquiaa socua panishano cajitiujinia nojori cajitiuniuria tia camaru shuriucua. Naajuhuaj, Pueyaso secojojua tiacajiniaqueya pueya rerejosacari, nojoriiri camarucua cajitiucuajinia cajitiuniu paniquiaa, pueya shootianura nojori. 40 Nojoriiri mashiquiopue tiaca masequiaa secaja cumaneecata nojori na sapojonuta. Naa nojori miiniu nuhuajitij, nojoriiri Pueyaso secojoquiaa shitiarayocua pueya niquiara, maninia pueya nojori jiyanishaanura. Naaratej, Pueyaso saniitiosacari maninia miyashijiaca pueya, nojoriiri socua jiyanohua naquiya miishaanutaniya tamasacajiniji.
Casamiijiu mashiquio niquitiosacari na cumanee juuranee Pueyasora
(Lc 21.1-4)
41 Tamacari, Jesuuri cajiriquiaa Pueyaso Secojojua tiajinia cumaneeca niquitiojojua tacoji, tee pueya niojoriquiaa na cumaneeca Pueyasoracuajani. Jesuuri tiji pueya shootiariquiaa na cumaneeca niquitiojiyano. Queraatia casamiriaca pueyari queraatia cumaneeca niquitiojoriquiaa. 42 Jiyacari tiuquishiijiaariuhua casamiijiu mashiquio. Caapiqui cumaneeniyojua niasee cumaneeca niojojuajiniaari. Cuno cumaneeca na niasanoori maja puera cumaneeca na quiniu quiriquiaa. Saaja cobrejiniji shipinishano quiquiaariiri. 43 Jesuuri jiyacari na saquiriojosano pueya piirii. Nojori sequereeri:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nio casamiijiu mashiquio cutaraari socua queraatia niquitioree puetunu tamasacajinijijianaa. 44 Puetunu pueyajanaari na cumaneeca cureenojiniji niquitiojoriquiaa. Saniniuujia, nio maajiiri puetunujuanaa na miaquesocoriquiano na masetajarano niquitioree cutara.