13
Jesu sequesacari Pueyaso Secojojua tia niyartasaanutaniya
(Mt 24.1-2; Lc 21.5-6)
Jesu tohuareetasacari Pueyaso Secojojua tiajiniji, tamonu na saquiriojosano pueyajinijinioori na sequeree:
—Niishitiojonanaa, quia niquiri Pueyaso Secojojua tia, puereetujuaaca saitia tiasano. ¡Jiyanohua shanohua tia!
Jesuuri na riucuaree:
—¿Quiaateeri cuno shanohua tia niquiya, saijiniji tiasano jiyaconajani? Cuniqui, majaari saajia cureenu quiniutianiya tamonu caco maano quenaaja. Puetunu niyartasanojuanaa quiniutianiyari.
Taa pa niishiniutianiyani jiya puequesacari quera
(Mt 24.3-28; Lc 21.7-24; 17.22-24)
Na nuhuaji, nojoriiri quiojoquiaari olivo cuhuariquia tuhuananuucua. Cuniquiji, maja puera tucuacaanu quiquiaari Pueyaso Secojojua tia. Na taquijiriaja quiquiaariiri. Jesu cajishacari tii, nocua catecanoquiaariiri Pedro, Santiago, Juan, Andrésnio. Nojoriiri na sequetuquiaari jiyasohuaja:
—Canaa quia sequere taacari Pueyaso Secojojua tia niyartasaanutaniyani. ¿Casaa Pueyaso miiniutianiyani canaa niishiniuria quia sequesano quera tohuateya?
Jesuuri nojori riucuaree:
—Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare tamasaca sapojiyaquiniuucuaji niajaniya. Nia numooteyacuajanijia, queraatia sapojonuujuacaari nijionutaniya nojori sequenura niajaniya: “Janiya Cristoni”. Naa sapojotunutaniya queraatia pueyari.
’Niaa jaara tojiniuuri miaquetoojonujiniji niya, tucuacaanujuhuaj, majaari najuhuana nia shiriiquitiuniu. Seetanujuanaa naa quiniutianiyari. Naajaa, jiyacari, majaari jiya puequesacari quiniutianiya juhuanojuaja. Tamonu rupaa pocuajacaari miaquetoojonutaniya tamaatiuucua rupaa pocuajacata. Pueyari tamonu jiyajiniji miaquetoojonutaniya tamonu jiyajinijinio pueyata. Naajuhuaj, rijiaari jiuuquiujiutianutaniya queraatia tiquiyocua tiacajinia. Jiyanohua miaajesacariiri quiniutianiya jiyacari. Naajaa, puetunu niojuanaari saaja shusha naquiya miiniu coteesacari quiniutianiya.
’Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare. Niaari tama nia tiacajinia jiyaniijianucuajaaja niquitiosaanutaniya saniitiosocoriquiano. Naajuhuaj, niaari Pueyaso Secojojua tiacajiniajanaa majacusaanutaniya. Niaari jiyatasaanutaniyajuhua tiaca jiyaniijiaacua, jiya jiyaniijianucuaacuanio, nojori nequesoreenura niajaniya, janiyajiniji pohuatanaa nia quiniuucua. Naacuajitij, niocua janiyajiniji pohuatare nojori niquiarajuhuaj. 10 Jiya puequeyaquishacarijia, Pueyaso rupaari tari pohuatasano quiniutianiya puetunu jiyacajiniajanaa. 11 Cua tojiri, niaa jaara jiyatashiyare jiyaniijianucuaacua nequesoreesocoriquiano, majaari nia tacaaniu taa nia sequenutaniyani, taa nia pocuanutaniyani. Majaari quenaaja nia niishiriojonu naatej. Saaja nia sequere nojori niquiara jiyacari Pueyaso Sohuanu niishitiojosano niajaniya. Nia pocuasanoori maja niajaniyajiniji quiniutianiya, nia pocuasacari nojori niquiara. Cunocuajaari Pueyaso Sohuanu niishitishano quiniutianiya, na pocuatesacari niajaniya. 12 Jiyacarijiuhuaj, pueyanoori sesa miiniutianiya tama tarajanujuaaja, cua tojijia tarajanu quiniuucua. Tama tarajanujuaarijia na niquitionutaniya mosocoriquiano. Jiyacaritij, pueyari tama necohuajaaja miiniutianiya sesa, cucua tiuujiaca necohua quiniuucua. Naajuhuaj, necohuari tama na queya tacartanutaniya monujuaaja, na queya tojiniuucua Pueyaso rupaa. 13 Puetunu nio jiyajinijinio pueyajanaari maja na niquiniu paniniu quiniutianiya niajaniya, cua tojitiajaca nia quishacari. Naajaa, cante seetanujuanaa pueyaracaanu cucua tiuyajaani nio jiya jaara puequerejaatijia, nojuaja cutaraari shacantuuca quijiara jatanishaanutaniya, pueyaracaanu cuata na quiniuria shuquiriaatia.
14 ’Niaa jaara cuno jiyanohua sacuaraatia casaa niquiri Pueyaso Secojojua tiajinia nujuatesano, taa supuetana Daniel sequeya na naajioneejiniacuajani, niocua ritia mashiri. (Cante nio serojiyani, nojuaja cuaara niishiiria casaa na sequeyani.) Judea jiyajinia quiniaa cuaara mashiiria ritia tuhuananuhuacua, cuno sacuaraatia casaa jaara nujuatesaare Pueyaso Secojojua tiajinia. 15 Canapuete jiyacari quiya na tia cacojiriani, nojori cuaara tiuquitiaaquiiria tiajiniaaco na casaa na riniuria juucua. 16 Canapuete jiyacari quiya na cuhuariquiajiniani, nojori cuaara tacateyaquiuhuara na toqueya na poonuhuara. 17 Jiyacaritij, jiyanohua taraatia quiniutianiyari maajipohuara, nojori jaara manajaatohua quiya, jaara jiyacari jiitiare supuejaca conaajajuhuaj. 18 Nia secojosacari, Pueyaso nia maseriquia juhuacarijia, nia mashiyocuatusacari cuaara quiyaquiiria shiniquia quishacari. 19 Cuno quishacari, jiyanohua naquiya miiniuuri quiniutianiya. Tariucuacaanu, majaari naa naquiya miiniu quiquiaari Pueyaso shipininiu nuhuaji nio jiya. Naajuhuaj, cuno naquiya miiniu nuhuaji, majaari jiyano naquiya miiniu quiniutianiuhua socua, juhua nio. 20 Pueyaso jaara ritia tajitiyaquiri cuno naquiya miiquiosacari, pueya maara mijiria cureyaquirij. Pueyasocuajaari ritia tajitiniutianiya cuno naquiya miiniu, na saquiriojosano pueyacua na taraajenuucua.
21 ’Jiyacaritij, tamasaca jaara nia sequere: “Nia niquiri, Cristo tari niya quiya”, jaara sequerejuhuaj: “Nooj, jati quiyatej”, majaari na tojitianunoj. 22 Jiyacaritij, queraatia sapojonuujuacaari supuenutaniya. Nojoriiri sequenutaniya: “Janiyacuaja Cristoni”. Tamasacaari sequenutaniyajuhuaj: “Janiya Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniani”. Nojoriiri pueya niquishoo casaa miiniutianiya na cumaacata, Pueyaso saquiriojosano pueya na sapojonura juucua. Jiyacaritij, queraatia pueya cutaraari sapojosaanutaniya. 23 Cunora pueyanaa, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare. Janiyacuajaari tari juhuacarijia nia numooteyani. Majaari cua sequesano nia niyajetanu.
Pueyaso Niyanu tacatenujiniji pohuatasano
(Mt 24.29-35, 42, 44; Lc 21.25-36)
24 ’Naa naquiya pueya miiniu nuhuajitij, pananuuri ninishiquiria quiniutianiya. Naajuhuaj, racaari maja na cuhuatanu quiniutianiya mijiria. 25 Riyari totenutaniya. Jiyocuacaanu cumaacaraca quijiacaari tetecatunutaniyajuhuaj. 26 Jiyacari, janiya Pueyaso Niyanuuri niquishaanutaniya jiyocuacaanuji roseyano cohuajajiniani, jiyanohua shacantuuca cua cumaacata. 27 Jiyacaritij, janiyari cua seya jiyaramiquiniutianiyani nojori rerejotenura puetunu cua saquiriojosano pueyajanaa. Nojoriiri puetunu nio jiyajinijiniojuanaa rerejotesaanutaniya, socua jiyanohua tucuacaanu jiya cajiniocua puequeetujinijinio.
28 ’Quiarijia cutara nia niishiri higo naanajiniji. Shuniyara, na jaamasucuaari totequiaa jaranacujua na quiniuria. Na nuhuaji, na cashacucua jaara macumaaca quiri, quiarinio jaamasucuaari mueratuumohua. Niaa jaara naa niquiritij, niaari niishiquiaa tacareejonuqui quiniutianiya. 29 Quiarijia saniniuujia, naatej taa nia niishiquiaa higo naanacuaani, niocua naa niishirijiuhuaj janiya quera tiuquiuhuani, niaa jaara puetunu cua pohuatasanojuanaa niquiri tohuateyano. 30 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, puetunu cua pohuatasanojuanaari niquishaanutaniya nio pa quishacari quiniaa pueya cusonuyaquishacarijia. 31 Jiya cajiniocuaari shaajenutaniya, nio jiyajuhuaj. Cua Rupaa cutaraari maja na jatanu quiniutianiya. Cua sequesanoori puetunujuanaa tohuateenutaniya.
32 ’Maja cutaraari nia niishiniu taacari cua tiuquiniutianiuhuani, casaa juucatej. Majaari jiyocuacaanu quijiaca Pueyaso seya niishiniujiuhuaj. Janiyajanaari maja cua niishiniu. Saaja cua que Pueyaso cutaraari tamajaaja na niishiya.
33 ’Cunora, janiyari nia sequeya cutarani, maja juhua maquenuujujuaca nia quiniu. Pueyaracaanu nia niquitiare cucuaji, juhua sutejaca. Tamajaaja nia soquere. Saaja pueyaracaanu nia secojoriquia Pueyaso. Majacuajaari nia niishiniu taacari cua tiuquiniutianiuhuani. 34 Cunoori quiniutianiya juhua tamonu pueyano quianu panishacari tamonu jiyajiniara tucuacaanu. Na quianura, nojuajaari na seya seerataaree maninia nojori cojuanura na tia. Tamasaca niquitioyaree na poonijiosanoori, nojori poonijiosocoriquiano. Tamonu sequereeri, tohuateyaji na cojuanura pueyaracaanu, nojuaja cuaara tiuquiuhuarajaatijia. 35 Naaratej, nia sutere. Maja maquenuujunu. Majaari nia niishiniucuaja taacari tia camaru tiuquiniutianiuhuani, shusha ninishacari, shiyaqueya, caacaraja niunijiosacari, tariquiicuaji soj. ¿Taacari cua tiuquiniutianiuhuani? Johuaj, maja pa niishiniu. 36 Cunora, juhua sutejaca nia quiriquia, janiya mariqui nia jiyajenetesuhuari, canashiyaquiji cua tiuquishacariuhua niaacua. 37 Cua sequesano niajaniyani, cunoori puetunu pueyarajanaa: “¡Nia sutereja! ¡Maja maquenu!”