14
Judiocuaca camarucua roojotoosacari nojori quianura Jesu
(Mt 26.1-5; Lc 22.1-2; Jn 11.45-53)
Jiyacari, juhuanojuaja querajaa juuca quiriquiaajaari Pascua juucara queranacunura. Pascua juucajuhuaj, poreetajaaju shipinishano pan miaquenu coteesaaquiaari siete juucara. Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari jiyacari Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaata roojotooriquiaa Jesuucuara. Nojoriiri roojotooriquiaa taa nojori sapojonuta nojori quiatunutaniya Jesu jiyasohuajani, na motusocoriquiano. Nojoriiri naa sequetooriquiaa:
—Maja queranacusacari naa pa miiniutij, paa mariqui puetunu pueyajanaa juaatiriiri.
Tamonu maaji totasacari na shanohua jaanutaja Jesuucua
(Mt 26.6-13; Jn 12.1-8)
Jesuuri Betania tiacajinia quiriquiaa Simón tiajinia na saquiriojosano pueyataja. Cuno Simónri tarijia lepra cusotaja quiquiaari. Jesu cajishacari tii miaquejajinia, tamonu maajiiri tiuquiquiaari. Shiitianiyojua shucuariquiaja pataconiyojua cacatariquiaari, shanohua cohuaja saajiajiniji quejasano. Mishaja quiriquiaari shanohua jaanutajata, nardo jaamasucuajiniji shipinishano. Jiyanohua queraatia cumaneecata masesano quiquiaariiri. Jiyacaritij, cuno maajiiri na shucuariquiaja pataconiyojua cocuataree, na totanura Jesu nacaacua. Tamasaca tii quiniaa pueyari juaarii naa cuno shanohua jaanutaja niitiasaanuucua. Tama nojorijiaarijia sequetooriquiaa:
—¿Casaara cuno shanohua jaanutaja niitiasaaree najuhuanani? ¡Cuno jaanutaja maara niquitiosaacanu queraatia cumaneecara, casamiijiuniucua niquitiosocoriquiano!
Nojoriiri juhuacatecara cuno maaji juaarii.
Jesuuri nojori sequeree saaja:
—¡Nia tarinitiare! ¿Casaara nia rimiaaqueya nio maajiicuarani? Naa na miishano janiyani, cunoori jiyanohua maninia quiria. Casamiijiuniucua pueyacuajaari pueyaracaanu quiriquiano niaata. Nia naatacuajaari maninia miiniu nojori nia panishacari. Janiya saniniuujia, maja cutaraari cua quiniu quiniutianiya pueyaracaanu niaata. Nio maajiiri maninia miirii. Majaari na naata miiniu quiriquiaa socua maninia nio na miishanojiniji. Na totasacari cucua na shanohua jaanutajani, nojuajaari juhuacarijia cua cuaqueya jeenucuaa, raaco cua niasaanura janiya jaara mosaareni. Seetanujuanaa nia sequeyanijia, puetunu jiyacajiniajanaa tee Pueyaso rupaa pohuatasaanutaniyani, nio maaji miishanoori pueyaracaanu pohuatasaanutaniyajuhuaj. Naa na miishano janiyatej, majaari na niyajetasaanu quiniutianiya.
Judas tacartasacari Jesu, na quiatenura
(Mt 26.14-16; Lc 22.3-6)
10 Jiyacaritij, Judas Iscarioteeri quiaquiaari pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuata roojotoonura taa nojori na quiatenutaniya Jesuni. Nojuajaari Jesu saquiriojosano pueyajinijinio quiquiaarijiuhuaj. 11 Jiyaniijianucua jaara tojiquiaari, Judas nojori quiatenu paniya Jesu, nojoriiri jiyanohua shuquiririi. Nojoriiri Judas sequeree:
—Canaa quia niquitionutaniya cumaneecani, canaa quia quiatenu sami Jesu.
Cunora, Judasri niishiriojonu coteequiaari taacari nojori na quiatenutaniya Jesuni.
Jesu miaquesacari na nuhuajiria na pueyata
(Mt 26.17-29; Lc 22.7-23; Jn 13.21-30; 1 Co 11.23-26)
12 Puetunu marijiarajanaa, Judiocuacaari Jerusalén tiacajinia rerejoquiaari poreetesoo pan nojori miaquenuunura siete juuca. Coteenu juuca sesaari quiquiaari “Pascua”. Cuno juuca puecoosaaquiaariiri Pascuara riuriotaca borregohua, Pueyaso niquiara miaquenuusocoriquiano. Naaratej, Pascua juuca quishacari, Jesu saquiriojosano pueyari Jesu nequesotaree:
—Jiyaniijianaa, ¿tee quia paniya canaa majeetenura quiocuaji borregoni, pa miaquesocoriquiano quiarijia Pascuarani?
13 Jiyacaritij, Jesuuri caapiqui na saquiriojosano pueyajinijinio sequeree:
—Nia quiaare Jerusalén tiacajinia. Niaari tii riuriatanutaniya tamonu pueyano, na mohuaca pataano na patacojinia. Niaa jaara na riuriatasee, niocua na nuhuajimia. 14 Jaara tiuquishii tiajinia, niocua cuno tia camaru sequesee: “Niishitiojona naa quia sequeya: ‘¿Tee cuniqui cua miaquenutaniya cua saquiriojosano pueyata quiarijia Pascua niucuani?’ ” 15 Jiyacaritij, nojuajaari nia niquitiniutianiya puereetuuca sohuaca, jiyocuacaanu nataco, tariucua maninia jeenucuasano. Niocua cuniqui borrego majeetesee, niucua pa miaquesocoriquiano.
16 Na saquiriojosano pueyari quiojoquiaari. Tiacajinia tiuquiijioseeri. Nojori tiuquiijiosacari, nojoriiri puetunujuanaa riuriatasee taa Jesu sequeree nojoricuajani. Nojoriiri tii majeetesee borrego, Pascuara miaquesocoriquiano.
17 Jaara niniquiaari, Jesuuri tiuquiijiosee na saquiriojosano doce pueyata. 18 Nojori miaquenuusacari, Jesuuri nojori sequeree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, tamonu niajaniyajinijinio niya cuata miaqueyani, nojuajaari cua tacartanutaniya na quiatenura janiya, naquiya cua miishaanura.
19 Jesu sequesacari naatej, nojoriiri jiyanohua taraajequee. Jiyacaritij, tama nojorijiaarijia na nequesoreetanu coteeree:
—¿Janiya jiyoteeri quia quiatenutaniyani Jiyaniijianaa?
Puetunu nojorijianaari naa na nequesotaree.
20 Jesuuri nojori riucuaree:
—Niquiriyatujua doce niajaniyajinijiniocuaja, nojuacuajaari nio, shusha pan shiya miacojuajiniani, nojuajaari cua quiatenutaniya. 21 Janiyacuajaari maninia tohuateenutaniya puetunujuanaani, taa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia janiyajiniji naajiotasaaquiaaricuajani. Saniniuujia, jiyanohua taraatia quiniutianiyari cuno pueyanora, cantucuaja cua quiatenutaniya mosocoriquianoni. Maara socua maninia quiquiaari cuno pueyanora, nojuaja jaara raaquishaaquiaari.
22 Nojori miaquenuusacari, Jesuuri pan ririi. Na Que Pueyaso secojoree nocuaraari. Na neecasenu nuhuaji, nojori niquitiojoreeri. Na niquitiojosacari, naa miriqui sequequiaariiri:
—Jajaa. Nia miaquere. Nioori cua cuaqueya.
23 Na nuhuaji, Jesuuri ratujua pataree. Na Que Pueyaso secojoreeri nojori ratusocoriquianoocuara. Na secojonu nuhuaji, na saquiriojosano pueya niquitioreeri nojori ratunura tiji. Puetunu nojorijianaari ratujuajiniji raturee. 24 Nojori sequeree miriquiiri:
—Nioori cua nanaca. Cua nanacaari queraatia pueyacuara shoonutaniya. Naacuajitij, Pueyasoori seetanujuanaa jiyanooniutianiya pueya, saaja nojori tiuuniuucua cucua, taa Pueyaso sequequiaaricuajani. 25 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, maja socua cua ratunu quiniutianiuhua uva caacajiniji, janiya cuaara tacatemohuajaatijia pueyaracaanu Jiyaniijiajanaa cua quiniuria. Jiyacaritij, janiyari shusha niaata na ratunutaniuhuani.
Jesu sequesacari Pedro, nojuaja nocuaji seetanutaniya
(Mt 26.30-35; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38)
26 Pueyasora na jaaquequenuunu nuhuaji, nojoriiri quiojoquiaari olivo cuhuariquia tuhuananuucua. 27 Na quiojosacari, Jesuuri nojori sequeree:
—Nio niucuajani, puetunu niajaniyajanaari cucua tiuuniu tarinitianutaniya. Naa naajiotasano quiyacuajaari niajaniyajiniji tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia. Naa sequeyari:
“Janiyari borrego Cojuana monutaniyani. Na borregohuari na camaru nuhuaji niyaquejonutaniya tamajaaja”.
28 Na nuhuaji, janiya jaara samiitiarohua macujinijini, janiyari nia puetanutaniya Galilea jiyajiniani.
29 Pedroori jiyacari Jesu sequeree:
—Niya cuata quiniaa naasucua quiocuaji carajenutaniya. ¡Janiya cutara maja cua catenu quiniutianiya quiocuaji!
30 Jesuuri saaja na sequeree:
—Pedronaa, janiya seetanujuanaa quia sequeyani, nio niucuajani, quiaari janiyajiniji naa seetanutaniya pueya niquiara: “¡Maja cua niishiniu Jesu!” Quiaari naa pacutejonutaniya sequenutej, caacaraja caminiujiyaquishacarijia niunijionu.
31 Pedroori saaja na pataariquiaa naa Jesu sequesacari nojuajatej. Socua sequerohuari:
—¡Janiya cuaara mosaaria quiataqui, naajaa, majaari cua seetanu quiniutianiya quiocuaji!
Narta saquiriojosano pueyari naa sequetureejuhuaj.
Taraatia Jesu secojosacari Getsemaní cuhuariquiajinia
(Mt 26.36-46; Lc 22.39-46)
32 Nojoriiri jiyacari tiuquiijioquiaari tamonu cuhuariquiajinia. Cuno cuhuariquia sesa quiquiaari Getsemaní. Jesuuri na saquiriojosano pueya sequeree:
—Niyaja nia cajitiuri, cua secojosacari cua Que socua nia tacoji.
33 Nojuajaari saaja nocua rupojiyaree jiuujianaraca na pueya: Pedro, Santiago, Juannio. Jesuuri juhuacatecara shiriiquiriquiaa. Tacaariquiaajaariuhuaj. 34 Nojori sequereeri:
—¡Coojiajinia taraajeya jiyanohuanijia, quera cusoyanijia! Niyaja nia jiyojetare. ¡Niocua niquitiareja! ¡Majaari maquenu!
35 Jesuuri socua shiitianiyojua quiaaree nojori tacoji. Na secojonura Pueyaso, mojoquetaseeri. Jiyocuara jacamaquiaariiri. Pueyaso masereeri, maja naquiya na miishaanura juucua. 36 Na secojosacari, nojuajaari naa sequequiaaritij:
—Cua Quenaa, quiara maja jiyajeneta quia panishano quia miiniuria. Naaratej, janiya quia secojiyani, nio raatonuque cucuaji quia tajitiri. Naajaa, cuaara quiyaquiiria juhua cua panishano. Saaja cuaara quiiria cutara taa quia paniyacuajani.
“Nio raatonuque” na sequesacari, Jesuuri miriqui sequeriquiaa naquiya na miishocoriquiano.
37 Na secojonu nuhuaji, na saquiriojosano pueyacua tacateyarohuari. Nojori riuriatasuhua maquetiuyanoori. Jesuuri Pedro sequeree:
—Simónnaa, ¿quiaate maqueya? ¿Majateeri quenaaja quia naata rejeretanu rupaquijia quia maquenu? 38 Nia sutere. Maja maquenu. Pueyaso nia secojore niaa mariqui sesa miitishaareeri. Seetanujuanaa, poojiaari maninia miiniu panijia. Pa cuaqueyari saniniuujia sasaca quiyacujua. Majaari pa naata maninia miiniu pa panishano tamajaaja. Cunora, Pueyaso nia secojore na cumaquiniuria niajaniya maninia nia miiniuria.
39 Jesuuri quiaquiaariuhua socua secojonuhuara. Na secojosacari, socua sequenu pacutequiaariiri juhua coteenu na sequesano. 40 Na nuhuaji, socua tacatequiaariuhua na saquiriojosano pueyacuaari. Nojori riuriatasuhuariuhua maquetiuyano. Nojori namijiaari saaja seecutayariquiaa na maquenuujunuta. Jiyacaritij, nojoriiri maja na niishiniu quiriquiaa taa na riucuatunutaniyanoj. 41 Jesuuri socua quiaquiaariuhua na Que secojonura. Na tacatesacariuhua secojonujiniji, nojori sequesuhuari:
—¿Niaate maquetiuyajaa? ¿Niaate samaateyajaa? ¡Tariucuaja! ¡Quiarijia cutara janiyari sesa miijiaca pueya quiatesaanutaniyani, nojori miiniuria janiya taa nojori panitiuyacuajani! 42 Nia saneecuature. Pa quiaare. Cua quiateriquiano tari cumaji.
Na paraa quiasacari Jesu
(Mt 26.47-56; Lc 22.47-53; Jn 18.2-11)
43 Jesuuri pocuariquiaajaa Judas tiuquishacari nojoriicua. Cuno Judasri, Jesu saquiriojosano doce pueyajinijinio quiquiaarijiuhuaj. Queraatia pueyari Judasta nijioquiaari. Cuno pueyari nijiniaquetucuaja mueruu pooriquiaa, macacanio. Cuno pojoriiri pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua jiyaramiquishano pueya quiquiaari, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa jiyaniijianucua jiyaramiquishanojuhuaj, Judiocuaca camarucua jiyaramiquishanonio. 44 Judas, Jesu quiateriquianoni, nojuajaari juhuacarijia nata quiniaa pueya rootaquiaari, nojori niishiniuria teyanote Jesuni. Naa nojori sequequiaariiri:
—Teyano pueyano cua nujuya pa tiuquishacarini, cunocuajaari nojuaja. Niocua na quiasee. ¡Niaari maninia morojosano jaatucutaarohuaquinioj!
45 Naacuajitij, Judas jaara tiuquiquiaari Jesuucua, nocua catecanoquiaariiri. Na sequereeri:
—¡Niishitiojonanaa!
Jiyacari na nujuureeri. 46 Judasta nijionaa pueyari jiyacari Jesu quiasee. Morojosanoori jaatucutashiyarohua.
47 Cuniqui Jesuta quiniaa pueyajinijinioni, niquiriyatu nojorijinijinioori na shuucuaji shitiaquiaari nijiniaquetucuaja mueruu. Nata jaateree pueyacuara secojonaa jiyaniijia seru numocoori. 48 Jesuuri nocua nijionaa pueya sequeree:
—¿Casaara cucua nia nijioree nijiniaquetucuaja mueruutani, macacatanio, morojosano nia riniuria janiya juhua nohuasejojuani? 49 Janiyacuajaari puetunu juucajanaa nia tajinia quiquiaani, Pueyaso Secojojua tiajinia cua niishitiojosacari pueya niquiara. Majaari tii cua quishacari nia quianu quiquianu janiya. Naajaa, naa nia miiriqui, tariucuacaanu janiyajiniji Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tohuateenura.
50 Jiyacaritij, puetunu Jesu saquiriojosano pueyajanaari na shuriucuaji mashiyocuatuquiaari. Tamajaaja Jesu tiujiatuqueeri. 51 Saaja tamonu mashajaari Jesu nuhuaji sacuariquiaa cutara. Cuno mashaja sesaari Marco. Nojuajaari saaja puereetuque lino toquerauta cuhuajaatiariquiaa. Jesu quiatunaa niquishacari nojuaja, na quiatureejaariuhuaj. 52 Nojuajaari saaja na toque tiujiaquee nojori juaashiquiajinia. Juhuasuuri ritia netequee. Mashimiaari. Janiyacuajaari cuno pueyano quiquiaarini, nio naajionajuhuaj.
Judiocuaca camarucua nequesoreesacari Jesu
(Mt 26.57-68; Lc 22.54-55, 63-71; Jn 18.12-14, 19-24)
53 Jesu quiatunaari Jesu jaatucuquiaari pueyacuara secojonaa jiyaniijia tiajinia. Puetunu nio pojorijianaari tii rerejoquiaari: pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Judiocuaca camarucuajuhuaj, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio. 54 Pedroori Jesu nuhuajiquiaari tucuacaanuji. Jateeseeri pueyacuara secojonaa jiyaniijia tia carijiniacuma. Cuno jiyaniijiajanaa seya tajinia cajishiiri. Mani jitiuriquiaa nojoritia cuniquiiri.
55 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, puetunu Judiocuaca camarucuajanaari niishiriojonuuriquiaa nojori saquiriojotanura Jesuucuara. Jesuucuara tonujuriquianoori pajesaaquiaari juucua, na motenura. Saaja shaaqui quiquiaariiri sesa casaa, nocuara tonujusocoriquiano. 56 Queraatia pueyari nocuara tonujuriquiaa juucua, nojori sapojonuta. Nojori saquiriojotasanoori saaja rimiajata quiriquiaa puetunujuanaa. 57 Na nuhuaji, tamasacaari sanetaquiaari nocuara nojori tonujunura na sapojonutajuhuaj. Nojoriiri naa sequetuquiaaritij:
58 —Canaa na tojiquianu sesa sequeyanoni. Naa sequecanuuri: “Janiya nio Pueyaso Secojojua tia niyartanutaniyani, pueya tiasanoni. Jiuujianaraca juucajinia, janiyari tamajaaja na tianu tucuatanutaniuhuani. Cunoori maja pueyata tiasano na quiniu quiniutianiya”.
59 Nojori saquiriojotasanoori saaja rimiajata quiquiaari jiyaniijianucua niquiara.
60 Jiyacaritij, pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari nujuaree pocuanura. Jesu nequesotareeri:
—¿Majate quenaaja quia riucuanuujua? ¡Quia tojiri, pueyaruhua quiocuara tonujiya!
61 Jesuuri saaja sanaa nujuariquiaa. Majaari na riucuanu quiriquiaa quenaaja. Pueyacuara secojonaa jiyaniijiaari socua na nequesotaquiaariuhua:
—¿Quiaate Cristo, jiyocuacaanuji Pueyaso Jiyarosano?
62 Jesuuri na riucuaree:
—Jaa, nojuacuajanijia. Niaari cua niquiniutianiya jiyocuacaanu cumaaca Jiitiana miaquetajara cajiyano. Na nuhuaji, niaari cua niquiniutianiya tacatehuano cohuajajinia jiyocuacaanuji.
63 Pueyacuara secojonaa jiyaniijia jaara tojiquiaari naa Jesu sequesanotej, tama na toquejaaja sutaree na juaaniutiaari. Sequereeri:
—¿Casaara pa sashiya tamasaca saquiriojotanura saa nocuarajaaraniuhuaj? 64 Niaacuaja shusha tojirii Pueyasoocuara na sequesano sacuaraatia. ¿Niajaniyarijiataj, taa nia niishiriojiyani?
Puetunu pueyajanaari sequequiaari:
—¡Cuaara mosaaria!
65 Jiyacaritij, tamasacaari Jesu riocojonu coteequiaari. Na jiquioco morotureejaariuhua maja na niquiniuria. Na nuhuaji, pueyari na piquiniu coteequiaari. Na piniu nuhuaji, na nequesotaturiquiohuari:
—Quia niishiritioj, ¿cante quia piriini?
Secojojua tia cojuanaa pueyari na jiquioco piquitiuriijiuhuaj.
Pedro seetasacari Jesujiniji
(Mt 26.69-75; Lc 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-29)
66 Pedroori jiyaniijia tia carijiniacuma quiriquiaa. Jiyacaritij, tamonu niyacoori rucuanejoriquiaa carijiniacuma. Nojuajaari pueyacuara secojonaa jiyaniijia seru quiquiaari. 67 Pedro niquishii cajiyanoori, mani jitiuyano. Tacuriitia na shootiariquiaari. Na nuhuaji na sequereeri:
—Jaj, quiaacuajaruhua Jesuta rucuanejojuajuhuaj, cuno Nazaret tiacajinijinio pueyanotani.
68 Pedroori na seetaree. Na sequereeri:
—¡Cuno pueyano maja cua niishishano! ¡Majaari quenaaja cua niishiniu casaa quia sequeyani!
Pedroori canujiyaree. Mataca tohuateyaji nujuaseeri. Caacarajaari jiyacari niunijioree. 69 Cuno niyacoo jaara Pedro niquiquiaariuhua socua, juhuacatecara nata quiniaa sequereeri:
—¡Nio pueyanoori cuno Jesu pueyajinijiniojuhuaj!
70 Pedroori socua na seetaquiaari. Pasaja na tarishishacari, cuniqui nata quiniaari Pedro sequeree socua:
—Seetanujuanaa, quiaari cuno pueyajinijinio. Quiaacuajaari Galilea jiyajinijinio pueyano. Canaa tojishacari quiajaniya, quia pocuanuuri juhua nojori pocuanujua.
71 Pedroori socua jiyanohua sapojonu coteequiaari. Naa sequereeri:
—¡Pueyaso cuaara saniitioora janiyaqui, janiya jaara sapojiyani! ¡Seetanujuanaa, maja cua niishiniu cuno pueyano, canajiniji nia nequesoreetaacuajani!
72 Jiyacaritij, caacarajaari niunijionu pacuterohuacuhuaj. Pedroori jiyacari niishiquii naa Jesu sequesano nojuajatej: “Juhuanojuaja caacaraja niunijionu pacutejiyaquishacarijia juhuaquenu panishacari, quiaari janiyajiniji tari seetanu pacutejonutaniya”. Pedro jaara niishiquii naa Jesu sequesano nojuajatej, jiyanohua nujuquequeeri.