15
Jesuucuara pueya saquiriojotasacari Pilato
(Mt 27.1-2, 11-14; Lc 23.1-5; Jn 18.28-38)
Tariquiicuaji, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari rerejoquiaari Judiocuaca camarucuata, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaatajuhuaj, Sanedrín maanutanio. Nojoriiri moronucua Jesu jaatucutaquiaari Pilatoocua. Cuno Pilatocuajaari Judea jiya jiyaniijia quiquiaari. Pilatoori Jesu nequesotaree:
—¿Quiaate Judiocuaca jiyaniijia?
Jesuuri na riucuaree:
—Jaa. Naacuaaquiniatejaj, taa quia sequereecuajani.
Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari Jesuucuara tonujuriquiaa queraatia sesa casaa. Pilatoori Jesu nequesotarohuacuhuaj:
—¿Majateeri quenaaja quia riucuanuujua? Quia tojiri taa cuno pojori saquiriojotaa quiocuarani.
Jesuuri maja na riucuanu quiriquiaa quenaaja. Cunora, Pilatoori jiyanohua jiuujiatequiaari.
Na paraa sequesacari Jesu cuaara mosaaria
(Mt 27.15-31; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16)
Puetunu marijiarajanaa, Pascuara queranacunu juuca, Pilatoori nujuatesano pueyano tohuataniniu jiitiquiaari nujuatejojuajiniji, cana pueya paniquiaari na cartesaanuracuajani. Jiyacaritij, tamonu pueyanoori nujuatejojuajinia nujuariquiaa. Na sesa quiquiaari Barrabás. Nojuajaari tamasaca pueyata pueyano moquiaari. Cunoori quiquiaari nojori juaashacari, Romano taucuaca jiyaniijia jiitianuucua Judiocuaca. Pilato nequesoreesacari Jesu, jiyacaritij, queraatia pueyari Pilatoocua nijioquiaari naa nojori secojonura nojuaja:
—Pueyano quia carterohua nujuatejojuajiniji, taa quia miiquiaacuaja puetunu marijiarajanaani.
Pilatoori nojori riucuaree:
—¿Cana nia paniya cua cartenurani? ¿Niaate niarta Judiocuaca jiyaniijia paniya cua cartenura?
10 Nojuajaari tama niishiquiaarijiaaja, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari Jesu niquiniu paniyaquiquiaari pueya shocotenuucua nojori saniniuujia Jesuucuara. 11 Pilato nequesotasacari nojori, pueyacuara secojonaa jiyaniijianucuaari jiyacari pueya shiniujiuquiaari nojori sequenura Pilato, nojuaja cuaara carteera Barrabás. 12 Naarate Pilatoori nojori nequesotarohua socua:
—¿Taa nia paniya cua miiniuria nio pueyanoni, nia sequesano niarta Judiocuaca jiyaniijiani?
13 Nojoriiri naa nacaree jiyanohua:
—¡Cuaara mosaaria niyacutesanojinia teetesano!
14 Pilatoori nojori riucuaree:
—¿Casaarateni? ¿Casaa na miiquianu sesajaarani?
Nojoriiri saaja jiyanohua nacaree:
—¡Niyacutesanojinia quia teetere!
15 Pilatoori socua tariniquiaari. Nojuajaari maninia quiniu paniquiaari Judiocuacata. Cunora, Barrabás cartereeri. Saniniuujia, Jesu majacuteree cutaraari. Na nuhuaji, na soldadohua na niquitioreeri, niyacutesanojinia na teetesaanura.
16 Jiyacaritij, soldadohuari Jesu jaatucuquiaari jiyaniijia Pilato tiajiniaaco. Nojoriiri puetunu narta soldadohuajanaa rerejoteree Jesu shocua. 17 Soldadohuari Jesu cushitiquiaari shaaruque toque, juhua jiyaniijiajanaa cushishano. Juhuacontucua maatusano cushitishaareejaariuhua na nacaquera. 18 Na nuhuaji, nojoriiri na rupaa paaretanu coteequiaari Jesu na macaatiniuria:
—¡Jejejee, Judiocuaca camarnuna nooj!
19 Nojoriiri na naca piquirii naajuata. Na riocojotureejaariuhuaj. Nocuara mojoquetacoreeri juhua jiyaniijiajanaa cariquimiaji, nojori sapojonuta na macaatiniuria nojuaja. 20 Naa na rerequetesaanu nuhuajitij, toque naatuqueeri nocuaji jocuasaaquiaari. Tama na toquejaaja cushitishaarohuari. Na nuhuaji, soldadohuari na tohuataniquiaari. Na jiyatatuquiaariiri niyacutesanojinia na teetesaanura.
Jesu teetesacari niyacutesanojinia
(Mt 27.32-44; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27)
21 Soldadohua jiyatasacari Jesu, tamonu pueyanoori jiyacari tacateriquiohua na cuhuariquiajiniji. Cuno pueyano sesa quiquiaari Simón. Soldadohuari Jesu teetejarano niyacutesano patanirii nojuaja. Nojuacuajaari Alejandro que, Rufo quenio.
22 Jesuuri shiitianiyojua tuhuananuucua jiyatasaaquiaari. Cuno tuhuananu sesa quiquiaari Gólgota. Nioori pueyano rupaajinia sequeya, “Pueyano nacaco”. 23 Soldadohuari Jesu raatequiaari vino juucua, mirrata cojitishano. Saaja na ratuyaquiriiri. 24 Jiyacaritij, nojoriiri Jesu teetequiaari niyacutesanojinia. Na nuhuaji, soldadohuari saitia tacuarishijioquiaari, nojori niishiniuria cantucua Jesu toque poore nerani. Naacuajitij, nojoriiri Jesu toqueya seraatiaquiaari tama nojoririajaaja.
25 Jiyacaritij, niyacutesanojinia na teetesacari, shusha pananu tacasacariiri quiquiaari. 26 Naajioneeri na nacaacuma rupotasano quiquiaarijiuhuaj. Tii sequequiaariiri casaara na mosaareeni. Naa naajiosano quiquiaariiri cuno rupotasanojinia: “Nioori Judiocuaca jiyaniijia”. 27 Jiyacaritij, caapiqui nohuasenuujuacaari Jesu shuriucua teetejosaaquiaarijiuhuaj, socua tamonu caapiqui niyacutesanojinia; tamonu na miaquetajara, tamonu na muenecara. 28 Naa tohuateequiaariiri taa tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia na naajiotasaaquiaaricuajani. Naa sequeyari:
“Na sesaari sesa miijiaca pueya sesacata cojiritiasaaquiaari naajiotasaanujuhuaj”.
29 Pueya tajishacari nucuaco Jesu shuriuquioco, nojoriiri na macaatiquiaari. Na maanuquenuta naa na sequetuquiaariiri:
—¡Jaj! ¿Majateeri quiajaniya cumaacaracacuaja? ¿Quiaateeri jiyaniriquiaa, quiaa jaara Pueyaso Secojojua tia niyartare, quia naata na tianu tucuatanuhua jiuujianaraca juucajinia? 30 Quiaa jaara naa cumaacaraca quiritij, niyacutesanojiniji quia roserecuarajaj.
31 Pueyacuara secojonaa jiyaniijianucua, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari na macaatiquiaarijiuhuaj. Tama nojorijiaarijia naa sequetooquiaari:
—¿Maatucua saa tamasaca naatanijioriquiajaari? Tama nojuaja cutaraari maja na naata niyacutesanojiniji rosenu. 32 Jaara seetanujuanaa quiri Pueyaso Jiyarosano, pa jiyaniijia na quiniuria, cuaara roseera niyacutesanojiniji pa niquiara. Pocua jiyacari nocua tiuuri cutarani.
Cuno nohuasenuujuaca Jesu shuriucua teetejosano quiriquiaani, nojoriiri na sesacariquiaajuhuaj.
Jesu cusosacari
(Mt 27.45-56; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30)
33 Panacari, jiyari ninishiquiria quiquiaari puetunujuanaa. Tarishiquiaariiri. Shusha tenacariishacari cuhuatemohuari. 34 Jiyacaritij, Jesuuri jiyanohua na rupaa paaretaquiaari:
—Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?
Nioori sequeya: “Cua Pueyasonaa, cua Pueyasonaa, ¿casaara quia carteree janiyani?”
35 Na shuriucua nujuatunaa tojitiasacari naa Jesu paaretasacari na rupaatej, nojoriiri sequeturee:
—¡Nia tojiri, supuetana Elías jiiquioonuyano, nocua na niniuria!
36 Tamonu pueyanoori ritia netequiaari namasu casaa na shiniuria jereeca vinojinia. Na nuhuaji, na morotaree naajuaacuaari, na shitiasocoriquiano Jesu rupaama. Na raatereeri. Na nuhuaji, nojuajaari sequequiaari:
—¡Pa shanacure! ¡Supuetana Elías jiyoteeri nocua niniutianiya na roshininiuria niyacutesanojiniji!
37 Jiyacaritij, Jesuuri jiyanohua na rupaa paaretarohuacuhuaj. Cusoqueeri. 38 Jiyacaritij, Pueyaso Secojojua tiajiniacuma, shiquiiquia toquejiniji sohuacaari sutequee tamajaaja, jiyocuacaanuji jiyocuara. Cunoori pueya pueresano quiquio mishiquiotaja quiquiaari, pueya mariqui cusoqueeri Pueyasoocua nojori tiuquishacari juucua, jiyanooshoojua nojori quishacari. 39 Cuno Romano soldadohua jiyaniijiaari Jesu tacoji nujuariquiaa. Na niquishacari taa Jesu nacaquiaarini, naajuhuaj, taa Jesu cusoquiaari na rupaa na paaretanutani, jiyacariti nojuajaari naa sequeree:
—¡Nio pueyanoqui seetanujuanaa Pueyaso niyanu!
40 Maajipohuari tii quiriquiaajuhuaj. Tucuacaanuji Jesu shootiaturiquiaari. María Magdalenaari nojoritia quiriquiaajuhuaj, socua narta maajipohuanio. Cuno maajipohuani, nojoriiri quiquiaari Salomé, Maríanio, cante Santiago, José nucua quiquiaaricuajani. Nio Santiagoni, nojuajaari socua naatujua na sesaanucua Santiagojiniji. 41 Puetunu nio maajipohuajanaari Jesu nuhuajiniaa quiquiaari. Nojoriiri nera pueraquenuunaa quiquiaari, Galilea jiyajinia na quishacari. Socua queraatia maajipohuari tii quiriquiaajuhuaj, canapuete Jerusalén tiacajiniara nijioquiaari Jesutacuajani.
Jesu quete niasacari raaco
(Mt 27.57-61; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42)
42 Jesu cusonu juucani, cuno juuca sesa quiquiaari “Jeenucuanu juuca”, maja samaatenu juuca poonijionura. Saniniuujia, tariqui quiquiaariiri samaatenu juuca. Cunora, pueyari juhuacarijia jeenucuaquiaari puetunujuanaa. 43 Cuno juucajani, jeenucuanu juuca ninishacari quera, tamonu pueyanoori Pilatoocua quiaquiaari. Nojuajaari José, Arimatea tiacajinijinio pueyano. Cuno Joseeri tojishano pueyano quiquiaari narta Sanedrín pueyara. Joseeri mijiria Pueyaso Jiyarosocoriquiano niquiniuucua jiaatiaja quiquiaarijiuhuaj, canaa Jiyaniijiajanaa na quiniuria. Nojuajaari maja na puerenu quiquiaari Pilatoocua na tiuquiniuria, Jesu quete na masenura. 44 Pilatoori jiyanohua jiuujiatequiaari na tojishacari Jesu tari cusoquee. Pilatoori soldadohua jiyaniijia sequeree nocua na niniuria. Nocua na tiuquishacari, na nequesotareeri:
—¿Taacari Jesu cusoqueeni?
45 Soldadohua jiyaniijia jaara na riucuaquiaari taacari na cusoqueeni, Pilatoori jiyamitia José sequeree Jesu quete na panura. 46 Joseeri jiyacari shanohua quenaaruque toque masequiaari tama na cumaneecatajaaja. Na nuhuaji, macu roshiniriiri niyacutesanojiniji. Cuno toquejinia na jiuniocoreeri. Na nuhuaji, na niaquiaari raacoori. Cuno raari jiuutiasano quiquiaari saajiajinia. Joseeri raa tioree jiyanohua puereetuuca quejasano saajiata. 47 María Magdalena, José nucua Maríanio, nojoriiri na niquitiariquiaa tee na niasaareeni.