16
Jesu samiitiasacariuhua
(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Samaatenu juuca jaara shocoquiaari, María Magdalena, Santiago nucua Maríajuhuaj, Salomeenio, nojoriiri shanohua jaanutaja masequiaari macuucua na tuujutasocoriquiano. Jiyanohua tariquiicuaji Domingo juuca, shusha pananu muetasacari, nojoriiri raajinia quiojoquiaari. Nucuaco na quiojosacari, tama nojorijiaarijia sequetooriquiaa:
—¿Canteeri pocuaji shuuquitiniutianiya tamocora raa tiootiuni?
Nojori jaara niquiquiaari raa, saajia niquitiuriiri tariucua tamocora shuuquitishano. Puereetuuca saajiaari quiquiaari raa tiootiu. Nojoriiri raaco tiuquitiamaa. Mashaja niquitiushiiri tii cajiyano nojori miaquetajara, cohuaja tucuaque toque cajitiaano. Nojoriiri jiyanohua shiriiquitiuquiaari na niquitiushacari nojuaja. Cuno mashajaari Pueyaso seru quiriquiaa. Maajipohua sequereeri:
—¡Maja nia shiriiquiniu! Janiyari niishiyacuajani, niaari Jesu pajeya, Nazaret tiacajinijinio pueyano, niyacutesanojinia teetesaarucuaani. ¡Nojuacuaja tari samiitiarohua! Maja niya na quiniu. Nia niquishuriiria na maja, tee na niasaarucuaacuajani, shaaqui. Na saquiriojosano pueya nia sequesuhua, Pedrojaajanio: “Nojuajaari nia puetanutaniya Galilea jiyajiniara. Niaari tii na niquiniutianiya, taa na sequecanu niajaniyacuajani”.
Maajipohuari netecuatuquiaariuhua raajiniji. Nojoriiri tetecaturiquiaa na shiriiquiniutia. Majaari quenaaja tamasaca pueya na sequetunu quiquiaari na puerenuta.
Jesu muetasacari María Magdalenaacua
(Jn 20.11-18)
Jesu samiitianu nuhuaji, cuno Domingo juucaja, shusha semaana coteenu juucani, Jesuuri coteenujuanaa muetaquiaari María Magdalenaacua. Jesucuajaari tarijia siete samaruhua tohuatanijioquiaari cuno Maríajiniji. 10 María Magdalena niquiniu nuhuaji Jesu, nojuajaari quiaquiaari Jesu cojiniaa na numootenura. Cuno pojoriiri jiyacari taraajecoriquiaa. Nujuqueturiquiaari Jesu mosaanuucua. 11 María Magdalenaari nojori sequesee:
—Pueyanaa, ¡Jesu tari samiitiarohua! ¡Janiya na niquiriini!
Nojoriiri María sequesano cuaracashitirii saaja.
Jesu muetasacari caapiqui na saquiriojosano pueyacua
(Lc 24.13-35)
12 Na nuhuaji, Jesuuri socua caapiqui na pueyacua muetaquiaari nojori quiojosacari tamocora. Nojuajaari tamaatia niquishano quiriquiaa nojoriria. 13 Nojori niishishacari nojuacuaja Jesu quiquiaari, nojoriiri ritia riujiuuquiaariuhua tamasaca nojorijinijinio nojori numootenuhuara. Naajuhuaj, Jesu saquiriojosano pueyari nojori pohuatasano cuaracashitiriijiuhuaj.
Jesu rootasacari na jiyaramiquishocoriquiano pueya
(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Tamacari, Jesuuri na once saquiriojosano pueyacua muetaquiaari. Nojoriiri miaquejajinia cajitiuriquiaa jiyacari. Jesuuri jiyacari nojori juaarii cumajiuujiaaca nojori quiniuucuaja. Majaari quenaaja nojori tiuuniu quiquiaari nojorijinijinio pueyacua, nojori sequesacari: “Canaa Jesu niquiriini, samiitiarohuacuaaqui”. 15 Na nuhuaji, Jesuuri nojori sequeree:
—Nia quiaare puetunu jiyacajiniajanaa, janiyajiniji Pueyaso rupaa nia pohuatanura, puetunu nia pohuatasanoocua tiuujiaca pueyapuejanaa jiyanooshaanura. 16 Cante moojinia tiuquinishiya Pueyaso rupaacua na tiuuniuucuani, Pueyasoori na jiyatenutaniya na pueyanora. Saniniuujia, cante Pueyaso rupaacua tiuyaquiyani, nojuajaari saniitiosano quiniutianiya. 17 Cucua tiuujiacaari nocuaji pueya jiuujiatesano casaa miiniutianiya cua cumaacata, pueya niishiniuria Pueyaso rupaaqui seetanu rupaajanaa. Naacuajitij, cucua tiuuniaa pueya nia quiniuucua, niaari samaruhua tohuatanijionutaniya cua cumaacata, nia jiyaniquishacari cua sesa. Niaari nia niishiyaquishoo rupaaca pocuajaca quiniutianiyajuhuaj. 18 Naajuhuaj, niaa jaara soconu sajitishaare, niaa jaara casaa raatesaarejuhuaj nia cusojuasaanura juucua, majaari nia cusonu quiniutianiya. Naajuhuaj, cusosuhuacua nia niasacari nia juaashiquia, cusosuhuari naataconutaniuhua.
Jesu tacasacariuhua jiyocuacaanu na Queecua
(Lc 24.50-53)
19 Na pocuanu nuhuaji, Jiyaniijia Jesuuri tacanishaaquiaariuhua jiyocuacaanu. Nojuajaari Pueyaso miaquetajara cajiquiaariuhua. 20 Na nuhuaji, na saquiriojosano pueyari quiojoquiaari Pueyaso rupaa nojori pohuatanura puetunu jiyacajiniajanaa. Jiyaniijia Jesuuri pueyaracaanu nojori cumaquiriquiaa. Pueya niquitiriijiaariuhua na cumaacata na pueya miijiosano, pueya niishiniuria maatia, Jesu jiyaramiquishano pueya pohuatasanoori seetanu rupaajanaa.