KORINHTUQ
Pê Chyáng Hî Dàm Hun Kat é Laiká
(1 Corinthians)
1
Garai Gasang ô nau é eq rajung za, Hkrisduq Yesuq é lagyo dut râ matú ji yù huî é sû ngò Poluq eq, ngamoq é gumang hpó Sositeni gi, jowò hkangmó má nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é myìng lé lâng é bang eq rahá, chyoiyúng bang dut râ matú ji yù huî é eq Hkrisduq Yesuq má lhoq sân-yúng é huî é bang nghut é, Korinhtuq myuq mâ é, Garai Gasâng é noqkuq hpúng lé, dang kyô kat lhê; Hkrisduq gi, ngamoq é eq yhangmoq é Yhumsîng nghut lhê.
Nga-nhûng é Îwa Garai Gasang eq Yhumsîng Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq ô.
Hkrisduq É Yanmai Wó É Jeju
Garai Gasâng jeju lé Hkrisduq Yesuq dông mai nungmoq lé byi bê nghut mù luî, ngò gi, nungmoq é matú Garai Gasang lé ayang jeju hkya-ôn nyi lhê. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, Hkrisduq dông mai, nungmoq dang taî é hkyô banshoq eq nungmoq é sumsé hpaqchyî banshoq má je lhoq gumjup é hui bekô nghut ri. Haû gi, Hkrisduq Yesuq eq séng luî, ngamoq saksé hkâm é hkyô têng é lé, nungmoq chyáng shit nyi é nghut lhê. Haû mù, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq dum htoq shit râ lé, nungmoq gyai myoqbyu láng nyi é u má, nungmoq gi, woi-nyí hkyô eq sêng é chyunghuq haî lé le langhpyut kó râ a nghut. Nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é buinyì má, nungmoq lé mara hûn râ hkyô a bò shoq, Hkrisduq gi, nungmoq lé, htáng shoq gingtíng nhang nyi râ nghut lhê. Nga-nhûng é Yhumsîng nghut é Yhang Zo Yesuq Hkrisduq eq rahá zùm yap râ matú, nungmoq lé ji yù bê sû Garai Gasang gi, lhumzui Sû nghut ri.
Noqkuq Hpúng Má Gam Hkoq Lhûm É Hkyô
10 Gumang wuì ê, nungmoq hkaû má gam hkoq lhûm é hkyô pé a joq é za, nungmoq é myit eq myit sôn wú é hkyô má gumjup shoq rading ralhum za dut nyì sháng gaq, nungmoq lhunglhâng bang rayuq eq rayuq byìn hpyé gohut huî nyì keq nghû, ngò, nungmoq lé, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é myìng mai dûng tôngbán kat lhê. 11 Ngá é gumang wuì ê, Hkloe é yhûm byù wuì gi, nungmoq hkaû má mabyoq htoq hkyô joq é lé, ngo lé hkyáng lo shit akô. 12 Ngò haû su nghû taî é gi, nungmoq mâ é rayuq yuq gi, "Ngò gi, Poluq htâng châng lhê." ga, góyuq gi, "Ngò gi, Apolo htâng châng lhê." ga, dum rayuq gi, "Ngò gi, Kehpa htâng châng lhê." ga, dum góyuq gi, "Ngò gi, Hkrisduq htâng châng lhê." ga, taî bùm kô é yanmai nghut lhê.
13 Hkrisduq gi, gam hkoq é hui bê lhú? Ngò Poluq gi, nungmoq é matú tapzîng má jén sat é hui bê lhú? Nungmoq gi, ngá é myìng mai wui-myhup hkâm yù kô é lhú? 14 Ngò gi, Krispu eq Ge-u nhik mai lai luî, nungmoq ó yuq lé le wui-myhup a hkám byî wú é yanmai, 15 nungmoq ó yuq le, ngá é myìng mai wui-myhup hkâm yù bê nghû a wó taî é nghut mù, ngò, Garai lé jeju hkya-ôn lhê. 16 (Stehpana é yhumbyù wuì lé le, ngò wui-myhup hkám byî é nghut lhê, haû mai lai luî gotû ó lé hkám byî záng ashî laq, ngò a myit bun lo nghut ri.) 17 Hkâsu mù gâ le, Hkrisduq, ngo lé nhang kat é gi, wui-myhup hkám byi râ matú a nghut, gabú danglù hko kyo râ matú sheq nhang kat é ru nghut lhê; nghut kôlhang, waxâng zô wui é hpaqchyî byéng-yá dang dông hko kyô é a nghut mù, Hkrisduq é tapzing é a-tsam gi, akôm a dut byuq é nghut lhê.
Garaî É A-tsam Eq Hpaqchyî Byéng-yá Gi, Hkrisduq
18 Hkâsu mù gâ le, tapzîng má Yesuq shî hkâm é hkyô eq sêng é danglù gi, htên byoq hui râ bâng é matú, danggang dut byuq ri; nghut kôlhang, hkyi yu é huî nyì bang nga-nhûng é matú gi, Garai Gasâng é a-tsam nghut ri. 19 Hkâsu mù gâ le, Chyúmdang má kâ tô é gi,
"Hpaqchyî bò bâng é hpaqchyî byéng-yá lé, Ngò lhoq htên pyám râ nghut lhê; nyan bô bâng é nyan lé, Ngò, ajè dut pyám nhâng râ nghut lhê." Esai 29:14
ga ri.
20 Hpaqchyî byéng-yá bò bang gi, hkâmá lhú? Hpaqchyî laiká kung bang gi, hkâmá lhú? Ipyat shi é dang taí kung bang gi, hkâmá lhú? Garai Gasang gi, mingkân é hpaqchyî byéng-yá lé lhoq ngok pyám bê a nghut lhú? 21 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá mai ga jang, mingkan zo wuî gi, yhumsing é hpaqchyî byéng-yá dông mai Garai Gasang lé a wó sé kô é yanmai, danggang gâ pyám byi kô é mungdang lé hko kyô é dông lumjíng bang lé hkyi yù râ matú, Garai Gasang myit hpyit é nghut lhê. 22 Yudaq byu pé gi, limik kumlhá pé lé dûng akô; Grik byu pé gi, hpaqchyî byéng-yá lé ho akô nghut ri. 23 Nghut kôlhang, ngamoq gi, tapzîng má jén sat huî é Hkrisduq é hkyô lé hko kyô lhê. Haû gi, Yudaq byu pê é matú myit leqbat jowò eq tûngbaù pê é matú danggang dut byuq ri. 24 Nghut kôlhang, Garai Gasâng èq ji yù huî é Yudaq byu pé eq Grik byu pê é matú, Hkrisduq gi, Garai Gasâng é a-tsam eq Garai Gasâng é hpaqchyî byéng-yá nghut ri. 25 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é ngok hkyô gâ é lháng gi, byu é hpaqchyî byéng-yá htoq má je gyaú ri; Garai Gasâng é wum nyhóm hkyô gâ é lháng gi, byu é wum-o htoq má je gyaú ri.
26 Gumang wuì ê, Garai Gasang, nungmoq lé ji yu é hkûn, nungmoq hkâsu dut nyi é hkyô lé myit wú keq. Waxâng zô wui é nyì yap a-tsáng dông hpaqchyî byéng-yá bo é bang, ahkáng ayá wó é bang, zaugun suwún amyû mâ é bang a myô é nghut lhê. 27 Nghut kôlhang, Garai Gasang gi, hpaqchyî byéng-yá bò bang lé hoq lhoq hpu râ matú, mingkan mâ é ngok bang gâ é lé hkyin yu é nghut lhê; Garai Gasang gi, wum bô bang lé hoq lhoq hpu râ matú, mingkan mâ é wum nyhóm bang gâ é lé hkyin yu é nghut lhê. 28 Yhang gi, mingkân èq ahkyak tô é lé lhoq htên pyám râ matú, haî a nghut é lé le, mingkan mâ é aróng a bo é eq wú tiq pyám huî é lé le, hkyin yu é nghut lhê. 29 Haû gi, ó yuq le, Yhâng é hí má a ge nghutbun râ matú nghut ri. 30 Garai Gasâng é yanmai, nungmoq gi, Hkrisduq Yesuq má nghut nyî bekô nghut ri; Hkrisduq gi, nga-nhûng é matú, Garai Gasâng chyáng mâ é hpaqchyî byéng-yá dut bê nghut ri. Haû gi, nga-nhûng é dingmán hkyô, chyoiyúng hkyô eq hkyi yù hkyô nghut ri. 31 Haû mù luî, "Gumrong é sû gi, haû Yhumsîng má gumrông sháng gaq." Yer 9:24 ga kâ tô é eq rajung za nghut ri.

1:19 Esai 29:14

1:31 Yer 9:24