2
Woi-nyí Mai Lo É Garai Gasâng É Hpaqchyî Byéng-yá
Gumang wuì ê, ngò gi, Garai Gasang eq sêng é saksé hkyô lé nungmoq chyáng taî pyô râ matú jé lé é hkûn, dang taí kûng é eq hpaqchyî byéng-yá mó bo é dông lé é a nghut. Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq eq rahá nyi é u lé, Yesuq Hkrisduq eq Yhang tapzîng má jén sat huî é hkyô mai lai luî, jung hkangmó lé tô-myhî pyám râ nghû myit hpyit yû bê nghut lhê. Ngò gi, nungmoq chyáng jé lé é hkûn, wum nyhôm é eq gyai yhang gyuq nán é nghut lhê. Ngá é danglù eq ngò hko kyô é hkyô gi, hpaqchyî bo é eq mhuî yu é dang pé dông a nghut é za, Woi-nyí é a-tsâm èq nungmoq lé shit é dông ru nghut mù, nungmoq é lumjíng myit gi, byù é hpaqchyî byéng-yá má a nghut é za, Garai Gasâng é hpungwup a-tsam má nghut nyi lhê.
Nghut kôlhang, ngamoq gi, myit dìng bê bang lé hpaqchyî byéng-yá dông nyo lhê; shí pyat lhê é hpaqchyî byéng-yá eq htên byoq nyì huî é shí pyat mâ é zaú wui é hpaqchyî byéng-yá dông kúm a nghut. Ngamoq taî é gi, haq tô é eq, ahkyíng nghu é lháng a joq shi mai nga-nhûng é hpungwup shingkâng é matú Garai Gasang tô to byî é hpaqchyî byéng-yá nghut é, Garai Gasâng é zaú tô é hpaqchyî byéng-yá lé taî é ru nghut lhê. Shí pyat lhê é zau wuî gi, hpaqchyî byéng-yá haû lé rayuq lháng a sê gyo kó nghut ri; yhangmoq sê gyo kô é ru nghut le gi, hpungwup shingkang bo é Yhumsîng lé tapzîng má jén sat pyám kó râ a nghut. Nghut kôlhang, Chyúmdang má,
"Ó yuq èq le a myang wú, ó yuq èq le a wó gyô wú, ó yuq èq le a bûn myit wú é hkyô lé, Garai Gasang gi, Yhang lé chyitdap bâng é matú lajang to byi bê nghut ri." Esai 64:4
ga kâ tô é eq rajung za nghut ri. 10 Nghut kôlhang, Garai Gasang gi, haú hkyô lé, Yhâng é Woi-nyí dông nga-nhúng lé hpông shit bê nghut ri.
Woi-nyí haû gi, jung hkangmó lé ho gôn wú é nghut luî, Garai Gasâng é zaú tô é hkyô lé lháng ho gôn wú é sû nghut ri. 11 Byù má lúng é woi-nyí za a nghut jáng gi, byù rayuq myit é hkyô pé lé, ó yuq wá wó sê lhê lhú? Haû eq rajung za, Garai Gasâng é Woi-nyí za a nghut jáng, Garai Gasang myit é hkyô lé, ó yuq le wó sê é a nghut. 12 Nga-nhúng gi, mingkân é woi-nyí lé hap yu tô é a nghut é za, Garai Gasâng èq nga-nhúng lé byî to bê jeju lé, ngamoq wó sê gyo râ matú, Garai Gasâng chyáng mâ é Woi-nyí lé sheq hap yu tô é ru nghut lhê. 13 Haû mù luî, ngamoq gi, waxâng zô wui é hpaqchyî byéng-yá èq mhoq byî é dang dông taî é a nghut, Garaî é Woi-nyí èq mhoq byî é dang dông taî é sheq ru nghut mù, woi-nyí eq sêng é tengmán hkyô lé woi-nyí eq sêng é dang dông taî sân kyô é nghut lhê. 14 Haû Woi-nyí lé a wó é sû gi, Garai Gasâng é Woi-nyí mai lo é hkyô pé lé a hap yu é nghut lhê; haî mù gâ le, haú pé gi, yhâng é matú ngok é hkyô nghut luî, woi-nyí hkyô dông mai haú hkyô lé a wú é yanmai, yhang gi, haú pé lé a wó sê gyo nghut ri. 15 Woi-nyí eq sêng é byù gi, lhunglháng lé wó jéyáng lhê, nghut kôlhang, yhang lé kúm gi, ó yuq èq le wó jéyáng é a nghut. 16 Chyúmdang má,
"Hkâsu mù gâ le, ó yuq wá, haû Yhumsing é myit lé sé mù, Yhang lé wó mhoqshit wú é lhú?" Esai 40:13
ga kâ tô ri. Nghut kôlhang, nga-nhúng gi, Hkrisduq é myit lé wó é bang nghut lhê.

2:9 Esai 64:4

2:16 Esai 40:13