5
Garai Gasâng É Yhangzo Lé Lumjíng Hkyô
Yesuq gi, haû Hkrisduq nghut ri ga lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû nghut ri; îwa lé chyitdap é sû ó yuq nghut kôle, yhang zo lé le chyitdap é nghut bê. Garai Gasang lé chyitdap nyì mù, Yhang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut nyi é nghut le gi, Garai Gasâng é yhangzô pé lé le, chyitdap nyi é hkyô lé, nga-nhúng wó sê yu é yanmai, Garai Gasang hkyô tô é hkunmó pé lé châng kut é gi, Yhang lé chyitdap é hkyô nghut ri. Yhang hkyô tô é hkunmó pé gi, wòlai mó a nghut. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû ó yuq nghut kôle, mingkan lé ung pyám bê nghut ri. Nga-nhûng é lumjíng myit gi, mingkan lé nga-nhúng ung pyâm é ongdang hkyô nghut ri. Yesuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut é lé lumjíng é sû mai lai luî, mingkan lé wó ung pyâm é sû gi, ó yuq wá nghut lhê lhú?
Haú yuq gi, wuì eq sui* Wuì eq sui nghu é gi, Yesuq baptisma hkam yu é hkyô eq shî hkâm é hkyô lé taí nau é nghut ri. mai lé é sû, Yesuq Hkrisduq yhang nghut nyi ri. Yhang gi, wuì mai za lé é a nghut, wuì mai le, sui mai le, lé é sû nghut lhê. Woi-nyí gi, tengmán hkyô nghut é yanmai, shí hkyô lé saksé hkám byî ri. Hkâsu mù gâ le, Woi-nyí le, wuì le, sui le, haû sûm lhûm é saksé hkâm akô nghut ri; haû sûm lhum gi, rajung za nghut akô. Nga-nhúng gi, byu é saksé lé lhom yu lhê; nghut kôlhang, Garai Gasâng é saksé gi, haû htoq je kô nyi ri. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhang Zo eq sêng é hkyô lé saksé byî é yanmai nghut ri. 10 Garai Gasâng é Yhangzo lé lumjíng é sû gi, saksé haû lé yhâng é i-myit má wó bê nghut ri; Garai Gasang lé a lumjíng é sû kúm gi, Yhang lé byù mhaú rayuq ga chyo pyám bê nghut ri; hkâsu mù gâ le, Garai Gasang mai Yhang Zo eq sêng é hkyô saksé hkâm é lé, yhang a lumjíng é yanmai nghut ri. 11 Nga-nhúng lé, Garai Gasang byî é ahtum abyuq é asak gi, saksé haû nghut nyi ri. Asak haû gi, Yhang Zô chyáng bo ri. 12 Garai Gasâng é Yhangzo lé wó sû gi, asak haû lé wó bê; Yhang Zo lé a wó sû gi, asak haû lé le a wó nghut ri.
Ahtum Abyuq Asak
13 Garai Gasang é Yhangzô é myìng lé lumjíng é bang nungmoq gi, ahtum abyuq é asak wó bê hkyô lé, nungmoq sé kó sháng gaq nghû, shí hkyô pé lé ngò ká byî kat é nghut lhê. 14 Nga-nhúng haî dûng le le, Garai Gasang ô nau é dông nghut jáng gi, Yhang gyo byi râ nghut lhê; haû gi, Yhâng é hí má nga-nhúng a gyuq a kyum wó wâng râ matú nghut ri. 15 Haû mù, nga-nhúng haî dung kôlhang, Yhang gyo byî é lé nga-nhúng sê é nghut le gi, Yhâng chyáng nga-nhúng dûng é hkyô lé, nga-nhúng wó yu é lé, nga-nhúng sê lhê.
16 Ó yuq nghut kôle, yhumsing é gumang hpó mai shî a gíng é mara kut shut é lé, myang é nghut le gi, haú yuq é matú kyûdung byi râ lhê. Haú hkûn, Garai Gasang gi, haú yuq lé asak byi râ nghut lhê. Haû gi, shî a gíng é mara wó bâng é matú taî é nghut lhê. Shî gíng é mara le joq lhê; nghut kôlhang, hau é matú dung râ lhê nghû, ngò taî nyi é a nghut. 17 A dingmán é hkyô lhunglháng gi, mara nghut lhê; nghut kôlhang, shî a gíng é mara le joq lhê.
18 Garai Gasâng chyáng mai hku kat bê sû ó yuq nghut kôle, mara a xoq kut lô é hkyô lé nga-nhúng sê lhê; hkâsu mù gâ le, haû Garai Gasâng é Yhangzo gi, haú yuq lé wú zúng nyi é nghut mù luî, haû agè ashop sû gi, haú yuq lé wó záng htung râ a nghut. 19 Nga-nhúng gi, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut é lé le, mingkan gón lé haû agè ashop su èq up tô é hkyô lé le, sê lhê. 20 Hau htoq agó, Garai Gasâng é Yhangzo jé lé luî, haû tengmán Sû lé sé sháng gaq ga, nga-nhúng lé sê gyô é nyan byi bê hkyô lé le, nga-nhúng sê lhê. Nga-nhúng gi, Yhang Zo Yesuq Hkrisduq má nghut nyî bê eq rajung za, haû tengmán Sû má le nyi nyì bê nghut lhê. Yhang gi, haû tengmán é Garai Gasang eq ahtum abyuq é asak nghut nyi lhê.
21 Chyitdap é zo wuî ê, hparà lhó pé lé koi pyâm nyì keq.

*5:6 Wuì eq sui nghu é gi, Yesuq baptisma hkam yu é hkyô eq shî hkâm é hkyô lé taí nau é nghut ri.