YOHAN
Htang Dàm Hun Kat é Laiká
(2 John)
1
Ngò suwún hpó gi, tengmán hkyô má ngò chyitdap é, hkyin yù huî é nàng hpô-myhí eq nung zô pé lé, dang kyô kat lhê; ngò baú za a nghut, haû nga-nhûng chyáng lúng to luî, nga-nhúng eq ahtum abyuq ru joq nyî râ nghut é tengmán hkyo é yanmai, haû tengmán hkyô lé sê é lhunglhâng bang le, nungmoq lé chyitdap nyi lhê.
Haû Îwa Garai Gasang eq Îwâ é Yhangzo Yesuq Hkrisduq chyáng mâ é jeju, shogyo nhikmyin hkyô eq nguingón hkyô gi, haû tengmán hkyô eq chyitdap hkyô má, nga-nhúng eq rahá joq nyì sháng gaq.
Haû Îwa mai nga-nhúng lé hkunmó hkyô tô é eq rajung za, nung zô pé ra-am gi, haû tengmán hkyô má châng nyi é hkyô lé, ngò wó sê é yanmai, gyai yhang gabú nyi lhê. Chyitdap é hpô-myhí ê, nga-nhúng rayuq eq rayuq chyitdap lhum sháng nghû, ahkuî, ngò, nang lé dûng kat lhê; shî gi, sâng-hi mai nga-nhúng wó gyô yù bê hkunmó lé sheq, nang lé ngò ká byî kat é nghut lhê; hkunmó sik ralhum a nghut. Yhang hkyô tô é hkunmó eq rajung za, nga-nhûng cháng kut é nghut jáng gi, chyitdap é hkyô nghut bê. Sâng-hi mai nungmoq wó gyô yù bê eq rajung za, Yhang hkyô tô é hkunmó gi, nungmoq chyitdap myit bo nyì râ matú nghut lhê.
Hkâsu mù gâ le, Yesuq Hkrisduq gi, gungsho dông jé lé é hkyô lé a yín yu é, mhaú zô é byù myo myo gi, mingkan htoq má jón wún bekô nghut ri; haû sû é byù gi, haû mhaú zo sû eq anti-hkrisduq dut râ nghut lhê. Nungmoq zui saí bê muzó é akyû lé a lhoq hpyuq é za, gumjup é shigyaú chyunghuq lé, nungmoq wó hkam yù kó sháng gaq, yhumsing gùng sidiq nyì keq. Hkrisduq mhoqshit é dang lé a châng é za, laî chyan é sû ó yuq nghut kôle, Garai Gasang lé a wó é sû nghut ri; haû mhoqshit é dang lé ru châng nyi é sû kúm gi, haû Îwa lé le, Yhangzo lé le, wó bê sû nghut ri. 10 Mhoqshit é dang haû lé a wun é byù rayuq yuq, nungmoq chyáng jé lé é nghut le gi, haú yuq lé nungmoq é yhúmhkaû má hkâwâng nhâng kó; yhang lé hkâlhom xoq yù kó. 11 Hkâsu mù gâ le, haú yuq lé lhom xoq yu é sû gi, yhâng é agè ashop é muzó má lòm bê sû nghut ri.
12 Ngò gi, nungmoq lé ká byî kat râ hkyô myo myo joq kôlhang, laiká hkyap eq kajung-chi lé a kâm chûng naù. Nga-nhûng é gabú hkyô wó gumjup sháng gaq, ngò, nungmoq chyáng tsuq za lé jé mù, nungmoq eq myoqdong hkyûm kut nyo lhum râ lé myit myoqbyu nyi lhê.
13 Hkyin yù huî é náng nhâ é yhangzô pé gi, nang lé shi-kyâm kat akô nghut ri.