YOHAN
Súm Dam Dàm Hun Kat é Laiká
(3 John)
1
Ngò suwún hpó gi, haû tengmán hkyô má ngò chyitdap é, ngá é chyitdap luzúm Ge-u lé dang kyô kat lhê.
Chyitdap é luzúm hpó ê, ngò gi, haû náng é asak woi-nyí nyì-ngón yuqyo nyi é eq rajung za, nàng nguingón wángzán râ eq hkyô hkat hkangmó má, nyì-ngón yuqyo nyì sháng gaq nghû, kyûdung byî kat lhê. Hkâsu mù gâ le, ngò gi, gumang wuì ra-am, ngá chyáng lé jé mù, haû tengmán hkyô má nàng lhumzui é hkyô lé le, haû tengmán hkyô má nàng hkâsu kut xoq châng nyi é hkyô lé le, lé taî kyo kô é hkûn, gyai yhang gabú é yanmai nghut lhê. Haû tengmán hkyô má, ngá zô pé châng nyi é hkyô lé, ngò wó gyô é hkûn gabú é í, gotû gabú hkyô a wó lo nghut ri.
Chyitdap é luzúm hpó ê, haû gumang wuì gi, mau we bíng pé nghut to kôlhang, nàng yhangmoq lé lhom garúm yu é hkyô má, nàng gi, lhumzuî nyi ri. Yhangmoq gi, haû noqkuq hpúng mâ é bang lé, náng é chyitdap myit eq séng luî taî kyo bekô nghut ri. Nàng gi, Garai Gasâng hí má gingdán é dông, yhangmoq é hkyowui matú garúm luî, dé kat é nghut jáng, ge é muzó jizó kut é nghut bê. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Hkrisduq é myìng hau é matú htoq ló kôluî, a lumjíng bâng chyáng mai haî lháng a hap yù kó nghut ri. Haû mù luî, nga-nhúng gi, haû tengmán hkyo é matú rahá za wó chôm zui saí sháng gaq, haû sû é byu pé lé lhom hkûlum yù râ lhê.
Ngò gi, haû noqkuq hpúng lé laiká ká byî kat bê nghut lhê; nghut kôlhang, haû ushuq kut nau é sû Diotrehpi gi, ngamoq lé a lhom hap yù nghut ri. 10 Haû mù luî, ngò lé jé jáng gi, ngamoq lé a jo a âng é dang taî é eq lumù gansang é, yhang kut é muzó lé, taî hpyî kyo râ nghut lhê; yhang gi, haú hkyô lé myit a dik shî é nghut mù luî, yhang yhang le gumang wuì lé a lhom hkûlum yù, lhom hkûlum yù naù bang lé le, yhang mai hkûm zing pyám luî, yhangmoq lé haû noqkuq hpúng mai hkat htoq pyâm ri.
11 Chyitdap é luzúm hpó ê, agè ashop hkyô lé alik a yu é za, ge é hkyô lé yù aq; ge é hkyô kut é sû gi, Garai Gasâng chyáng mâ é nghut bê; agè ashop é hkyô kut é sû gi, Garai Gasang lé a myàng shî é sû nghut ri. 12 Demetri ge é hkyô lé, yuq hkangmó mai le, haû tengmán hkyo èq le, saksé hkám byî akô nghut ri; ngamoq le, yhang ge é hkyô lé saksé hkám byî lhê; haû ngamoq hkâm é saksé gi, têng é hkyô nghut é lé, nàng sê lhê.
13 Ngò gi, nang lé kâ kat ra hkyô myo myo joq kôlhang, kâjung eq kâjung-chi dông a kâ kat naù lo. 14 Ngò gi, a myáng má, nàng eq myang huî lhum râ lé myit myoqbyu tô lhê. Haú hkûn sheq, ngá-nhik myoqdong hkyûm myang nyo lhum râ nghut lhê.
15 Nàng nguingón yuqyo nyì sháng gaq; shî mâ é luzúm wuî gi, nang lé shi-kyâm kat akô nghut ri. Nàng le, haû mâ é luzúm wuî lé, myìng du htau luî bo shi-kyám byi laq.