YUDE
Hun Kat é Laiká
(Jude)
1
Yesuq Hkrisduq é dui-nhâng zoshâng nghut sû eq Yakuq é yhanggu, ngò Yude gi, haû Îwa Garai Gasâng èq ji yù mù, chyitdap é hui luî, Yesuq Hkrisduq èq upzúng é hui bâng chyáng dang kyô kat lhê.
Shogyo nhikmyin hkyô, nguingón hkyô eq chyitdap hkyô gi, nungmoq chyáng agùn agó joq nyì sháng gaq ô!
Garai A Wó Bâng É Yubak Mara
Chyitdap é luzúm wuî ê, ngò gi, nga-nhúng chôm wó é hkyi yù hkyô haû eq séng luî, nungmoq lé gyai yhang kâ kat byí nau é nghut lhê wá, haû sân-yúng bang lé, radá dâm jâng ap byî to bê nghut é lumjíng hkyo é matú nungmoq htuq htíng râ dut é lé, myit wum byi râ hkyô ká râ dut é lé, ngò byu-myang ri. Hkâsu mù gâ le, haû mara dam byî é hui zo râ hkyô lé, a-nham pyat mai kâ matsîng tô é hui bê bang ra-am gi, nungmoq chyáng hkaû wang lò bekô nghut ri. Yhangmoq gi, Garai a wó é bang nghut luî, haû nga-nhûng é Garai Gasâng jeju lé, mingkan ngón hkyo èq htaî lhik pyám kô é htoq agó, Yhang za nga-nhûng é Yhumsîng nghut sû eq Ahko ahkáng lhunglháng wó sû, Yesuq Hkrisduq lé he-ngik pyâm akô nghut ri.
Nungmoq kúm gi, shí pé banshoq lé sê to gù nghut kôlhang, ngò mai nungmoq lé taî pún nau é hkyô gi, a-ô mâ é pé nghut lhê: Haû gi, Yhumsîng Garai mai, Yhâng é byu pé lé, Egutuq ming mai hkyi htoq yû kôlhang, a lumjíng é bang lé gi, htâng má dum lhoq htên pyâm é nghut lhê. Hau htoq agó, haû yhumsing é ayá lé tô pyám luî, yhumsing é nyì jowò lé pyâm tô é maumâng pé lé, Yhang gi, haû tarâ jéyáng é hui râ Buinyì mó jé shoq, ahtum abyuq é toqjâng tuî èq tui luî, mauchut hkaû má lhûng tô é nghut lhê. Haû eq rajung za, Sodom eq Gomoraq myuq eq hau é awui ayàm mâ é wà pé mâ é bang gi, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô shut é eq myiwe yhangchang yuqgè yhangchang nyì zô lhûm é hkyô kut kô é nghut mù, yhangmoq gi, ahtum abyuq é myi má dam byî é hpuzo bâng é alik dut bekô nghut ri.
Haû eq rajung za yhang, yhupmoq moq é byù shí bang gi, yhumsing é gungsho lé agot a-û kut kômù, ahkáng ayá wó sû lé he-ngik pyám kôluî, mauhkûng bang lé lumù gansang akô nghut ri. Nghut kôlhang, haû maumang lagyo agyì Mihkaelaq lháng gi, Mosheq é gùng eq séng luî, haû nat zau eq dang rhâng lhûm é hkûn, yhang lé rhoi é dông mara hûn dang a wám taî é za, "Nang lé, haû Yhumsîng nhik-yo sháng gaq!" ga za taî ri. 10 Nghut kôlhang, byù haú bang gi, yhangmoq a sê gyô é hkyô pé lé rhoî dang taî pyâm akô nghut ri; yhangmoq gi, haû myit woi-nyí a bo é dusak pé su, yhumsing myit mai sê gyô é hkyô pé má lháng, yhumsing gùng lé lhoq htên yu akô nghut ri.
11 Yhangmoq gi, dingnyé wó râ! Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Ka-in* Ka-in gi, yhanggu lé sat sû nghut lhê. Apûn 4:1-8 kut é agè ashop é hkyô dông cháng kô é yanmai le, akyû wó râ matú, Balam Balam gi, myiqhtoi nghut lhê, nghut kôlhang, ngunzè lé myoqnoq mù, Garai lé shut sû nghut lhê. Gyung So 22:1-35 shut é dông bo shut kô é yanmai le, Kora Kora gi, Garaî byù nghut é hkyô-u shê sû Mosheq lé gumlau toq é hkyangjong nghut lhê. Gyung So 16:1-33 é gumlau toq hkyô kut kômù, yhang su htên byoq byuq é hui kô é yanmai le nghut ri.
12 Yhangmoq gi, nungmoq é chyitdap zoshuq poî má nungmoq lé agot a-û wó dut nhang é bang nghut mù, gyuq hoq a bo é za, nungmoq eq rahá chôm zoshuq kô é hkûn, yhumsing gùng lé za yhumsîng lhoq gyî yu é sau zúng bang nghut akô; yhangmoq gi, lai èq mut tâng wún é, mau a bo é mhut pé su nghut é htoq agó, ashi a zui mù, amyit eq roq hpûn pyám luî, í dâm shi é, xung nám lhê é sikgâm pé su nghut akô. 13 Yhangmoq gi, yhumsing é hoq jung lé, tsû-myup su htoq nhang é, haû wuimau mâ é kô é wuìlhêng pé eq, tuq tuq chut é mauchut hkaû má tarâ jéyáng hui râ matú, ahtum abyuq tô to huî é, yông wún é kyî pé su nghut akô.
14 Byù haú bang eq séng luî, Adam mai byùxik nyhit xik má nyi é Enuk, myiqhtoi htoi tô é gi, "Wú keq, haû Yhumsîng gi, Yhâng é chyoiyúng bang mun mun sen sen eq rahá gyó lé lo nyì bê nghut ri. 15 Yhang gyó lé lo é gi, yuq hkangmó lé tarâ jéyáng râ matú eq, haû tarâ a hkunggâ é lhunglhâng bang, tarâ a hkunggâ é dông kut é muzó pé banshoq lé le, tarâ a hkunggâ é yubak byu pé, Yhang lé taî shut é dang htân pé banshoq lé le, mara byi râ matú nghut lhê." gâ ri. 16 Byù haú bang gi, put dang taî é bang eq mara hûn dang taî é bang nghut akô; yhangmoq gi, yhumsîng ô nau é agè ashop hkyô cháng kô é htoq agó, yhumsing gùng yhumsîng nghutbûn é dang taî é eq yhumsing maiwáng zat é dông, góbang lé owaq é bang nghut akô.
Hkam Jân Râ Hkyô
17 Nghut kôlhang, ngò chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq gi, haû nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é lagyô pé mai te taî tô é dang lé, bûn nyì keq. 18 Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, "Haû ló htâng é ahkyíng pé má, tarâ a hkunggâ é yhumsîng ô nau é hkyô dông châng é, rhoijap-dap dang taî é byu pé nyi to râ nghut lhê." ga, nungmoq lé taî wú kô é nghut lhê. 19 Byù haú bang gi, nungmoq lé gam hkoq é bang, mingkan hkyô lé baú za châng é bang, haû Woi-nyí a bo é bang nghut akô.
20 Nghut kôlhang, ngò chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq gi, haû Chyoiyúng Woi-nyí má kyûdûng é dông, nungmoq é chyoiyúng é lumjíng hkyô má, yhumsing gùng yhumsîng lhoq kô yu nyì keq. 21 Ahtum abyuq é asak lé wó yû râ matú, haû nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é shogyo nhikmyin hkyô lé láng uchyang, nungmoq gi, Garai Gasâng é chyitdap myit má, yhumsing gùng yhumsîng nyi nyì keq.
22 Lumjíng hkyô má úng-âng é bang lé, shogyo nhikmyîn nyì keq; 23 góbang lé gi, myi mai she htoq yû mù, hkyi yù keq; dum, góbang lé gi, sidiq myit èq shogyo nhikmyin hkyô tûn shit mù, haû gungshô é achaq achyut dap é yhangmoq é mebu lé chaq nyî keq.
Hkya-on Kungtôn Dang
24-25 Nungmoq lé, a lingbat shoq wó upzúng luî, nungmoq lé, mara hûn râ hkyô a bo é za, gabú dik é dông mai Yhang é hpungwup shingkang bo é myoq hí má wó shuî shit é, nga-nhûng é hkyi yù Sû, rayuq za nghut é Garai Gasâng chyáng, hpungwup shingkang, hkikhkam hkyô, hpungwup a-tsam eq ahkáng ayá gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq dông mai, laî lò bê ipyat pé má le, ahkuí pyat má le, pyat dedu ahtum abyuq má le, rujoq nyî sháng gaq ô! Amen.

*1:11 Ka-in gi, yhanggu lé sat sû nghut lhê. Apûn 4:1-8

1:11 Balam gi, myiqhtoi nghut lhê, nghut kôlhang, ngunzè lé myoqnoq mù, Garai lé shut sû nghut lhê. Gyung So 22:1-35

1:11 Kora gi, Garaî byù nghut é hkyô-u shê sû Mosheq lé gumlau toq é hkyangjong nghut lhê. Gyung So 16:1-33