PETRUQ
Hî Dàm Hun Kat é Laiká
(1 Peter)
1
Yesuq Hkrisduq é lagyo nghut sû, ngò Petruq gi, Pontuq, Galatiq, Kapadokia, Asia eq Bihtuni mau pé má byo myín tô bum é, Yesuq Hkrisduq é jìno gyo râ matú le, Yhâng é suî èq hpyûn gyûn é hui* Yhâng é suî èq hpyûn gyûn é hui gâ é gi, Yhâng é suî èq mara chî sân pyám byî é lé gâ lhê. râ matú le, haû Woi-nyí é lhoq sân-yúng nyi é muzó dông mai, Îwa Garai Gasâng é hî te sê tô é hpaqchyî má cháng luî, hkyin yù huî é bang nghut é, Garai Gasâng èq hkyin htoq yû luî, mingkân é byùbíng dut bâng chyáng dang kyô kat lhê. Jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng agùn agó joq nyì sháng gaq.
Dui Nyi É Myit Myoqbyù Hkyô
Hkya-on kungtôn hkyô gi, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Yhângwa nghut sû Garai Gasang chyáng nghut nyî sháng gaq! Yhang gi, Yesuq Hkrisduq, shi é mai dum dui toq é hkyô dông, Yhâng é gyai shogyo nhikmyîn é yanmai, nga-nhúng lé, asik hku é dum hui nhâng mù, rû dui nyi é myit myoqbyù hkyô lé wó nhang é htoq agó, nungmoq é matú mauhkûng htoq má tô to byi bê nghut é, hkâ-nhám le, a hten a byoq é, agot a-û a dut é, a hpoî byuq é muì lé le wó nhang é nghut lhê. Nungmoq gi, lumjíng kô é yanmai, ló htâng é ahkyíng má lhoq htoq shit râ rì rì nghut é hkyi yù hkyô jé shoq, Garaî é hpungwup a-tsâm èq upzúng é hui bang nghut akô. Haû mù, nungmoq gi, ahkuî razup zo, wuîhke hkyô junghkang jungmó má yón hpuzô é hui kó râ nghut kôlhang, gyai yhang gabú nyî keq. Wuîhke hkyô haú pé mai, nungmoq é lumjíng myit gi, jet é hkyô lé wó chyam htoq mù, myi mai jên yù kôlhang htên byoq sê é hîng htoq je gyaú luî, Yesuq Hkrisduq htoq shit é hkûn, hkya-on kungtôn hkyô, hpungwup shingkang eq aróng sitang lé, nungmoq wó kó râ nghut lhê. Nungmoq gi, Yesuq lé a myang wú kôlhang, Yhang lé chyitdap bum akô; Ahkuî, nungmoq, Yhang lé a myàng kôlhang, Yhang lé lumjíng kô é nghut mù, a ung htoq taî é eq hpungwup bo é gabú hkyô gi, nungmoq chyáng byíng jup nyi ri. Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, nungmoq é asak woi-nyí lé hkyi yù hkyô nghu é, nungmoq é lumjíng myit é akyû lé wó yu nyi kô é nghut ri.
10 Hkyi yù hkyô haû eq séng luî, nungmoq chyáng jé bê nghut é jeju hkyô lé taî é myiqhtoî pé gi, gyai yhang sidiq myit èq jí jí chyun chyun ho gon wú bekô nghut ri. 11 Yhangmoq gi, Hkrisduq wuîhke jamjau hui luî, hpungwup shingkang wó râ nghut é hkyô lé, yhangmoq má lúng nyi é, Hkrisduq é Woi-nyí mai te taî é hkûn, hkâ-nhám nghut râ eq hkasû é u má nghut râ hkyô lé ho gôn wú bekô nghut ri. 12 Mauhkûng mai nhang kat é Chyoiyúng Woi-nyí èq, nungmoq lé gabú danglù hko kyo bê bang mai, ahkuî nungmoq lé taî kyo bê nghut é hkyô pé lé, yhangmoq taí kô é gi, yhumsing matú dojaú é a nghut é za, nungmoq matú nghut é hkyô lé, yhangmoq gi, htoq shit sé nhang é hui bekô nghut ri. Maumang lagyô pé lháng gi, haú hkyô pé lé gyai wú nau bum akô nghut ri.
Chyoiyúng Nyî Râ Hkyô
13 Haû mù luî, zui saí râ matú nungmoq é i-myit lé hen to keq; yhumsing gùng yhumsîng hkang nyì keq; Yesuq Hkrisduq htoq shit é hkûn, nungmoq lé byi râ nghut é jeju lé, hkyak za myit myoqbyu nyì keq. 14 Jìno gyô é zoshâng wuì su, myoq a bóng shî é pyat má nungmoq nyi tô é hkûn, nungmoq é agè ashop ô naù hkyô lé a châng kut é za, 15 haû nungmoq lé ji yu é Sû gi, chyoiyúng é su, nungmoq zui saî é hkyô banshoq má chyoiyúng nyî keq. 16 Hkâsu mù gâ le, "Ngò gi, chyoiyúng Sû nghut é yanmai, nungmoq le chyoiyúng nyî keq." Nhong 11:44-45; 19:2; 20:7 ga kâ tô ri.
17 Byù yuq hkangmó é muzó lé, myoqdong a hkyin é za tarâ jéyáng é sû Îwa lé, nungmoq wut dung kô é yanmai, byùbíng dông shî má nyi é u lé, Garai lé gyuq hkunggâ é myit mai asak duì keq. 18 Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, nungmoq é îchyí îwâ pê chyáng mai bo gyó lo é hpau a dap é asak duì hkyô mai, htên byoq sê é ngùn, hing èq hkyi yù huî é a nghut é za, 19 gumjup é eq mara a bo é sauzo nghut sû, Hkrisduq é hpaû dik é suî èq sheq hkyi yù huî é ru nghut é lé, nungmoq sê lhê. 20 Yhang gi, mau htoq xâng hkun mai hkyin yu é hui bê nghut kôlhang, jihtûm ahkyíng shí pé má sheq, nungmoq é matú htoq shit nhang é hui bê nghut ri. 21 Yhang lé, shi é mai lhoq dui toq yû mù, hpungwup shingkang bò nhang é Garai Gasang lé, nungmoq gi, Hkrisduq dông mai lumjíng kô é nghut luî, nungmoq é lumjíng myit eq myit myoqbyù hkyô gi, Garai Gasâng chyáng nghut nyî bekô nghut ri.
22 Ahkuî kúm, nungmoq gi, haû tengmán hkyô lé châng é dông mai, yhumsing gùng yhumsîng lhoq sân-yúng yû bekô nghut mù, nungmoq é gumang wuì lé, lhumzuî é dông chyitdap bekô nghut luî, myit nhiklhum mai, rayuq eq rayuq gyai yhang chyitdap lhum keq. 23 Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, htên byoq sê é amyui mai dum hkû huî é a nghut é za, Garai Gasâng é, rû dui nyi é eq ru gîng nyi é mungdang dông, htên byoq a sê é amyui mai dum hku é hui bang ru nghut lhê. 24 Hkâsu mù gâ le,
"Byù lhunglhâng bang gi, wàhu mhan eq pung ri, yhangmoq banshoq bâng é hpungwup shingkang gi, yò mâ é banbó pé eq pung ri;
wàhu mhan gi, nyhuî kyuq byuq luî, banbó pé gi, yoq gyó byuq lhê;
25 nghut kôlhang, haû Yhumsing é mungdang gi, ahtum abyuq gîng nyi lhê." Esai 40:6-8
gâ tô ri. Haû gi, nungmoq lé hko kyo bê mungdang nghut lhê.

*1:1 Yhâng é suî èq hpyûn gyûn é hui gâ é gi, Yhâng é suî èq mara chî sân pyám byî é lé gâ lhê.

1:16 Nhong 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 Esai 40:6-8