2
Haû mù luî, i-myit dû é hkyô banshoq eq mhaú zô é hkyô banshoq, gegùn labyoq kut é hkyô, manon é hkyô eq lumù gansang é hkyô jung hkangmó pé lé tô pyám keq. Asik hku é zonú pé naú lé ô naù gadaú é su, woi-nyí eq sêng é jet é naú* Woi-nyí eq sêng é jet é naú gâ é gi, Garai Gasâng é mungdang lé taî é nghut lhê. lé ô naù gadaú nyî keq, haû jáng, nungmoq gi, hau é yanmai, nungmoq é hkyi yù hkyô má wó kô myhâng kó râ nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, haû Yhumsîng gi, gè sû nghut é lé, nungmoq chyam wú bekô nghut ri.
Rû Dui Nyi É Luqgok Eq Hkyin Yù Huî É Byù Myû
Byu pé mai hkyin htoq pyám kôlhang, Garai Gasâng é matú hpaudap luî, Yhâng èq hkyin yù huî é, rû dui nyi é Luqgok nghut sû, haû Yhumsing chyáng nungmoq jé lé é hkûn, nungmoq le, rû dui nyi é luqgok pé su, woi-nyí eq sêng é yhûm Woi-nyí eq sêng é yhûm gâ é gi, noqkuq hpúng lé taí nau é nghut lhê. saî nyi é hui luî, Yesuq Hkrisduq dông mai, Garaî èq hap yù gíng é, woi-nyí eq sêng é hkungga nhông byi râ matú, chyoiyúng é hkyangjong amyû dut bekô nghut ri. Hkâsu mù gâ le, Chyúmdang má,
"Wú keq, hkyin yù huî é eq hpaudap é htungchyûn luqgok racham lé, Zi-un bùm má ngò lheq tô é nghut lhê;
Yhang lé lumhkau é sû gi, hkâ-nhám le hoq hpû é hui râ a nghut." Esai 28:16
ga taî tô ri. Haû mù, lumjíng bang nungmoq é matú gi, luqgok haû hpaudap é nghut lhê. Nghut kôlhang, a lumjíng bâng é matú gi,
"Haû yhûm saí bang hkyin htoq pyâm é luqgok gi, htungchyûn mâ é ahkyak dik é luqgok Ahkyak é luqgok gâ é gi, Hkrisduq lé taî é nghut lhê. dut bê nghut ri." Hkya-on 118:22
ga le,
"Byu pé lé, htûng leng râ luqgok eq myit leqbat nhâng râ luq mó cham dut bê nghut ri." Esai 8:14
ga le, taî tô ri. Yhangmoq gi, mungdang lé a cháng kô é yanmai, myit leqbat kô é nghut lhê. Haû dut râ lé, yhangmoq é matú masat to gû nghut bê nghut ri.
Nghut kôlhang, nungmoq gi, mauchut hkaû mai Yhâng é mauhpo maubó shut nungmoq lé wut htoq yû Su é mauhpo muzó lé wó taî pyô kó sháng gaq ga, hkyin yù huî é byuhú, hkohkâm hkyangjong amyû, chyoiyúng é byù myû, Garai Gasang eq sêng é byu pé nghut akô nghut ri. 10 Nungmoq gi, hí lé byù ra-myû a nghut wú kôlhang, ahkuî gi, Garai Gasâng é byù myû nghut bekô nghut ri; nungmoq gi, hí lé shogyo nhikmyin hkyô lé a wó yu wú kôlhang, ahkuî gi, shogyo nhikmyin hkyô lé wó yû bekô nghut ri.
11 Chyitdap é luzúm wuî ê, nungmoq é asak woi-nyí lé majan zân nyi é, yubak mara byíng jup é ô naù gadaú hkyô lé koi pyám keq nghû, gó mîng byu pé eq byùbíng pé dông mingkan htoq má nyi é bang nungmoq lé, ngò, wum taî tsuq kat lhê. 12 Haû a lumjíng shî é byu pé gi, nungmoq shut nyi ri ga, nungmoq lé mara hun bùm kôle, nungmoq é ge é muzó lé myàng kômù, nga-nhúng lé Garai Gasâng èq lé kûm é buinyì má Garai lé shigyaú kó sháng gaq, a lumjíng shî é byu pê é ahkaû má haû su ge é asak duì hkyô dông nyì yap keq.
Uphkâng Bang Eq Yhumsîng Wui É A-ô Má Nyì Râ Hkyô
13 Haû Yhumsing é yanmai, byu pé mâ é ahko ahkáng wó bang banshoq é a-ô má nyì keq: kô dik é ahkáng ayá wó é hkosêng é a-ô má nghut kôle, 14 shut é hkyô kut bang lé dam byi râ matú eq jô é hkyô kut bang lé shigyaú râ matú, hkosêng èq nhang tô é mauzaû pê é a-ô má nghut kôle, nyi nyì keq. 15 Hkâsu mù gâ le, ge é hkyô kut é dông, byù nâ pê é a sé a dat é dang lé nungmoq lhoq zîm pyâm é gi, Garai Gasang ô nau é hkyô nghut lhê. 16 Lut bê bang dông nyì keq, nghut kôlhang, agè ashop é hkyô lé nghop pyám râ matú nungmoq é luthkyô lé hkâchûng kó; Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì dông nyì keq. 17 Yuq hkangmó lé rago za hkunggâ é hkyô shit keq; lumjíng é gumang wuì lé chyitdap keq; Garai Gasang lé gyuq hkunggâ nyì keq; hkoséng lé hkungga keq.
18 Dui-nhâng zoshâng wuì ê, hkungga myit banshoq èq, nungmoq é yhumsîng wuì é a-ô má nyì keq; ge é eq nú-nhám bâng é a-ô má za a nghut, byuwuî pê é a-ô má le nyì keq. 19 Hkâsu mù gâ le, byù rayuq gi, Garai Gasang lé bûn nyì sû nghut é yanmai, mara dông a nghut kôlhang, wuîhke jamjau huî é hkyô lé hpuzô é lé, jân pyâm é nghut le gi, hkya-on gíng é sû nghut lhê. 20 Nghut kôlhang, nungmoq gi, mara kut shut é yanmai, nhuq bat é hkâm zo luî, haû lé jân nyi é nghut le gi, hai aróng wó kó râ lhú? Nghut kôlhang, nungmoq gi, ge é hkyô kut luî, wuîhke hui zô é lé jân pyâm é nghut jáng, haû gi, Garai Gasâng hí má hkya-on gíng é hkyô nghut lhê. 21 Nungmoq gi, haú hkyo é matú ji yù huî é nghut lhê; haî mù gâ le, Hkrisduq gi, nungmoq é matú wuîhke hkyô huî é má, nungmoq lé alik dông tô to byi bê nghut mù, nungmoq gi, Yhâng é hkyî-kám pé lé cháng râ dut lhê.
22 "Yhang gi, hai mara le a kut shut, Yhâng é nhut mai mhaû é lé a myàng." Esai 53:9
23 Yhang gi, rhoi é huî é hkûn, yhangmoq lé a dum taû rhoî; wuîhke hkyô huî é hkûn, kyuq é dang a taí. Haû kut râ malaî, tengmán é dông jéyáng é Su chyáng, Yhânggùng lé ap pyâm ri. 24 Nga-nhúng gi, yubak mara eq wó shi gang mù, dingmán hkyo é matú asak wó duî kó sháng gaq ga, Yhang gi, sik zîng má, Yhânggùng èq yhang, nga-nhûng é yubak mara lé Yhânggùng má wun pyám byi bê nghut ri; Yhâng é dàm pê é yanmai, nungmoq gi, lhoq gê byî é hui bekô nghut ri. 25 Hkâsu mù gâ le, nungmoq gi, hkyô nghoq byuq é sau pé su dut wú kôlhang, ahkuî, nungmoq gi, haû sau zúng Sû eq nungmoq é asak woi-nyí lé upzúng Su chyáng lhing taû lò bekô nghut ri.

*2:2 Woi-nyí eq sêng é jet é naú gâ é gi, Garai Gasâng é mungdang lé taî é nghut lhê.

2:5 Woi-nyí eq sêng é yhûm gâ é gi, noqkuq hpúng lé taí nau é nghut lhê.

2:6 Esai 28:16

2:7 Ahkyak é luqgok gâ é gi, Hkrisduq lé taî é nghut lhê.

2:7 Hkya-on 118:22

2:8 Esai 8:14

2:22 Esai 53:9