^
2 Korinhtuq
Nhik tíng hkyô banshoq é Garai Gasang
Poluq, Hen Tô É Muzó Htaî Pyâm É Lé Taî Hung É Hkyô
Mara Hkyut Byî Lhum Râ Hkyô
Dangshikaq Asik Mâ É Hpungmû Wùn Bang
Dangshikaq Asik É Hpungwup Shingkang
Tseyam Pé Má Bo É Sutzè
Mauhkûng Htoq Mâ É Yhûm
Nguingón Hkyô Xoq É Muzó
Poluq É Wuîhke Hkyô Pé
A Lumjíng Bang Eq A Nhunghkut Râ Hkyô
Poluq É Gabú Hkyô
Byî É Hkyô
Tituq Lé Korinhtuq Myuq Shut Nhang Kat É Hkyô
Agùn Agó Byî É Hkyô
Poluq, Yhâng É Hpungmû Lé Taî Hung É Hkyô
Lagyo Apyoq Pé Eq Poluq
Yhâng É Wuîhke Jamjau Hkyô Eq Séng Luî, Poluq Gumrong É Hkyô
Poluq É Myoqwup Shing-rán Pé
Poluq Chiq Byî É Hkyô
Ló Htáng Má Sidiq Byî É Dang Pé
Ló Htâng É Shi-kyám Dang