KOLOSE
Pê Chyáng Hun Kat é Laiká
(Colossians)
1
Garai Gasâng èq hkyin yù mù, Hkrisduq Yesuq é lagyo dut sû, ngò Poluq eq nga-nhûng é gumang Timohti gi, Kolose wà mó má nyì bang nghut é, Hkrisduq má chyoiyúng bang nghut é, lhumzuî é gumang wui chyáng dang kyô kat lhê. Nga-nhûng é Îwa Garai Gasâng chyáng mâ é jeju eq nguingón hkyô gi, nungmoq chyáng ru joq nyî sháng gaq.
Jeju Hkya-ôn É Eq Kyûdûng É Dang
Ngamoq gi, nungmoq é matú kyûdung byî é hkûn, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é Îwa nghut é Garai Gasang lé ayang jeju hkya-ôn lhê. Haî mù gâ le, Hkrisduq Yesuq má nungmoq lumjíng hkyô eq Yhâng é sân-yúng bang banshoq lé nungmoq chyitdap é hkyô lé, ngamoq wó gyô é yanmai nghut lhê. Lumjíng myit eq chyitdap myit haû gi, nungmoq é matú mauhkûng htoq má hkong to byî é myit myoqbyù hkyô* Bun zo shí má bo é myit myoqbyù hkyô gi, Yesuq lé taî é nghut lhê. mai lo é nghut lhê. Myit myoqbyù hkyô haû lé gi, nungmoq chyáng jé to bê gabú danglù nghut é tengmán mungdang mai, nungmoq wó gyô to gû nghut lhê. Nungmoq gi, gabú danglù haû lé wó gyo luî, Garai Gasâng jeju eq sêng é tengmán hkyô lé sê hkyang é buinyì mai, nungmoq chyáng ashi zuî é eq kô myhang nyì bê nghut é eq rajung za, gabú danglù haû gi, mingkan gón má ge é ashi zuî nyi é eq kô myhang nyì bê nghut ri. Nungmoq gi, haú hkyô lé, ngamoq é chyitdap byinzùm Epahpra chyáng mai mhoq yu é nghut lhê. Yhang gi, ngamoq é gunglik dông, Hkrisduq é lhumzuî é hpúng mû wùn sû nghut lhê. Yhang gi, haû Woi-nyí èq nungmoq lé byî tô é chyitdap hkyô lé, ngamoq lé taî kyo sû le nghut ri.
Haû nghut é yanmai, ngamoq gi, nungmoq eq sêng é hkyô lé wó gyô é nyí mai, nungmoq é matú ayang kyûdung byî nyi lhê. Garai Gasang ô nau é hkyô lé sé râ hpaqchyî lé, woi-nyí eq sêng é hpaqchyî byéng-yá eq sê gyô é nyan banshoq dông mai nungmoq chyáng lhoq pyíng byi sháng gaq nghû, Yhâng chyáng kyûdung byî nyi lhê. 10 Haû su kut kyûdung byî é gi, haû Yhumsîng ô nau é hkyô eq gingdán é dông nungmoq asak wó duî luî, hkyô hkangmó má Yhang lé wó gabú nhâng râ matú nghut lhê. Hau dông mai, nungmoq gi, ge é muzó hkangmó má ashi zuî nyì luî, Garai Gasang lé sê é hpaqchyî má kô myhang nyì kó râ nghut lhê. 11 Hau htoq agó, nungmoq gi, Yhâng é hpungwup a-tsam dông mai a-tsam banshoq èq wum-o lhoq kíng byî é huî nyì kó râ nghut lhê. Haû mù, nungmoq gi, gyai hkam jân é hkyô eq myit hing é hkyô lé, gabú myit mai wó yû kó râ nghut lhê. 12 Maubó é mingdán má, sân-yúng bang eq sêng é muizè lé wó bo hkam yù râ matú, nungmoq lé gingdán nhang é sû haû Îwa lé le, jeju wó hkya-on kó râ nghut lhê. 13 Hkâsu mù gâ le, Îwa haû gi, nga-nhúng lé, mauchut èq up é hkaû mai hkyi htoq yû luî, Yhang chyitdap é Yhang Zô é mingdán má shuî hâng é Sû nghut lhê. 14 Nga-nhúng gi, haû Yhang Zo dông mai, hkyi xe yu é hui mù, yubak mara hkyut pyám byî é hui bê nghut lhê.
Jung Hkangmó É Ushuq, Hkrisduq
15 Hkrisduq gi, myoq èq a byu-myàng é Garai Gasâng é gunghkyâng isâm nghut luî, zomún dông hpan tô é lhunglhâng htoq má gyaú é sû nghut ri. 16 Hkâsu mù gâ le, mauhkûng eq myigùng htoq má joq é azíng zê pé, myoq èq byu-myang é eq a byu-myang é pé nghut kôle, hkohkâm ayá pé, a-tsam pé, uphkâng bang, ahkáng ayá wó bang nghut kôle, lhunglháng gi, Yhâng èq hpan to huî é chyat nghut lhê. Lhunglháng gi, Yhâng é matú, Yhâng èq hpan to huî é chyat nghut ri. 17 Yhang gi, lhunglhâng é hí mâ é nghut mù, lhunglháng gi, Yhâng é yanmai joq gîng bum é chyat nghut lhê. 18 Yhang gi, noqkuq hpúng nghu é gungdû é ulhum nghut ri; Yhang gi, jung hkangmó má gyaú dik é ushuq dut sháng gaq ga, sâng-hi awang nghut sû eq shi é bang mâ é hî dui toq é zomún dut sû nghut ri. 19 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, Yhâng é byíng jup hkyô banshoq, Yhang Zo má joq nyì râ lé myit nguì ô nau é nghut mù, 20 haû tapzîng má htoq byî é Yhang Zô é sui dông mai nguingón hkyô kut byî é èq, myigùng htoq mâ é azíng zê nghut nghut, mauhkûng mâ é azíng zê nghut nghut, lhunglháng lé, Yhang Zo dông mai, Yhang eq nguingón simsaq hkyô xoq yû bê nghut ri.
21 Nungmoq gi, Garai Gasang eq wê gâng é bang dut wú kôluî, nungmoq é agè ashop nyì yap sâmlaî é yanmai, nungmoq i-myit má, Yhâng é gyè dut wú bekô nghut lhê. 22 Nghut kôlhang, ahkuî, Garai Gasang gi, nungmoq lé, râ é hkyô a bo é eq mara hûn râ hkyô a bo é za, chyoiyúng é dông Yhâng é hí má shit râ matú, Hkrisduq é gungsho gungdu shî hkâm é dông, nungmoq eq nguingón simsaq hkyô xoq yû bê nghut ri. 23 Haû gi, gabú danglù mai wó yu tô é myoqbyù hkyô mai a htot byuq é za, kô myhang nyi é eq gingtîng nyì mù, nungmoq é lumjíng hkyô má xoq nyi nyi é nghut jáng sheq dut râ nghut lhê. Gabú danglù shî gi, nungmoq wó gyô wú bê nghut é htoq agó, mauhkûng ô má hpan tô é jung hkangmó lé hko kyô nyì bê nghut lhê. Ngò, Poluq le, gabú danglù hau é dui-nhâng zoshâng dut é nghut lhê.
Noqkuq Hpúng É Matú Poluq Wùn Waq É Hkyô
24 Ahkuî, ngò gi, nungmoq é matú jamjau huî é má gabú lhê; hau htoq agó, Hkrisduq é gungdu nghut é, noqkuq hpûng é matú, râ tô ashî nghut é, Yhang hpuzô é hkyô lé, ngá é gùng má ngò lhoq gumjup yu nyi lhê. 25 Ngò gi, Garai Gasâng é mungdang lé, nungmoq chyáng gumjup shoq hko kyo râ matú, Garai Gasang, ngo lé hun tô é wò mai, noqkuq hpúng hau é mû wùn sû dut é nghut lhê. 26 Mungdang haû gi, gohkûn mai apyat pyat haq tô gyó lo é zaú tô é hkyô nghut kôlhang, ahkuî gi, haû sân-yúng bang lé hpông shit bê nghut ri. 27 Garai Gasang, haû su kut é gi, zaú tô é hkyô hau é agùn agó hpungwup shingkang, tûngbaù pê chyáng hkâsu nghut é hkyô, yhangmoq lé sé nhâng râ matú nghut lhê. Zaú tô é hkyô haû gi, hpungwup shingkang lé myoqbyù é hkyô nghut é, nungmoq má Hkrisduq dui nyì bê hkyô lé gâ é nghut lhê.
28 Hkrisduq má gumjup é dông, byù yuq hkangmó lé wó shuî jé sháng gaq nghû, ngamoq gi, Hkrisduq é hkyô lé taî pyô luî, yuq hkangmó lé, hpaqchyî byéng-yá banshoq èq taî pun taî kyîng é eq mhoqshit nyi é nghut lhê. 29 Ngò, haû-í yhang wó wùn waq shikut é gi, ngò má wum-o a-tsam byíng byíng mû zuî nyì Su é wum-o banshoq èq wùn waq shikut nyi é ru nghut lhê.

*1:5 Bun zo shí má bo é myit myoqbyù hkyô gi, Yesuq lé taî é nghut lhê.