4
Haû mù luî, chyitdap é luzúm wuî le nghut mù, ngò chyitdap bûn nghâm nyi é, ngá é gabú jowò eq janmaú nghut nyi é, ngá é gumang wuì ê, haû gi, Yhumsîng má nungmoq hkâsu kut yap gîng nyì râ hkyô nghut lhê.
Lhoq Pun Lhoq Kyîng É Hkyô
Ngò gi, Uodia eq Suntuki nhik lé, haû Yhumsîng má rayuq eq rayuq myit huî lhûm nyì râ matú, gyai yhang pying kat lhê. Ngá é mû wùn luzúm kyîng ê, ngò gi, myiwe shí nhik lé garúm yû laq nghû, nang lé le dûng tôngbán kat lhê; yhangnhik gi, Klemen eq le, asak jihpán laiká buk má myìng bo é, ngá é mû wùn luzúm wuî góbang eq le, haû gabú danglù hkyô má ngò eq rahá gyai shikut wú bê sû nhik nghut lhê.
Haû Yhumsîng má hkâ-nhám le gabú nyî keq! Ngò dum taî lhê, gabú nyî keq! Nungmoq nú-nhâm é hkyô, byù banshoq bang lé sé nhâng keq. Haû Yhumsîng gi, chyáng bê nghut ri. Haî eq séng luî le, myit hkâ-myo hkâchiq kó; hkyô hkangmó má jeju hkya-on uchyang, kyûdûng é eq dûng tôngbán é dông, nungmoq dûng é hkyô pé lé, Garai Gasâng chyáng shit kyô nyì keq. Haú hkûn, sé gyô é nyan banshoq htoq má gyaú é, Garai Gasâng é nguingón hkyô gi, nungmoq é myit nhiklhum eq nungmoq myit é hkyô lé, Hkrisduq Yesuq má upzúng byî nyì râ nghut lhê.
Jihtûm má, gumang wuì ê, tengmán é, hpautap gíng é, dingmán é, sansêng é, wó chyitdap é, hkungga gíng é, haî má nghut kôlhang, aróng wó dik é hkyô rajung jung, a nghut jáng, hkya-on gíng é hkyô rajung jung bo é nghut le gi, haû sû é hkyô pé lé myit nyì keq. Nungmoq gi, ngá chyáng mai wó mhoq hkam yù bê hkyô pé, wó gyo wó myang yù bê hkyô pé, haî lé le châng kut nyî keq. Haú hkûn, nguingón hkyô byî é Garai Gasang gi, nungmoq eq rahá nyi nyì râ nghut lhê.
Jeju Bûn É Hkyô
10 Ahkuî kúm gi, ngá é hkyô lé nungmoq dum myit chiq byi kô é yanmai, ngò gi, haû Yhumsîng má gyai yhang gabú nyi lhê; gè gè yhang, nungmoq myit chiq byî nyì kôlhang, haû lé tûn shit râ ahkáng a wó kó nghut ri. 11 Ngò îsu nghû taî nyi é gi, ngò má râ é hkyô bo tô é yanmai taî é a nghut, hkâsu mù gâ le, ngò gi, ngò hui mihui má, nhik dik nyì râ matú mhoq yû bê nghut lhê. 12 Ra châ tô u lé, hkâsu kut râ ngò sê lhê; agùn agó wó u lé, hkâsu kut râ ngò sê lhê; hkyô hkangmó eq dut tô é ahkyo lhum jup má, wam gyi kôlhang, zòmut kôlhang, agùn agó wó tô nyì kôlhang, ra châ to kôlhang, myit dik nyì râ hpaqchyî lé ngò wó mhoq yû bê nghut lhê. 13 Ngò gi, ngo lé wum-o a-tsam byi sû Hkrisduq é yanmai, hkyô hkat hkangmó wó kut lhê.
14 Nghut kôlhang, ngò wuîhke jamjau huî nyi é hkûn, nungmoq garúm yû kô é gi, ge é hkyô kut bekô nghut ri. 15 Hau htoq agó, Hpilipi byu pé nungmoq sê é eq rajung za, haû gabú danglù lé, ngò hkô mù nungmoq wó gyô yu hi é buinyì pé má, ngò Makedoni mau mai htoq ló râ hkûn, haû byî é hkyô eq lhom yu é hkyô má, nungmoq mai lai luî, noqkuq hpúng gotû ralhum lháng, ngo lé garúm kat é hkyô a bo é nghut lhê. 16 Ngò Htesaloni wà mó má nyi tô é hkûn lé lháng, nungmoq gi, ngò ra châ é hkyô lé adàm dàm hûn byi bekô nghut ri. 17 Ngò gi, chyunghuq chyunghtâng lé ho nyi é a nghut, nungmoq mai ashi je myo zuî jat râ matú lé za sheq ho nyi é nghut lhê. 18 Ngò gi, haî le gúm shoq myang yu é htoq agó, chyân shoq lháng nghut bê. Ahkuî, haû nungmoq hun kat é chyunghuq lé, Epahprodi chyáng mai ngò lhom myang yù luî, ngò má agùn agó nghut nyî bê. Haû pé gi, namngón jung hkungga su, Garai Gasang lé gabú nhang é, hap yù gíng é hkungga ralhum nghut ri. 19 Ngá é Garai Gasang gi, Yhang agùn agó wó sùt nyi é eq rajung za, nungmoq râ é hkyô banshoq lé, Hkrisduq Yesuq má lhoq gúm lhoq jup byi râ nghut lhê.
20 Hpungwup shingkang gi, nga-nhûng é Îwa Garai Gasâng chyáng pyat dedu ahtum abyuq ru joq nyî sháng gaq ô! Amen.
Shi-kyám Dang
21 Hkrisduq Yesuq má sân-yúng bê bang banshoq lé bo shi-kyám byi keq. Ngò eq rahá nyi é gumang wuì gi, nungmoq lé shi-kyâm kat akô nghut ri. 22 Sân-yúng bang banshoq gi, nungmoq lé shi-kyâm kat akô; Kehtaq é yhûm mâ é sân-yúng bang gi, je riyhang shi-kyâm kat akô nghut ri.
23 Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é jeju gi, nungmoq banshoq bang eq rahá ru joq nyî sháng gaq ô!