3
Gungsho Má Lumhkaû Râ Hkyô A Joq
Hau htoq agó, ngá é gumang wuì ê, haû Yhumsîng má gabú nyî keq! Rajung zâ é hkyô lé, nungmoq é matú dum puq ká byi râ gi, ngò má wuî é hkyô haî a joq, nungmoq é matú akyû dut râ matú sheq ru nghut lhê.
Haû, hkuî pé lé le; agè ashop é muzó jizó kut é bang lé le; gungsho yâm é bang lé le; sidiq nyì keq.* Bun zo shi lhum gi, ahpyo-kuq hpyit hkyô má noqzuq nyi é bang lé taí nau é nghut lhê. Hkâsu mù gâ le, Garai Gasâng é Woi-nyí èq noqkuq é bang, Hkrisduq Yesuq má gabú gumrong nyi é bang, gungsho má a lumhkau é bang, nga-nhúng gi, ahpyo-kuq hpyit hkam yu é bang akying Ahpyo-kuq hpyit hkam yu é bang akying gâ é gi, Garai Gasâng é yhangzo hkyak nghut bê bang lé gâ lhê. nghut lhê. Ngò kúm gi, gungsho má lumhkaû râ hkyô wó ang sû nghut lhê.
Góbang rayuq yuq, haû gungsho má lumhkaû râ hkyô wó âng lhê ga myit é nghut le gi, ngò gi, je riyhang wó sû nghut lhê. Ngò gi, hkû lé é htâng shit nyí nghû râ nyí má ahpyo-kuq hpyit bê sû; Israelaq amyû mâ é, Ben-yamyin é awut ashín nghut sû, Hebre byù mâ é Hebre rayuq nghut lhê; jep é tarâ dông ga jang, ngò gi, Hparishe rayuq nghut lhê; shirong é hkyô eq séng luî ga jang, ngò gi, haû noqkuq hpúng lé zing-rî wú bê nghut lhê; jep é tarâ mâ é dingmán hkyô eq séng luî ga jang, ngò gi, shut é hkyô a bo wú sû nghut lhê.
Nghut kôlhang, ngá é amyat nghu é pé lhunglháng gi, ahkuî, Hkrisduq é yanmai sûm byuq é chyat nghut bê nghû myit yù bê nghut lhê. Hau htoq agó, ngò gi, ngá é Yhumsîng Hkrisduq Yesuq lé wó sê é ko dik é jeju lé sôn kat jáng, jung hkangmó lé buzaq dông myit yù bê. Hkâsu mù gâ le, lhunglháng lé ngò tô pyâm é gi, Yhang é yanmai nghut lhê. Ngò gi, Hkrisduq lé wó yû râ eq, Yhang eq rahá wó nghut nyî râ matú, haû jung hkangmó lé buzaq nghû myit yu pyám bê. Garai Gasâng chyáng mai lo é dingmán hkyô lé ngò jep é tarâ dông wó ho yu é a nghut, Hkrisduq lé lumjíng é yanmai za wó yu é ru nghut lhê; haû gi, lumjíng myit mai wó é nghut lhê. 10 Ngò gi, Hkrisduq lé le, Yhang dui toq hkyo é hpungwup a-tsam lé le, Yhang hpuzô é hkyô má wó zùm yap râ lé le, Yhang shî hkâm é hkyô lé wó cháng râ lé le, sé nau ri. 11 Haû jáng gi, ngò le, shi byuq bê mai dum dui toq é hkyô lé wó myoqbyù râ nghut lhê.
Myit Myoqbyu Tô É Jowò Shut Din Nyì Râ Hkyô
12 Ngò gi, haú pé banshoq lé wó gû bê le a nghû naù, ngò gumjup gù bê le a nghû naù. Nghut kôlhang, Hkrisduq Yesuq gi, ngo lé lhom yù bê eq rajung za, ngò gi, haû lé wó lhom yù sháng gaq nghû, châng hkat nyi lhê. 13 Gumang wuì ê, ngò yhang ngò gi, haû lé wó hap yù bê nghû a myit; nghut kôlhang, ngò kut é muzó ralhum gi, nunghtáng mâ é lé tô-myhî pyám mù, myoq hí mâ é lé wó yû shoq nghû shikut luî, 14 Hkrisduq Yesuq má Garai Gasâng èq ngo lé ahtoq shut ji yu é chyunghuq lé wó yû râ matú, myoqbyu tô é jowò shut châng hkat din nyi lhê.
15 Gumjup bê bang nga-nhúng lhunglháng gi, haû sû é myit bò râ lhê. Rajung jung má nungmoq myit é hkyô shai nyì kô é nghut le gi, haû lé le, Garai Gasang gi, nungmoq lé san za tûn shit râ nghut lhê. 16 Hká dông nghut kôlhang, nga-nhúng gi, ahkuî jé shoq châng nyì bê hkyô eq rajung za châng kut nyî sháng.
17 Gumang wuì ê, nungmoq gi, ngò kut é dông chôm kut nyî keq, ngamoq mai nungmoq lé kut shit é alik eq rajung za châng é bang lé wú yû keq. 18 Hkâsu mù gâ le, hí hkûn ngò, nungmoq lé anum num taî kyô wú luî, ahkuî lháng, ngaù byî èq dum taî kyô é eq rajung za, Hkrisduq é tapzîng lé gyè kut é bang myo myo nyi bum akô nghut ri. 19 Yhangmoq é jihtûm gi, htên byoq hkyô nghut ri; yhangmoq é garai gi, yhangmoq é wamdau nghut ri; yhangmoq é aróng gi, yhangmoq hoq hpu hkyô nghut ri. Yhangmoq é i-myit gi, mingkan zè htoq má za nghut ri. 20 Nghut kôlhang, nga-nhûng é yhummau gi, mauhkûng mingdán má nghut lhê. Nga-nhúng gi, haú mâ é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq gâ é hkyi yù Sû lé, myoqbyu láng nyi é bang nghut lhê. 21 Yhang gi, jung hkangmó lé, Yhang uphkang é a-ô má wó kut tô é Yhâng é a-tsâm èq nga-nhûng é htên byoq sê é gungdu lé htaî lhik pyám byi luî, Yhâng é hpungwup bo é gungdu su dut nhâng râ nghut lhê.

*3:2 Bun zo shi lhum gi, ahpyo-kuq hpyit hkyô má noqzuq nyi é bang lé taí nau é nghut lhê.

3:3 Ahpyo-kuq hpyit hkam yu é bang akying gâ é gi, Garai Gasâng é yhangzo hkyak nghut bê bang lé gâ lhê.